Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

EP prasa ES nodrošināt 5,3 miljonus jauniešu ar pienācīgu darbu

Publicitātes foto
Publicitātes foto
Eiropas Parlaments pieņemtajā rezolūcijā aicina uz stingrākiem pasākumiem jaunatnes bezdarba apkarošanai. Deputāti ierosina noteikt obligātos prakses kvalitātes un algas standartus un palielināt ES finansējumu nodarbinātības programmām.

Stabila ekonomiskā izaugsme ES nebūs iespējama, ja netiks samazināta nevienlīdzība, teikts rezolūcijā, par kuru balsoja 502 deputāti,112 balsojot pret un 22 atturoties. Tajā norādīts, ka jauniešu bezdarbs sasniedzis nepieredzēti augstu līmeni — vidējais ES radītājs ir 23 % un dažās valstīs bezdarba līmenis vecuma grupā no 16 līdz 25 gadiem pārsniedz 50 %. Kopā ES dalībvalstīs bez darba ir 5,340 miljoni jauniešu vecumā līdz 25 gadiem.

 

Deputāti uzdod Komisijai cieši uzraudzīt, kā īsteno pagājušajā gadā uzsākto Jaunatnes garantiju shēmu un noteikt Eiropas minimālos standartus attiecībā uz prakses vietu kvalitāti, pienācīgām algām. Viņi prasa arī palielināt ES finansējumu (pašlaik seši miljardi eiro) Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai.

 

Jāīsteno arī papildus pasākumi dalībvalstīs, jo īpaši, lai novērstu skolas un apmācību vai arodapmācību programmu priekšlaicīgu pamešanu un attiecībā uz jauniešiem, kuri nedz strādā, nedz iegūst izglītību, nedz piedalās apmācībā.

 

Dalībvalstīm vajadzētu izmantot arī Eiropas Sociālo fondu vai ERASMUS+ programmas, lai finansētu plašākus jauniešiem paredzētus projektus, jo īpaši saistībā ar jaunajiem uzņēmējiem, nabadzības novēršanu un sociālo integrāciju.

 

Pielāgot izglītību darba tirgus vajadzībām
 
Rezolūcijā uzsvērts, ka ir ļoti nozīmīgi, lai jaunieši apgūtu "transversālas" prasmes, piemēram, IKT prasmes, vadības prasmes, kritiskas domāšanas un valodu prasmes, arī studējot ārzemēs. Dalībvalstīm izglītības programmās par prioritārām jānosaka zinātne, tehnoloģija, inženierija un matemātika, jo tās visticamāk būs pieprasītākās nākotnes darba tirgū, kad vēl vairāk aktualizēsies vajadzība pāriet uz resursu ziņā efektīvu ekonomiku.

 

Noslēgumā deputāti aicina dalībvalstis nodrošināt jauniešu piekļuvi pienācīgām darbvietām, kurās ievēro viņu tiesības, tostarp tiesības uz stabilitāti un drošību, un maksā algu, kas nav zemāka par iztikas minimumu.

 

Cīnoties ar bezdarbu, svarīgi ir novērst nevajadzīgus administratīvos šķēršļus un birokrātiju attiecībā uz pašnodarbinātajiem, mikrouzņēmumiem un MVU, ieviest izdevīgu nodokļu politiku, radīt labvēlīgāku gaisotni privātiem ieguldījumiem, saka deputāti.


Papildinformācija
Marta Rībele,
marta.ribele@europarl.europa.eu