Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Regler för DiscoverEU


Regler för DiscoverEU
Informationen på den här sidan är preliminär och kan komma att ändras till den ansökningsomgången startar.

 

1. Vad är DiscoverEU?

DiscoverEU är ett EU-initiativ som bygger på ett förslag från Europaparlamentet. Tanken är att ge dig som är 18 år möjlighet att resa till andra EU-länder, upptäcka Europas mångfald, lära dig om dess kulturarv och historia, träffa nya vänner från hela Europa och kanske upptäcka dig själv. 

EU-kommissionen kommer att dela ut resekort till minst 20 000 ungdomar som är 18 år den 31 december 2019. Ansökan skickas in på Europeiska ungdomsportalen. Ansökningsomgången pågår mellan torsdagen den 7 november 2019 kl. 12 och torsdagen den 28 november 2019 kl. 12 (svensk tid).

De ungdomar som väljs ut får ett resekort för att resa runt i EU i högst en månad någon gång mellan den 1 april 2020 och den 31 oktober 2020. 

För det mesta kommer du att resa med tåg. För att du lättare ska kunna resa dit du vill får du också resa med t.ex. buss eller båt, med hänsyn till restid, avstånd och miljön.

Om det inte finns något annat transportsätt kan du även få flyga, men bara i undantagsfall. Det gör att även du som bor i avlägsna trakter eller på en ö kan delta.

2. Vem kan söka?

För att få söka måste du

 • vara 18 år den 31 december 2019 (född mellan den 1 januari 2001 och den 31 december 2001)
 • vara medborgare i ett EU-land, det vill säga ett land som är med i EU vid tidpunkten för juryns beslut om vem som får resa
 • fylla i ditt id- eller passnummer i ansökningsblanketten på nätet.

Om du väljs ut måste du

 • börja din resa i ett EU-land (enligt definitionen ovan)
 • planera att resa i minst en dag och högst en månad
 • planera att resa till minst ett annat EU-land (enligt definitionen ovan)
 • vilja bli DiscoverEU-ambassadör. 

Om du inte uppfyller de här kraven kommer din ansökan inte att behandlas. 

DiscoverEU bygger på ett förslag från Europaparlamentet som ville ge 18-åringar möjlighet att resa och upptäcka Europa. Initiativet vänder sig till just 18-åringar eftersom det är då man tar ett stort steg in i vuxenlivet och som EU-medborgare.

3. Så här söker du

Ansökan till DiscoverEU ska skickas in via ett särskilt formulär på Europeiska ungdomsportalen. Du kan bara söka under pågående ansökningsperiod.

Ansökan görs i sju steg:

 1. Först måste du fylla i födelsedatum och medborgarskap för att visa att du uppfyller villkoren i punkt 2 (”Vem kan söka?”). Om du inte uppfyller villkoren kan du inte gå vidare till nästa steg. Du måste också samtycka till reglerna, till att dina personuppgifter sparas och behandlas för de ändamål som är nödvändiga för DiscoverEU och till att bli kontaktad om DiscoverEU av EU-kommissionen och andra godkända organisationer.
 2. Ange om du vill resa ensam eller i en grupp på högst fem personer.
 3. Du måste ange en giltig mejladress. Du får sedan ett automatiskt mejl från Europeiska ungdomsportalen så att du kan bekräfta mejladressen. Det är viktigt eftersom all kommunikation med dig sker via mejl. Genom att be dig att bekräfta din mejladress förhindrar kommissionen också att någon annan person använder den utan ditt medgivande. 
 4. När du har bekräftat mejladressen ska du fylla i ansökningsblanketten. Först ska du ange personuppgifter: medborgarskap, födelsedatum, för- och efternamn, kön, mejladress, telefonnummer, folkbokföringsland, region, yrke och nummer på id-kort eller pass. Om du har nedsatt rörlighet eller andra funktionsnedsättningar kan du ange om du har särskilda behov.
 5. Sedan ska du svara på en frågesport. Det är fem flervalsfrågor om EU och andra EU-initiativ för unga. Det finns också en utslagsfråga. De sökande rangordnas efter sitt resultat och väljs ut i turordning tills hela budgeten har använts.
 6. I nästa steg ombeds du berätta mer om dina resplaner (när du vill resa, om du redan har varit i ett annat EU-land, om det är första gången du reser utan dina föräldrar, vad erfarenheten kan ge dig, hur du ska finansiera resan och hur du fick reda på DiscoverEU-initiativet). Uppgifterna är inte bindande och påverkar inte urvalet av deltagare. De kommer att användas för statistik och kan hjälpa kommissionen att förbättra DiscoverEU-initiativet. 
 7. När du har skickat in ansökan får du en bekräftelse i ett mejl från Europeiska ungdomsportalen. Där står det att din ansökan har registrerats och när du ska få besked om du blir utvald eller inte. Mejlet innehåller också din ansökningskod.

