Tairseach Eorpach na hÓige
Eolas agus deiseanna do dhaoine óga ar fud na hEorpa.

DiscoverEU


DiscoverEU
Go raibh maith agat as an spéis a léirigh tú, ach tá an tréimhse iarratais dúnta feasta. Osclóidh an chéad tréimhse iarratais eile i samhradh 2019 (fógrófar na dátaí sonracha amach anseo).

 

Cad é DiscoverEU?

An bhfuil tú 18 mbliana d’aois? An bhfuil eachtra uait? Má tá, ullmhaigh thú féin le dul ag taiscéalaíocht san Eoraip trí pháirt a ghlacadh in DiscoverEU, tionscnamh de chuid an Aontais Eorpaigh a thabharfaidh an deis do dhaoine óga dul ag taisteal ar fud na hEorpa.

Chuir 100 480 saoránach óg isteach ar an gcéad bhabhta iarratais i mí an Mheithimh 2018 agus bronnadh pasanna taistil ar 15 000 ar a laghad. Má tá, léigh bileog eolais DiscoverEU, ina bhfuil tuilleadh sonraí faoin tionscnamh agus faoin gcaoi ar éirigh le roinnt daoine óga a chuaigh ag taisteal faoi DiscoverEU.

Le linn an dara babhta iarratas, a bheidh ann ón Déardaoin an 29 Samhain ar 12:00 (CET) go an Mháirt an 11 Samhain ar 12:00 (CET), tabharfar deis do 12 000 duine óg ar a laghad dul ag taisteal ar fud na hEorpa.

Is ar iarnród a bheidh tú ag taisteal den chuid is mó agus, dá bharr sin, beidh tú in ann an tsíoréagsúlacht de bhailte agus de thírdhreacha áille atá ar an mór-roinn seo againne a fheiceáil.

Chun a chinntiú go mbeidh a oiread is féidir de ghlúin óg na hEorpa in ann páirt a ghlacadh sa tionscnamh seo, beifear in ann an pas taistil a úsáid, nuair is gá, ar chóracha eile iompair, an bus, cuir i gcás, nó an bád farantóireachta. I gcúinsí eisceachtúla, nuair nach mbeidh aon chóir iompair eile ann, féadfar taisteal ar eitleán. Cinnteoidh sin go mbeidh an deis ag daoine óga atá ina gcónaí in áiteanna iargúlta nó ar oileáin páirt a ghlacadh sa tionscnamh freisin.

Is iomaí cineál oidhreachta cultúrtha atá againn san Eoraip. Mar shampla, d’fhéadfá cuairt a thabhairt ar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa (an bhfuil a fhios agat cén dá chathair arb iad Príomhchathracha Cultúir na hEorpa iad in 2018?). Sin, nó d’fhéadfá dul chuig ceann de na hiliomad féilte nó taispeántas ealaíne a reáchtáiltear. Nó b’fhéidir gurbh fhearr leat tamall a chaitheamh i músaem nó dul chuig tearmann dúlra. Tá an oiread sin le feiceáil agus le foghlaim!

Molaimid duit an deis seo a thapú chun tairbhe a bhaint as an tsaoirse gluaiseachta, tuiscint níos fearr a fháil ar éagsúlacht na hEorpa, sult a bhaint as saibhreas cultúrtha na hEorpa, cairde nua a dhéanamh agus, i ndeireadh thiar thall, aithne níos fearr a chur ort féin.

 

Cé is féidir iarratas a dhéanamh?

Ní féidir leat iarratas a dhéanamh ach amháin:

  • má tá tú 18 mbliana d’aois an 31 Nollaig 2018, i.e. daoine a rugadh idir an 1 Eanáir 2000 agus an 31 Nollaig 2000, na dátaí sin san áireamh;
  • má tá tú i do náisiúnach de cheann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh tráth an chinnidh maidir le bronnadh (i dtrátha lár mhí Eanáir 2019, meastar)
  • má líonann tú isteach uimhir cheart do chárta aitheantais nó do phas ar an bhfoirm iarratais ar líne;

Má bhronntar ticéad ort, ní féidir dul ag taisteal ach amháin:

