Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Pravidlá súťaže DiscoverEU


Pravidlá súťaže DiscoverEU


1. Opis

DiscoverEU je iniciatíva Európskej únie vychádzajúca z návrhu Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je ponúknuť mladým ľuďom vo veku 18 rokov možnosť získať skúsenosti s cestovaním, ktoré im umožnia využívať slobodu pohybu v Európskej únii, objavovať pritom rozmanitosť Európy, dozvedať sa o európskom kultúrnom dedičstve a histórii, spoznávať ľudí na celom kontinente a v konečnom dôsledku aj seba samého.

Na základe tejto iniciatívy vyberie Európska komisia najmenej 30 000 mladých ľudí, ktorí do 30. júna 2020 dosiahnu vek 18 rokov. Mladí ľudia si môžu podať prihlášku na Európskom portáli pre mládež. Obdobie podávania prihlášok bude otvorené od štvrtka 12. marca 2020 12.00 hod. SEČ do štvrtka 26. marca 2020 12.00 hod. SEČ.

Európska komisia poskytne vybraným mladým uchádzačom cestovné poukazy, s ktorými budú môcť od 1. júla 2020 do 28. februára 2021 cestovať po Európskej únii a objavovať ju, a to počas maximálne jedného mesiaca. 

Ocenení uchádzači budú cestovať spravidla železničnou dopravou. V záujme zabezpečenia čo najširšieho prístupu sa však v rámci projektu v prípade potreby ponúkajú alternatívne spôsoby dopravy, ako sú trajekty a autobusy, a to s prihliadnutím na prírodné danosti, trvanie cesty a vzdialenosti.

Vo výnimočných prípadoch, keď nebude možné použiť iné dopravné prostriedky, bude povolená aj cesta lietadlom. Vďaka tomu sa na tejto iniciatíve budú môcť zúčastniť aj mladí ľudia z odľahlých oblastí alebo žijúci na ostrovoch.

2. Oprávnení uchádzači

Aby boli žiadatelia oprávnení, musia:

 • mať k 30. júnu 2020 vek 18 rokov; ide teda o mladých ľudí, ktorí sa narodili v období od 1. júla 2001 (vrátane) do 30. júna 2002 (vrátane);
 • mať občianstvo štátu, ktorý je v čase rozhodnutia o udelení cestovných lístkov jedným z členských štátov Európskej únie;
 • zadať správne číslo preukazu totožnosti alebo pasu v online prihláške.

Úspešní uchádzači, ktorým bol udelený cestovný lístok, môžu cestovať len za týchto podmienok:

 • svoju cestu začínajú v krajine, ktorá je v čase rozhodnutia o udelení cestovných lístkov členským štátom Európskej únie;
 • plánujú cestu v trvaní od jedného dňa až do jedného mesiaca vrátane;
 • plánujú cestovať aspoň do jednej cudzej krajiny, ktorá je v čase rozhodnutia o udelení cestovných lístkov členským štátom Európskej únie;
 • sú ochotní stať sa ambasádorom DiscoverEU.

Uchádzači, ktorí nespĺňajú kritéria oprávnenosti, nebudú zaradení do výberu.

Iniciatíva DiscoverEU je prípravnou akciou, ktorú inicioval Európsky parlament s cieľom poskytnúť mladým ľuďom vo veku 18 rokov príležitosti na cestovanie a mobilitu. Akcia sa výslovne zameriava na osemnásťročných, lebo tento vek je vo všeobecnosti významným krokom k dospelosti a európskemu občianstvu.

3. Podanie prihlášky

Prihlášku do iniciatívy DiscoverEU je možné podať prostredníctvom osobitného online formulára na Európskom portáli pre mládež. Pred stanoveným termínom alebo po ňom nebude možné prihlášku podať.

