Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Atbalstot jaunatnes darbu pašvaldībās

Kā vienu no 2017. gada prioritātēm Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir izvirzījusi darbu ar pašvaldībām,

sniedzot tām nepieciešamo atbalstu veiksmīgai jaunatnes politikas ieviešanai un darba ar jaunatni kvalitātes celšanai vietējā līmenī.

 

Ik gadu JSPA aktīvi monitorē pašvaldību atsaucību, iesniedzot projektus programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, un secina, kuros reģionos un kuras pašvaldības ir neaktīvas un kādi atbalsta pasākumi būtu nepieciešami, lai veicinātu lielāku aktivitāti programmā. Kā turpinājuma pasākumu JSPA plāno sniegt atbalstu 26 multifunkcionālajiem jaunatnes iniciatīvu centriem, kuri ir izveidoti Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros, sekmējot to aktīvu līdzdalību jaunatnes darba ieviešanā vietējā un reģionālā līmenī. Kopumā kā viens no svarīgākajiem uzdevumiem darbam ar jaunatni pašvaldībās ir sistemātiska ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošana, kas ietvertu daudzveidīgus pasākumus – gan jauniešu pašu izstrādātus un īstenotus neformālās izglītības projektus un citas aktivitātes, gan jaunatnes darbinieku un lēmumu pieņēmēju jaunatnes darba realizēšanu saskaņā ar pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem un rīcības virzieniem.  Šāds uzsvars šogad likts arī Jaunatnes politikas valsts programmā 2017. gadam.

 

JSPA īsteno starptautisku iniciatīvu


Atbalstot jaunatnes darbu pašvaldībās, 2016. gada otrajā pusē programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 21 nacionālā aģentūra, tostarp JSPA un to stratēģiskie partneri, uzsāka ilgtermiņa sadarbības projektu ar mērķi uzlabot jaunatnes darba kvalitāti pašvaldībās, veicinot ciešāku sadarbību starp dažādām iesaistītajām pusēm un nodrošinot to saskaņā ar programmas “Erasmus+” pamatnostādnēm.

 

Ilgtermiņa projekta galvenais mērķis ir atbalstīt jaunatnes darba kvalitātes celšanu un tā atzīšanu pašvaldību īstenotajā jaunatnes politikā kontekstā ar izvirzītajām jaunatnes darba prioritātēm Eiropā.

 

Projekta īstenošanas termiņš ir trīs gadi. Projekta mērķgrupa ir pašvaldību darbinieki un visi, kuri ir atbildīgi par jaunatnes jomu pašvaldību līmenī – lēmumu pieņēmēji, jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, sociālie darbinieki u.c. Projektā plānotas gan nacionāla, gan starptautiska mēroga aktivitātes. Ieviešot aktivitātes nacionālā līmenī, nacionālās aģentūras izstrādā katra savu stratēģiju un plānu to īstenošanai, balstoties uz attiecīgās valsts situāciju un specifiku jaunatnes jomā.

 

JSPA, realizējot aktivitātes nacionālā līmenī, 2016. gada nogalē izsludināja pieteikšanos projektam “Jaunatnes darba kvalitātes celšana savā pašvaldībā”. Projekta mērķis ir uzlabot jaunatnes darba kvalitāti pašvaldībās, sniedzot regulāru un ilgtermiņa atbalstu pozitīvu pārmaiņu veicināšanai. Projektam tika aicināti pieteikties pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti vai citi darbinieki, kas ir atbildīgi par jaunatnes jomu, no katras pašvaldības piesakot 3 cilvēku grupu.  

 

Pašlaik projekts uzsākts 7 pašvaldībās

 

Atsaucība bija liela. Dalībai projektā tika saņemt pieteikumi no  41 pašvaldības. No tām tika atlasītas 7 – Auces novada pašvaldība, Brocēnu novada pašvaldība, Dundagas novada pašvaldība, Kocēnu novada pašvaldība, Limbažu novada pašvaldība, Saulkrastu novada pašvaldība un Valmieras pilsētas pašvaldība. Projekta ietvaros aģentūra tām sniegs individuālu atbalstu, ņemot vērā to vajadzības. Galvenās nacionālā līmenī plānotās aktivitātes ir individuālo attīstības stratēģiju un darba plāna izveide kvalitātes celšanai darbā ar jaunatni, grupu un individuālās tikšanās, regulārs mentorings un konsultācijas darba plāna realizācijas laikā un citas.

 

Februāra vidū bija pirmā tikšanās ar projektā apstiprinātajiem pašvaldību pārstāvjiem. Tās ietvaros tika apzinātas situācijas katrā no pašvaldībām un veiktas pirmās iestrādes darba plāna izveidei, kā arī JSPA informēja par atbalsta mehānismiem, kas tiks nodrošināti visa projekta īstenošanas laikā. Apmācību noslēgumā dalībnieki atzina, ka ir iedvesmoti un motivēti sakārtot jaunatnes darba sistēmu savā pašvaldībā, izveidojot labu ilgtermiņa stratēģiju, aktualizējot un sastrukturizējot jau esošās labās iestrādes darbam ar jaunatni. Galu galā visi bija vienprātīgi atzīstot, ka jaunu divriteni nav nepieciešams izgudrot, ir jāuzlabo esošais.

 

Turpinās atbalstīt darbu ar jaunatni pašvaldībās


JSPA plāno īstenot projektu divos posmos, tādējādi nodrošinot, ka ilgtermiņa starptautiskā projekta ietvaros atbalsts tiek sniegts pēc iespējas lielākam skaitam pašvaldību. Projekta pirmajos 18 mēnešos nacionāla līmeņa aktivitātes tiks īstenotas ar 7 pašvaldībām, nākamajos 18 mēnešos – ar citām.

 

Svarīgākās aktivitātes starptautiskā mērogā paredz jaunatnes darba pašvaldībās izpēti, projekta monitoringu, izvērtēšanu un rezultātu izplatīšanu, kā arī trīs Eiropas līmeņa konferences, no kurām pirmā notiks šī gada maija beigās/jūnija sākumā. Galvenie projekta noslēgumā sagaidāmie rezultāti ir labās prakses apkopojumi un jomas ekspertu datubāze, izstrādātas rekomendācijas politikas veidotājiem un īstenotājiem par jaunatnes darba veikšanu pašvaldību līmenī, iedvesmoti projekta dalībnieki, kas apņēmušies attīstīt jaunatnes darbu savā pašvaldībā, tostarp attīstīt jaunus starptautiskās sadarbības projektus un partnerības starp pašvaldībām jaunatnes jomā.

 

Ņemot vērā lielo pašvaldību atsaucību dalībai projektā, JSPA, balstoties uz pieteikuma anketās norādītajiem izaicinājumiem un problēmām darbā ar jaunatni savā pašvaldībā, plāno veikt papildu atbalsta pasākumus pašvaldībām, mērķtiecīgi veicināt pašvaldību iesniegto projektu skaita palielināšanos, kā arī plānots veidot kopīgus sadarbības pasākumus darba ar jaunatni kvalitātes celšanai ikvienā pašvaldībā.

 

Agnese Lorence, JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore

publicēts: Pk., 28/04/2017 - 09:36


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!