Pravila in pogoji natečaja DiscoverEU


Pravila in pogoji natečaja DiscoverEU


Posodobljene informacije na tej strani bodo kmalu na voljo.

1. Opis

DiscoverEU je pobuda Evropske unije, ki temelji na predlogu Evropskega parlamenta. Namenjena je 18-letnikom in 18-letnicam, ki želijo potovati in izkoristiti pravico do prostega gibanja v Evropski uniji, na potovanju odkrivati raznolikost Evrope, spoznati kulturno dediščino in zgodovino Evrope, se povezati z ljudmi s cele celine in, nazadnje, bolje spoznati tudi sebe.

Evropska komisija bo v okviru te pobude izbrala vsaj 30 tisoč mladih, ki bodo 30. junija 2020 stari 18 let. Mladi se lahko prijavijo na evropskem mladinskem portalu. Prijave bodo možne od četrtka, 12. marca 2020 od 12. ure po srednjeevropskem času, do četrtka, 26. marca 2020 do 12. ure po srednjeevropskem času.

Izbrani kandidati bodo prejeli vozovnice, s katerimi bodo lahko med 1. julijem 2020 in 28. februarjem 2021 največ en mesec raziskovali Evropsko unijo. 

Kandidati, ki bodo prejeli vozovnico, bodo praviloma potovali z vlakom. Da pa bi bil projekt čim širše dostopen, bo po potrebi in ob upoštevanju okoljskih vidikov, časa in razdalje mogoče potovati tudi na druge načine, kot so trajekti in avtobusi. 

Z letalom bo dovoljeno potovati le izjemoma in kadar ni drugega prevoza. Tako bomo omogočili, da lahko v pobudi sodelujejo tudi mladi iz odročnejših predelov in otokov. 

2. Upravičeni kandidati

Na natečaj se lahko mladi prijavijo, če:

 • so 30. junija 2020 stari 18 let (torej mladi, rojeni od vključno 1. julija 2001 do vključno 30. junija 2002)
 • imajo državljanstvo ene od držav članic Evropske unije ob sprejetju odločitve o dodelitvi vozovnic
 • v spletno prijavnico vpišejo pravilno številko osebne izkaznice ali potnega lista

Izbrani kandidati lahko, če jim je dodeljena vozovnica, potujejo le, če:

 • začnejo potovanje v državi, ki je ob sprejetju odločitve o dodelitvi vozovnic država članica Evropske unije
 • načrtujejo potovanje, ki bo trajalo od enega dneva do vključno enega meseca
 • nameravajo potovati v vsaj eno drugo državo, ki je ob sprejetju odločitve o dodelitvi vozovnic država članica Evropske unije
 • so pripravljeni postati ambasadorji DiscoverEU

Kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo, ne bomo upoštevali v izbirnem postopku. 

DiscoverEU je pripravljalni ukrep na pobudo Evropskega parlamenta, njegov cilj pa je mladim, ki so dopolnili 18 let, zagotoviti možnosti za potovanje in mobilnost. Pobuda je namenjena osemnajstletnikom in osemnajstletnicam, saj je ta starost na splošno znamenje prehoda v odraslost in evropsko državljanstvo.

3. Postopek prijave

Za pobudo DiscoverEU se je mogoče prijaviti s posebno spletno prijavnico na evropskem mladinskem portalu. Pred rokom za prijavo ali po njem se ne bo mogoče prijaviti.

Prijava poteka v sedmih korakih:

 1. Kandidati bodo morali najprej prestati preverjanje izpolnjevanja pogojev za prijavo, kar pomeni, da bodo morali vpisati datum rojstva in državljanstvo. Če ne bodo izpolnjevali pogojev za prijavo iz točke 2 „Upravičeni kandidati“, ne bodo mogli nadaljevati na naslednji korak. Poleg tega se bodo morali strinjati s pravili in pogoji natečaja DiscoverEU, s shranjevanjem in obdelavo svojih osebnih podatkov za namene natečaja DiscoverEU ter s tem, da lahko Evropska komisija in organizacije, ki jih Evropska komisija pooblasti za namene DiscoverEU, z njimi stopijo v stik v zvezi s to pobudo.
 2. Kandidati bodo morali navesti, ali želijo potovati sami ali v skupini največ petih oseb.
 3. Kandidati bodo morali navesti veljaven elektronski naslov. Nato bodo z evropskega mladinskega portala prejeli samodejno elektronsko sporočilo za preverjanje veljavnosti navedenega elektronskega naslova. To preverjanje je nujno, saj bo komuniciranje s kandidati po izboru potekalo po elektronski pošti. Evropska komisija z zahtevo, da kandidati potrdijo svoj elektronski naslov, preprečuje, da bi elektronske naslove nepooblaščeno uporabljale tretje osebe.
 4. Po potrditvi elektronskega naslova bodo morali mladi izpolniti prijavnico. Najprej bodo morali navesti osebne podatke: državljanstvo, datum rojstva, ime, priimek, spol, elektronski naslov, telefonsko številko, državo prebivališča, regijo, poklic in številko nacionalne osebne izkaznice ali potnega lista. Mladi z omejeno mobilnostjo in/ali invalidni mladi bodo lahko navedli svoje posebne potrebe.
 5. Po vpisu osebnih podatkov morajo kandidati odgovoriti na kviz s petimi vprašanji izbirnega tipa o splošnem znanju o Evropski uniji in drugih pobudah Evropske unije za mlade. Na koncu morajo odgovoriti na dodatno vprašanje. Kandidati bodo izbrani v okviru razpoložljivega proračuna in razvrščeni glede na svoje odgovore.
 6. V naslednjem koraku se od kandidatov zahteva, da navedejo dodatne informacije o svojih potovalnih načrtih (tj. kdaj nameravajo začeti potovanje, ali so že obiskali drugo državo EU, ali bodo tokrat prvič potovali sami brez staršev, česa bi se radi naučili iz te izkušnje, kako bodo financirali svoje potovanje in kako so izvedeli za pobudo DiscoverEU). Informacije iz navedenega razdelka niso zavezujoče in ne bodo vplivale na izbirni postopek. Zbrani podatki bodo uporabljeni za statistične namene in kot informacije za Evropsko komisijo, s pomočjo katerih bo lahko izboljšala pobudo DiscoverEU.
 7. Vsi kandidati bodo po oddaji prijave prek evropskega mladinskega portala prejeli potrditveno elektronsko sporočilo. Z elektronskim sporočilom bodo obveščeni, da je bila njihova prijava registrirana. Obenem bodo prejeli tudi kodo prijave in časovnico za obveščanje o odločitvi o dodelitvi vozovnic.

Po oddaji prijavnice bodo vsi prejeli kodo. Kandidati potrebujejo kodo prijave za nadaljnje komuniciranje. Če želi kandidat povabiti ljudi v svojo skupino, postane vodja skupine in mora kodo sporočiti ostalim članom skupine, da se ti lahko registrirajo. Preostali člani skupine se morajo s kodo, ki jo dobijo od vodje skupine, registrirati na spletu in vpisati svoje osebne podatke. 

Članom skupine ni treba odgovoriti na kviz in dodatno vprašanje, saj bo moral izpolniti kviz in odgovoriti na dodatno vprašanje samo vodja skupine. Vseeno pa morajo za potrditev svoje prijave vpisati svoje osebne podatke. Člani skupine morajo izpolnjevati iste pogoje za prijavo: stari morajo biti18 let in imeti državljanstvo ene od držav članic Evropske unije ob sprejetju odločitve o dodelitvi vozovnic. Kandidati, ki so navedli, da želijo potovati sami, lahko še vedno tudi po oddaji in pred končnim rokom svoji prijavi dodajo prijatelje po istem postopku.

Prijava skupine šteje za enotno prijavo. V izbirnem postopku bomo upoštevali samo tiste člane skupine, ki so izpolnili prijavnico s kodo vodje skupine. Člani skupine se ne morejo registrirati individualno. 

Skupino lahko sestavljajo osebe z različnimi državljanstvi, ki živijo v različnih krajih.

Vsakdo lahko odda le eno prijavo. V izbirnem postopku bomo upoštevali le prvo prijavo, registrirano na evropskem mladinskem portalu. Posamezniki se ne smejo prijaviti v različnih skupinah. Če v kateri koli fazi ugotovimo večkratno prijavo, bomo upoštevali le prvo prijavo, registrirano na evropskem mladinskem portalu. 

Mladi, ki jim je bila vozovnica DiscoverEU dodeljena v prejšnjem krogu prijav novembra 2019, se ne morejo ponovno prijaviti. To se bo ugotavljalo v fazi oddaje vloge. Če zunanji pogodbeni izvajalec, ki ga Evropska komisija imenuje za izvedbo potovalnih rezervacij, ali sama Evropska komisija v kateri koli fazi izvajanja pobude odkrijeta prijave mladih, ki so vozovnico DiscoverEU dobili v prejšnjem krogu prijav, bodo ti kandidati izključeni iz nadaljnjega postopka.

4. Izbirni postopek in merila za izbor

Za vsako državo je določena kvota vozovnic. Dodelitev vozovnic temelji na deležu prebivalcev posamezne države glede na celotno prebivalstvo Evropske unije. 

Izbor se opravi na podlagi državljanstva, ki ga kandidat navede v prijavnici. Če bo število prijav iz posamezne države manjše od predvidene nacionalne kvote, bomo preostale vozovnice razdelili med kandidate iz držav s številom kandidatov, večjim od predvidene kvote.

Pri izračunu kvot in določitvi državljanstva skupine bomo upoštevali državljanstvo vodje skupine. Če bo skupina uvrščena na zadnje mesto v seznamu izbranih kandidatov po državljanstvu in če je kvota za to državljanstvo že dosežena, bomo kljub temu izbrali celo skupino.

Kandidati bodo morali najprej prestati preverjanje izpolnjevanja pogojev za prijavo, tj. datum rojstva in državljanstvo, kot je navedeno v točkah 2 in 3. Opozarjamo, da bo izpolnjevanje pogojev samodejno preverjeno ob prijavi, pogodbeni izvajalec, ki ga Evropska komisija imenuje za izvedbo potovalnih rezervacij, pa bo navedene podatke nato preveril še enkrat. Če pogodbeni izvajalec s preverjanjem kandidatove osebne izkaznice in/ali potnega lista ugotovi, da je kandidat navedel lažne podatke, bo kandidat izključen iz natečaja.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za prijavo, bodo morali izpolnjevati tudi merila za izbor, tj. navesti pravilne odgovore na pet vprašanj izbirnega tipa in odgovoriti dodatno vprašanje. Pri skupinah bo na pet vprašanj v kvizu in dodatno vprašanje moral odgovoriti le vodja skupine.

Kandidati bodo najprej razvrščeni glede na državljanstvo in število pravilnih odgovorov v kvizu s petimi vprašanji, nato se bo upošteval še odgovor na dodatno vprašanje.

Po zaključku prijavnega obdobja bomo zbrali odgovore, prejete na evropskem mladinskem portalu, in jih poslali članom ocenjevalnega odbora v končno presojo.

V primeru prevelikega števila enako ocenjenih (posamičnih ali skupinskih) prijav na meji, ki jo določa fiksna kvota, bo Evropska komisija kot skrajni ukrep za dodelitev zadnjih mest uporabila načelo „kdor prej pride, prej melje“. 

5. Ocenjevalni odbor

Ocenjevalni odbor, ki ga sestavljajo uradniki Evropske komisije, se bo sestal aprila 2020 in pregledal rezultate izbora na podlagi zgoraj navedenih meril za izbor. Na podlagi rezultatov kviza in dodatnega vprašanja ter ob upoštevanju kvot za posamezne države bo ocenil in določil dokončno razvrstitev izbranih kandidatov, ki bodo prejeli vozovnico. Ko bo izbor opravljen, bo sestavljen rezervni seznam. Kandidati s tega rezervnega seznama bodo morda dobili vozovnice v primeru nerazporejenih sredstev ali če se izbrani kandidati odpovejo svoji vozovnici (glej točko 7).

Evropska komisija bo na podlagi ocene ocenjevalnega odbora sprejela odločitev o dodelitvi vozovnic, v kateri bo navedeno skupno število dodeljenih vozovnic, skupni proračun za vozovnice, seznam izbranih kandidatov in rezervni seznam. 

6. Obveščanje o rezultatih

Od ponedeljka 4. maja do ponedeljka 18. maja 2020 bodo vsi kandidati po e-pošti prejeli obvestilo o tem, ali:

 • so bili izbrani („izbrani kandidati“)
 • niso bili izbrani in so uvrščeni na rezervni seznam

Ko bodo izbrani kandidati obveščeni, bomo zunanjemu pogodbenemu izvajalcu Evropske komisije poslali njihov seznam. Pogodbeni izvajalec bo poskrbel za potovalne rezervacije in vzpostavil nadaljnjo komunikacijo z izbranimi kandidati. Več informacij o tem je na voljo v točki 8.

Kandidati bodo lahko na evropskem mladinskem portalu s pomočjo svoje kode prijave preverili, ali so bili izbrani. 

7. Rezervni seznam

Vsi kandidati, ki niso bili izbrani, bodo uvrščeni na rezervni seznam v padajočem vrstnem redu glede na odgovore na kviz in dodatno vprašanje. Če izbrani kandidati umaknejo svojo prijavo ali če je vrednost dodeljenih vozovnic nižja od razpoložljivega proračuna, lahko Evropska komisija vozovnice dodeli kandidatom z rezervnega seznama do dokončne porabe razpoložljivih sredstev. Poraba sredstev bo pregledana mesečno.

Evropska komisija z vključitvijo kandidatov na rezervni seznam ne prevzema nobene odgovornosti do njih in ne zagotavlja, da bodo kandidati izbrani pozneje.

Neizbrane kandidate na rezervnem seznamu lahko pogodbeni izvajalec, ki ga Evropska komisija imenuje za izvedbo rezervacij potovanja, povabi k registraciji na platformi za rezervacije. Tisti, s katerimi navežemo stik proti koncu projekta, ker so na rezervnem seznamu, ne morejo zahtevati povračila za potovanja v času pred pozivom in ne morejo zahtevati podaljšanja obdobja potovanja.

8. Rezervacija vozovnic in datumi potovanja

Izbrani kandidati morajo začeti potovanje v državi, ki je ob sprejetju odločitve o dodelitvi vozovnic država članica Evropske unije. Potovanje mora vključevati potovanje v vsaj eno državo, ki je ob sprejetju odločitve o dodelitvi vozovnic država članica Evropske unije in ki ni država odhoda. Mladi lahko potujejo od enega dneva do vključno enega meseca. Potovanje mora potekati med 1. julijem 2020 in 28. februarjem 2021.

Za rezervacijo, nakup in dostavo vozovnic za izbrane kandidate je pristojen zunanji pogodbeni izvajalec Evropske komisije. Izbrani kandidati v nobenem primeru ne smejo rezervirati vozovnic sami ali prek potovalnih agencij. Vozovnice, ki jih izbrani kandidati kupijo neposredno, ne bodo povrnjene. 

Zunanji pogodbeni izvajalec Evropske komisije bo stopil v stik z izbranimi kandidati in jim omogočil dostop do spletnega obrazca za rezervacijo, ki ga bodo morali izpolniti za prejem vozovnic. Pogodbeni izvajalec bo izbral najkonkurenčnejše in najprimernejše prevoznike.

Praviloma bodo imeli izbrani kandidati na izbiro naslednji možnosti potovanja:

Prilagodljiva možnost

Fiksna možnost

Datumi potovanja izbranih kandidatov ostanejo prilagodljivi. Vendar pozor! Vozovnica bo imela datum začetka veljavnosti. Od tega datuma naprej bo veljala mesec dni.

Izbrani kandidati bodo pogodbenemu izvajalcu sporočili svoj želeni potovalni načrt s fiksnimi potovalnimi dnevi in časom ter vnaprej določenimi destinacijami. Potovalnih datumov po oddaji obrazca za rezervacije ne bo mogoče spreminjati. Potovanje se mora izvesti v obdobju do enega meseca.

