Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Drosmīgs izaicinājums: darbs ar jaunatni ielās

Publicitātes foto
Kā jauniešus, kuri nekur nemācās, nestrādā un nav reģistrēti arī Valsts nodarbinātības aģentūrā, padarīt par sociāli aktīviem sabiedrības pārstāvjiem, kas iegūst profesiju un iesaistās darba tirgū?

Tas ir šī gada viens no aktuālākajiem jautājumiem, kuru risināt palīdz Valsts Jauniešu garantijas projekts “PROTI un DARI!”. 

Jaunatnes lietu speciāliste no Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra Santa Auziņa – Stucere gada sākumā bija vērtīgās apmācībās, kurās apguva metodes, kā strādāt ar jauniešiem, kas dzīvo ielās. Lūdzām viņu dalīties savā pieredzē. 

Par jaunatnes darbinieku mobilitātes apmācībām
No 17. līdz 23. februārim, pārstāvot Latviju, astoņi jaunatnes darbinieki no pašvaldību struktūrām un nevalstiskajām organizācijām bija devušies uz jaunatnes darbinieku apmācību kursu “Improving youth work across Europe: sharing detached youth work practices” (tulk. Darba ar jaunatni uzlabošana Eiropā: pieredzes apmaiņa darbam ar jaunatni ielās) , kas notika projektu programmas “Erasmus+” ietvaros. Apmācības norisinājās Daugirdiškē, Lietuvā un tās organizēja Lietuvas organizācija “Politikos tyrimų ir analizės institutas”. 
Šī apmācību kursa laikā ikvienam no dalībniekiem bija iespēja paplašināt savas zināšanas par darbu ar jaunatni ielās, dalīties pieredzē un apgūt jaunas metodes darbam ar neaktīvajiem jauniešiem. 
Valsts līmenī darbu ar jaunatni nosaka Jaunatnes likums un valsts jaunatnes politikas plānošanas dokumenti. Ir definēts, ka - “jaunatnes politika ir visās valsts politikas jomās īstenojamu mērķtiecīgu darbību kopums, kas veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos.”
Tomēr joprojām aktuāls ir jautājums, kādēļ būtu jāveic darbs ar jaunatni? Atbildi uz šo jautājumu ikvienam no projekta dalībniekiem palīdzēja gūt darba ar jaunatni eksperts no Norvēģijas, Pål Isdahl Solberg:
“Mūsdienu sabiedrībā jauniešiem tiek piedāvāts milzum daudz iespēju. Mums kā jaunatnes darbiniekiem ir jāpalīdz jauniešiem šajā informācijas un iespēju gūzmā orientēties. Mēs runājam par jauniešu konkurētspēju un ātrāku iekļaušanos darba tirgū. Tas nav iespējams, tikai un vienīgi apgūstot teorētiskas zināšanas. Būtiskas ir tieši prasmes un vērtības, kas visveiksmīgāk ir apgūstamas tieši neformālās izglītības ceļā, kur būtiskākie spēlētāji ir jaunatnes darbinieki. 
Jaunieši, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, ir ierobežoti lēmumu pieņemšanā – viņi nevar piedalīties vēlēšanās. Ja mēs esam viņus ierobežojuši, tad mums arī ir jāuzņemas atbildība par viņu labklājību. Darbs ar jaunatni meklē iespējas sekmēt ikviena jaunieša līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos. Bez šī darba sabiedrībai nav tiesību gaidīt pēkšņu jaunieša līdzdalību līdz ar astoņpadsmito dzimšanas dienas sasniegšanu.”

Latvijas 2015. gada prioritātes jaunatnes politikā

Saskaņā ar Latvijas Republikas Jaunatnes politikas valsts programmu 2015. gadam par vienu no vissvarīgākajiem mērķiem ir izvirzīts uzlabot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu dzīves kvalitāti, sekmēt viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos un nodrošināt iespējas iekļūt darba tirgū, pilnveidojot sociālās prasmes, kā arī nostiprinot veselīgā un aktīvā dzīves veida paradumus.

