Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Kādēļ atzīt neformālajā izglītībā jaunatnes jomā iegūtās kompetences?

No 2016. gada 9. līdz 10. novembrim Jūrmalā norisinājās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotais nacionālais forums “Neformāls un atzīts” par neformālajā izglītībā iegūto kompetenču atzīšanu un pielietojumu darba tirgū.

Nacionālā foruma mērķis bija veicināt diskusiju par nākamajiem soļiem neformālās izglītības atzīšanai Latvijā. Forumā diskutēja par to, kā veicināt izpratni par jaunatnes darba lomu jauniešu kompetenču attīstīšanā un tika meklēti risinājumi, kā attīstīt starpnozaru sadarbību, lai sekmētu neformālajā izglītībā iegūto kompetenču atpazīstamību un pielietojumu darba tirgū.

 

Forumā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja Vladislava Šķēle prezentēja JSPA piedāvājumu neformālajā izglītībā iegūto kompetenču atzīšanas modelim, kas veidots pamatojoties uz programmas „Erasmus+” atzīšanas rīku- Youthpass. Īpašu uzmanību veltot nevis Youthpass, kā dokumentam, bet tieši pašam mācīšanās procesam un jaunatnes darba kvalitātes celšanai.

 

Šāda pieeja bija viens no galvenajiem pilotprojekta “Level Up” secinājumiem, kura mērķis bija pilotēt Youthpass sertifikātu Latvijas nacionālajā kontekstā.

 

Ņemot vērā, ka forums pulcēja 250 dalībnieku no dažādām jomām un nozarēm - gan jaunatnes darbā iesaistītos, gan uzņēmējus, gan skolotājus, pašvaldību pārstāvjus un jauniešus - viena no foruma sadaļām bija veltīta vienotas izpratnes par Neformālās izglītības jaunatnes jomā radīšanai. Tika apskatītas neformālās izglītības pazīmes un pamatprincipi.  

 

Viens no būtiskiem foruma mērķiem bija gūt dažādu jomu un nozaru pārstāvju viedokli par to, kā veidot neformālās izglītības sistēmu Latvijā. Piecās dažādās darba grupās dalībnieki apskatīja dažādus neformālās izglītības atzīšanas aspektus un sagatavoja rekomendācijas, sniedzot priekšlikumus gan par piedāvātās neformālās izglītības atzīšanas sistēmu, gan to, par kādām aktivitātēm būtu piešķirams Youthpass, kam būtu jāveic organizāciju un speciālistu akreditācija, kuri izsniegs Youthpass sertifikātus, kāds atbalsts būtu nepieciešams jaunatnes darbiniekiem Youthpass ieviešanas procesā.

 

Galvenās rekomendācijas, ko darba grupas iesniedza nosaka, ka:
-    Youthpass tiek izsniegts par aktivitāšu kopumu, kas pēc to satura un nolūka iedalāms vairākos posmos (piemēram, sagatavošana, īstenošana, noslēgums utt.), kur konkrētais jaunietis ticis iesaistīts no sākuma līdz beigām ar konkrētu mērķi, motivāciju un aktivitātei jābūt sabiedriska labuma;
-    Youthpass tiek izsniegts tad, kad jaunietim to vajag. Par kompetenču sadaļas aizpildīšanu ir atbildīgs jaunietis. To var izsniegt pēc kopīgas izvērtēšanas ar jaunatnes darbinieku. Aktivitātē pavadītajam laikam (stundu skaitam) nav galvenā vērtībā. Vērtība ir tam, cik indivīds ir iemācījies;
-    Youthpass tiek veidots kā digitāls profils datu bāzē (kā sociālais portāls, piemēram, Linkedin), kur var pievienot dažādu aktivitāšu rezultātā apgūtās kompetences;
-    Par Youthpass izmantošanu dalībnieki norāda, ka jauniešiem Youthpass būtu noderīgs savu kompetenču izprašanai, lai vieglāk orientētos darba tirgū un veiksmīgi atrastu savu sapņu profesiju, savukārt darba devējiem tas būtu noderīgs darba intervijā kā pamats konstruktīvākai sarunai.

 

Ar pilnu rekomendāciju tekstu var iepazīties aģentūras tīmekļa vietnē!

 

Lai dziļāk izprastu dažādus ar neformālās izglītības atzīšanu saistītos aspektus, foruma paneļdiskusijā piedalījās gan Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Gunta Arāja, un pauda ministrijas nostāju – par neformālās izglītības atzīšanas jautājuma virzīšanu kā prioritāru nākamgad, gan Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vadītāja Daina Sproģe, kura apstiprināja, ka aģentūra ir gatava uzņemties Youthpass procesa pārraugošās iestādes lomu. Diskusijās piedalījās arī uzņēmēju puses pārstāve Microsoft komunikācijas vadītāja Baltijā un Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem valdes locekle Kristīne Mennika, Saldus Jaunatnes un atpūtas iniciatīvu centra “Šķūnis” vadītāja, projekta “Level Up” dalībniece Rudīte Muraševa, kā arī jauniešu pārstāve Nellija Karpušenkova. Visi dalībnieki vienojās par nepieciešamību atzīt neformālajā izglītībā iegūtās kompetences un to, ka nepieciešams noteikt skaidrus kritērijus Youthpass piešķiršanai.

 

Forums ir vēl viens solis uz neformālās izglītības jaunatnes jomā atzīšanas sistēmu Latvijā, kas veicinātu kvalitāti jaunatnes darbā, kā arī celtu jomas atpazīstamību kopumā. Izglītības un zinātnes ministrija ir izveidojusi darba grupu, kas turpinās strādāt ar šīs tēmas attīstību, ņemot vērā arī foruma rekomendācijas.

 

Vita Vodinska, JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu vadītāja

publicēts: P., 30/01/2017 - 09:42


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!