Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Frivillighetsarbeid i Europa

A picture
Frivillighetsarbeid spiller en viktig rolle i Europa, men forholdene varierer fra land til land. Sjekk hva som skjer på frivillighetsfronten i Europa: Hva skjer, hvor mange personer melder seg for frivillighetsarbeid, og hvor gamle er de?

Definisjon av frivillighetsarbeid

I henhold til Det europeiske ungdomsforumet kan en aktivitet bare defineres som frivillighetsarbeid hvis følgende kriterier er oppfylt:

  • Arbeidet utføres av en person som av egen fri vilje dedikerer tid og energi til handlinger som gagner både mennesker og samfunnet som helhet.
  • Arbeidet er ubetalt (men det kan omfatte tilbakebetaling av utgifter som er direkte knyttet til aktiviteten).
  • Arbeidet utføres for en ideell organisasjon og er dermed ikke motivert av materiell eller økonomisk gevinst.
  • Det frivillige arbeidet skal ikke erstatte betalt arbeid.

 

Frivillighet og EU

Historien til frivillighetsarbeid i Europa varierer fra land til land. Noen land har lange tradisjoner for frivillighetsarbeid, mens andre land har liten eller ingen tradisjon for frivillig arbeid. I henhold til en Eurobarometer-undersøkelse i 2007 hevder tre av ti europeere at de deltar i frivillighetsarbeid. Noen estimater viser at det totale antallet EU-frivillige ligger på mellom 92 og 94 millioner voksne (23 % av alle europeere over 15 år). Det har vært en generell økning i antall aktive frivillige og frivillige organisasjoner i EU de siste ti årene.

I 2011 startet EU-kommisjonen Det europeiske frivillighetsåret for å feire innsatsen til cirka 100 millioner europeere som deltar i frivillighetsarbeid. En annen målsetning med frivillighetsåret var å gjøre det enklere å påta seg frivillighetsarbeid og forbedre kvaliteten på frivillighetsarbeidet i Europa.

Kommisjonen jobber også med å øke og fremme frivillighetsarbeid blant ungdommer, spesielt med tanke på å fremme frivillighetsarbeid på tvers av landegrensene.

 Den europeiske frivillighetstjenesten er det mest kjente programmet for å hjelpe unge mennesker til å melde seg for frivillighetsarbeid i utlandet.

 

Unge som jobber med frivillighetsarbeid

I 2007 var det 96 millioner unge i aldersgruppen 15 til 29 i EU. Men disse tallene fordeler seg ikke jevnt mellom landene. Landene med yngst befolkning er Irland, Kypros, Slovakia og Polen, mens Danmark, Tyskland og Italia har færrest unge.

Disse forskjellene gjenspeiler seg også i frivillighetsarbeidet. Frivillighetsarbeid blant ungdom og unge voksne er vanligst i østeuropeiske land (for eksempel Bulgaria, Tsjekkia, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia og Slovenia) og Spania. Eksempelvis er 70 % av alle frivillige i Slovakia under 30 år, og i Polen tredoblet antall frivillige seg mellom 2001 og 2005. I vesteuropeiske land fordeler frivillighetsarbeidet seg likt i alle aldersgrupper.

Vi vet at frivillighetsarbeid er sterkt påvirket av historien, politikken og kulturen til et samfunn og et land, men du kan gjøre noe med denne tradisjonen og bidra til at frivillighetstallene øker i Europa. Det kan til og med hende at du deltar i frivillighetsarbeid uten å være klar over det: for eksempel ved å ta i et tak for den lokale sportsklubben, hjelpe en eldre person i nærmiljøet eller plukke søppel i en skog eller på en strand. Sports- og utendørsaktiviteter er faktisk de største frivillighetssektorene i Europa, etterfulgt av skoler, kunst og lag og foreninger som driver med musikk og kultur.

Publisert: Tir, 16/04/2013 - 12:05


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!