Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Εγγυήσεις κατά της ανεργίας των νέων

Youth Guarantee – delivering results

Οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία ορίζουν ότι κάθε νέος κάτω των 25 ετών θα δέχεται μια συγκεκριμένη ποιοτική προσφορά εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που φεύγει από το σχολείο ή χάνει τη δουλειά του. Επί του παρόντος, οι ευρωπαϊκές χώρες καταβάλλουν προσπάθειες για την υλοποίηση του προγράμματος.

Οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία είναι ένα βασικό εργαλείο στον αγώνα κατά της ανεργίας των νέων και ορίζουν ότι η εν λόγω προσφορά πρέπει να αφορά θέση εργασίας, μαθητεία, πρακτική άσκηση, ή συνέχιση της εκπαίδευσης. Πρέπει δε να είναι προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες και την κατάσταση του κάθε νέου. Στόχος είναι να βελτιωθεί από διαρθρωτική άποψη η μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία και να παρέχεται άμεση στήριξη για θέσεις εργασίας για τους νέους. Δεδομένου ότι οι συνθήκες στα κράτη μέλη διαφέρουν, οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία μπορεί να λαμβάνουν διαφορετική μορφή από χώρα σε χώρα.

 

Το σχέδιο αυτό βασίζεται σε επιτυχείς εμπειρίες της Αυστρίας και της Φινλανδίας: οι φινλανδικές εγγυήσεις για τη νεολαία είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ανεργίας των νέων. Στο 83,5% των νέων προσφέρθηκε θέση εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, ή πρόγραμμα περαιτέρω εκπαίδευσης μέσα σε τρεις μήνες από την εγγραφή τους στο πρόγραμμα.

 

Εθνικά σχέδια εφαρμογής

Για την επιτυχή υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, απαιτείται η ανάπτυξη πολύ στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (δημόσιες αρχές, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργοδότες κ.λπ.). Οι χώρες της ΕΕ υπέβαλαν εθνικά Σχέδια Υλοποίησης των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, στα οποία προσδιορίζουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, το σχετικό χρονοδιάγραμμα και τον ρόλο των δημόσιων αρχών και άλλων οργανισμών.

 

Για την επίτευξη των στόχων των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, απαιτούνται στρατηγικές μεταρρυθμίσεις για μια επιτυχή μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Σ΄ αυτό μπορεί να βοηθήσει η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, η ανάπτυξη καλύτερων συνεργασιών ώστε να φθάσει το μήνυμα στους νέους, καθώς και αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα. Μετά την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων υλοποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οκτώ χώρες κλήθηκαν να προβούν σε πιο αποφασιστικές ενέργειες. 

 

Πιλοτικά σχέδια

Δεδομένου ότι σε ορισμένες χώρες οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία δεν έχουν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή, ίσως να μην μπορείτε προς το παρόν να κάνετε χρήση αυτής της δυνατότητας.  Ωστόσο, από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2013, 18 πιλοτικά σχέδια εγκαινιάστηκαν σε επτά χώρες και μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για τη μορφή των Εγγυήσεων για τη Νεολαία στη χώρα σας:

 

Στη Ρουμανία δημιουργήθηκαν «λέσχες απασχόλησης» με στόχο την προετοιμασία των νέων για τον κόσμο της εργασίας μέσα από την παροχή καθοδήγησης, τη διοργάνωση ειδικών επιμορφώσεων και τη σύσταση επιχειρήσεων επαγγελματικής κατάρτισης. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο αναπτύχθηκαν συμπράξεις ανάμεσα σε σχολεία και τοπικούς εργοδότες για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης, μαθητείας και εργασίας σε νέους. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν επίσης προγράμματα προσωπικής καθοδήγησης καθώς και μια εκδήλωση με θέμα τις δυνατότητες επιλογών. 

 

Η Ιταλία διοργάνωσε επισκέψεις σε σχολεία και επιχειρήσεις, εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας και σεμινάρια παρακίνησης των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Στην Ιρλανδία, νεαροί αναζητούντες εργασία συνομίλησαν με συμβούλους δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης.

Στη Λιθουανία, ο δήμος του Βίλνιους και η Περιφερειακή Ένωση Επιχειρήσεων φέρνουν σε επαφή νεαρούς αναζητούντες εργασία με τοπικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο ενός μοντέλου που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τοποθετήσεις σε θέση εργασίας για διάστημα δύο εβδομάδων.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία και τον τρόπο εφαρμογής τους, διαβάστε το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δημοσιεύθηκε: Πε, 19/03/2015 - 16:00


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!