Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Garantii noorte töötuse vastu

Youth Guarantee – delivering results

Noortegarantiiga tagatakse, et kõik alla 25-aastased noored saavad nelja kuu jooksul pärast kooli lõpetamist või töötuks jäämist kvaliteetse ja konkreetse pakkumise. ELi liikmesriigid tegelevad praegu selle elluviimisega.

Noorte töötuse vastu võitlemiseks loodud noortegarantii kohaselt peab tegemist olema töö-, õpipoisiõppe, praktika- või haridustee jätkamise pakkumisega ning see peab olema kohandatud iga isiku vajadustele ning olukorrale. Eesmärk on muuta koolist tööle siirdumine sujuvamaks ning toetada otseselt noortele mõeldud töökohti. Kuna olukord on riigiti erinev, siis võib noortegarantii sinu riigis kujuneda teistsuguseks kui teistes ELi liikmesriikides.

 

Kava põhineb Austria ja Soome edukal kogemusel: Soome noortegarantii rakendamine langetas noorte töötuse määra ning 83,5% noortest sai töö-, praktika-, õpipoisikoha või jätkas õpinguid kolme kuu jooksul alates registreerimisest.

 

Riiklikud rakenduskavad

Noortegarantii väljatöötamiseks ning selle reaalseks toimimiseks on vaja kõigi osaliste (riigiasutused, haridusasutused, tööandjad jt) tihedat koostööd. ELi liikmesriigid on esitanud riiklikud noortegarantii rakenduskavad, milles määratakse kindlaks võetavad meetmed ja ajakava ning riigiasutuste ja muude organisatsioonide rollid.

 

Noortegarantii eesmärkide täitmine eeldab strateegilisi reforme, selleks et saavutada edukam üleminek koolist tööturule. Need võivad olla seotud tööturuasutuste tõhustamise, haridussüsteemi muutmise ning noorteni jõudmiseks mõeldud partnerluste tugevdamisega. Pärast rakenduskavade hindamist komisjoni poolt paluti kaheksal riigil otsustavamalt tegutseda. 

 

Katseprojektid

Kuna noortegarantii väljakujundamine alles käib, siis ei pruugi sul veel olla võimalik seda kasutada. Seitsmes riigis 2013. aasta augustist detsembrini algatatud 18 katseprojekti annavad aga ettekujutuse sellest, milline tulevane noortegarantii sinu riigis olla võiks.

 

Rumeenias loodi nn tööklubid, et valmistada noori ette tööeluks. Seda tehakse nõustamise, spetsiaalsete koolituskursuste ja õppefirmade asutamise abil.

Ühendkuningriigis sõlmiti partnerlused koolide ja kohalike tööandjate vahel, et pakkuda noortele praktika- ja õpipoisiõppe võimalusi, sh personaalset nõustamist ning võimalust osaleda nn valikute üritusel („Choices event”). 

 

Itaalias korraldati koolide ja ettevõtete külastusi, ettevõtlusüritusi ning seminare, et motiveerida mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori.

Iirimaal korraldati noortele tööotsijatele intervjuud riiklike tööturuasutuste nõustajatega.

Leedus töötati välja mudel, mille raames Vilniuse linna ja maakonna ettevõtjatest tööandjate konföderatsioon tegeleb kontaktide loomisega noorte tööotsijate ning kohalike ettevõtjate vahel (sh kahenädalased praktikad). 

 

Lisateavet noortegarantii ja selle rakendamise kohta leiad Euroopa Komisjoni pressiteatest.

Avaldatud: Neljap, 19/03/2015 - 16:01


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!