Tairseach Eorpach na hÓige
Eolas agus deiseanna do dhaoine óga ar fud na hEorpa.

DiscoverEU


DiscoverEU
Go raibh maith agat as spéis a léiriú in DiscoverEU! Ar an drochuair, ní féidir iarratas a dhéanamh níos mó. Tá deireadh anois le tréimhse iarratais mhí an Mheithimh 2018. Beidh tréimhse iarratais eile ann i bhfómhar 2018, áfach, agus beidh seans eile agat an uair sin ar cheann de na pasanna taistil a bhuachan (fógrófar na mionsonraí ar ball).

 

Cad é DiscoverEU?

An bhfuil tú 18 mbliana d’aois? An bhfuil fonn eachtraíochta ort? Má tá, ullmhaigh thú féin le dul ag taiscéalaíocht san Eoraip trí pháirt a ghlacadh in DiscoverEU, tionscnamh de chuid an Aontais Eorpaigh a thabharfaidh an deis do dhaoine óga dul ag taisteal ar fud na hEorpa.

Tá deireadh anois le tréimhse iarratais mhí an Mheithimh 2018 agus léirigh lear mór daoine óga san Eoraip spéis sa chomórtas. Rinne oiread agus 100,480 duine óg iarratas ar phas taistil DiscoverEU! Bronnadh pas taistil ar na 15,000 duine óg ar éirigh leo an tsraith ceisteanna a fhreagairt i gceart agus a thug an freagra is fearr ar an gceist réitigh.

I bhfómhar na bliana seo, eagrófar an dara tréimhse iarratais agus tabharfar deis do scata eile daoine óga pas taistil a bhuachan.

Molaimid duit an deis seo a thapú chun tairbhe a bhaint as an tsaoirse gluaiseachta, tuiscint níos fearr a fháil ar éagsúlacht na hEorpa, sult a bhaint as saibhreas cultúrtha na hEorpa, cairde nua a dhéanamh agus, i ndeireadh thiar thall, aithne níos fearr a chur ort féin.

Is iomaí cineál oidhreachta cultúrtha atá againn san Eoraip. Is deis iontach é DiscoverEU le heolas a chur ar an saibhreas sin. Mar shampla, d’fhéadfá cuairt a thabhairt ar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa (an bhfuil a fhios agat cén chathair atá ina Príomhchathair Chultúir i mbliana?). Nó dul chuig ceann de na féilte nó na taispeántais ealaíne atá á n-eagrú mar chuid de Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018. Nó b’fhéidir gurbh fhearr leat tamall a chaitheamh i músaem nó dul ar thuras go tearmann dúlra. Trí spéis a chur san oidhreacht chultúrtha, cuirfidh tú eolas ar na rudaí a aontaíonn sinn mar Eorpaigh agus ar na héagsúlachtaí atá eadrainn agus cuirfidh tú leis an dialóg idirchultúrtha faoin méid atá i gcoiteann againn. Tá an oiread sin le feiceáil agus le foghlaim!

Is ar iarnród a bheidh tú ag taisteal den chuid is mó agus beidh tú in ann an tsíoréagsúlacht de bhailte agus de thírdhreacha áille atá ar an mór-roinn seo againne a fheiceáil dá bharr sin.

Chun a chinntiú go mbeidh a oiread is féidir de ghlúin óg na hEorpa in ann páirt a ghlacadh sa tionscnamh seo, beifear in ann an pas taistil a úsáid, nuair is gá, ar chóracha eile iompair, an bus, cuir i gcás, nó an bád farantóireachta. I gcúinsí eisceachtúla, nuair nach mbeidh aon chóir iompair eile ann, féadfar taisteal ar eitleán. Cinnteoidh sin go mbeidh an deis ag daoine óga atá ina gcónaí in áiteanna iargúlta nó ar oileáin páirt a ghlacadh sa tionscnamh freisin.

 

An chéad tréimhse iarratais

Bhí an chéad tréimhse iarratais ann idir an 12 Meitheamh ag 12:00 (Am Samhraidh Lár na hEorpa) agus an 26 Meitheamh 2018 ag 12:00 (Am Samhraidh Lár na hEorpa). Bhí ar na daoine óga a rinne iarratas:

  • a bheith 18 mbliana d’aois an 1 Iúil 2018 (is é sin daoine a rugadh idir an 2 Iúil 1999 agus an 1 Iúil 2000, agus na dátaí sin san áireamh);
  • a bheith ina náisiúnach de cheann de 28 mBallstát an Aontais Eorpaigh;
  • an uimhir cárta aitheantais nó uimhir phas a bheith líonta isteach acu ar an bhfoirm iarratais ar líne;
  • an t-aistear a thosú i gceann de 28 mBallstát an Aontais;
  • an t-aistear a thosú idir an 9 Iúil agus an 30 Meán Fómhair 2018;
  • idir 1 lá agus 30 , an lá sin san áireamh, a thaisteal;
  • taisteal chuig tír iasachta amháin ar a laghad agus 4 thír iasachta ar a mhéad laistigh den Aontas Eorpach;
  • a bheith toilteanach a bheith ina nAmbasadóirí DiscoverEU.

Bhí an deis acu iarratas a dhéanamh mar dhuine aonair nó mar ghrúpa de chúigear cairde ar a mhéad. 

Tar éis don choiste meastóireachta teacht le chéile an 27 Meitheamh, cuireadh na 15,000 buaiteoir ar an eolas an 28 Meitheamh i gcomhréir leis na critéir dhámhachtana. Beidh an deis anois ag an ngrúpa buaiteoirí sin an Eoraip a thaisteal agus a thaiscéaladh an samhradh seo!

An bhfuil tuilleadh eolais uait faoin gcéad tréimhse iarratais? Má tá, léigh bileog eolais DiscoverEU, ina bhfuil tuilleadh sonraí faoin tionscnamh agus faoin gcaoi ar éirigh le roinnt daoine óga a chuaigh ag taisteal faoi DiscoverEU.

 

Tréimhse iarratais an fhómhair

Beidh an dara tréimhse iarratais ann i bhfómhar 2018. Murar éirigh leat pas taistil a fháil sa chéad tréimhse iarratais, beidh seans eile agat ar phas taistil a bhuachan sa dara tréimhse iarratais.

Foilseofar tuilleadh eolais ina thaobh go luath ar Thairseach Eorpach na hÓige agus ar na meáin shóisialta.

 

Tá an Eoraip faoi do réir. Imigh faoina déin.

 

Físeán spreagúil TedX a rinne Vincent-Immanuel Herr

#FreeInterrail - A Vision of a Europe for All | Vincent-Immanuel Herr | TEDxOTHRegensburg

Video Description: 

 

Cad ba mhaith linn uaitse?

Má thograíonn tú bheith i d’Ambasadóir DiscoverEU, iarrfar ort tuairisc a thabhairt ar do chuid taistil, m.sh. ar na meáin shóisialta le leithéidí Instagram, Facebook nó Twitter nó trí chur i láthair a dhéanamh i do scoil nó i do phobal áitiúil. Ná déan dearmad, ach oiread, páirt a ghlacadh i nGrúpa Facebook DiscoverEU!

 

An bhfuil tuilleadh eolais uait?

Má tá aon cheist agat faoi DiscoverEU, moltar duit breathnú sa liosta Ceisteanna Coitianta. Mura mbíonn freagra na ceiste le fáil ansin, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ach cliceáil ar “Cuir ceist orainn!”. Féachaimid le freagra a thabhairt ar gach ceist laistigh de cúig lá oibre.
Cuir ceist orainn!