Alla får en kod när de har skickat in ansökan. Spara koden för all eventuell kommunikation. Om du vill resa med vänner kan du som gruppledare bjuda in dem till din grupp och ge dem din kod. Med hjälp av koden kan övriga gruppmedlemmar registrera sig på nätet och fylla i sina personuppgifter. 

De behöver inte göra frågesporten. Det är det bara gruppledaren som ska göra. De måste dock fylla i sina personuppgifter för att validera sin ansökan. Gruppmedlemmarna måste uppfylla samma krav för att få delta, dvs. vara 18 år och medborgare i ett EU-land, det vill säga ett land som är med i EU vid tidpunkten för juryns beslut om vem som får resa. Även om du har angett att du vill resa ensam kan du lägga till vänner i din ansökan efter att du har skickat in den, men före sista ansökningsdag. Gör på samma sätt som beskrivs ovan.

En gruppansökan behandlas som en enda ansökan. Endast de gruppmedlemmar som har fyllt i ansökningsblanketten med hjälp av koden från gruppledaren kan väljas ut. Du ska alltså inte skicka in en egen ansökan om du ingår i en grupp. 

En grupp kan bestå av personer som kommer från olika länder och bor på olika platser.

Du kan bara söka en gång. Den första ansökan som registreras på Europeiska ungdomsportalen är den som räknas. Man kan heller inte delta i flera grupper. Om flera ansökningar upptäcks är det bara den första ansökan som registrerats på Europeiska ungdomsportalen som räknas. 

Om du reste med DiscoverEU efter den senaste ansökningsomgången i maj 2019 kan du inte söka på nytt. Detta kontrolleras när du skickar in ansökan. Om kommissionen eller det företag som sköter biljettbokningen upptäcker att en person som fick ett resekort i den senaste omgången av DiscoverEU har sökt på nytt, kommer han eller hon att uteslutas. 

4. Hur går urvalet till?

Resekorten fördelas mellan länderna enligt ett kvotsystem, som bygger på ländernas folkmängd i förhållande till den totala befolkningen i EU. 

Urvalet görs på grundval av det medborgarskap som du angett i ansökan. Om det är färre sökande i ett land än den fastställda kvoten, fördelas övriga resekort mellan sökande från länder där det finns fler sökande än antal resekort.

För en grupp är det gruppledarens nationalitet som avgör vilket land gruppen ska räknas till. Om en grupp hamnar sist i listan med utvalda sökande från ett visst land, och kvoten för landet är fylld, väljs hela gruppen ändå ut.

Först kontrolleras att du uppfyller kraven för att få delta, dvs. att du har rätt ålder och medborgarskap (se punkterna 2 och 3). Detta kontrolleras automatiskt vid ansökan. Det biljettföretag som kommissionen har anlitat kommer också att göra en dubbelkoll. Om du har lämnat oriktiga uppgifter som inte stämmer med uppgifterna på passet eller id-kortet kommer du att uteslutas från initiativet.

Du måste också göra frågesporten med fem flervalsfrågor och en utslagsfråga, som används för att rangordna deltagarna. I en grupp är det bara gruppledaren som ska göra frågesporten.

De sökande grupperas efter nationalitet och rangordnas först efter antal rätt svar på de fem frågorna, och sedan efter utslagsfrågan.

Efter sista ansökningsdag hämtas resultaten från Europeiska ungdomsportalen och skickas till juryn för det slutliga urvalet.

