Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Garanti mot ungdomsledighet

Youth Guarantee – delivering results

Ungdomsgarantien sørger for at alle unge under 25 år får et konkret kvalitetstilbud innen fire måneder etter at de har sluttet skolen eller har blitt arbeidsledige. Europeiske land er nå i ferd med å iverksette tiltak for deg!

Ungdomsgarantien er et viktig verktøy i kampen mot ungdomsledighet og innebærer at ungdom skal få et tilbud om jobb, lærlingplass, traineestilling eller videreutdanning, og at tilbudet skal tilpasses behovene og situasjonen til hver enkelt ungdom. Målet er å forbedre den strukturelle overgangen fra skole til arbeid og gi direkte støtte til jobber for ungdom. Forholdene varierer fra land til land, og ungdomsgarantien kan ta en annen form i ditt land enn i EU-landene.

 

Ordningen er basert på vellykkede erfaringer fra Østerrike og Finland: Den finske ungdomsgarantien førte til lavere ledighet blant unge – 83,5 % ble tildelt jobb, lærlingplass, traineestilling eller videreutdanning innen tre måneder etter registrering.

 

Nasjonale implementeringsplaner

For å kunne utvikle ungdomsgarantien og sørge for at den fungerer i praksis, må det etableres solid samarbeid mellom alle de involverte partene (myndigheter, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere osv.). EU-landene har sendt inn nasjonale implementeringsplaner for ungdomsgarantien som identifiserer tiltak som skal iverksettes, og tidsrammene og rollene til myndigheter og organisasjoner, blant annet.

 

For å kunne realisere målsetningen for ungdomsgarantien, kreves det strategiske reformer slik at overgangen fra skole til arbeidsmarked fungerer bedre. Disse kan innbefatte sterkere offentlige arbeidsformidlingstjenester, bedre partnerskap for å nå ut til ungdommer og endringer i utdanningssystemene. Etter at Kommisjonen hadde foretatt en vurdering av de nasjonale implementeringsplanene, ble åtte land bedt om å iverksette mer konkrete tiltak. 

 

Pilotprosjekter

Siden ungdomsgarantien fremdeles ikke er iverksatt i enkelte land, kan det hende du ikke kan benytte deg av denne ordningen ennå. 18 pilotprosjekter som ble startet mellom august og desember i 2013 viser hva ordningen innebærer, og gir en viss idé om hvordan en fremtidig ungdomsgaranti vil arte seg i ditt land:

 

I Romania ble det opprettet "jobbklubber" der det ble tilbudt veiledning og de unge kunne delta på spesifikke kurs og prøve å drive et fiktivt selskap.

I Storbritannia ble det opprettet samarbeidsordninger mellom skoler og lokale arbeidsgivere for å tilby traineestillinger, lærlingeplasser og praksisopphold for de unge. Ordningen innbefattet individuell oppfølging av en mentor og et yrkesvalgarrangement. 

 

I Italia ble det organiserte skolebesøk, firmabesøk, entreprenørarrangementer og seminarer for å motivere unge som ikke hadde jobb- eller skoletilbud, eller som ikke var under opplæring.

I Irland fikk unge jobbsøkere prate med rådgivere fra arbeidsformidlingen.

Litauen har utviklet en modell der organisasjonen for små og mellomstore bedrifter i Vilnius driver en "kontakttjeneste" som går ut på at unge jobbsøkere utplasseres i lokale bedrifter i 2 uker. 

 

Hvis du vil ha mer informasjon om ungdomsgarantien og hvordan den implementeres, kan du lese EU-kommisjonens notat om ungdomsgarantien.

Publisert: Tor, 19/03/2015 - 16:33


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!