Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Garantija pret jauniešu bezdarbu

Youth Guarantee – delivering results

Garantija jauniešiem ir paredzēta tam, lai visi, kas jaunāki par 25 gadiem, saņemtu konkrētu labu piedāvājumu četru mēnešu laikā pēc skolas beigšanas vai bezdarbnieka statusa iegūšanas. Tagad Eiropas valstis cenšas panākt, lai arī tu varētu izmantot šādu garantiju.

Svarīgs ierocis cīņā pret jauniešu bezdarbu — garantija jauniešiem — paredz, ka ir jābūt darba, mācekļa vietas, prakses vietas vai izglītības turpināšanas piedāvājumam, kas atbilst konkrētā jaunieša vajadzībām un situācijai. Mērķis ir strukturāli uzlabot pāreju no izglītības ieguves darba tirgū un tieši sekmēt jauniešu nodarbinātību. Tā kā konteksti ir dažādi, tavā valstī garantija jauniešiem varbūt tiks sniegta citādākā veidā nekā citās ES valstīs.

 

Šī garantija ir aizgūta no veiksmīgās pieredzes Austrijā un Somijā. Pateicoties šai garantijai, Somijā samazinājās jauniešu bezdarbs, proti, 83,5 % veiksmīgi iekārtojās darbā, prakses vai mācekļa vietā vai turpināja izglītību trīs mēnešu laikā pēc reģistrēšanās.

 

Īstenošanas plāni dalībvalstīs

Lai izstrādātu garantiju jauniešiem un panāktu, ka tā darbojas arī praktiski, visiem iesaistītajiem (valsts un pašvaldību iestādēm, izglītības iestādēm, darba devējiem u.c.) ir spraigi jāsadarbojas. ES valstis ir iesniegušas savus jauniešiem paredzētās garantijas īstenošanas plānus, kuros noteikti veicamie pasākumi un, piemēram, laika grafiks un valsts un pašvaldību iestāžu un citu organizāciju loma.

 

Lai izpildītu garantijas mērķus, jāveic stratēģiskas reformas un jāpanāk veiksmīgāka pāreja no skolas sola darba tirgū. Šajā sakarībā varētu būt vajadzīgi spēcīgāki valsts nodarbinātības dienesti, labākas partnerības, kas spētu sasniegt jauniešus, un izmaiņas izglītības sistēmā. Kad Komisija novērtēja valstu īstenošanas plānus, tā aicināja astoņas valstis rīkoties ar lielāku izlēmību. 

 

Pilotprojekti

Tā kā dažās valstīs garantija jauniešiem pagaidām ir tikai attīstības stadijā, tu to varbūt vēl nevarēsi izmantot. Tomēr septiņās valstīs no 2013. gada augusta līdz decembrim ir sākti 18 pilotprojekti, kas rāda, ar ko šī garantija ir saistīta, un ļauj gūt priekšstatu par to, kā šī garantija varētu izpausties tavā valstī:

 

Rumānijā tika dibināti “darba klubi”, kas jaunos cilvēkus gatavo darba dzīvei, sniedzot viņiem padomus, rīkojot īpašus mācību kursus un izveidojot mācību uzņēmumus.

Lielbritānijā ir radītas skolu un vietējo darba devēju partnerības, lai izveidotu prakses un mācekļu vietas, piedāvātu darbaudzināšanu, norīkotu jauniešus darbā. Tika rīkots arī viens prakses vietu gadatirgus. 

 

Itālija rīkoja apmeklējumus skolās un uzņēmumos, uzņēmējdarbības pasākumus un seminārus, lai motivētu jauniešus, kuri nekur nemācās, nestrādā un neveic praksi.

Īrijā jaunie darba meklētāji varēja izjautāt valsts nodarbinātības dienestu darbiniekus.

Lietuvā tika izstrādāts modelis, pēc kura Viļņas dome un darba devēju konfederācija nodrošina pakalpojumu, kas saved kopā darba meklētājus ar piemērotiem vietējiem uzņēmumiem. 

 

Vairāk par garantiju jauniešiem un tās īstenošanu lasi Eiropas Komisijas paziņojumā.

publicēts: C., 19/03/2015 - 16:09


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!