Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Jauniešu garantija pret bezdarbu

Jauniešu garantija ir paredzēta tam, lai visi, kas jaunāki par 25 gadiem, saņemtu konkrētu, labu piedāvājumu četru mēnešu laikā pēc skolas beigšanas vai bezdarbnieka statusa iegūšanas.

Tagad Eiropas valstis cenšas panākt, lai arī tu varētu izmantot šādu iespēju.

Svarīgs ierocis cīņā pret jauniešu bezdarbu — Jauniešu garantija — paredz, ka ir jābūt darba, mācekļa vietas, prakses vietas vai izglītības turpināšanas piedāvājumam, kas atbilst konkrētā jaunieša vajadzībām un situācijai. Mērķis ir strukturāli uzlabot pāreju no izglītības ieguves darba tirgū un tieši sekmēt jauniešu nodarbinātību. Tā kā konteksti ir dažādi, tavā valstī Jauniešu garantija varbūt tiks īstenota citādāk nekā citās ES valstīs.
 
Šī ideja ir aizgūta no veiksmīgās pieredzes Austrijā un Somijā. Pateicoties šai iespējai, Somijā samazinājās jauniešu bezdarbs, proti, 83,5 % veiksmīgi iekārtojās darbā, prakses vai mācekļa vietā vai turpināja izglītību trīs mēnešu laikā pēc reģistrēšanās.
 
Īstenošanas plāni dalībvalstīs
Lai izstrādātu Jauniešu garantiju un panāktu, ka tā darbojas arī praktiski, visiem iesaistītajiem (valsts un pašvaldību iestādēm, izglītības iestādēm, darba devējiem u.c.) ir spraigi jāsadarbojas. ES valstis ir iesniegušas savus Jauniešu garantijas paredzētos īstenošanas plānus, kuros norādīti noteikti veicamie pasākumi, piemēram, laika grafiks, valsts un pašvaldību iestāžu un citu organizāciju loma.
 
Lai sasniegtu mērķus, jāveic stratēģiskas reformas un jāpanāk veiksmīgāka pāreja no skolas sola darba tirgū. Tādēļ varētu būt vajadzīga spēcīgāka valsts nodarbinātības dienesta iesaiste, labākas partnerības, kas spētu sasniegt jauniešus, un izmaiņas izglītības sistēmā. Kad Komisija novērtēja valstu īstenošanas plānus, tā aicināja astoņas valstis rīkoties ar lielāku izlēmību. 
 
Pilotprojekti
Tā kā dažās valstīs Jauniešu garantija pagaidām ir tikai attīstības stadijā, tu tajā varbūt vēl nevarēsi piedalīties. Tomēr septiņās valstīs no 2013. gada augusta līdz decembrim ir uzsākti 18 pilotprojekti, kas parāda, kā Jauniešu garantija darbojas un kā tā varētu izpausties tavā valstī.
 
Rumānijā tika dibināti “darba klubi”, kas jaunos cilvēkus gatavo darba dzīvei, sniedzot viņiem padomus, rīkojot īpašus mācību kursus un izveidojot mācību uzņēmumus. 
Lielbritānijā ir radītas skolu un vietējo darba devēju partnerības, lai izveidotu prakses un mācekļu vietas, piedāvātu darbaudzināšanu, norīkotu jauniešus darbā. Tika rīkots arī viens prakses vietu gadatirgus. 
 
Itālija rīkoja apmeklējumus skolās un uzņēmumos, uzņēmējdarbības pasākumus un seminārus, lai motivētu jauniešus, kuri nekur nemācās, nestrādā un neveic praksi. 
Īrijā jaunie darba meklētāji varēja izjautāt valsts nodarbinātības dienestu darbiniekus. 
Lietuvā tika izstrādāts modelis, pēc kura Viļņas dome un darba devēju konfederācija nodrošina pakalpojumu, kas saved kopā darba meklētājus ar piemērotiem vietējiem uzņēmumiem. 
 
Vairāk par Jauniešu garantiju un tās īstenošanu lasi Eiropas Komisijas paziņojumā.

publicēts: T., 29/07/2015 - 12:33


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!