Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Ziedot daļu atalgojuma cēlam mērķim

Jau vairāk nekā septiņus gadus Uldis Šalajevs ir satiekams dažādos Eiropas Savienības institūciju gaiteņos Briselē.

Tomēr ne katrs zina par viņa nodibināto stipendiju, kas tiek administrēta ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Attīstības fonda palīdzību.


Uzziņa: Uldis ir dzimis 1982. gada 17. novembrī Madonā, Madonas novadā, bērnību pavadījis Ļaudonas pagastā. 2003. gadā ieguvis grāmatveža kvalifikāciju Ērgļu arodvidusskolā un 2007. gadā augstāko profesionālo bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās LLU kā programmēšanas inženieris Jelgavā, 2005. gadā studējis Avans Universitātē (‘s-Hertogensbosh pilsētā) Nīderlandē „Eiropas projektu semestra” (ERASMUS) ietvaros. Pēc divu gadu darba pieredzes LR Finanšu ministrijā 2009. gada rudenī  sekoja stāžs Eiropas Parlamentā Briselē. Kopš 2010. gada Uldis dzīvo Briselē un ir strādājis Eiropas Ārējās darbības dienestā (EEAS) un dažādos Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātos. Kopš 2015. gada jūnija Uldis strādā Eiropas Komisijas Preses dienestā, veicot preses sekretāra pienākumus un ikdienā komunicējot angļu, franču, vācu un krievu valodā. Paralēli pilnas slodzes darbam viņš šogad ir uzsācis maģistra studijas Eiropas ekonomiskās integrācijas jomā Briseles Brīvajā universitātē (Vrije Universiteit Brussel) Beļģijā. Savukārt brīvajā laikā Uldis pilda starptautiskās nevalstiskās organizācijas “ONE” Jaunatnes vēstnieka Beļģijā pienākumus. Šī amata termiņš ir viens gads un šis brīvprātīgais darbs netiek atalgots.


-    Par pašu stipendijas programmu: kā tā izpaužas, kādi ir dalības noteikumi un budžets?

Manā vārdā nosauktā stipendija tika dibināta 2012. gada 16. janvārī Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Attīstības fonda ietvaros. Šajā pašā dienā tika apstiprināts arī stipendijas nolikums. Stipendiju finansēju no personīgajiem ienākumiem un par to nesaņemu nekādas nodokļu atlaides.

Stipendijai var pieteikties LLU pilna laika inženierzinātņu pamatstudijās studējošie, kas ir pabeiguši vismaz 1. kursa 1. studiju semestri, kam ir labas, teicamas un izcilas sekmes, kas turklāt veic pētniecības darbu un piedalās zinātniskajās konferencēs ar referātiem, pārvalda svešvalodas un ir aktīvi sabiedriskajā darbā LLU vai ārpus tās. Priekšrocības stipendijas iegūšanā ir pretendentiem, kas ieguvuši vidējo profesionālo izglītību un var uzrādīt ļoti labus akadēmiskos rezultātus vai apbalvojumus par aktīvu dalību sabiedriskajās aktivitātēs, dzīvo daudzbērnu ģimenē un/vai ir bāreņi, un/vai nāk no ģimenes ar trūcīgas ģimenes statusu.

Ja pretendents iesniedzis dokumentus atbilstoši stipendijas nolikumam, LLU Attīstības fonda Stipendiju komisija aicina pretendentu uz pārrunām. Komisija izvērtē visus pieteikumus un pēc katra kandidāta pieteikuma rūpīgas izvērtēšanas konkursa kārtībā piešķir stipendiju vienam studentam uz vienu semestri. Stipendiāts saņem EUR 171 mēnesī.

Stipendijas nolikums paredz, ka stipendijas saņemšanas laikā stipendiāts nesaņem citu stipendiju. Uz Ulda Šalajeva stipendiju drīkst pretendēt atkārtoti. Kopš 2011. gada šo stipendiju ir saņēmuši astoņi studenti.

-    Vai pats iepriekš esi bijis kādas stipendiju programmas saņēmējs?

