Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Młodzi chronieni przed bezrobociem

Youth Guarantee – delivering results

Dzięki inicjatywie „Gwarancja dla młodzieży” w ciągu czterech miesięcy od ukończenia szkoły lub utraty pracy wszyscy młodzi ludzie poniżej 25 roku życia będą otrzymywać konkretną, atrakcyjną ofertę pracy, przyuczenia do zawodu, stażu lub dalszej nauki. Obecnie kraje UE opracowują metody wdrożenia tej inicjatywy.

Gwarancja dla młodzieży jest podstawowym narzędziem walki z bezrobociem wśród młodzieży. Zgodnie z jej zasadami młody człowiek powinien otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb i sytuacji ofertę pracy, przyuczenia do zawodu, stażu lub dalszej nauki. Gwarancja ma ułatwić absolwentom wejście na rynek pracy oraz wspierać zatrudnianie młodych osób. Ponieważ sytuacja w poszczególnych krajach jest różna, inicjatywa może w praktyce przybrać jedną formę w jednym kraju UE, a inną w innym.

 

Program oparto na podobnych inicjatywach realizowanych z sukcesem w Austrii i Finlandii. W Finlandii inicjatywa taka doprowadziła do zmniejszenia bezrobocia wśród młodych ludzi – 83,5 proc. młodych osób przyjęło ofertę pracy, stażu, przyuczenia do zawodu lub dalszej nauki w ciągu trzech miesięcy od zarejestrowania się.

 

Krajowe plany wdrożenia gwarancji

Gwarancja dla młodzieży może zostać opracowana tylko w ramach ścisłej współpracy miedzy wszystkimi zainteresowanymi stronami (organy administracji publicznej, placówki oświatowe, pracodawcy itd.), które następnie będą czuwać nad jej wdrażaniem. Kraje UE przedstawiły krajowe plany wdrożenia gwarancji dla młodzieży, w których określiły działania, jakie mają zostać podjęte, ramy czasowe i zadania poszczególnych organów administracji publicznej i innych organizacji.

 

Skuteczna realizacja celów gwarancji dla młodzieży wymaga strategicznych reform, które ułatwią absolwentom udane wejście na rynek pracy. Reformy te mogą obejmować usprawnienie działania urzędów pracy, zacieśnienie współpracy między poszczególnymi stronami, aby można było skuteczniej dotrzeć do młodych ludzi, oraz zmiany w systemie edukacji. Komisja przedstawiła już swoją ocenę krajowych planów wdrożenia gwarancji – wezwała w niej osiem krajów do podjęcia bardziej stanowczych działań. 

 

Projekty pilotażowe

W niektórych krajach gwarancja dla młodzieży na razie jeszcze nie przybrała konkretnych kształtów, a zatem nie wszędzie można z niej skorzystać. Możesz już jednak wyobrazić sobie, jak będzie wyglądać gwarancja dla młodzieży w Twoim kraju i jakie korzyści przyniesie, na podstawie 18 projektów pilotażowych, które zapoczątkowano między sierpniem a grudniem 2013 r. w siedmiu krajach:

 

W Rumunii utworzono „kluby pracy”, które mają przygotowywać młodych do podjęcia pracy. Kluby dostarczają porad, organizują specjalne szkolenia i zakładają fikcyjne firmy.

W Wielkiej Brytanii ustanowiono partnerstwa między szkołami a lokalnymi pracodawcami, aby powstała w ten sposób oferta w zakresie praktyk i przyuczania do zawodu. Projekt obejmował usługi indywidualnego doradztwa oraz targi ofert. 

 

Włochy zorganizowały wizyty w szkołach, wizyty w przedsiębiorstwach oraz szkolenia i warsztaty z przedsiębiorczości, aby zmotywować do aktywności młodzież, która ani się nie uczy, ani nie pracuje.

W Irlandii osoby poszukujące pracy brały udział w rozmowach kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez doradców z urzędów pracy.

Litwa opracowała wzorcowy projekt, w ramach którego miasto Wilno i konfederacja przedsiębiorców prowadziły usługi dobierania kandydatów na miejsca oferowane przez lokalne firmy. Projekt obejmował dwutygodniowe praktyki. 

 

Więcej informacji na temat gwarancji dla młodzieży i sposobów jej wprowadzania w życie można znaleźć w notatce prasowej Komisji Europejskiej.

Opublikowane: czw., 19/03/2015 - 16:35


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie