Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Czym jest Europejskie Forum Młodzieży?

A picture
© shutterstock.com - YanLev
Europejskie Forum Młodzieży jest głosem młodych Europejczyków – jego celem jest popularyzowanie interesu młodzieży oraz zachęcanie jej do aktywniejszego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.

Europejskie Forum Młodzieży (EFM) jest organizacją skupiającą krajowe grupy młodzieży z całej Europy, będące organizacjami członkowskimi EFM. W jego skład wchodzą krajowe rady młodzieży oraz międzynarodowe, pozarządowe organizacje młodzieżowe. Wszystkie razem reprezentują interes dziesiątek milionów młodych osób z całego kontynentu.

 

Jakie są cele Forum dotyczące młodzieży europejskiej?

Forum stawia przed sobą następujące cele:

 • zachęcenie młodzieży do aktywnego udziału w kształtowaniu społeczeństwa oraz umożliwienie jej tego – w szczególności działania na rzecz bardziej zintegrowanej Europy
 • propagowanie praw młodzieży i stojących przed nią możliwości
 • poprawę warunków życia młodzieży
 • pełnienie roli przedstawiciela młodzieży w Europie, w której młodzi ludzie są równorzędnymi partnerami, są zachęcani do wykorzystania pełnego potencjału jako obywatele świata i są w tym wspierani

 

W jaki sposób Forum zamierza je realizować?

Forum będzie realizować swoje cele poprzez:

 • zachęcanie młodzieży i organizacji młodzieżowych do udziału w realizacji projektów społecznych, szczególnie dotyczących procesów decyzyjnych
 • udział w opracowywaniu strategii politycznych mających wpływ na sprawy młodzieży, działając jako uznany partner międzynarodowych instytucji, takich jak Unia Europejska, Rada Europy i ONZ
 • nakłanianie organów decyzyjnych do uwzględniania spraw młodzieży we wszystkich dziedzinach polityki
 • powołanie skutecznie działających, prawdziwie niezależnych organizacji młodzieżowych – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych – w szczególności poprzez pozyskiwanie finansowania na odpowiednim poziomie
 • umożliwienie młodym ludziom pochodzącym z różnych krajów i różnych kręgów kulturowych wymiany pomysłów i doświadczeń
 • propagowanie idei międzykulturowego zrozumienia, demokracji, szacunku, różnorodności, praw człowieka, aktywnego obywatelstwa i solidarności
 • przyczynianie się do realizacji celów młodzieży spoza UE.

 

Kampanie EFM

Celem jednej z najnowszych kampanii Europejskiego Forum Młodzieży jest nakłonienie rządów i przedsiębiorstw (oraz samych młodych ludzi) do większych inwestycji na rzecz młodzieży poprzez zachęcanie młodych wolontariuszy i aktywistów młodzieżowych do ponownego przemyślenia i podjęcia odpowiedzialności za swoją przyszłość w ramach globalnej społeczności Love Youth Future. Młodzież zachęca się do dzielenia się swoimi przemyśleniami z innymi, którzy wierzą, że młodzi ludzie są w stanie zmieniać teraźniejszość z myślą o szczęśliwej przyszłości.

Opublikowane: pt., 26/04/2013 - 10:39


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie