Tairseach Eorpach na hÓige
Eolas agus deiseanna do dhaoine óga ar fud na hEorpa.

Ar mhaith leat dul ag taiscéalaíocht san Eoraip an samhradh seo?

An bhfuil tú 18 mbliana d’aois? An bhfuil fonn ort dul ag taiscéalaíocht san Eoraip? Má tá, bíodh a fhios agat go bhfuil tionscnamh nua beartaithe ag an Aontas Eorpach, a sheolfar go luath, agus is ceart duit iarratas a dhéanamh ar a bheith páirteach ann óir is ar do leithéidse atá sé dírithe.

I Meitheamh 2018 roghnóidh an Coimisiún Eorpach suas le 15,000 duine óg díocasach ar a mbronnfar pas taistil a ligfidh dóibh dul ag taiscéalaíocht san Eoraip.

Tugann an taisteal caoi do dhaoine óga tairbhe a bhaint as an tsaoirse gluaiseachta atá againn, eolas a chur ar an éagsúlacht atá san Eoraip agus ar a hoidhreacht chultúrtha, agus cairdeas a shnaidhmeadh le daoine ó gach cearn den Eoraip. Ach thar aon ní eile is togha deise é don taistealaí eolas a chur air féin.

Ó tharla gurb í 2018 Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha (https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_ga) is amhlaidh is mó an t-ádh atá ar na daoine a roghnófar, arae féadfaidh siad páirt a ghlacadh san iliomad imeachtaí atá beartaithe i mbliana ar fud na mór-roinne chun ceiliúradh a dhéanamh ar an móréagsúlacht atá in oidhreacht chultúrtha na hEorpa.

Caithfidh na hiarratasóirí a bheith 18 mbliana d’aois (agus gan 19 mbliana slánaithe acu fós) tráth an t-iarratas a dhéanamh agus caithfidh siad a bheith ina náisiúnach de Bhallstát den Aontas Eorpach. Is féidir leis na daoine a roghnófar a bheith ag taisteal ar feadh oiread le 30 lá agus cuairt a thabhairt ar cheithre thír, agus is féidir leo sin a dhéanamh ina n-aonar nó i ngrúpa.

Is ar an traein a dhéanfar an chuid is mó den taisteal. Bíonn radhairc áille le feiceáil ag an taistealaí traenach san Eoraip; bíonn an tírdhreach ag síorathrú, agus bailte agus dúichí áille á nochtadh gan stad ceann i ndiaidh a chéile ar dhóigh a gcuidíonn leis eolas a chur ar an éagsúlacht atá san Eoraip agus an t-eolas sin a dhoimhniú.

Chun a chinntiú go bhféadfar dul chuig a oiread áiteanna is féidir, beifear in ann an pas taistil a úsáid, nuair is gá, le córacha eile iompair, cuir i gcás an bus nó an bád farantóireachta, de réir na gcúinsí comhshaoil, ama agus achair a bheidh ann. I gcúinsí eisceachtúla, nuair nach mbeidh aon chóir iompair eile ann, féadfar taisteal ar eitleán.

Daoine a bhfuil suim acu sa tionscnamh seo beidh coicís acu i Meitheamh 2018 le hiarratas a dhéanamh (fógrófar tuilleadh sonraí ina thaobh sin go luath). Ar Thairseach Eorpach na hÓige a dhéanfar an roghnú deiridh, agus chuige sin iarrfar ar na hiarratasóirí foirm iarratais ar líne a líonadh isteach agus a bheith istigh ar an gcomórtas.

Ón uair a bheidh an roghnú déanta, caithfidh na rannpháirtithe tús a chur leis an taisteal idir Iúil agus Meán Fómhair 2018. Féach nach seasfaidh an Coimisiún ach costas an phas taistil.  Is iad na rannpháirtithe a chaithfidh gach costas lóistín, gach costas maireachtála agus costais taistil eile a sheasamh.

An bhfuil tú 18 mbliana d’aois? An bhfuil tú i do shaoránach Eorpach? An bhfuil fonn ort dul ag taiscéalaíocht san Eoraip? Nó, an bhfuil aithne agat ar dhaoine eile atá 18 mbliana d’aois agus ar mhaith leo dul ag taisteal ar fud an Aontais Eorpaigh? Má tá, coinnigh súil ar Thairseach Eorpach na hÓige.

I Meitheamh 2018 foilseofar tuilleadh eolais ar rialacha agus ar threoirlínte an tionscnaimh sa roinn ‘Taisteal’ den tairseach sin. Ina theannta sin, scaipfear eolas ar leathanach Facebook European Youth agus i gcuntas Twitter European Youth.

Tá an Eoraip faoi do réir. Imigh faoina déin.

 

Foilsithe: Lua, 30/04/2018 - 14:59


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

An bhfuil cúnamh nó comhairle uait?

Cuir ceist orainn!