Postup podávania prihlášky pozostáva zo 7 krokov:

 1. Uchádzači prejdú najprv kontrolou oprávnenosti, čo znamená, že budú požiadaní, aby vyplnili údaje o svojom dátume narodenia a štátnej príslušnosti. Ak údaje nie sú v súlade s pravidlami oprávnenosti uvedenými v bode 2 „Oprávnení uchádzači“, nebude im umožnené vo vypĺňaní prihlášky pokračovať. Okrem toho budú požiadaní, aby vyjadrili súhlas s pravidlami súťaže DiscoverEU a s tým, že ich osobné údaje sa uložia a budú sa spracovávať na účel súťaže DiscoverEU, ako aj s tým, že ich Európska komisia a organizácie schválené Európskou komisiou na tento účel môžu kontaktovať v súvislosti s iniciatívou DiscoverEU.
 2. Uchádzači budú musieť uviesť, či chcú cestovať sami alebo v skupine pozostávajúcej najviac z 5 ľudí.
 3. Uchádzači budú musieť poskytnúť platnú e-mailovú adresu. Potom dostanú automatický e-mail z Európskeho portálu pre mládež, ktorý slúži na overenie platnosti ich e-mailovej adresy. Toto overenie je potrebné, keďže všetka komunikácia s uchádzačmi sa bude po výbere uskutočňovať prostredníctvom e-mailov. Európska komisia žiada uchádzačov o potvrdenie ich e-mailovej adresy s cieľom zamedziť jej nedovolenému používaniu inými osobami.
 4. Po overení e-mailovej adresy budú musieť mladí ľudia vyplniť prihlášku. Najprv budú musieť uviesť svoje osobné údaje: štátnu príslušnosť, dátum narodenia, krstné meno, priezvisko, pohlavie, e-mailovú adresu, telefónne číslo, krajinu bydliska, región, zamestnanie a občiansky preukaz alebo pas. Mladí ľudia so zníženou pohyblivosťou a/alebo so zdravotným postihnutím budú mať možnosť uviesť v prihláške svoje osobitné potreby.
 5. Po vyplnení osobných údajov budú musieť všetci uchádzači odpovedať na súťažný kvíz pozostávajúci z 5 otázok s viacerými možnosťami odpovedí, ktoré sa týkajú všeobecných znalostí o Európskej únii a ďalších iniciatív Európskej únie zameraných na mladých ľudí. Napokon budú požiadaní, aby zodpovedali doplňujúcu otázku. Uchádzači budú následne zoradení podľa svojich odpovedí a počet vybraných uchádzačov bude závisieť od rozpočtu, ktorý je k dispozícii.
 6. V ďalšom kroku budú požiadaní, aby poskytli doplňujúce informácie o svojich cestovných plánoch (t. j. kedy plánujú začať cestu, či už navštívili niektorú krajinu EÚ, či pocestujú po prvýkrát sami bez rodičov, o čom by sa radi poučili z týchto skúseností, ako budú financovať chystanú cestu a ako sa dozvedeli o iniciatíve DiscoverEU). Informácie uvedené v tomto oddiele nie sú záväzné a nebudú mať žiadny vplyv na výber. Európska komisia použije zhromaždené údaje na štatistické účely a na účely prípadného zlepšenia iniciatívy DiscoverEU.
 7. Všetci uchádzači dostanú po podaní prihlášky potvrdzujúci e-mail z Európskeho portálu pre mládež. V tomto e-maile budú informovaní o zaregistrovaní prihlášky a bude v ňom zahrnutý kód prihlášky a časový harmonogram na oznámenie rozhodnutí o výbere úspešných uchádzačov.

Po podaní prihlášky dostane každý svoj kód. Uchádzači by si mali tento kód uchovať pre potreby ďalšej komunikácie. Ak chce uchádzač pozvať ďalších ľudí, aby sa pripojili k jeho skupine, stane sa vedúcim skupiny a bude musieť oznámiť kód ostatným členom skupiny, aby sa mohli zaregistrovať. Ostatní členovia skupiny sa budú musieť zaregistrovať online pomocou kódu, ktorý im poskytol vedúci skupiny, a vyplniť svoje osobné údaje.