Om flera personer eller grupper hamnar på sista plats och landets resekort inte räcker till alla, gäller principen ”först till kvarn”. 

5. Jury

En jury med personal från EU-kommissionen träffas i december 2019. De går då igenom urvalet utifrån de kriterier som beskrivs ovan och gör den slutliga rangordningen av de sökande med hjälp av resultatet av frågesporten och med hänsyn till ländernas biljettkvoter. Efter urvalet upprättas en reservlista. De som står på reservlistan kan få resekort om det finns pengar kvar eller om någon annan avstår från sitt resekort (se punkt 7).

Baserat på juryns bedömning fattar sedan kommissionen ett formellt beslut om det totala antalet resekort, den totala budgeten för resekorten, listan med utvalda sökande och reservlistan. 

6. När meddelas resultatet?

Mellan den 8 januari och den 23 januari 2020 får alla som sökt ett mejl där det står om de

 • har valts ut och får ett resekort (utvalda sökande)
 • står på reservlistan.

Listan med utvalda sökande skickas sedan till det företag som kommissionen har anlitat för att sköta biljettbokningen. Företaget tar sedan kontakt med de sökande. Mer information finns i punkt 8.

Från mitten av januari 2019 kan du också kontrollera direkt på Europeiska ungdomsportalen om du har valts ut eller inte. Sök på den kod du fick med mejlbekräftelsen på ansökan. Vi publicerar inga namn utan bara koderna.

7. Reservlista

Alla godkända sökande som inte valts ut direkt förs upp på en reservlista efter sin rangordning (dvs. efter svaren på frågesporten). Om någon drar tillbaka sin ansökan eller om resekorten kostar mindre än den avsatta budgeten kan kommissionen ge resekort till sökande på reservlistan tills hela budgeten har använts. Varje månad kontrolleras hur mycket pengar som finns kvar.

Att stå på reservlistan medför inga rättigheter gentemot kommissionen och garanterar inte att du väljs ut vid ett senare tillfälle.

De som står på reservlistan kan komma att kontaktas av det biljettföretag kommissionen anlitat med en inbjudan att registrera sig på bokningsplattformen. Om du i väntan på att bli kontaktad har köpt en egen resa kan du inte begära ersättning för den. Du kan inte heller resa senare än den tidsperiod som står i reglerna.

8. Biljettbokning och resdatum

Om du väljs ut måste du börja din resa i ett EU-land, det vill säga ett land som är med i EU vid tidpunkten för juryns beslut. Du måste resa till minst ett annat EU-land än ditt avreseland. Du ska resa i minst en dag och högst en månad någon gång mellan den 1 april 2020 och den 31 oktober 2020.

EU-kommissionen anlitar ett företag som bokar, köper och skickar resekortet till dig. Du ska inte boka biljetterna själv eller via en resebyrå. Du får ingen ersättning för biljetter som du köper själv. 

Om du väljs ut kommer det företag som kommissionen har anlitat att kontakta dig och ge dig tillgång till ett bokningsformulär på nätet som du ska fylla i för att få resekortet. Företaget väljer de mest lämpade och konkurrenskraftiga transportbolagen.

I allmänhet kan du välja mellan följande två alternativ:

Flexibel resa

Fast resa

Dina resdatum är flexibla. Resekortet kommer dock att ha ett startdatum och är giltigt i högst en månad från och med startdatumet.

Du ska meddela önskad resplan med bestämda resmål, datum och tider. Du kan inte ändra datum när du väl har skickat in bokningsformuläret. Du kan resa i högst en månad.

Under en månad har du ett visst antal resdagar. Med det flexibla alternativet kan du resa till så många EU-länder du vill!

Du kan besöka upp till två EU-länder under en månad. Det land där du startar resan räknas inte, och inte heller de länder du bara passerar. Med EU-land menar vi ett land som är med i EU vid tidpunkten för juryns beslut. 

Du kan välja att resa flera dagar i rad eller sprida ut dagarna under månaden. Du får resa med tåg som drivs av europeiska tågbolag samt med färja eller andra färdmedel som biljettföretaget väljer ut. Tänk på att du måste boka plats på vissa tåg. Det får du sköta själv. Du måste också själv betala alla platsbiljetter eller andra utgifter under resan.  

