Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Mida tähendab sotsiaalne kaasatus?

A picture
© iStockphoto.com - skynesher
Kaasav ühiskond põhineb vastastikusel austusel ja solidaarsusel, pakkudes võrdseid võimalusi ja korralikku elatustaset kõigile. See on ühiskond, kus mitmekesisuses nähakse tugevuse allikat, mitte eraldajat. On see Euroopa visioon või reaalsus?

Sotsiaalne kaasatus tähendab seda, et sa tunned end osana kogukonnast, mida seovad ühine identiteet ning jagatud väärtused.

Vaesus on üks peamisi põhjusi, miks inimesed võivad end tunda tõrjutuna.  Seda võib tekitada ka juurdepääsu puudumine tervishoiu- ja sotsiaalteenustele ning töövõimalustele.

Võid tunda end kõrvalisena isegi siis, kui sul on hea haridus ja rahalised võimalused. Sotsiaalne tõrjutus ei puuduta üksnes materiaalses puuduses elavaid inimesi. Ligikaudu üks kolmest inimesest Euroopa ja Kesk-Aasia piirkonnas on sotsiaalselt tõrjutud.

 

Noored ja sotsiaalne kaasatus

Noored on üks haavatavamaid ühiskonnarühmasid, seda eriti tõsise majanduslanguse ajal. Iga viies laps (kuni 17-aastane) elab peres, mida ohustab vaesus, ning üle kolmandiku noortest täiskasvanutest (vanuses 18–24) ELis on praegu töötu, ei omanda haridust ega kutset.

Oma osa on ka sellel, kus sa elad. Maapiirkondade elanikud kannatavad sotsiaalse tõrjutuse tõttu neli korda suurema tõenäosusega kui linnaelanikud.

 

Mida saad teha sina?

Sotsiaalset kaasatust käsitletakse nii ELi noorsoostrateegias kui ka programmis „Euroopa noored” ning need pakuvad noortele palju õppimis- ja osalemisvõimalusi kogu ELis.

Samuti võid osaleda ELi struktureeritud dialoogis.