Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Valsts turpina atbalstīt jaunatnes centrus un jaunatnes organizācijas

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2016. gadā pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām būs iespēja saņemt finansiālu atbalstu, lai īstenotu dažādus jauniešu interesēm atbilstošus projektus.

Ņemot vērā tuvojošos Latvijas valstij nozīmīgo gadadienu, arī Jaunatnes politikas valsts programmā 2016. gadam (turpmāk – Valsts programma) īpašs uzsvars likts uz Latvijas valsts simtgades mērķu sasniegšanu, kā arī jauniešu piederības sajūtas savai valstij stiprināšanu.


Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) atklātos projektu konkursos būs iespējams saņemt atbalstu šādās aktivitātēs:


1.    Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu


Ikviena pašvaldība var pieteikties projektu konkursā ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu patriotismu un piederības sajūtu Latvijas valstij, veicināt jauniešu uzņēmību vairāk iesaistīties pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, tostarp arī Latvijas valsts simtgadei veltītās.
- Vienam projektam maksimāli pieejamie finanšu līdzekļi: 3500 EUR.
- Projekta īstenošanas periods: aprīlis – septembris.

 

2.    Atbalsts jaunatnes organizāciju darbības un līdzdalības sekmēšanai valsts politikas īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā


Tās organizācijas, kuras ir iekļautas jaunatnes organizāciju sarakstā, var pieteikties projektu konkursā atbalstam savai darbībai un līdzdalībai valsts jaunatnes politikas īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā, kā arī tādu aktivitāšu īstenošanai, kas veidos un stiprinās jauniešu patriotismu un piederības apziņu Latvijas valstij un veicinās Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu īstenošanu.


-  Vienam projektam maksimāli pieejamie finanšu līdzekļi: 3164,28 EUR (vietēja mēroga jaunatnes organizācijām), 15000 EUR (nacionāla mēroga jaunatnes organizācijām).
- Projekta īstenošanas periods: aprīlis – oktobris.

 

3.     Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālajā izglītībā, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos


Pašvaldību iestādes (jauniešu centri, skolas u.tml.) un nevalstiskās organizācijas var pieteikties projektu konkursā ar mērķi  iesaistīt sociālās atstumtības riskam pakļautos jauniešus dažādās aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos un tādejādi pilnveidojot šo jauniešu sociālās prasmes. Atšķirībā no iepriekšējo gadu projektiem, kad katru gadu tika atbalstīta viena no sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu grupām (piemēram, 2014. gadā ieslodzījuma vietās esošie jaunieši, 2015. gadā jauniešu mājās un bērnunamos dzīvojošie jaunieši), tad 2016. gadā projektos varēs iesaistīt ikvienu sociālās atstumtības riskam pakļauto jaunieti – gan neredzīgos, gan romu tautības, gan jauniešu mājās dzīvojošos, gan jaunās māmiņas, gan nabadzības riskam pakļautos jauniešus u.tml, tādejādi iesaistot būtiski lielāku dalībnieku skaitu.


- Vienam projektam maksimāli pieejamie finanšu līdzekļi: 2500 EUR.
- Projekta īstenošanas periods: maijs – septembris.

 

Vita Vodinska
JSPA Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmas vadītāja

 

publicēts: C., 14/04/2016 - 11:33


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!