Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Dažādas valstis, vienots mērķis – atbalstīt jauniešus!

No š.g. 24. līdz 28. aprīlim Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras pārstāvis kopā ar Eiropas sociālā fonda projekta “PROTI un DARI!” mentoru no Siguldas novada pašvaldības

un programmas vadītāju no Ventspils pilsētas pašvaldības, kā arī kolēģiem no Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) un Izglītības un zinātnes ministrijas apmeklēja Lietuvu, lai piedalītos Baltijas-Flandrijas sadarbības protokola ietvaros organizētajā seminārā par Jauniešu garantijas ieviešanas jautājumiem.

 

Nedēļas garumā kolēģi no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Flandrijas (Beļģijas reģions) dalījās pieredzē par Jauniešu garantijas iniciatīvas īstenošanu savās valstīs, par kopīgo un atšķirīgo projektu īstenošanā, par sasniegtajiem rezultātiem un izaicinājumiem, īstenojot aktivitātes, kā arī par projektu nākotni pēc 2018. gada. Vienlaikus, apmeklējot Lietuvas jauniešu centrus, bija lieliska iespēja izzināt kaimiņu pieredzi darbā ar jauniešiem, īpaši tiem, kuri nestrādā un nemācās.
Lietuvas pieredze

 

Lietuvā Jauniešu garantija tiek īstenota divu veidu projektos, kas ir savstarpēji saistīti. Pirmais projekts ir “Atklāj sevi”, otrais – “Jauns sākums” .

 

Projektā “Atklāj sevi” bezdarbnieka statusā reģistrētajiem jauniešiem, kuri ir gatavi uzsākt darba gaitas (arī jaunieši ar noteiktu profesiju), bet kuriem trūkst kādas specifiskas kompetences vai ir nepieciešams uzlabot sociālās prasmes, Lietuvas Valsts nodarbinātības dienests kopā ar piesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem piedāvā neformālas profesionālās apmācības šo prasmju apgūšanā, kā arī organizē tikšanās ar potenciālajiem darba devējiem un vizītes uzņēmumos.

 

Savukārt, tiem jauniešiem, kuri vēl nejūtas pārliecināti par savām spējām uzreiz uzsākt darbu (arī jaunieši bez iegūtās profesijas), tiek piedāvātas apmācības lai attīstītu savu motivāciju, pārliecību, komunikācijas un citas prasmes. Vienlaikus ir iespējas apmeklēt psihologa konsultācijas, lai kopā noteiktu piemērotību kādai konkrētai darba vai izglītības jomai. Jauniešiem, kuriem ir lielākas iespējas iekļauties darba tirgū, piedāvā iepazīt uzņēmumu specifiku un interesējošo profesiju, tiem, kuri vēlas iegūt izglītību, – iepazīt dažādas izglītības iestādes, “ēnot” interesējošās profesijas u.c. Noslēdzoties dalībai projektā, jaunieši tiek aicināti piedalīties radošajā darbnīcā, lai veiktu pašnovērtējumu.

 

Vienlaikus aktīvs darbs notiek ar tiem jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Lietuvas Valsts nodarbinātības dienestā. Darbu ar šiem jauniešiem visā Lietuvas teritorijā veic 57 partneri –jauniešu centri, jauniešu organizācijas un citas uz darbu ar jaunatni orientētas iestādes, ko dalībai projektā piesaistījis Lietuvas Republikas Sociālās nodrošināšanas un darba ministrijas pakļautībā esošais Lietuvas Jaunatnes lietu departaments. Līdzīgi kā projektā “PROTI un DARI!”, šie jaunieši sākumā tiek uzmeklēti un aicināti piedalīties projektā. Pēc tam tiek izzinātas viņu  intereses, prasmes, vajadzības, un uz tā pamata tiek veidota individuāla pasākumu programma vidēji 4 mēnešu garumā. Programma var ietvert tādas atbalsta aktivitātes kā simulāciju spēles, vizītes pie darba devējiem, brīvprātīgais darbs, dzīves prasmju un motivācijas attīstības aktivitātes, iepazīšanās ar izglītības iestādēm un citas.

