Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Zdroje na podporu kultúrnej rozmanitosti siete SALTO-YOUTH

A picture
© shutterstock.com - Samuel Borges Photography
Rozmanitosť historických pozadí, tradícií a jazykov v Európe sa takisto odráža v kultúrnej rozmanitosti. Sieť SALTO vám ponúka zdroje, informácie a kurzy o otázkach kultúrnej rozmanitosti.

Centrum SALTO pre oblasť kultúrnej rozmanitosti ponúka nástroje, metódy, materiály a odkazy na školenia, vzdelávania a zdroje z viacerých tém v tejto oblasti. Príklady tém:

  • Rómovia, ktorí zostávajú jednou z najviac znevýhodnených menšinových skupín v Európe a čelia najvyššej miere nezamestnanosti, najnižšej úrovni vzdelania, rozšírenej chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
  • Vzdelávanie v oblasti mieru a riadenie konfliktov. Ide o dôležitú tému s ohľadom na súčasnú politickú a sociálnu situáciu v celej Európe.
  • Schopnosti medzikultúrnej komunikácie – užitočné zručnosti pre život a prácu.
  • Dialóg medzi kultúrami a náboženstvami so zameraním na otvorenú výmenu názorov s rešpektom k názorom ostatných medzi jednotlivcami a skupinami z rôzneho etnického, kultúrneho, náboženského a jazykového prostredia a kultúrneho dedičstva.
  • Začlenenie kultúrnych menšín. Ak si majoritné a minoritné skupiny dokážu navzájom rovnocenne vymieňať a objavovať vlastné kultúry, obohacuje to obe strany.

SALTO takisto poskytuje podporu na rozvoj vášho vlastného projektu kultúrnej rozmanitosti a odbornej prípravy. Prečítajte si o plánovaných činnostiach v oblasti kultúrnej rozmanitosti a dajte sa do práce!

 

Čo sa skrýva za názvom?

Skratka SALTO (z anglického Support, Advanced Learning and Training Opportunities) ukrýva slová podpora, pokročilé vzdelávanie a odborná príprava. Ide o sieť 8 európskych centier pracujúcich na prioritných oblastiach v mládežníckej sfére, ktoré podporujú program Európskej komisie Mládež v akcii. Jedným z týchto centier je centrum SALTO pre oblasť kultúrnej rozmanitosti (SALTO-YOUTH Cultural Diversity centre).

 

How many cultures are in the world