Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Záruka proti nezamestnanosti mladých ľudí

Youth Guarantee – delivering results

Cieľom systému záruky pre mladých ľudí je zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia vo veku do 25 rokov dostali kvalitnú, konkrétnu ponuku v lehote štyroch mesiacov po ukončení formálneho vzdelania alebo strate zamestnania. Európske krajiny teraz pracujú na jeho pretavení do praxe.

Systém záruky pre mladých ľudí predstavuje hlavnú zbraň v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí. Uvádza sa v ňom, že ponuka by mala mať formu práce, stáže, odbornej prípravy alebo ďalšieho vzdelávania a mala by byť prispôsobená potrebám a situácii jednotlivca. Cieľom je štrukturálne zlepšenie prechodu zo školy do práce a priama podpora pracovných miest pre mladých. Vzhľadom na rozdielne súvislosti sa systémy záruk pre mladých ľudí môžu v jednotlivých krajinách EÚ líšiť.

 

Systém je založený na úspešných opatreniach v Rakúsku a Fínsku: fínsky systém záruk pre mladých ľudí prispel k zníženiu nezamestnanosti mladých – 83,5 % mladých ľudí získalo do troch mesiacov od registrácie prácu, stáž, učňovskú prípravu alebo pokračovalo vo vzdelávaní.

 

Vnútroštátne plány vykonávania

Vytvorenie systému záruky pre mladých ľudí a jeho vykonávanie v praxi si vyžaduje úzku spoluprácu všetkých zainteresovaných strán (verejných orgánov, vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov atď.). Krajiny EÚ predložili vnútroštátne plány vykonávania záruky pre mladých ľudí, v ktorých uvádzajú pripravované opatrenia, napr. harmonogram a úlohy verejných orgánov a ďalších organizácií.

 

Splnenie cieľov systému záruky pre mladých ľudí si vyžaduje strategické reformy zamerané na dosiahnutie úspešnejšieho prechodu zo školy na pracovný trh, ako napr. posilnenie verejných služieb zamestnanosti, dobre fungujúce partnerstvá medzi službami zamestnanosti a ostatnými službami na podporu mladých ľudí a zmeny systémov vzdelávania. Komisia vnútroštátne plány vykonávania zhodnotila a vyzvala osem krajín, aby prijali dôraznejšie kroky. 

 

Pilotné projekty

Keďže práce na systéme záruky pre mladých ľudí v niektorých krajinách stále prebiehajú, možno patríte k tým, ktorí ho ešte nemôžu využiť. Od augusta do decembra 2013 však v siedmich krajinách začalo 18 pilotných projektov, vďaka ktorým už teraz môžete získať obraz o tom, o čo ide a ako by budúci systém záruky pre mladých ľudí mohol vyzerať vo vašej krajine:

 

V Rumunsku boli založené „kluby práce“, ktoré pripravujú mladých ľudí na pracovný život prostredníctvom poradenstva, organizácie osobitných kurzov odbornej prípravy a zakladania vzdelávacích firiem.

V Spojenom kráľovstve sa vytvorili partnerstvá medzi školami a miestnymi zamestnávateľmi, ktorých cieľom je ponúkať stáže a učňovskú prípravu vrátane individuálneho mentorstva a „Choices Event“ (trh stáží a učňovskej prípravy). 

 

V Taliansku sa organizovali návštevy škôl a firiem, podnikateľské podujatia a semináre, ktorých cieľom bolo motivovať mladých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.

V Írsku absolvovali mladí nezamestnaní pohovory s poradcami verejných služieb zamestnanosti.

Výsledkom litovského projektu je spolupráca medzi mestom Vilnius a konfederáciou krajských zamestnávateľov zameraná na spárovanie mladých uchádzačov o zamestnanie s miestnymi spoločnosťami. Súčasťou tejto služby sú dvojtýždňové pracovné stáže. 

 

Viac informácií o systéme záruky pre mladých ľudí a jeho vykonávaní nájdete v tejto tlačovej správe Európskej komisie.

Dátum uverejnenia: štv., 19/03/2015 - 16:38


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!