Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Jauniešu galvaspilsēta 2016 - Jelgava

Par šī gada Jauniešu galvaspilsētu ir kļuvusi tieši Jelgava. Tas ir brīnišķīgs iemesls, lai dotos atpūtas braucienā tieši uz šo Zemgales pērli. Kādus pārsteigumus jaunieši te var sagaidīt?

Jelgavā darbs ar jaunatni ir stratēģiski pārdomāts


Ar šī titula iegūšanu Jelgava ir uzcēlusi sev augstu latiņu. Būt pirmajai Latvijas Jauniešu galvaspilsētai 2016. gadā nozīmē – būt par piemēru citām pašvaldībām, demonstrējot, kā jāorganizē un jāīsteno veiksmīgs un uz augstu rezultātu vērsts darbs ar jauniešiem. Esam gatavi dalīties savā pieredzē, un turpināsim paši augt un attīstīties, uzlabojot jauniešu dzīves kvalitāti Jelgavā.


Jelgavas pilsētas pašvaldība sniedz nozīmīgu ieguldījumu darbā ar jauniešiem jau daudzus gadus. Darbs jaunatnes jomā tiek veikts stratēģiski pārdomāti, tas tiek plānots ilgtermiņā. Darbs ar jaunatni Jelgavā tiek koordinēts, šim mērķim ir nodrošināts budžets, pieejama informācija par jauniešu iespējām, nodrošināta jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā, tiek īstenoti atbalsta pasākumi, tostarp pilsoniskās audzināšanas sekmēšanā un iesaistīšanā neformālās izglītības aktivitātēs. Pašvaldībai ir pieredze starptautiska līmeņa projektu realizēšanā jaunatnes jomā, nodrošināta jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas atbalsta sistēma, pieredze un pietiekama kapacitāte līdzdarboties plaša mēroga pasākumu organizēšanā. Ņemot vērā Jelgavas pašvaldības ieguldījumu darbā ar jauniešiem, uzskatām, ka pilsēta pilnībā atbilst konkursa kritērijiem un ir pelnījusi iegūt titulu „ Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2016”.


Balsoja kā vienota ģimene


Pašvaldībā tiek nodrošināta starpnozaru sadarbība jaunatnes jomā: darbs pašvaldības komisijās, darba tikšanās, pasākumu organizēšana, kur  veiksmīgi sadarbojas jauniešu nevalstiskās organizācijas, skolēnu dome (darbojas Jelgavas skolēnu un pašvaldības interešu saskaņošanas jautājumos, kas saistīti ar skolu jaunatnes pašpārvalžu darbību, izglītību un jauniešu prasmju attīstīšanu), studentu pašpārvaldes, Jelgavas pilsētas izglītības pārvalde, pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra”, „Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, „ Sporta servisa centrs”, „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”, izglītības iestādes, valsts un pašvaldības policija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, NVA un citas institūcijas. Līdz ar to pieteikuma sagatavošana konkursam bija vēl viens veiksmīgs kopīgi padarīts darbs.


Jelgavniekiem ir ļoti augsti attīstīts lokālais patriotisms, tādejādi konkursa otrajā posmā – balsošanā internetā piedalījās ļoti daudzi jelgavnieki gan Latvijā, gan ārzemēs. Katru dienu visi balsojām kā viena liela, kupla ģimene – jelgavnieku ģimene.


„Jauniešu galvaspilsētas 2016” pasākumu kalendārs


Pasākumus, kurus plānojam organizēt Jelgavā, var sadalīt trijās grupās.


