Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Благосъстояние — младите хора по света

© shutterstock.com - mangostock
Какво е положението на младите хора във вашия регион в сравнение с техните връстници в други страни? За да разберете това, можете да погледнете показателя на ОИСР и Глобалния показател за благосъстоянието на младите хора.

Индексът по-добър живот на ОИСР

ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) провежда инициативата По-добър живот, в рамките на която се изготвят статистически данни за условията и качеството на живот (здравеопазване, образование и околна среда). Данните по страни, възраст и пол показват относителния напредък на обществата по света. Използвайте интерактивната карта, за да видите кои региони имат най-високи резултати за различни измерения на благосъстоянието.

 

Средното равнище на цялостно удовлетворение от живота в страните от ОИСР е 6,6, като най-високи са резултатите в Дания, Исландия и Швейцария.

 

65 % от хората в трудоспособна възраст (15 — 64 години) имат платена работа. Удовлетворението е най-високо в Исландия (82 %), Швейцария (80 %) и Норвегия (75 %), а най-ниско в Гърция (49 %), Турция (50 %) и Испания (56 %).

 

Съществува също така неравнопоставеност между половете в сферата на заетостта. Като цяло, 58 % от жените имат работа спрямо 73 % от мъжете. Разликата е най-голяма в Турция и Мексико и най-малка в Канада, Естония и скандинавските страни.

 

Що се отнася до участието в обществения живот, участието на избори в страните от ОИСР е било средно 68 %. На жените се падат средно само около 28 % от местата в националните парламенти.

 

Глобален показател за благосъстоянието на младите хора

В глобалния показател за благосъстоянието на младите хора се събират и свързват имащи отношение към младите хора данни, за да се оцени и сравни тяхното благосъстояние по света. Оценяват се 6 аспекта на живота:

  • гражданско участие,
  • икономически възможности,
  • образование,
  • здраве,
  • информационни и комуникационни технологии,
  • безопасност и сигурност.

 

При определянето на резултатите се вземат предвид показатели, основани на възприятието на гражданите, като равнището на удовлетвореност на младите хора не винаги отразява техния просперитет.

 

Повечето млади хора имат относително ниско равнище на благосъстояние. Едва 15 % оценяват равнището на благосъстоянието си като високо или умерено. Като цяло младите хора имат най-високи резултати по показателя здраве и най-ниски — по икономически възможности, дори в страни, в които общото благосъстояние е високо.

 

Повече от две трети от страните имат резултати над средните по показателя здраве. На фона на тенденцията равнищата на раждаемост и смъртност в страните с високи доходи да бъдат относително по-ниски, равнищата на депресия и стрес при младите хора често са по-високи.

Публикувана на: ср, 25/11/2015 - 16:27


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!