Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Blahobyt mladých ľudí vo svete

© shutterstock.com - mangostock
Ako sa darí mladým ľuďom vo vašom regióne v porovnaní s ľuďmi v tej istej vekovej kategórii v iných krajinách? Viac vám môžu prezradiť index OECD a globálny index blahobytu mladých ľudí.

Index OECD Lepší život

OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) uskutočňuje iniciatívu Lepší život, v rámci ktorej sa zostavujú štatistiky o materiálnych životných podmienkach a kvalite života (zdravie, vzdelávanie a životné prostredie). Číselné údaje podľa jednotlivých krajín, veku a pohlavia vyjadrujú relatívny pokrok spoločností na celom svete. Prostredníctvom interaktívnej mapy zistíte, ktoré regióny dosahujú najlepšie výsledky v rôznych aspektoch blahobytu.

 

Priemerná úroveň celkovej životnej spokojnosti v rámci OECD je 6,6, pričom na čele sú Dánsko, Island a Švajčiarsko.

 

65 % osôb v produktívnom veku (15 – 64 rokov) má platenú prácu. Tento podiel je najvyšší na Islande (82 %), v Švajčiarsku (80 %) a Nórsku (75 %) a najnižší v Grécku (49 %), Turecku (50 %) a Španielsku (56 %).

 

Pokiaľ ide o zamestnanie, existuje aj rodový rozdiel. Celkovo je zamestnaných 58 % žien v porovnaní so 73 % mužov. Tento rozdiel je najväčší v Turecku a Mexiku a najmenší v Kanade, Estónsku a severských krajinách.

 

Pokiaľ ide o občiansku angažovanosť, účasť voličov dosiahla v krajinách OECD 68 %.  V priemere obsadzujú ženy len približne 28 % kresiel v národných parlamentoch.

 

Globálny index blahobytu mladých ľudí

Globálny index blahobytu mladých ľudí zhromažďuje a prepája údaje súvisiace s mládežou s cieľom posúdiť a porovnať blahobyt mladých ľudí vo svete. Výsledky sa poskytujú v 6 oblastiach života:

  • účasť občanov,
  • hospodárske príležitosti,
  • vzdelávanie,
  • zdravie,
  • informačné a komunikačné technológie (IKT),
  • bezpečnosť a istota.

 

Výsledky zohľadňujú ukazovatele založené na vnímaní ľudí, keďže úroveň nespokojnosti mladých ľudí nie vždy odráža mieru ich prosperity.

 

Väčšina mladých ľudí považuje úroveň svojej prosperity za relatívne nízku. Len 15 % ju hodnotí ako vysokú alebo aspoň miernu. Mladí ľudia majú vo všeobecnosti najvyššie hodnotenie v oblasti zdravia a najnižšie v oblasti hospodárskych príležitostí, dokonca aj v krajinách, kde je celkový blahobyt vysoký.

 

Viac ako dve tretiny krajín dosahujú nadpriemerné výsledky v oblasti zdravia. Zatiaľ čo krajiny s vysokým príjmom majú relatívne nižšiu pôrodnosť a mieru úmrtnosti, úroveň depresie a stresu je u mladých často vyššia.

Dátum uverejnenia: štv., 26/11/2015 - 10:21


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!