Izbrani kandidati bodo lahko v obdobju največ enega meseca potovali določeno število potovalnih dni. S prilagodljivo možnostjo lahko izbrani kandidati potujejo v neomejeno število možnih držav.

Izbrani kandidati lahko v obdobju do enega meseca obiščejo do 2 državi, ki sta ob sprejetju odločitve o dodelitvi vozovnic državi članici Evropske unije (to ne vključuje države članice odhoda in tudi ne držav, prek katerih se samo peljejo).

Izbrani kandidati lahko potujejo na zaporedne dni ali pa jih lahko razporedijo po potovalnem obdobju. Potujejo lahko z vlaki, ki jih upravljajo evropske železniške družbe, ter s trajekti in drugimi prevoznimi sredstvi, ki jih izbere zunanji izvajalec Evropske komisije. Pozor! Na nekaterih vlakih je morda potrebna rezervacija. V tem primeru morajo izbrani kandidati rezervacijo pred ali v potovalnem obdobju urediti sami. Evropska komisija ne bo krila doplačil za rezervacije vlakov ali drugih stroškov, nastalih med potovanjem.

S potovanjem od točke do točke ni nobenih stroškov rezervacije, vendar so sredstva omejena na 258 evrov. Izbrani kandidati morajo preveriti, da je njihov potovalni načrt izvedljiv.

 

Za obe možnosti velja:

 • Sredstva so omejena na 258 evrov, kar je treba upoštevati, razen v izjemnih primerih, opisanih v nadaljevanju.
 • Odpovedi in spremembe načrtov poti niso mogoče.
 • Evropska komisija ne bo krila doplačil ali drugih stroškov, nastalih med potovanjem.

Izbrani kandidati, ki želijo potovati na Ciper, Malto ali Irsko morajo o tem obvestiti pogodbenega izvajalca. Za posameznike, ki potujejo s Cipra, Malte ali Irske, se bo uporabljala kvota iz Priloge I. Ista kvota se bo uporabljala za izbrane kandidate, ki želijo potovati na Ciper, Malto ali Irsko. Letalske vozovnice bodo rezervirane po načelu „kdor prej pride, prej melje“. 

Za mlade iz držav članic z obveznim vojaškim ali civilnim služenjem vojaškega roka se bo uporabilo odstopanje od zahteve glede potovalnega obdobja. V tem primeru se potovalno obdobje podaljša na 6 mesecev po koncu njihovih zakonskih obveznosti.

 

9. Prevozna sredstva

Izbrani kandidati bodo praviloma potovali z vlakom. Da pa bi bil projekt čim širše dostopen, bo po potrebi in ob upoštevanju okoljskih vidikov, časa in razdalje mogoče potovati tudi na druge načine, kot so trajekti in avtobusi. Udeleženci bodo potovali v drugem razredu.

Le izjemoma bo dovoljeno potovati z letalom, in sicer mladim, ki živijo:

 1. v devetih najbolj oddaljenih regijah (Gvadelup, Francoska Gvajana, Martinik, Reunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azori, Kanarski otoki);
 2. v državah/regijah, ki niso dosegljive z zgoraj navedenimi prevoznimi sredstvi (železnico, trajektom in avtobusom);
 3. kadar bi morali potovati več kot 18 ur po kopnem ali morju, da bi prestopili mejo države odhoda svojega potovanja.

Leteti je mogoče samo pri odhodu in povratku. Drugače morajo udeleženci potovati po osnovnem pravilu (z vlakom ali drugimi alternativnimi prevoznimi sredstvi).

Mladi iz najbolj oddaljenih regij lahko izberejo katero koli destinacijo, ki izpolnjuje navedene pogoje. Izbrani kandidati, ki bi radi potovali v najbolj oddaljene regije, lahko to storijo, če njihova pot ustreza omejitvi sredstev na 258 evrov.

Izbrani kandidati, ki živijo na Cipru, Malti ali Irskem, lahko potujejo z letalom.

10. Najvišja vrednost vozovnice

Izbrani kandidati prejmejo vozovnico samo za izbrano destinacijo. Sami krijejo stroške nastanitve, hrane, zavarovanja, doplačil in vseh drugih stroškov potovanja.

Osnovno pravilo je, da je vsak izbrani udeleženec upravičen do vozovnice v znesku največ 258 evrov. Vozovnica velja samo za potovanje v drugem ali ekonomskem razredu. Znesek je lahko izjemoma višji v naslednjih primerih:

 • za izbrane kandidate, ki iz najbolj oddaljenih regij EU (Gvadelup, Francoska Gvajana, Martinik, Reunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azori, Kanarski otoki) potujejo v celinsko Evropo. Po pristanku letala na celini velja osnovno pravilo;
 • za izbrane kandidate, ki ne prebivajo v navedenih najbolj oddaljenih regijah, a morajo v celinsko Evropo potovati z letalom. Po pristanku letala na celini velja osnovno pravilo;
 • v nekaterih posebnih primerih, ki se ocenijo vsak posebej (npr. za izbrane kandidate, ki živijo na drugih otokih, ki so del EU), se lahko krije dodatno potovanje z vlakom/trajektom/avtobusom;
 • za izbrane kandidate z omejeno mobilnostjo in/ali posebnimi potrebami: stroški posebne pomoči (spremljevalec, pes za slabovidne itd.) se lahko krijejo na podlagi ustreznih dokumentov za utemeljitev posebnih potreb, kot to zahteva nacionalna zakonodaja države stalnega prebivališča.

11. Časovnica

Začetek zbiranja prijav četrtek, 12. marec 2020 (ob 12:00 po srednjeevropskem času)
Konec zbiranja prijav četrtek, 26. marec 2020 (ob 12:00 po srednjeevropskem času)
Ocenjevalni odbor april 2020
Obvestilo o odločitvi o dodelitvi vozovnic maj 2020
Prvi datum odhoda 1. julij 2020
Zadnji datum vrnitve nedelja, 28. februar 2021

12. Odstop od potovanja

Vsaka vozovnica bo izdana poimensko in je v nobenem primeru ne bo mogoče prenesti na drugo osebo. Imena na vozovnici ni mogoče spremeniti.

Če izbrani udeleženec iz kakršnega koli razloga odstopi od potovanja, preden zunanji pogodbeni izvajalec Evropske komisije rezervira vozovnico, bo njegova vozovnica dodeljena kandidatu z rezervnega seznama v padajočem vrstnem redu. Izbrane kandidate pozivamo, da o tem pogodbenega izvajalca obvestijo pred rezervacijo vozovnic.

Če se član skupine (vodja skupine ali član skupine) odloči, da ne bo potoval, preden zunanji pogodbeni izvajalec Evropske komisije rezervira vozovnico, njegova odločitev ne bo vplivala na potovanje celotne skupine. Preostali člani skupine lahko potujejo, kakor je predvideno, vendar ne morejo nadomestiti osebe, ki odstopi od potovanja. Evropska komisija bo neuporabljeno vozovnico dodelila kandidatu z rezervnega seznama v padajočem vrstnem redu.

Sprejemljivo je, da se nekateri člani skupine pozneje odločijo za individualno potovanje, in to ne bo vplivalo na celotno skupino.

Pri prilagodljivi možnosti ni več mogoče spremeniti opravljenih rezervacij. Pri potovanju od točke do točke so odpovedi in/ali spremembe odvisne od pogojev prevoznika; morebitne stroške v zvezi s tem nosijo kandidati sami.

13. Višja sila

Če je pot prekinjena zaradi nepredvidljivih izrednih razmer ali dogodkov, na katere udeleženec ne more vplivati in ki jih ni mogoče pripisati njegovi napaki ali malomarnosti, se lahko dodeli nova vozovnica. Pogodbeni izvajalec Evropske komisije bo ocenil vsak tak primer posebej.

14. Poročanje o potovanju

Evropska komisija bo vesela povratnih mnenj izbranih kandidatov in bo mlade popotnike DiscoverEU spodbujala, naj svoje izkušnje in dogodivščine delijo z drugimi. Z izborom izbrani kandidati postanejo ambasadorji pobude DiscoverEU. Ambasadorji poročajo o svojem potovanju, na primer na družbenih omrežjih, kot so Instagram, Facebook, Twitter, ali s predstavitvijo na šoli ali v lokalni skupnosti. Kandidate vabimo, da se pridružijo #skupini DiscoverEU na Facebooku. Mladi popotniki bodo morali prav tako odgovoriti na anketo, ki jim jo bo po koncu potovanja poslal zunanji pogodbeni izvajalec Evropske komisije.

15. Izjava o omejitvi odgovornosti

Evropska komisija krije samo zgoraj opisane stroške vozovnic. Izbrani kandidati sami krijejo stroške nastanitve, hrane, zavarovanja, doplačil in vseh drugih stroškov potovanja. Evropska komisija ne krije zavarovanja, zato je zanj izključno odgovoren vsak izbrani kandidat sam.

Evropska komisija in njen pogodbeni izvajalec ne odgovarjata za morebitno škodo, ki jo povzroči ali utrpi kateri koli izbrani kandidat natečaja, vključno z morebitno škodo, povzročeno tretjim osebam ali s strani tretjih oseb zaradi izvajanja ali med izvajanjem subvencioniranih dejavnosti.

Evropska komisija in njen pogodbeni izvajalec ne odgovarjata za morebitno materialno ali nematerialno škodo ali telesno poškodbo, ki bi jo utrpel izbrani kandidat ali njegovi spremljevalci med potovanjem ali bivanjem.

Za zaželeno potovanje veljajo finančne in časovne omejitve ter omejitve glede razpoložljivosti vozovnic, kar pomeni, da lahko pri potovanju pride do sprememb. Zunanji pogodbeni izvajalec, ki ga imenuje Evropska komisija, zato ne more z gotovostjo jamčiti izvedbe želenega potovanja.

Izbranim kandidatom svetujemo, da poskrbijo za ustrezno zdravstveno in turistično zavarovanje za ves čas trajanja potovanja. Osnovno zdravstveno zavarovanje udeleženca med njegovim potovanjem DiscoverEU običajno krije njegov nacionalni sistem zdravstvenega zavarovanja z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Toda evropska kartica ali zasebno zdravstveno zavarovanje ne vključujeta nujno vseh morebitnih okoliščin, denimo nujnega prevoza v domovino ali posebne medicinske pomoči. Zato je priporočljivo skleniti dodatno zavarovanje.

Evropska komisija si pridržuje pravico, da v primeru izrednih okoliščin spremeni pravila iz točk 10 in 11.

16. Veljavno pravo

Ta natečaj ureja pravo EU. Za spore med Unijo in katerim koli kandidatom v zvezi z razlago, uporabo ali veljavnostjo pravil tega natečaja, če takega spora ni mogoče rešiti sporazumno, je izključno pristojno Sodišče Evropske unije.

17. Varstvo podatkov

Zahtevani podatki se uporabljajo samo za izbor kandidatov in rezervacijo vozovnic.

Komisija vse osebne podatke obdeluje v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 (ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 45/2001) in v skladu z „uradnimi obvestili o postopkih obdelave“ (javno dostopnimi v katalogu uradne osebe za varstvo podatkov Evropske komisije), ki se pošljejo tej uradni osebi. Takšne podatke bo za namene natečaja, izvajanja in spremljanja ali zaščite finančnih interesov EU obdelal „upravljavec podatkov“ Evropske komisije.

Izjava o varstvu osebnih podatkov za pobudo DiscoverEU je pojasnilo kandidatom, kako pobuda uporablja osebne podatke in kako jih varuje. Izjava o varstvu osebnih podatkov za pobudo DiscoverEU je na voljo na naslednji povezavi: https://europa.eu/youth/privacy_en

Kandidati imajo pravico, da kadar koli vložijo pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.

18. Pritožbe

Obrazec za pritožbo je na voljo na spletišču pogodbenega izvajalca, ki ga Evropska komisija imenuje za izvedbo rezervacij potovanja. Izbrani kandidati so o tej možnosti obveščeni pri rezervaciji vozovnic.