Speciālists tiekas ar jaunieti viņa dabīgajā vidē

 “Improving youth work across Europe: sharing detached youth work practices” apmācību kurss ikvienam dalībniekam sniedza padziļinātu izpratni par attālināto darbu ar jaunatni ielās, kas vistiešākajā mērā nozīmē, ka jaunatnes darbinieki tiekas un strādā ar jauniešiem tieši tajā vietā, kur viņi atrodas un pulcējas. Šādas sadarbības mērķis ir radīt padziļinātu izpratni par attiecīgajā teritorijā notiekošo, veicināt savstarpēju sapratni un toleranci jauniešu un visu apkārtējo starpā, veicot skaidrojošo darbu par jaunatnes iespējām, un sekmēt jauniešu iekļaušanu vietējā sabiedrībā. Tādā veidā radot drošu vidi visiem teritorijā dzīvojošajiem, kā arī sniedzot jauniešiem iespēju tikt uzklausītiem, izzinot viņu potenciālu. Apmācību laikā daudz tika runāts, pētīts un strādāts darba grupās pie attieksmes jautājumiem, principiem, prasmēm un vajadzībām, kādas ir nepieciešamas ielu jaunatnes darbiniekiem. Savukārt praktiskajā daļā projekta dalībnieki tika apmācīti, kā reālā vidē, šajā gadījumā Viļņas ielās, veikt teritorijas apsekošanu un kā vislabāk un efektīvāk fiksēt reālo situāciju.
Šīs darba metodes pamatuzdevums ir apzināt un izpētīt konkrētu, izvēlētu apvidu, kurā sākotnējie tiek veikta teritorijas apsekošana (mapping) . Apsekošanu sākotnēji veic 5 līdz 6  reizes, lai uzskaitītu vietas un aptuveno jauniešu vecumu, novērtētu teritorijas bīstamību. To laikā tiek veiktas pārrunas ar apkārtējiem (iedzīvotājiem, tuvumā strādājošajiem – pārdevējiem, sētniekiem, u.c.), kas ikdienā atrodas šo jauniešu/jauniešu grupas tuvumā vai ietekmē, lai noskaidrotu viņu ieradumus un apkārtējo attieksmi, kas turpmākajā darba gaitā palīdzēs definēt vajadzības un problēmas.
Kad teritorijas apsekošana ir pabeigta, tālākais jaunatnes darbinieku uzdevums ir veidot saikni ar izvēlēto jaunieti/jauniešu grupu. Kādā veidā jaunatnes darbinieki drīkst ”iedarboties” uz jaunieti!? 
•    Palīdzēt jaunietim ieraudzīt iespēju perspektīvu, lai mainītu uztveri par apkārt notiekošo.
•    Piedāvāt jauniešiem idejas, kā uzlabot savu vidi un attiecības ar apkārtējiem.
•    Radīt vēlmi iepazīt tuvāk apkārtni, kurā dzīvo.
•    Dot jauniešiem iespēju izvēlēties, kādos pasākumos un aktivitātes iesaistīties turpmāk.
•    Sadarboties ar jaunatnes darbinieku vai nesadarboties, tā ir jaunieša/-u brīva izvēle un jaunatnes darbiniekam tā ir jārespektē, lai kāda tā arī būtu.

Pirmā pieredze Latvijā
Pēc apmācībām Ķekavas ciemā un Bauskas pilsētā notika pirmās šāda veida teritorijas apsekošanas. Abas izpētes tika veiktas sadarbojoties Ķekavas, Viesītes un Bauskas novada jaunatnes lietu speciālistiem, Santai Auziņai – Stucerei, Laurai Liepiņai un Renāram Manuilovam, pēc kurām, jau bija iespēja aptvert kopējo situāciju un izvērtēt iedzīvotāju paradumus atsevišķās vietās, kurās jaunieši tiekas un pulcējas brīvajos brīžos.
Pēc apsekošanas laikā iegūto novērojumu izklāstīšanas Ķekavas novada pašvaldības iestādēm, tika saņemts Sociālo lietu komitejas, Vides dienesta un Izglītības daļas atbalsts programmas izstrādes uzsākšanai “Darbam ar jaunatni ielās”, ar ko nodarbosies Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra Jaunatnes lietu speciāliste, Santa Auziņa – Stucere. Savukārt Bauskas novada Jaunatnes lietu speciālists Renārs Manuilovs, sadarbībā ar jaunatnes lietu ekspertiem Pauline Grace no Apvienotās Karalistes un Pål Isdahl Solberg no Norvēģijas, plāno organizēt apmācības speciālistiem par darbu ar jaunatni ielās.

Ieguvumi darbā ar jaunatni ielās: 
•    sniedz visaptverošu skatījumu par situāciju konkrētā teritorijā, 
•    ļauj maksimāli pietuvoties reālajai situācijai, 
•    tiek radīta iespēja apzināt ikviena jaunieša potenciālu, 
•    tiek attīstīta labvēlīga vide dažādu paaudžu sadarbībai,
•    tiek radīts labvēlīgs pamats izpratnei par darbu ar jaunatni un jaunatni kopumā.

   

Santa Auziņa – Stucere, 
Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs

Objavljeno: pet, 12/06/2015 - 13:32


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!