Členovia skupiny nemusia odpovedať na kvíz ani doplňujúcu otázku. To sa vyžaduje len od vedúceho skupiny. Musia však vyplniť svoje osobné údaje, aby ich prihláška mohla byť validovaná. Členovia skupiny musia spĺňať rovnaké kritériá oprávnenosti: mať 18 rokov a byť občanom štátu, ktorý je v čase rozhodnutia o udelení cestovných lístkov jedným z členských štátov Európskej únie; Ak uchádzači uviedli, že chcú cestovať sami, môžu ešte doplniť priateľov do svojej prihlášky po jej podaní a pred konečným termínom, a to podľa rovnakého postupu, ako je uvedený vyššie.

Skupinová prihláška sa bude posudzovať ako jedna prihláška. Do výberu budú zaradení len tí členovia skupiny, ktorí vyplnili prihlášku za použitia kódu poskytnutého vedúcim skupiny. Členovia skupiny sa neregistrujú jednotlivo.

Skupiny sa môžu skladať z osôb rôznych štátnych príslušností, ktoré žijú na rôznych miestach.

Každá osoba môže podať iba jednu prihlášku. Pri výbere sa do úvahy vezme len prvá prihláška zaregistrovaná na Európskom portáli pre mládež. Jednotlivé osoby nemôžu podať prihlášku v rôznych skupinách. Ak sa v akejkoľvek fáze zistia viacnásobné prihlášky, do úvahy sa vezme iba prvá prihláška zaregistrovaná na Európskom portáli pre mládež.

Mladí ľudia, ktorí získali cestovný poukaz DiscoverEU v predchádzajúcom kole prihlášok v novembri 2019, si nemôžu podať druhú prihlášku. Prípadné opakované prihlášky sa zistia vo fáze podávania prihlášok. Ak externý dodávateľ, ktorého Európska komisia poverila zabezpečením rezervácie cestovných lístkov, alebo samotná Európska komisia v akejkoľvek fáze realizácie iniciatívy identifikujú prihlášky od mladých ľudí, ktorí už získali cestovný poukaz DiscoverEU v predošlom kole podávania prihlášok, dotknutí uchádzači budú vylúčení.

4. Postup a kritéria výberu

Pre každú krajinu je stanovená kvóta cestovných poukazov. Počet pridelených cestovných poukazov vychádza z podielu obyvateľstva jednotlivých krajín na celkovom obyvateľstve Európskej únie. 

Postup výberu sa uskutoční na základe štátnej príslušnosti, ktorú uchádzač uvedie v prihláške. V prípade, že sa do iniciatívy zapojí menej uchádzačov, než sú stanovené vnútroštátne kvóty, zvyšné cestovné poukazy sa rozdelia medzi uchádzačov pochádzajúcich z krajín, z ktorých sa prihlásilo viac uchádzačov, ako boli stanovené kvóty.

Pri výpočte kvót sa bude brať do úvahy štátna príslušnosť vedúceho skupiny. Ak sa niektorá skupina ocitne na poslednom mieste v zozname vybraných uchádzačov podľa štátnej príslušnosti, a kvóta pre uvedenú štátnu príslušnosť je už naplnená, vyberie sa celá skupina.

Uchádzači sa budú musieť najprv podrobiť kontrole kritérií oprávnenosti, t. j. zodpovedajúci dátum narodenia a zodpovedajúce občianstvo, ako je to uvedené v bodoch 2 a 3. Upozorňujeme, že uvedená kontrola sa uskutoční automaticky počas procesu podávania prihlášky a že poskytnuté údaje dodatočne skontroluje dodávateľ poverený Európskou komisiou, ktorý bude zodpovedný za rezervácie cestovných lístkov. V prípade, že dodávateľ skontrolovaním dokladu totožnosti a/alebo cestovného dokladu zistí, že uchádzač uviedol nepravdivé skutočnosti, bude daný uchádzač zo súťaže vylúčený.