Det tillkommer inga bokningskostnader, men din biljett får kosta högst 258 euro. Se därför till att din resplan ryms inom budgeten. 

 

För båda alternativen:

 • Biljetterna får kosta högst 258 euro, utom i de undantag som beskrivs nedan.
 • Av- och ombokningsavgifter ingår inte.
 • Du står själv för eventuella tilläggsavgifter eller andra utgifter under resan.

Om du vill resa till Cypern och Malta ska du informera biljettföretaget. Som du kan se i bilaga 1 finns en särskild kvot för dem som reser från Cypern och Malta. Samma kvot gäller för dem som vill resa till Cypern och Malta. Flygbiljetterna bokas enligt principen ”först till kvarn”.

Om du vill resa till de baltiska länderna med det flexibla resealternativet ska du också meddela biljettföretaget. Det kan hända att du får en extra resa.

Om du måste göra obligatorisk samhällstjänst eller värnplikt kan du få resa vid ett senare tillfälle, men högst sex månader efter att du har fullgjort din plikt.

9. Färdmedel

För det mesta kommer du att resa med tåg. För att du lättare ska kunna resa dit du vill får du också resa med t.ex. buss eller båt, med hänsyn till restid, avstånd och miljön. Du reser i 2:a klass.

I särskilda fall kan du få resa med flyg. Det gäller om

 1. du bor i mycket avlägsna EU-områden (Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azorerna eller Kanarieöarna)
 2. du bor i länder eller regioner som det inte går att ta sig till med tåg, buss eller båt
 3. det tar mer än 18 timmar land- eller sjövägen innan du passerar gränsen i avreselandet.

Du får bara flyga från och till avreselandet. Därefter omfattas du av huvudregeln och måste resa med tåg eller andra färdmedel. 

Du som bor i EU:s avlägsna områden kan besöka vilket resmål du vill som motsvarar kriterierna. Du som vill resa till dessa områden kan göra det om biljetten kostar högst 258 euro.

Du som bor på Cypern eller Malta kan resa med flyg.

10. Hur mycket är biljetterna värda?

Du får bara färdbiljetten till resmålet och måste själv stå för boende, uppehälle, försäkringar, resetillägg och andra utgifter under resan.

Grundregeln är att varje utvald deltagare har rätt till en biljett i 2:a klass för högst 258 euro. Beloppet kan dock vara högre i följande fall:

 • Om du bor i mycket avlägsna EU-områden (Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azorerna eller Kanarieöarna). När du väl har landat på fastlandet i Europa gäller de vanliga reglerna.
 • Om du bor i ett annat avlägset område och måste flyga till fastlandet. När du väl har landat på fastlandet i Europa gäller de vanliga reglerna.
 • I vissa situationer som bedöms från fall till fall (t.ex. om du vill resa från/till de baltiska länderna med det flexibla resealternativet eller om du bor på Irland eller någon annan ö i EU) kan du få en extra resa med tåg, färja eller buss.
 • Om du har nedsatt rörlighet eller särskilda behov kan du få bidrag för särskild assistans (t.ex. medföljande person eller ledarhund). Du måste skicka in handlingar som styrker dina särskilda behov, i enlighet med den nationella lagstiftningen i ditt hemland.

11. Timetable

Första ansökningsdag  7 november 2019 (kl. 12 svensk tid)
Closing Date of registration 28 november 2019 (kl. 12 svensk tid)
Juryn sammanträder December 2019 
Beslutet meddelas Januari 2020 
Första avresedatum 1 april 2020
Sista hemresedatum 31 oktober 2020

12. Vad händer om jag måste ställa in resan?

Resekorten är personliga och får inte ges till någon annan. Namnet på resekortet kan inte ändras.

Om du av något skäl tackar nej innan resekortet har bokats kan någon på reservlistan erbjudas din plats (i fallande rangordning). Vi ber dig att informera biljettföretaget innan något bokas.

Om en gruppmedlem (gruppledaren eller annan medlem) tackar nej innan resekorten har bokats kan resten av gruppen ändå resa som planerat. Den avhoppade personen ersätts inte med någon annan. Kommissionen ger i stället det outnyttjade resekortet till någon på reservlistan.