  • más i dtír atá ina Ballstát den Aontas tráth an chinnidh maidir le bronnadh atá tú chun tús a chur leis an aistear;
  • má bheartaíonn tú ar thréimhse idir lá agus mí a chaitheamh ag taisteal;
  • má bheartaíonn tú ar an taisteal a dhéanamh idir an 15 Aibreán 2019 (an chéad dáta imeachta) agus an 31 Deireadh Fómhair 2019 (an dáta deiridh fillte);
  • má bheartaíonn tú taisteal chuig tír iasachta amháin ar a laghad atá ina Ballstát den Aontas tráth an chinnidh maidir le bronnadh;
  • má tá tú toilteanach a bheith i d’Ambasadóir DiscoverEU.

Tabhair do d’aire: Má thaisteal tú faoin scéim DiscoverEU sa chéad bhabhta iarratais níl tú incháilithe iarratas a dhéanamh don bhabhta seo.

Is féidir le daoine óga a bhfuil riachtanais speisialta acu bheith páirteach in Discover EU. Tabharfar cabhair dóibh i bhfoirm eolais agus leideanna agus d’fhéadfaí costais a bhaineann le cúnamh speisialta (duine tionlacain, gadhar d’iarratasóirí lagamhairc arna roghnú srl.) a chlúdach.

 

Cén uair agus conas is féidir iarratas a dhéanamh?

Beidh an babhta iarratas ann ón Déardaoin an 29 Samhain ar 12:00 (CET) go dtí an Mháirt an 11 Samhain ar 12:00 (CET).

Ní mór duit do chuid sonraí pearsanta a sholáthar agus tuilleadh eolais a thabhairt faoin dóigh a n-ullmhóidh tú tú féin don turas. Beidh ort cúig cheist ilrogha a fhreagairt i dtráth na gceist ar chultúr na hEorpa agus ar an éagsúlacht Eorpach agus, chomh maith leis sin, ar thionscnaimh de chuid an Aontais atá dírithe ar dhaoine óga. Ar deireadh, beidh ort ceist réitigh a fhreagairt le go mbeidh an Coimisiún Eorpach in ann na hiarratasóirí a rangú má tharlaíonn sé go mbeidh an iomarca iarratas ann. Chun an t-iarratas a dhéanamh, beidh ort cliceáil ar an gcnaipe "Iarratas a dhéanamh” a bheidh le feiceáil ar dheis ar bharr an leathanaigh seo nuair a chuirfear tús leis an tréimhse iarratas.

 

An féidir liom taisteal le mo chairde?

Agus an t-iarratas á líonadh isteach agat, is féidir leat cuireadh a thabhairt do cheathrar eile a bheith sa ghrúpa leat (cúigear ar a mhéad in aghaidh an ghrúpa). Ní mór duit an fhoirm iarratais a líonadh isteach, tabhairt faoin tsraith ceisteanna agus an cheist réitigh a fhreagairt. An tráth a sheolfar an t-iarratas isteach, beidh cód le feiceáil ar an scáileán. Ní mór an cód sin a chur ar aghaidh chuig na daoine eile sa ghrúpa. Leis an gcód sin, beidh na daoine eile sa ghrúpa in ann clárú ar Thairseach Eorpach na hÓige agus a gcuid sonraí pearsanta a iontráil. Is gá do gach duine sa ghrúpa a bheith 18 mbliana d'aois.

Tabhair do d’aire: Is féidir go mbronnfar pas taistil ort féin ach nach mbronnfar ceann ar na daoine eile sa ghrúpa. Tarlaíonn sé sin nuair nach líonann siad isteach a n-iarratas ar Thairseach Eorpach na hÓige roimh dheireadh na tréimhse iarratas.

Féach gur féidir leat bualadh le taistealaithe eile DiscoverEU agus pleananna taistil a shocrú leo sin. Ardán maith é grúpa Facebook DiscoverEU chun sin a dhéanamh.

 

An rogha sholúbtha taistil nó an rogha réamhshainithe taistil, cad é an difear?

Má roghnaítear tú, iarrfar ort foirm áirithinte ar líne a líonadh isteach. Is ag an tráth sin is féidir leat cinneadh a dhéanamh cé acu an rogha sholúbtha taistil nó an rogha réamhshainithe taistil atá uait. Cad iad na difríochtaí idir an dá rogha?

