Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Vad är den strukturerade dialogen?

Den strukturerade dialogen är ett forum där ungdomar och politiker kan diskutera olika ämnen. Dialogen ska se till att de ungas synpunkter beaktas när EU utformar sin ungdomspolitik.

Vad dialogen ska handla om bestämmer EU:s ungdomsministrar. Sedan är det en kommitté med företrädare för EU:s aktuella ordförandetrojka, kommissionen och Europeiska ungdomsforumet som samordnar det hela och som två gånger om året bestämmer vilka frågor som konkret ska ställas till ungdomar runtom i EU.

 

Frågorna ligger till grund för de samråd som varje land håller. Samråden anordnas av nationella arbetsgrupper som i de flesta fall leds av ungdomsråd i samarbete med andra ungdomsorganisationer och intressenter.

 

Ibland deltar också internationella ungdomsorganisationer och kommer in med synpunkter från sina medlemmar.

 

Vad händer sedan?

Resultaten från de nationella samråden och eventuella synpunkter från internationella ungdomsorganisationer samlas i bakgrundsdokument inför EU:s ungdomskonferenser, där beslutsfattare och ungdomsorganisationernas företrädare träffas för att samarbeta och lägga fram gemensamma rekommendationer för EU. Ungdomskonferenserna hålls två gånger om året och anordnas av det land som för tillfället är EU:s ordförandeland.

 

Normalt ställer sig ordförandelandet bakom ungdomskonferensens rekommendationer och presenterar dem för EU:s ministerråd, så att de kan beaktas i de resolutioner och slutsatser som EU:s ungdomsministrar antar i rådet.

 

Även kommissionen använder rekommendationerna i sitt policyarbete.

 

 

Vad har man uppnått hittills? 

Hittills har man hållit tre strukturerade dialoger. Den första handlade om ungdomssysselsättning under ledning av Spanien, Belgien och Ungern. Den andra handlade om ungdomars delaktighet i det demokratiska livet och leddes av Cypern, Danmark och Polen.

 

Den tredje handlade om ungdomars sociala delaktighet och leddes av Irland, Litauen och Grekland. Dialogen bestod av flera, halvårslånga samråd som byggde vidare på resultaten från föregående samråd.

 

 

Vill du delta i dialogen?

Varje land anpassar samråden till sina förhållanden och ungdomarnas behov. Om du vill delta, kontakta arbetsgruppen i ditt land för mer information.

 

Den strukturerade dialogen steg för steg av Bianca Faragau på Vimeo.

Publicerad: Tis, 30/09/2014 - 16:40


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!