Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

6 gados Latvijas mazattīstītajos reģionos ieguldīti 4,4 milj. eiro

No 2011. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 31. martam Latvijā tika īstenota Latvijas–Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”.

Tā sniedza būtisku ieguldījumu jaunatnes jomas attīstībā. Programmas kopējais finansējums bija 4,4 miljoni eiro, tajā skaitā, gan Šveices Konfederācijas finansējums, gan Latvijas Republikas līdzfinansējums.

 

Programmas galvenais mērķis bija veicināt ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanos starp Latviju un progresīvākajām paplašinātās Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī veicināt Latvijā ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanos starp dinamiskajiem pilsētu centriem un strukturāli vājiem perifērajiem reģioniem.

 

Programmas ietvaros tika renovēti 26 multifunkcionālie jaunatnes iniciatīvu centri (sākotnēji plānoto 17 jauniešu centru vietā), tādējādi nodrošinot jauniešiem skaistas, renovētas telpas ar nepieciešamo inventāru, kur pavadīt savu brīvo laiku, satikt vienaudžus, attīstīt savas kompetences, talantus un apgūt jaunas zināšanas. 2016. gada nogalē pašvaldības saņēma papildu finansējumu inventāra iegādei renovētajiem centriem, tādējādi piedāvājot jauniešiem jaunas, plašākas iespējas brīvā laika pavadīšanai.

 

Lai sniegtu arī saturisko atbalstu jaunatnes darba attīstībai, tika organizētas vairāk nekā 180 apmācību jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kā arī reģionālas un starptautiskas konferences, reģionālie un nacionālie forumi. Tika izstrādāti 15 metodiskie materiāli, kuri ir tapuši visdažādākajos formātos: rokasgrāmatas, video filmiņas, interaktīvi materiāli, audio grāmata; izstrādāti arī mācību materiāli Braila rakstā.

 

Programmas ietvaros tika veikts pētījums par sadarbības programmas ietekmi uz vietējo sabiedrību. Pētījums izceļ aizvien pieaugošu jauniešu izpratni par neformālo izglītību un tās sniegtajiem ieguvumiem. Jaunieši ir pozitīvi noskaņoti: lielākā daļa uzskata, ka viņu apmeklētais jauniešu centrs ir aktīvs un radošs, tajā var saturīgi pavadīt brīvo laiku, ir pārliecināti, ka centrs pilnveido un palīdz attīstīt viņu prasmes un zināšanas. Saprot, ka centrs ir atvērts pilnīgi visiem jauniešiem.

“Mums ir daži piemēri, kad jaunieši centru ietekmē aizrāvušies ar kādu tēmu, kas vēlāk pāraug profesionālā darbībā.”[Pētījums]
“Galvenais centru veiksmes faktors ir cilvēkresursi – centru vadītāji, darbinieki, to entuziasms.”  [Pētījums]

 

Arī programmas ietvaros organizētajām apmācībām ir pozitīva ietekme: tās ir veicinājušas jauniešu spējas formulēt un pārstāvēt savu viedokli, prasmi pieņemt atšķirīgus viedokļus,  komunicēt, strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību. Tāpat arī jaunatnes darbiniekiem ir ļoti būtiska kopīga satikšanās ar saviem kolēģiem, pieredzes apmaiņa, jaunu kontaktu gūšana. Jaunatnes darbiniekiem apmācības ir viena no visbiežāk izmantotajām iespējām paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

“Atmosfēra radīta pietiekami laba, lai nekautrētos izteikt savu viedokli.” [Pētījums]
“Valstiski nav iespējas izvērst apmācību tēmas tik plaši. Šī programma bija ļoti laba iespēja.”[Pētījums]
“ Tikai apmācībās un pasākumos rodas pilnīga izpratne par darbu ar jaunatni.” [Pētījums]

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra vēlas pateikties visiem, kuri šo gadu laikā ir piedalījušies Latvijas–Šveices sadarbības programmas realizēšanā visā Latvijā, sniedzot īpašu ieguldījumu jaunatnes darba attīstībā attālos un mazattīstītos reģionos!

Latvijas–Šveices sadarbības programmu "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

 

Dita Usāre, JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore

publicēts: Pk., 28/04/2017 - 08:59


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!