Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Par pirmajiem iespaidiem projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā

Veiksmīgi norit Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Sociālā fonda projekta “PROTI un DARI!” īstenošana.

Projekta ietvaros jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem ir iespēja saņemt individuālu un kompleksu atbalstu, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas viņu dzīvē.

 

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt mērķa grupas jauniešus, attīstot viņu prasmes un veicinot iesaisti izglītībā, tajā skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra un Valsts izglītības attīstības aģentūra, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 

Līdz š.g. 11. novembrim aģentūra ir parakstījusi sadarbības līgumus ar 65 Latvijas pašvaldībām par projekta īstenošanu. Ar šīm pašvaldībām piešķirto finansējumu vairāk nekā 6 miljonu eiro apmērā ir iespējams nodrošināt atbalsta pasākumu sniegšanu 4000 mērķa grupas jauniešiem. Vienlaikus turpinās sadarbības līgumu slēgšana ar pārējām pašvaldībām, kuras ir apstiprinājušas dalību projektā.

 

Laika posmā no š.g. 14. oktobra līdz 11. novembrim aģentūra Latvijas reģionos un Rīgā organizēja piecus pieredzes apmaiņas pasākumus, kuros kopumā piedalījās 154 dalībnieki, pārstāvot 53 pašvaldības.
Vienā no pieredzes apmaiņas pasākumiem, kas notika Saldū, par saviem pirmajiem rezultātiem un gūto pieredzi dalījās Ventspils pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists Kristians Jacevičs un biedrības "Ventspils Jauniešu dome" projektu vadītājs, projekta programmas vadītājs Nauris Mālītis.

 

Jūsu pašvaldība viena no pirmajām ir uzsākusi darbu ar mērķa grupas jauniešiem projektā “PROTI un DARI!”. Lūdzu, pastāstiet, kas bija pirmie soļi tajā.
Nauris:
-    Pirmie divi projektā iesaistītie jaunieši jau iepriekš bija mūsu redzeslokā. Izlēmām, ka sāksim darbu ar viņiem, izvērtēsim, kā viņiem veiksies, un tad sludināsim plašāku pieteikšanos, iesaistot arī citus projekta mērķa grupas jauniešus.

 

Jau tagad redzam, ka ir ļoti būtiski sniegt jauniešiem detalizētu un skaidru informāciju par visu projektu jau pašā sākumā. Tad viņi ieinteresējas un saka: “OK, izklausās labi”. Viņi saprot, ka varēs piedalīties tādās aktivitātēs, kas pašu spēkiem, piemēram, finansiālu šķēršļu dēļ, neizdotos. Ļoti bieži ir arī tā, ka jaunietis pats vēlas piedalīties kādā pasākumā, bet viņam nav iespēju to organizēt. Piedaloties projektā, ar mūsu palīdzību viņam paveras šādas iespējas.  

 

Kad sajutām, ka ir pienācis brīdis projektam uzrunāt plašāku jauniešu loku, publicējām par to rakstu  reģionālajā avīzē. Tas ir ļoti labs veids, kā par projektu pastāstīt ne tikai pašiem jauniešiem, bet arī viņu vecākiem un vecvecākiem, kuri nodod informāciju tālāk mērķa grupai. Publicējām arī ziņas sociālajā tīklā Facebook – vienu ziņu ievietojām mūsu organizācijas lapā, otru likām kā reklāmrakstu.  

 

Kristians:
-    Mēs cerējām, ka, uzrunājot jauniešus Facebook tīklā, būs plašāka atsaucība. Tos jauniešus, kuri nav nevienā datu bāzē, mērķtiecīgi uzrunājām sociālajos tīklos, domājot, ka tur viņi varētu uzturēties. Publicētajā ziņā vienkāršā valodā informējām jauniešus, kādēļ viņiem būtu jāiesaistās projektā. Uzsvērām, kādas prasmes projekta laikā būs iespējams apgūt, kā arī to, ka, piedaloties projektā, ir iespēja ieviest savā dzīvē pozitīvas pārmaiņas. Mūsu ideja bija laba, bet priekšdienām zinām, ka vēl vairāk jāpiedomā pie Facebook ziņas satura, pielāgojot to jauniešu auditorijai.

 

Priecājamies, ka jau projekta sākumā mums izdevās izveidot ļoti veiksmīgu stratēģisko partnerību, piesaistot vairākas iestādes un organizācijas, piemēram, biedrību "Ventspils Jauniešu dome", Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, nodibinājumu “Spēkuguns” un citus. Caur šīm stratēģiskajām partnerībām mēs nodrošinām ne tikai dažādas aktivitātes mūsu mērķa grupas jauniešiem, bet piesaistām arī mentorus, kuri uzrunā potenciālus jauniešus, izmantojot savus pieejamos resursus. Tāpēc uz šādām partnerībām skatāmies plašāk nekā tikai uz pakalpojuma sniedzējiem.  

