Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Kā atzīt jaunatnes darba rezultātā gūtās kompetences nacionālā mērogā?

Lai gan Latvijā jaunatnes darbs aizvien attīstās, iesaistot lielāku jauniešu skaitu un dažādojot aktivitātes, mums joprojām nav nacionāla mēroga atzīšanas instrumenta tām kompetencēm, kas gūtas neformālās mācīšanās ceļā.

Šobrīd vairākas pašvaldības izsniedz sertifikātus vai apliecinājumus par dalību brīvprātīgajā darbā vai projektos, tomēr šiem dokumentiem nav vienota standarta un tie nav radīti ar mērķi veicināt kvalitāti jaunatnes darbā.


Kā zināms, programmas “Erasmus+” ietvaros tiek lietots Youthpass sertifikāts. Tas nav tikai apliecinājums, bet arī metodoloģiska pieeja darba ar jauniešiem plānošanā. Uzsākot darbu ar jauniešiem, viņi paši var izvirzīt savus mācīšanās mērķus, projekta gaitā tos izvērtēt, mainīt, sekot līdzi progresam un visbeidzot apkopot astoņu mūžizglītības kompetenču ietvarā. Jauniešiem pašiem jāformulē kompetences, ko viņi ir ieguvuši. Jaunatnes darbinieks šo procesu atbalsta; viņš virza jauniešu mācīšanos, balstoties uz viņu individuālajām vajadzībām. Šādā procesā var iesaistīt visdažādākos jauniešus, jo katram ir iespējams atrast individuālu pieeju.


Lai celtu jaunatnes darba kvalitāti Latvijā, kā arī lai testētu Youthpass sertifikātu nacionālā mērogā, jau 2015. gada sākumā tika uzsākts projekts “Level up”, kurš norisinājās vairākos etapos. Pēdējais no tiem notika šī gada martā. Tajā tika prezentēti projekta rezultāti.
Projektu īsteno Latvijas un Igaunijas nacionālās aģentūras sadarbībā ar SALTO Training and Cooperation un Eiropas Komisiju, kā arī ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu. Projekts “Level up” norisinās programmas “Erasmus+” ietvaros.


No Latvijas projektā piedalījās 17 jaunatnes darbinieki. 2015. gada maijā notika pirmā dalībnieku tikšanās, lai pārrunātu projekta gaitu un apgūtu prasmes virzīt jauniešu mācīšanās procesu. Pēc tikšanās visi jaunatnes darbinieki savu aktivitāšu ietvaros uzsāka pielietot Youthpass mācīšanās metodes un izsniegt jauniešiem sertifikātus. 2015. gada septembrī notika vidus-termiņa izvērtēšanas tikšanās, savukārt novembrī – galīgās izvērtēšanas tikšanās.


Visu pilotprojekta laiku gan Igaunijā, gan Latvija notika arī pētījums, lai objektīvi analizētu rezultātus un sniegtu ieteikumus sertifikāta ieviešanai nacionālā līmenī. 2016. gada martā notika starptautiska prezentācijas konference par projekta rezultātiem.


Projekta pētījumā secināts, ka sākotnēji jaunatnes darbinieki paši ne vienmēr saskatījuši kā jaunatnes darbā notiek mācīšanās. Viņi jauniešos saskatījuši aktivitāšu “patērētājus”, nepiedāvājot uzņemties atbildību par procesu un savu mācīšanos. Šaubas bija arī par jauniešu motivāciju sevis izvērtēšanā, jo bieži vien vārdam “mācīšanās” jauniešu vidū mēdz būt negatīva pieskaņa. Tomēr projekta gaitā veidojot piemērotu mācīšanās vidi, izmantojot individuālu pieeju un dažādas metodes, tika atzīts, ka jaunieši mācās ar prieku un paši var uzņemties atbildību un izvērtēt, ko ir iemācījušies.


Viens no izaicinājumiem Youthpass pieejas ieviešanā bija tam nepieciešamais laiks – mācīšanās plānošana, mērķu izvirzīšana un to regulāra izvērtēšana kopā ar jauniešiem, kā arī individuāls darbs, kas rada papildu slodzi. Tomēr projekta noslēgumā jaunatnes darbinieki atzina, ka tā ir izvēle starp mācīšanās aktivitāšu piedāvāšanu un brīvā laika aizpildīšanu vai, kā teica viens no jaunatnes darbiniekiem, – izvēle starp kvantitāti un kvalitāti.


Ņemot vērā projekta rezultātus, secināts, ka apmācot jaunatnes darbiniekus, daudz lielāks uzsvars jāliek uz viņu kā mācīšanās virzītāju lomu. Jebkuru aktivitāšu centrā jāliek mācīšanās aspekts, jo bieži vien jaunieši, apmeklējot jauniešu centru vai biedrību aktivitātes, neapzinās, ka šajā procesā mācās. Ja viņi to neapzinās, tad gūto pieredzi un kompetences ir daudz sarežģītāk pielietot dzīvē. Lai arī “Erasmus+” projektu ietvaros Youthpass bieži vien tiek lietots kā metodoloģiska pieeja, vairāki jaunatnes darbinieki atzina, ka ārpus šiem projektiem viņi neliek tik lielu uzvaru uz mācīšanos jaunatnes darbā.


Ieviešot Youthpass nacionālā līmenī, tiktu būtiski celta jaunatnes darba kvalitāte, jaunatnes darbinieki daudz vairāk domātu par savu lomu un par mācīšanos. Tomēr būtu nepieciešama arī apmācība vai citi atbalsta mehānismi tā ieviešanai. Joprojām ir daudz jautājumu: par kādiem projektiem, aktivitātēm Youthpass tiktu piešķirts, kas to varētu izsniegt, kā palīdzēt jaunatnes darbiniekiem šajā procesā, kas koordinētu šo procesu?


Lai atbildētu uz šiem jautājumiem un turpinātu darbu pie neformālās izglītības atzīšanas procesa Latvijā, Izglītības un zinātnes ministrija ir izveidojusi darba grupu. Pilotprojekta un pētījuma rezultāti kalpos par pamatu turpmākajam darbam.


Savukārt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra turpinās aktīvu darbu šīs tēmas aktualizēšanā un jaunatnes darbinieku apmācībā.

 

 

Vladislava Šķēle, JSPA Eiropas Savienības programmas daļas projektu koordinatore

publicēts: P., 27/06/2016 - 11:21


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!