Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Latvijā pieņemts Brīvprātīgā darba likums

Latvijas Republikas Saeima ir pieņēmusi Brīvprātīgā darba likumu, kas no 2016. gada 1. janvāra Latvijā noteiks šī darba tiesisko regulējumu. Likuma mērķis ir sekmēt brīvprātīgo darbu un veicināt sabiedrības līdzdalību brīvprātīgajā darbā.

Likums noteic, ka brīvprātīgo darbu varēs organizēt biedrības un nodibinājumi, tostarp arodbiedrības un to apvienības, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī politiskās partijas un to apvienības. Brīvprātīgo darbu drīkstēs veikt persona, kas sasniegusi 13 gadu vecumu, un paredzēts, ka personas vecumā no 13 līdz 16 gadiem brīvprātīgo darbu varēs veikt tikai ar likumiskā pārstāvja rakstveida piekrišanu.

Tiesiskās attiecības starp brīvprātīgā darba organizētāju un veicēju tiks nodibinātas, pusēm vienojoties par veicamā darba apjomu, izpildes kārtību, termiņu un pēc brīvprātīgā darba veicēja iepazīšanās ar saviem pienākumiem un tiesībām. Atsevišķos gadījumos būs jānoslēdz rakstveida līgums, piemēram, ja to pieprasa viena no pusēm vai arī, ja paredzēts segt izdevumus, kas saistīti ar brīvprātīgo darbu. Tāpat līgums nepieciešams, ja brīvprātīgajā darbā tiek iesaistītas nepilngadīgas personas.

Likums paredz veidot brīvprātīgā darba veicēju informācijas sistēmu, lai attīstītu brīvprātīgā darba iespējas, nodrošinātu un koordinētu informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem, kā arī nodrošināt personas pieteikšanos brīvprātīgajam darbam.

Brīvprātīgā darba likums ir pieejams šeit.

Būtiski, ka 18.jūnijā, Saeima konceptuāli pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā, kas paredz ar ienākuma nodokli neaplikt izdevumus, kas radušies, organizējot brīvprātīgo darbu. Šajos izdevumos plānots iekļaut kompensācijas par ēdināšanu, viesnīcu, naktsmītni, degvielu, apģērbu, transportu, kā arī izdevumus par veselības, dzīvības un civiltiesisko apdrošināšanu un veselības pārbaudēm, ja attiecīgs regulējums brīvprātīgā darba organizētājam to paredz obligāti nodrošināt. Plānots, ka ar nodokli neapliks summu, kas taksācijas gadā nepārsniedz 1000 eiro. Plānots, ka valdībai būs jāizstrādā detalizēta kārtība par to, cik un kādus izdevumus neapliks ar ienākuma nodokli.

 

publicēts: C., 09/07/2015 - 10:22


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!