Jā, tieši pateicoties vairākām stipendijām, man savā laikā bija iespējams gan uzsākt, gan arī pilnvērtīgi nodoties savam tiešajam un vienīgajam tā brīža pilna laika darbam – cītīgām studijām Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā. Dzīvojot ar niecīgiem iztikas līdzekļiem un no piemājas saimniecībā saražotā, man tolaik nebūtu bijis citu iespēju uzsākt pilna laika klātienes studijas.

Par labiem, teicamiem un izciliem akadēmiskajiem sasniegumiem un nozīmīgām sabiedriskām aktivitātēm gan laikā, kad mācījos Ērgļu arodvidusskolā (pašreiz – Priekuļu tehnikums Ērgļi), gan studējot LLU, nodibinājums „Vītolu fonds” man piešķīra a/s „Māras banka” un a/s „Sampo banka” stipendiju. Savukārt 2006./2007. studiju gadā saņēmu prestižo LLU Senāta stipendiju (LLU Senāts gadā piešķir trīs stipendijas un tām var pieteikties tikai valsts finansētā studiju vietā studējošie ar teicamām sekmēm studijās un aktīvu sabiedrisko darbību LLU labā). Par aktīvu darbību Latvijas studentijas labā 2006. gadā Latvijas Studentu apvienība (LSA) man piešķīra balvu „Studentu gada balva 2006” nominācijā „Gada LSA domnieks”. Saku lielu paldies visiem maniem toreizējiem atbalstītājiem!

-    Kā Tev radās doma dibināt savu stipendiju?

Pirmkārt, es saprotu, ka pilnvērtīgi studēt klātienē un vienlaicīgi strādāt pilnu darba slodzi ir divas grūti savienojamas lietas. To jo īpaši jūtu tagad, kad šoruden pēc 9 gadu studiju pārtraukuma esmu uzsācis maģistra studijas Eiropas ekonomikas integrācijas jautājumos vakara klātienes nodaļā un mēģinu tās apvienot ar pilnu darba slodzi Eiropas Komisijā. Tā kā pats esmu saņēmis vairākas stipendijas dažādos studiju periodos, no pieredzes zinu, ka daudziem studentiem ārējs finansiāls atbalsts ir ļoti nepieciešams, lai varētu pilnvērtīgi nodoties mācībām.

Otrkārt, diez vai ikvienam ir tik daudz līdzekļu, lai sniegtu otram visu, taču noteikti ir pietiekami, lai varētu palīdzēt kaut nedaudz. Man personīgi došana sagādā vairāk prieka nekā ņemšana un esmu gandarīts, ja kādam ir izdevies palīdzēt.

Un, treškārt, ar šo soli gribu veicināt līdzcilvēkos apziņu, ka ir jāpalīdz citiem savu iespēju robežās. Iedomājaties, kā attīstītos pasaule, ja mēs visi būtu izpalīdzīgāki un dalītos tajā, kas mums ir?

-    Vai Tu arī pats piedalies stipendiātu atlasē?

Stipendijas nolikums sākotnējā redakcijā to neparedzēja. Es apzināti centos personīgi neiesaistīties kandidātu atlasē, tādējādi ievērojot neitralitātes principu. Tomēr drīz vien pirmie stipendiāti aicināja mani būt aktīvākam un iesaistīties kandidātu atlases procesā, tajā skaitā veidot mazliet personiskāku kontaktu ar stipendiātiem, noskaidrojot viņu motivāciju un mērķus un palīdzot ar padomu.

Vēlāk stipendijas nolikums tika grozīts un pašreiz tas paredz, ka kandidātu atlases komisijas sastāvā ietilpst pieci cilvēki - LLU Attīstības fonda valdes loceklis, divi LLU mācībspēku pārstāvji un divi LLU studējošo pašpārvaldes pārstāvji vai stipendijas mecenāts. Lai izvairītos no iespējama interešu konflikta, komisijas sastāvā nedrīkst būt personas, kas sniegušas stipendijas pretendentam atsauksmes, tomēr tās var tikt uzaicinātas uz komisijas sēdi ar padomdevēja tiesībām.