Pirmā grupa – pasākumi, kas jāorganizē Jelgavā saskaņā ar konkursa Nolikumu un tie būs: 26. februārī – Strukturētā dialoga V cikla atklāšanas pasākums;
2. aprīlī – „Latvijas jauniešu galvaspilsētas 2016” atklāšanas svētki;
21.-22. aprīlī – Pieredzes apmaiņas seminārs jaunatnes lietu speciālistiem no Latvijas reģioniem;
12. augustā – Starptautiskās Jaunatnes dienas pasākums;
22.-23. septembrī – Strukturētā dialoga reģionālā konference;
12. oktbrī – Eiropas informācijas tīkla jauniešiem Eurodesk „Time to Move” jeb „Laiks doties!”;
9. decembrī – Konkursa „ Labākais darbā ar jaunatni 2016” laureātu godināšanas svinīgā ceremonija.
Otrā grupa – aktivitātes, ko iniciē paši jaunieši (Jauniešu forums 2015) un atbalsta, finansē un organizē Jelgavas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar jauniešiem.
-   Facebook un twitter lapas „Jelgava – Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2016” izveidošana un administrēšana;
-  Pašvaldības atbalsts jauniešu iniciatīvām (jauniešu iniciatīvu grupām);
-   Nacionālo dārgumu jaunatklāšana (trīs Zemgales pašvaldību jauniešu iniciatīvas kopīgais mērķis ir stiprināt savu vienaudžu patriotismu, mudināt skolēnus apmeklēt nacionālas un lokālas nozīmes objektus – www.nacionaliedargumi.lv);
-  Vides objekts „Jelgava – pirmā Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2016”
-   Foto/video konkurss „Jaunietis Jelgavā – Latvijas jauniešu galvaspilsētā 2016”;
-   Āra trenažieru laukuma/sporta laukuma ierīkošana Jelgavas mikrorajonā pie Miezītes bibliotēkas;
-  BASTA GAMES (Vasaras perioda aktivitāšu piedāvājumu attīstība);
-   Izveidota jauna štata vienība Jelgavas pašvaldībā – „jaunatnes darbinieks”;
-  Plašākas telpas un iespējas daudzfunkcionāla jauniešu centra izveidei Jelgavā.
Trešā grupa – citi titulam atbilstoši pasākumi, ko īstenos pašvaldības un valsts institūcijas, jauniešu organizācijas, jaunieši: pilsētas svētki, LLU fakultāšu dienas, dažādu jomu konkursi, deju uzvedumi, mūzikli, koncerti, sporta pasākumi utt.


Jauniešu ikdiena Jelgavā


Galvenās darba ar jaunatni jomas: izglītība un apmācības, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, veselības aizsardzība, sports un labklājība, līdzdalība, brīvprātīgais darbs, sociālā iekļaušana, jaunatne un pasaule, kā arī  jaunrade un kultūra.

Īstenojot darbu ar jauniešiem Jelgavā, mēs ņemam vērā viņu vēlmes, viedokļus un vajadzības. Piemēram, lai risinātu jauniešu bezdarba problēmas, mēs izzinām, kādi ir tā cēloņi un prognozējam, kādas būs sekas. Lai nodrošinātu nepieciešamo sociālo atbalstu, mēs apzinām jauniešu aktuālākās vajadzības. Lai veiksmīgi informētu jauniešus, noskaidrojam, kādi ir viņu ikdienas informācijas ieguves paradumi. Cenšamies vismaz reizi divos gados īstenot jaunatnes politikas monitoringu – aptaujas, lai iegūtu jauniešu vērtējumu par to, cik sekmīgi tā tiek īstenota,  kuras ir jauniešiem aktuālākās problēmas, kādas ir viņu aktivitātes un kāda dzīves kvalitāte kopumā. Piemēram, bērnu un jauniešu centrā „Junda" no 2013. gada 1. janvāra ir atcelta maksa par interešu izglītības programmu apguvi Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem. Savukārt, citur pilsētā piedāvātajai interešu izglītībai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētām daudzbērnu ģimenēm (kurās ir trīs vai vairāk bērni) noteikti maksas atvieglojumi līdz pat 100% apmērā no dalības maksas.

 

Plāno braukt ciemos?

 

Atbraucot uz Jelgavu, būs grūti izvelēties, kam vairāk pievērst uzmanību, jo mums ir būtisks katras pašvaldības institūcijas, jauniešu organizācijas vai jauniešu iniciatīvu grupas ieguldījums titula iegūšanā. Mēs esam gatavi demonstrēt viesiem jauniešu līdzdarbošanās iespējas gan pilsētas attīstībā un veselības aprūpes sistēmā, gan ekonomikā un nodarbinātībā, gan kultūras pieejamībā un daudzveidībā, gan sociālā drošībā un mobilitātes iespējās, un pašu jauniešu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā. Jelgavas pilsētas pašvaldība iedvesmo jauniešus attīstīt savus talantus, spējas un prasmes, kā arī sniedz tiem personības izaugsmes iespējas. Sekojiet līdzi informācijai www.jelgava.lv.

 

Mums ir bērnu un jauniešu centrs „ Junda”, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, kas realizē vairākas programmas skolēniem un jauniešiem, radoša darba pieeja mācību iestādēs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, deju centrs „ Cukurfabrika” un vēl daudzi citi objekti un vietas, ko apmeklēt.

 

Jeļena Grīsle

Jelgavas pilsētas pašvaldības Integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste

 

publicēts: C., 14/04/2016 - 11:23


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!