Európai Ifjúsági Portál
Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.

A társadalmi befogadáshoz vezető út

A hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek integrált oktatása, nevelése számos kérdést és nehézséget vet fel. Erről beszélgettem két gyógypedagógussal, Gasteiger Nórával és Kerekes Mariannal.

 

Mi az integráció lényege?

 

Az integrációt az oktatásban a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű vagy más nyelvi és kulturális közegből érkező gyerekek normál közösségbe, óvodába, iskolába való beillesztésére használjuk. 

 

Mit gondoltok, mennyire nyitott a mai magyar társadalom, oktatási rendszer a sérült, fogyatékkal élő gyermekek befogadására?

 

A közoktatást szabályozó törvények már jó ideje lehetőséget adnak az együttnevelésre és mivel a szülő a szabad iskolaválasztás lehetőségével élhet, bármelyik intézménybe beírathatja a gyermekét, és adott helyen, adott intézményben a gyermeknek meg kell kapnia a számára szükséges ellátást, szolgáltatásokat. Ettől azonban az iskola még nem válik „befogadóvá”. Ehhez ugyanis teljes reformra lenne szükség: a tantestületek, az iskola vezetésének szemléletét kellene megváltoztatni és fel kellene készíteni minden résztvevőt.

Persze vannak nagyon jó kezdeményezések, vagyis a folyamat elindult, ám még mindig igen nagyok a hiányosságok a rendszerben: hiányoznak a többletinformációk, a közösségi programok, melyek segítségével a társadalom megismerheti a fogyatékos gyermekek világát, és ez által közelebb is kerülhet hozzájuk. 

 

Hogyan zajlik a sikeres integráció?

 

Sok tényező van, aminek teljesülnie kell egy integráció sikerességéhez. A legfontosabb a pedagógusok elfogadó, empatikus, támogató attitűdje. Ehhez biztosítani kell számukra a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos megfelelő ismerteket, hogy kompetensnek érezzék magukat, mikor az ilyen problémával rendelkező gyermekekkel foglalkoznak. Fontos, hogy a pedagógusnak legyen hová fordulni segítségért. A másik feltétel pedig a gyermek személyiségének, szükségleteinek és képességeinek pontos ismerete. Az integráció nem azt jelenti, hogy a fogyatékos gyermeket „felhozzuk” az épek szintjére, hanem, hogy kiaknázzuk az SNI-s gyermek fejlesztésének lehetőségeit. Fontos még ezen kívül a fogadó gyermekcsoport empatikus, elfogadó hozzáállása, amely a szülők és a pedagógusok feladata.

 

Milyen feltételei vannak az integrációnak?

 

Röviden megfogalmazva alapvetően objektív és szubjektív tényezőket különböztethetünk meg, amelyek befolyásolják az integráció létrejöttét.  

Objektív tényezők az SNI tanuló segédeszközeinek vizsgálata (hallókészülék, szemüveg, mozgást segítő segédeszközök), az épület akadálymentessége (liftek, rámpák, hangos beszélő, földön kijelölt közlekedési csíkok stb.), a megfelelő osztálylétszám,  illetve a tanulással járó rehabilitációs foglalkozások.
Az egész kulcsa azonban a szubjektív tényezőkben rejlik: meghatározó az SNI tanuló személyisége, a szülők hozzáállása, a csoport elfogadása/ egésszé alakulása; dinamizmusa; harmonikussága, a pedagógus – szülők együttműködésének minősége.

 

Számos szakember véleménye, hogy a sikeres beilleszkedés kulcsa az integráció.

 

Az iskolai integráció mindenféleképpen fontos a társadalmi beilleszkedés szempontjából. Egyrészt, mert az SNI-s gyermek megtanulja képességeit – önmaga viszonylatában – kibontakoztatni, nehézségeit és az akadályokat leküzdeni és képes lesz segítséget kérni. 

Fontos lenne, hogy minél több iskola legyen képes a sikeres és korrekt integráció felé nyitni, és ehhez minden intézmény megkaphassa a kellő külső támogatást.
A teljes integráció azonban csak akkor teljesülhet be, ha össztársadalmi szinten történik. 

 

Beszélhetünk-e ma Magyarországon olyan oktatási rendszerről, legyen az óvoda, iskola ahol létezik és sikeres is az integráció?

 

Vannak olyan intézmények, ahol sikerrel funkcionálnak a technikák, jól működik az együttnevelés. Reménykedünk benne, hogy bár a folyamat lassú, de csak idő kérdése, hogy más intézmények is felzárkózzanak a fejlődésben náluk előrébb tartókhoz. 

 

Hogyan működik ez az EU többi tagállamában? 

 

 Az Európai Uniós országokban az inklúzió három típusáról beszélhetünk:

1. Az intézményesített, speciális, külön oktatási forma gyakorlatilag megszűnt. Például Svédországban, Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban ma már csak integrált iskolai körülmények között foglalkoznak a fogyatékos, sajátos nevelést igénylő gyermekekkel, viszont egyéni fejlesztésre  is lehetőség van.

2. Dánia, Franciaország, Ausztria, Lengyelország oktatásában többféle lehetőség van. Ezekben az országokban fejlett, jól kiépített segítő rendszerek műkődnek – idetartozik Magyarország is. Így az integrációs folyamatokra több bázis is rendelkezésre áll. 

3.Végül beszélhetünk két elkülönült oktatási rendszer párhuzamos működtetéséről, amelyben a 
speciális oktatást igénylő tanulók oktatása, nevelése kizárólag speciális iskolákban, osztályokban történik. Ilyen Belgiumban és Svájcban egyaránt megtalálható. 

 

Milyen integrációs elvek jellemzőek az Európai Unióra?

 

Fontos megemlíteni, hogy az európai uniós állásfoglalások fokozottan hangsúlyozzák a társadalmi méretű integrációt. Elengedhetetlennek tartják, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek ne legyenek a társadalomban méltánytalanul megkülönböztetve, kirekesztve. Ők az integrált nevelést a közoktatásban az esélyteremtés, az esélyegyenlőtlenségek csökkentésének eszközeként tekintik. 

 

Ez minden országban egységes?

 

Nem. Ezek csak irányelvek. Az Európai Unión belüli országok oktatási rendszere és ezen belül a fogyatékosok ügyének kezelése is igen különböző. Nincs egységes értelmezése a fogyatékosság fogalmának, eltérőek megállapításának kritériumai és a speciális igények megfogalmazása. Viszont mindegyik EU-s ország egyfajta kiindulópontot ad a másiknak, ami az integrációt illeti. A legfontosabb elv, az együttnevelés. Bízunk benne, hogy ez teljes mértékben meg is valósul. 

 

Tupi Zsófia

Közzétéve: k., 19/11/2013 - 19:31


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Szakértői segítségre vagy tanácsra van szükséged?

Fordulj hozzánk!