Attiecībā uz manu dalību - pēc stipendijas nolikuma grozījumiem, kur tika precizēta arī mana potenciālā dalība komisijas sastāvā, kā viens no pieciem komisijas dalībniekiem (ar vienas balss tiesībām) esmu piedalījies stipendijas izskatīšanā klātienē Jelgavā vai arī, izmantojot modernās tehnoloģijas, intervējis kandidātus telekonferencē.

-    Cik laika tas Tev prasa?

Pašreizējā sadarbība ir izpaudusies tikai tā, ka darbojos kandidātu izvērtēšanā stipendijas komisijas ietvaros, rūpīgi iepazīstos ar katra kandidāta pieteikumu un pēcāk viņus intervēju. Labprāt būtu gatavs iesaistīties procesā daudz aktīvāk, tomēr tas atkarīgs arī no stipendiātiem un viņu prioritātēm.

-    Vai saņem atsauksmes no mācībspēkiem vai pašiem stipendiātiem?

Jā, ik pa laikam saņemu daudz labu atsauksmju gan no stipendiātiem, gan mācībspēkiem. Īpaši liels prieks ir lasīt stipendiātu atskaites, uzzināt, kā viņiem ir veicies ne tikai akadēmiskajā jomā, bet arī sadzīvē. Lūk, daži piemēri. Zane Zeltiņa: "Stipendijas saņemšana uzlika man papildu atbildības sajūtu studiju dzīvē. Esmu uzsākusi arī plašāku sevis izglītošanu" (26.02.2013.). Anita Solima: "Ulda Šalajeva ideja no stipendiāta kļūt par mecenātu tik tiešām ir unikāla. Šis finansiālais atbalsts, ko sniedz mecenāts, ir ne tikai iespēja jauniešiem piepildīt vēlmes, ieceres un attīstīties, bet tas ir arī liels pagodinājums. Es jūtos pagodināta, ka man šī iespēja tika dota. Stipendija viennozīmīgi samazināja ar studijām saistītās izmaksas un deva iespēju pilnveidoties, tas bija kā dzinējs, kas virzīja mani uz priekšu. Šī stipendija un mecenāta ideja par to mani pamudināja arī pašai vairāk palīdzēt citiem, vienalga vai ar naudu, zināšanām vai darbu. Palīdzot citiem un daloties tajā, kas tev ir, tu pats esi ieguvējs" (28.01.2014., Ogrē). Agnese Līva Gilnere: "Šī stipendija būs labs ieguldījums manā nākotnē, jo katra apgūta valoda ir zelta vērta un paver plašas perspektīvas nākotnē". (10.06.2016., Jelgavā).

-    Vai esi gandarīts par paveikto?

Esmu gandarīts par daudzajiem mērķtiecīgajiem un talantīgajiem studentiem. Viņu mērķi, nodomi un sasniegumi palīdz arī man sarosīties!

-    Cik ilgi plāno turpināt projektu?

Šo stipendiju es piešķiru no personīgajiem ikmēneša ienākumiem. Pārredzamā nākotnē neplānoju projektu pārtraukt.

-    Ko novēli citiem?

Cik vien iespējams, palīdzēt ikdienā citiem, jo var gadīties tā, ka saņēmējam esat vienīgais palīdzības avots.

 

Vairāk:
Detalizēta informācija par stipendiju un tās nolikums apskatāms LLU mājas lapā http://www.llu.lv/lv/ulda-salajeva-stipendija

Stipendiāti:
19/02/2016: http://www.llu.lv/lv/raksts/2016-02-19/salajeva-stipendiju-pavasara-semestri-sanems-ptf-studente
21/03/2016 - http://www.llu.lv/lv/attelu-galerijas/2016-05-31/pasniegtas-llu-attistibas-fonda-stipendiju-apliecibas
18/06/2016 - http://www.llu.lv/lv/raksts/2016-06-18/tehniskas-fakultates-68-izlaidums
05/10/2016 - http://www.llu.lv/lv/raksts/2016-10-05/suminati-attistibas-fonda-stipendiati

 

Agnis Sauka, "Beļģijas Latviešu Ziņas" redaktors; Brisele, Beļģijas Karaliste

publicēts: Pk., 02/12/2016 - 10:31


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!