An rogha sholúbtha taistil

An rogha réamhshainithe taistil

Beidh na dátaí ar a mbeidh tú ag taisteal solúbtha. Féach, áfach, go mbeidh “dáta tosaithe” luaite ar an bpas taistil. Ón dáta tosaigh sin amach, beidh do phas taistil bailí ar feadh mí amháin.

Beidh ort dátaí réamhshainithe taistil agus cinn scríbe réamhshainithe a roghnú agus ní féidir na dátaí sin a athrú tar éis duit an fhoirm áirithinte a sheoladh isteach.

Beidh tú in ann taisteal ar feadh míosa, agus aistear a dhéanamh ar líon socraithe laethanta taistil (ciallaíonn sé sin gur féidir leat líon socraithe laethanta taistil a chaitheamh ar thraenacha). Leis an rogha sholúbtha taistil, féadfaidh tú taisteal chuig líon mór Ballstát!

Féadfaidh tú taisteal chuig dhá thír ar a mhéid atá ina mBallstát den Aontas tráth an chinnidh maidir le bronnadh (gan tír thús an aistir ná na tíortha a mbeidh tú ag taisteal tríothu a chur san áireamh).

Is féidir leat do chuid taistil a dhéanamh ar laethanta as a chéile, nó is féidir leat do chuid taistil a dhéanamh ar laethanta difriúla le linn na tréimhse taistil. Coinnigh i gcuimhne go mb’fhéidir go gcaithfeá suíochán a chur in áirithe ar thraenacha áirithe. Is gá sin a dhéanamh go háirithe i gcás traenacha ardluais agus traenacha oíche áirithe.

Ní sheasfaidh an Coimisiún Eorpach aon táille breise ar áirithintí traenach.

Uasteorainn €260 atá ann don bhuiséad, agus ní mór cloí leis. Déan deimhin de, mar sin, go mbeidh tú in ann íoc as an turas atá beartaithe agat leis an airgead atá ar fáil chuige.

 

Cad leis a bhfuilimid ag súil uaitse?

Má thograíonn tú bheith i d’Ambasadóir DiscoverEU, iarrfar ort tuairisc a thabhairt ar do chuid taistil, m.sh. ar na meáin shóisialta le leithéidí Instagram, Facebook nó Twitter ag úsáid #DiscoverEU. Nó is féidir leat cur i láthair a dhéanamh i do scoil nó sa cheantar ina bhfuil cónaí ort. Chomh maith leis sin, d’fhéadfá páirt a ghlacadh sa chomórtas grianghrafadóireachta agus fís-scannánaíochta #DiscoverEU photo/video #Competition agus duaiseanna iontacha a bhuachan. Caith súil ar na pictiúir agus na físeáin ón mbabhta roimhe seo; b’fhéidir go mbeidís ina spreagadh duit. Pé acu a bheidh tú ar bhuaiteoirí an chomórtais nó nach mbeidh, ná déan dearmad dul isteach sa ghrúpa Facebook DiscoverEU!

 

Tá an Eoraip faoi do réir. Imigh faoina déin.

 

Físeán spreagúil TedX a rinne Vincent-Immanuel Herr

#FreeInterrail - A Vision of a Europe for All | Vincent-Immanuel Herr | TEDxOTHRegensburg

Video Description: 

Fíricí faoin gcéad bhabhta iarratas

An bhfuil tuilleadh eolais uait faoin gcéad tréimhse iarratais? Má tá, léigh bileog eolais DiscoverEU, ina bhfuil tuilleadh sonraí faoin tionscnamh agus faoin gcaoi ar éirigh le roinnt daoine óga a chuaigh ag taisteal faoi DiscoverEU.

An bhfuil tuilleadh eolais uait?

Má tá aon cheist agat faoi DiscoverEU, moltar duit breathnú sa liosta Ceisteanna Coitianta. Mura mbíonn freagra na ceiste le fáil ansin, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ach cliceáil ar “Cuir ceist orainn!”. Féachaimid le freagra a thabhairt ar gach ceist laistigh de cúig lá oibre.
Cuir ceist orainn!