European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Tosproget, ordblind – eller begge dele?

På en international ordblindekonference arrangeret af Tietgen KompetenceCenter mødtes dysleksi-eksperter fra 17 forskellige lande for at sætte fokus på gruppen af tosprogede ordblinde og den danske screeningstest DOT. Det blev en succes, de

Da 20 deltagere fra 17 europæiske nationer mødtes til en fem dage lang ordblindekonferencen på Tietgen KompetenceCenter i Odense, blev de bedt om at lægge en lille seddel i en æske. På sedlen skulle de skrive deres forventninger til de kommende dages konference. Den sidste dag blev det afsløret, om forventningerne var blevet indfriet.

 

Og lad det ikke være en hemmelighed: Det blev de over al forventning, siger uddannelsesleder Britt Toxværd-Larsen fra Tietgen KompetenceCenter. Hun fortæller, at det var et spørgsmål fra Tietgens internationale chef, der lagde grundstenen for konferencen:

”Hun spurgte, om der ikke var noget, vi var særligt gode til, som vi kunne udbrede? Og jo, vi har screeningstesten, DOT, som er udviklet af Center for Læseforskning ved Københavns Universitet, fortæller Britt Toxværd-Larsen.  En test, som er udviklet, fordi de eksisterende ordblindetest kommer til kort, når det gælder voksne med dansk som andetsprog.

 

Kort fortalt går testen ud på at præsentere symboler, der repræsenterer forskellige bogstavlyde: - ar-, m- og s-lyde, som findes på de fleste sprog. De, der har svært ved at lære at læse vrøvleord med de nye symboler trods gentagne øvelsesrunder, er højst sandsynligt ordblinde. Testen reducerer usikkerhedsmargenen i vurderingen af, om en tosproget er ordblind eller ej og er derfor et meget vigtigt redskab, forklarer Britt.

 

”Vores erfaringer med testen ville vi meget gerne dele ud af. Vi kontaktede derfor vores internationale netværk og skrev en ansøgning om tilskud fra Grundtvig-programmet”, fortæller Britt – med det resultat, at Tietgen KompetenceCenter i marts 2013 kunne invitere fremtrædende ledere af dysleksiforeninger og en række førende eksperter til konference i Odense.  

 

”Deltagerne var samlet for at diskutere problematikken om tosprogede ordblinde. Denne gruppe bliver ofte overset – for skyldes deres problemer med at læse og skrive, at de er tosprogede – eller ordblinde?  Det er et emne, der lægger op til erfaringsudveksling på tværs af fagområder og nationer. Her var alle ’nørderne’ inden for feltet samlet, og det var fantastisk at opleve, hvordan alle brændte for området.  Vores mål med konferencen var best practice og kompetenceudvikling: ”Hvordan gør I?”, ”Hvad kan vi lære af hinanden?”. Og derudover fik alle deltagere DOT-værktøjer med hjem”, forklarer Britt Toxværd-Larsen.

 

Nyt partnerskab på vej
En af dagene blev alle ordblindeundervisere på Tietgen KompetenceCenter inviteret med til en workshop sammen med de internationale konferencedeltagere. Spørgsmålene fløj gennem luften: ”Hvordan arbejder I med lyd?”, ”På hvilken måde inddrager du it?” ”Og hvordan sikrer du, at det bliver brugt bagefter?” Britt lægger ikke skjul på, at det var et begejstret Tietgen-personale, der deltog i gruppearbejdet, hvor tværnational videndeling var i højsædet.

 

”Vi fra Danmark blev fremhævet for den it-rygsæk, der bliver udleveret gratis, hvis man er studerende på SU og har søgt SSP.  Rygsækken består af en computer, scanner og software, der læser højt. Folk i arbejde kan også søge om at få udleveret ’rygsækken’ gratis, dog gennem en anden ordning. Vi skelede til englænderne, der er langt fremme, hvad angår it-undervisningsmidler og programmer, og på den måde kunne vi få gode idéer til det videre arbejde med ordblinde ”, forklarer Britt. Hun glæder sig over, at seks af nationerne foruden Danmark nu går sammen i et toårigt partnerskab for at forsætte det givende internationale samarbejde.  

 

 

FAKTA OM KONFERENCEN

 • Projektet ’Ordblindekonference på Tietgen KonferenceCenter’ har fået tilskud på 29.000 euro fra Grundtvig-programmet. Programmet er i dag afløst af EU´s uddannelsesprogram Erasmus+: Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
   
 • Formålet med projektet var at sætte fokus på tosprogede ordblinde, som ofte bliver overset, fordi deres indlæringsvanskeligheder forklares med, at de har svært ved at lære eksempelvis dansk.
   
 • Konferencen fandt sted på Tietgen KonferenceCenter i marts 2013 og stillede blandt andet skarpt på de positive resultater, som den dansk udviklede screeningstest Dot har givet. Dot en forkortelse for dynamisk ordblindetest.
   
 • Screeningstesten DOT er udviklet for Undervisningsministeriet af Center for Læseforskning ved Københavns Universitet. Den er sendt til alle landets voksenuddannelsescentre.

 

 • Deltagerne i projektet var fagpersoner inden for dysleksi-foreninger, undervisning og universiteter
   
 • Tietgen KompetenceCenter har i 2014 fået tilskud til et toårigt partnerskab gennem Erasmus+: Almen voksenuddannelse og folkeoplysning. Projektet bygger videre på resultaterne fra ordblindekonferencen.

 

 

AT VÆRE TOSPROGET OG ORDBLIND

”I mange nationer anses man for at være ubegavet, hvis man er ordblind,” forklarer Britt Toxværd-Larsen. Og også her i Danmark har det indtil for nyligt været et stort tabu at være dyslektiker, hvilket har bevirket at ikke alle er blevet udredt. Og særligt svært er det at fange de tosprogedes ordblindhed.  Når vi har besøgt Vollsmose (bydel i Odense med en høj andel af beboere med anden etnisk herkomst) for at lave test, bliver nogle ulykkelige, når vi konstaterer, de er ordblinde – de tror, det er ensbetydende med, at de er dumme. Men vi kan jo netop hjælpe dem – så vi føler, vi giver dem en gave, når vi får dem udredt.”  

 

EN LILLE ANEKDOTE FRA KONFERENCEN

”Da vi gennemgik DOT-testen, tog deltagerne den også , og det viste sig, at flere af dem selv var ordblinde”, fortæller Britt Toxværd-Larsen.

”En italiensk forsker viste sig at være ordblind. Hun havde kæmpet med det hele livet, og det var først på konferencen, at vi fandt ud af det. Det var rørende.”

 

Kontakt:

Brit Toxværd-Larsen, uddannelseskoordinator, Tietgen KompetenceCenter. Mail: brit@tietgen.dk

 

Published: Fri, 21/11/2014 - 16:00


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!