 

Projektā ir iespējams nodrošināt jaunietim diezgan lielu aktivitāšu klāstu. Vai, īstenojot projektu, jau redzat, kuras ir pieprasītākās aktivitātes?
Nauris:
-    Trīs jaunietes, kas tagad piedalās projektā, labprāt vēlētos pilnveidot valodu prasmes, īpaši krievu valodu, jo Ventspils pilsētā aptuveni trešdaļai no iedzīvotājiem sarunvaloda ģimenē ir krievu. Valodu apguve veicinātu iespēju atrast darbu, jo īpaši darbu ar klientiem, tūristiem. Paši redzam, ka ir nepieciešams organizēt kopīgu aktivitāti par finanšu pārvaldību, kuras laikā jauniešiem tiktu sniegta informācija par to, kā rīkoties ar savu budžetu, kāda ir nodokļu sistēma valstī un citām saistošām tēmām.

 

Kāds jums pašam kā programmas vadītājam, kas visciešāk strādā ar mērķa grupas jauniešiem, ir lielākais izaicinājums?
Nauris:
-    Lielākais izaicinājums ir uzņemties atbildību par jaunieti, spēt saprast, ko jaunietis pats vēlas darīt un kas būtu vērtīgs tieši viņam. Individuālajās pasākumu programmās var iekļaut ļoti daudzas aktivitātes, bet vienmēr jādomā, vai tās patiešām šim konkrētajam jaunietim ir nepieciešamas, kā arī, vai tās sekmēs vēlamā rezultāta sasniegšanu.

 

Kā jūs redzat, – cik interesants projekts šķiet pašiem jauniešiem?
Kristians:  
-    Gadījumos, kad jaunietis pats iesaistījies projektā, kad viņu neviens nav uz to piespiedis, viņam ir interesants viss projekta process. To redzam jau  pie pirmajiem projektā iesaistījušamies.

 

Noslēgumā vēlos jautāt, – kas pēc jūsu domām ir vērtīgākais, ko dalība projektā var sniegt jauniešiem?
Kristians:
-    Dalība projektā dod jaunietim iespēju neformālā un viņam draudzīgā veidā atrisināt tās problēmas, kuras viņš pats uzskata par nepārvaramām un kuras ir saistītas ar tādiem šķēršļiem, kas iepriekš, iespējams, bijuši traumējoši un veidojuši negatīvu pieredzi. Piedaloties projektā, ir iespēja ar draudzīgu atbalstu atrisināt šīs problēmas. Tā ir arī iespēja pašam jaunietim iegūt plašāku dzīves redzējumu un gūt konkrētu palīdzību. Tomēr vienmēr jāatceras, ka katrs jaunietis ir individualitāte un tāpēc ar katru jāstrādā individuāli. Tieši tā arī to darām Ventspilī.  

 

Nauris:
-    Arī es projektu vērtēju pozitīvi. Jauniešiem, kas nekur nestrādā, nemācās un nav ieguvuši arodu, projektā ir iespēja kopā ar mums un mentoriem saprast, ko viņi paši vēlas dzīvē darīt, izmēģināt visdažādākās aktivitātes un tālāk mērķtiecīgi virzīties sava mērķa sasniegšanā. Bieži vien cilvēkam trūkst motivācijas, viņš saprot, ka nav pietiekami prasīgs pret sevi, bet nezina, kā no apburtā problēmu loka izkļūt. Ja šāds jaunietis tiek iesaistīts kādā lielākajā projektā, kur satiek cilvēkus, ar kuriem arī ikdienā sadarbojas, tad viņš kļūst atbildīgāks gan pret sevi, gan pret citiem. Redzu, ka projekts ir labs līdzeklis, kā atbalstīt jauniešus šādās situācijās un kā palīdzēt viņiem dzīvē sasniegt vairāk.

 

Īsumā
Kas? Projektu “PROTI un DARI!” īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, kā to nosaka 2015. gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 358 “Dalības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi”.
Ko? Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki.
Kādēļ? Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tajā skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA vai VIAA īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 

Plašāka informācija par projektu:
http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

 

Alise Devjatajeva, JSPA Struktūrfondu daļas projektu vadītāja

publicēts: P., 30/01/2017 - 09:39


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!