Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Čo je to štruktúrovaný dialóg?

Štruktúrovaný dialóg je cyklus diskusií medzi mladými ľuďmi a tvorcami politiky na rôzne témy. Cieľom štruktúrovaného dialógu je zabezpečiť, aby sa názory mladých zohľadnili pri tvorbe politík EÚ v oblasti mládeže.

O témach diskusií rozhodujú na európskej úrovni ministri pre mládež. Za koordináciu procesu a výber otázok pre mladých Európanov (dvakrát ročne) zodpovedá výbor zložený z troch predsedajúcich krajín Rady EÚ, Európska komisia a Európske fórum mládeže.

 

Vybrané otázky sa použijú v rámci verejných konzultácií v jednotlivých členských štátoch EÚ. Tieto verejné konzultácie organizujú národné pracovné skupiny, na čele ktorých obvykle stoja zástupcovia rady mládeže a ich členmi sú aj ďalšie mládežnícke organizácie a zainteresované strany.

 

Niektoré mládežnícke organizácie zapájajú do konzultácií aj svojich členov a na otázky poskytujú spätnú väzbu ad hoc.

 

Čo je výsledkom štruktúrovaného dialógu?

Výsledky verejných konzultácií v jednotlivých krajinách a ďalšie pripomienky/návrhy zo strany mládežníckych organizácií sa použijú pri príprave podkladových dokumentov na konferencie EÚ o mládeži, na pôde ktorých môžu zástupcovia mladých ľudí a tvorcovia politiky spolupracovať a prezentovať spoločnú správu pre EÚ. Konferencie EÚ o mládeži sa konajú dvakrát ročne pod záštitou krajiny, ktorá práve predsedá Rade EÚ.

 

Predsednícka krajina obvykle podporí odporúčania konferencie EÚ o mládeži a predstaví ich Rade Európskej únie. Cieľom je, aby sa tieto odporúčania zohľadnili v uzneseniach Rady alebo záveroch prijatých európskymi ministrami pre mládež.

 

Európska komisia využíva odporúčania na formovanie svojich budúcich politík.

 

 

Čo sa doteraz uskutočnilo? 

Doteraz sa uskutočnili tri kompletné cykly štruktúrovaného dialógu. Do prvého cyklu boli zapojené Španielsko, Belgicko a Maďarsko a jeho témou bola zamestnanosť mladých. Druhý cyklus zastrešovali Cyprus, Dánsko a Poľsko a zameral sa na účasť mladých na demokratickom živote.

 

Tretí cyklus štruktúrovaného dialógu sa konal počas predsedníctva Írska, Litvy a Grécka. Hlavnou témou bolo sociálne začlenenie a každá polročná konzultácia vychádzala z výsledkov tej predchádzajúcej.

 

 

Ako sa zapojiť?

Každá krajina riadi proces konzultácie po svojom, aby zohľadnila potreby svojich mladých ľudí. Ak sa chcete zapojiť, kontaktujte národnú pracovnú skupinu vo vašej krajine, ktorá vám poskytne ďalšie informácie.

 

Štruktúrovaný dialóg – vysvetlenie jednotlivých krokov Autor: Bianca Faragau, zdroj: Vimeo.

Dátum uverejnenia: ut., 30/09/2014 - 16:36


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!