 

Lietuvā darbs ar jauniešiem, tostarp arī ar tiem, kuri nestrādā un nemācās, tiek atbalstīts valsts līmenī, un ir izstrādāta sistēma, kas palīdz sniegt viņiem efektīvu atbalstu. Tā, piemēram, pašvaldību jaunatnes lietu koordinatoriem ir nozīmīga loma neaktīvo mērķa grupas jauniešu uzrunāšanā, jo viņi ir atbildīgi par starpinstitucionālas sadarbības veidošanu starp pašvaldību, policiju, probācijas un sociālo dienestu un citām iesaistītajām institūcijām. Šo darbinieku pienākumos ietilpst arī datu apkopošana par potenciālajiem mērķa grupas jauniešiem. Vēlāk dati tiek nodoti Jaunatnes lietu departamentam atbilstības pārbaudes veikšanai un tālāk – projektā iesaistītajiem stratēģiskajiem partneriem, tādā veidā veicinot lielāka mērķa grupas jauniešu skaita iesaisti atbalsta saņemšanai. Vienlaikus Lietuvā pašlaik turpinās projekta popularizēšanas aktivitātes, lai pēc iespējas vairāk jauniešu uzzinātu par projektu un tā piedāvātajām iespējām.

 

Jautājot kolēģiem par sasniegtajiem rezultātiem, uzzinām, ka kopš 2015. gada oktobra projektā tikuši uzrunāti un iesaistīti apmēram 2 500 nereģistrētie mērķa grupas jaunieši.

 

Otrs Lietuvā īstenotais projekts – “Jauns sākums” ir domāts tiem mērķa grupas jauniešiem, kuri ir veiksmīgi piedalījušies projektā “Atklāj sevi”, bet pēc dalības tajā nav saņēmuši subsidēto darba vietu piedāvājumu, kā arī nav uzsākuši mācekļa praksi vai izglītības iegūšanu. Projekts “Jauns sākums” piedāvā mērķa grupas jauniešiem aktīvus darba tirgus pasākumus, aroda apguves iespējas, kā arī subsidētas darba vietas.

 

Secinājumi

 

Piedaloties seminārā, secinājām, ka visās Baltijas valstīs mērķa grupas jauniešu skaits samazinās, kas ietekmē projektā sākotnēji paredzamos sasniedzamos rādītājus. Vienlaikus, neskatoties uz to, ka katrā valstī ir savi Jauniešu garantijas projektu īstenošanas nosacījumi, plānotie mērķi un sasniegumi, galvenais uzsvars tiek likts uz jauniešiem un viņiem sniegto atbalstu, kā arī ir uzsvērta nepieciešamība stiprināt starpinstitucionālo sadarbību, lai veicinātu kopējo izpratni par projekta mērķi un sasniegtu to veiksmīgāk. Svarīgi ir arī paplašināt un attīstīt prasmes darbā ar mērķa grupas jauniešiem, attīstot esošās metodes un zināšanas, kā arī izzināt gan citu valstu, gan arī savā valstī projektā iesaistīto citu pašvaldību pieredzi un zināšanas, tā gūstot padziļinātāku izpratni par projektu un meklējot risinājumus kopīgiem izaicinājumiem.

 

Helēnas Kohas, projekta “PROTI un DARI!” programmas vadītājas no Ventspils pilsētas pašvaldības semināra vērtējums: “Piedaloties šajā starptautiskajā seminārā bija iespēja satikt kolēģus no dažādām valstīm un izzināt viņu darba pieredzi. Vērtīgi bija doties kopīgās pieredzes vizītēs, kurās zinoši un atvērti jauniešu centra darbinieki atbildēja uz visiem jautājumiem. Iedvesmojošs bija apmeklējums mākslas rezidencē "Točka" kas ikdienā veiksmīgi darbojas kā jauniešiem droša un atvērta vieta, kurā var sajust domas un radošuma brīvību,”

 

Sabīnes Birznieces, projekta “PROTI un DARI!” mentores no Siguldas novada pašvaldības semināra vērtējums: “Manuprāt, lai sasniegtu kopīgu rezultātu, svarīgi ir, lai visas iesaistītās puses darbotos vienam mērķim. Efektīva tīkla un starpnozaru sadarbības veicināšanai nepieciešami šādi semināri, kuros ir iespēja iepazīt citu valstu metodes un paņēmienus, uzrunājot tos jauniešus, kuriem nepieciešamas pārmaiņas un iesaiste Jauniešu garantijas projektos. Jaunietim ir jāuzticas, jāļauj attīstīt savas stiprās rakstura iezīmes un prasmes, balstoties uz viņa interesēm. Ļoti būtiski ir pielietot tās metodes, kas ir efektīvākas konkrēta jaunieša uzrunāšanai.”

 

Vairāk par projektu “PROTI un DARI!” uzzini, apmeklējot Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras tīmekļa vietni: http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

 

Alise Devjatajeva, JSPA Struktūrfondu daļas projektu vadītāja

publicēts: O., 05/09/2017 - 14:53


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!