Medlemmar i gruppen får också ändra sig och resa ensamma i stället. Det påverkar inte hela gruppen.

Om biljetten redan har bokats måste du själv betala eventuella av- eller ombokningsavgifter.

13. Force majeure – oförutsedda händelser

Om du måste avbryta din resa på grund av oförutsedda och exceptionella omständigheter eller händelser som du inte råder över och som inte beror på fel eller försumlighet från din sida, kan du få ett nytt resekort. Det företag som kommissionen anlitat bedömer dessa särskilda situationer från fall till fall.

14. Berätta om resan

EU-kommissionen vill gärna veta mer om din resa och hoppas att du vill dela med dig av dina erfarenheter och äventyr. Alla utvalda sökande blir ambassadörer för DiscoverEU. Du uppmanas därför att berätta om resan på Facebook, Twitter, Instagram eller andra sociala medier, eller hålla en presentation på din skola eller i din kommun. Det finns också en Facebookgrupp som vi hoppas att du vill gå med i. Du måste också fylla i en enkät efter resan som du får av det företag som kommissionen anlitat. 

15. Ansvarsfriskrivning

EU-kommissionen betalar bara för resekorten. Du måste själv stå för boende, uppehälle, försäkringar, resetillägg och andra utgifter under resan. Du måste själv se till att du är försäkrad.

EU-kommissionen och biljettföretaget tar inget ansvar för eventuella skador som deltagarna orsakar eller drabbas av, inklusive eventuella skador som tredje part drabbas av eller orsakar till följd av eller i samband med initiativet.

EU-kommissionen och biljettföretaget tar inget ansvar för materiella, icke-materiella eller fysiska skador som drabbar deltagarna eller deras medresenärer under resan till eller vistelsen på resmålet.

Den resa som du vill göra kan begränsas av budgetskäl, tidsfrister och antalet tillgängliga biljetter. Det företag som kommissionen har anlitat kan därför inte garantera att du kan göra exakt den resa du önskar.

Se till att du har en lämplig sjuk- och reseförsäkring. Grundläggande sjukvård på resan täcks vanligen av din försäkringskassa genom det europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet täcker dock inte alla situationer, till exempel om det krävs hemtransport eller särskilda medicinska ingrepp. Du kan därför behöva komplettera med en privat försäkring. 

EU-kommissionen förbehåller sig rätten att ändra reglerna i punkt 10 och 11 i händelse av exceptionella omständigheter.

16. Vilken lagstiftning gäller för initiativet?

Initiativet regleras av EU-lagstiftning. EU-domstolen ska ha exklusiv behörighet att pröva tvister mellan EU och deltagarna om reglernas tolkning, tillämpning eller giltighet, om tvisten inte kunnat göras upp i godo.

17. Skydd av personuppgifter

Dina uppgifter kommer bara att användas för att välja ut deltagarna och boka biljetterna.

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med förordning (EU) 2018/1725 och ”meddelandena om behandling” till kommissionens dataskyddsombud (som du kan läsa i dataskyddsombudets register). Uppgifterna behandlas av kommissionens personuppgiftsansvariga enhet för att vi ska kunna anordna, genomföra och följa upp initiativet och skydda EU:s ekonomiska intressen.

I de särskilda regler för skydd av personuppgifter som gäller initiativet DiscoverEU kan du läsa om hur dina personuppgifter används och skyddas: https://europa.eu/youth/privacy_en

Du kan när som helst vända dig till Europeiska datatillsynsmannen om du har klagomål.

18. Klagomål

Ett klagomålsformulär kommer att finnas på webbplatsen för det företag som kommissionen har anlitat för att sköta bokningarna. Alla utvalda sökande får information om detta när de bokar sin resa.

Vill du veta mer?

Om du har frågor om DiscoverEU ber vi dig att först titta på sidan med vanliga frågor. Om du inte hittar det du söker kan du kontakta oss direkt genom att klicka på ”Fråga oss!”. Vi försöker besvara alla frågor inom fem arbetsdagar.
Fråga oss!