V prípade, že uchádzači splnia všetky kritériá oprávnenosti, budú musieť následne splniť kritériá výberu, t. j. správne odpovedať na 5 otázok s viacerými možnosťami odpovedí a na doplňujúcu otázku. V prípade skupín bude odpovedať na 5 zadaných otázok a doplňujúcu otázku iba vedúci skupiny.

Uchádzači budú zoskupení podľa štátnej príslušnosti a ich poradie bude stanovené na základe správnych odpovedí na päť zadaných otázok a potom podľa odpovede na doplňujúcu otázku.

Po skončení obdobia podávania prihlášok budú výsledky uvedené na Európskom portáli pre mládež a odoslané členom hodnotiaceho výboru na záverečné posúdenie.

V prípade, že príliš veľa prihlášok (jednotlivcov alebo skupín) bude ohodnotených rovnako a budú na hraničnej úrovni určenej na základe stanovenej kvóty, potom ako krajné opatrenie uplatní Európska komisia zásadu „kto prv príde, ten prv berie“, a tak stanoví posledné pridelené poukazy.

5. Hodnotiaci výbor

Zasadnutie hodnotiaceho výboru zloženého z úradníkov Európskej komisie sa uskutoční v apríli 2020 . Hodnotiaci výbor posúdi výsledky výberu na základe kritérií výberu stanovených vyššie. O konečnom poradí vybraných uchádzačov, ktorí dostanú cestovné poukazy, rozhodne na základe ich odpovedí na kvíz a na doplňujúcu otázku, ako aj na základe kvót stanovených pre jednotlivé krajiny. Po uskutočnení výberu sa zostaví rezervný zoznam. Uchádzačom zaradeným do tohto rezervného zoznamu sa môžu poskytnúť cestovné poukazy v prípade, že zostanú k dispozícii finančné prostriedky, alebo ak niektorí z vybraných uchádzačov cestovné poukazy odmietnu (pozri bod 7).

Na základe posúdenia hodnotiaceho výboru príjme Európska komisia rozhodnutie o výbere, v ktorom uvedie celkový počet pridelených cestovných poukazov, celkový rozpočet vyčlenený na cestovné poukazy, zoznam vybraných uchádzačov a rezervný zoznam.

6. Oznámenie výsledkov

V období od pondelka 4. mája 2020 do pondelka 18. mája 2020 dostanú všetci uchádzači na e-mailovú adresu oznámenie, či:

 • boli vybraní (a sú teda „vybranými uchádzačmi“),
 • neboli vybraní a boli zaradení na rezervný zoznam.

Po odoslaní tohto oznámenia vybraným uchádzačom sa zoznam vybraných uchádzačov odošle externému dodávateľovi určenému Európskou komisiou, ktorý bude zodpovedný za rezervácie cestovných lístkov. Ďalšia komunikácia bude prebiehať medzi týmto externým dodávateľom a vybranými uchádzačmi. Ďalšie informácie možno nájsť v bode 8.

Uchádzači si budú môcť na Európskom portáli pre mládež pomocou kódu svojej prihlášky overiť aj to, či boli vybraní alebo nie.

7. Rezervný zoznam

Všetci uchádzači, ktorí neboli vybraní, budú zaradení na rezervný zoznam v zostupnom poradí podľa ich umiestnenia na základe odpovedí na kvíz a na doplňujúcu otázku. Pokiaľ niektorí z vybraných uchádzačov stiahnu svoju prihlášku, alebo hodnota pridelených poukazov je nižšia než rozpočet, ktorý je k dispozícii, môže Európska komisia prideliť cestovné poukazy žiadateľom zaradeným na rezervný zoznam až do úplného využitia dostupného rozpočtu. Čerpanie rozpočtu sa bude overovať každý mesiac.

Zaradením na rezervný zoznam nevznikajú uchádzačovi žiadne nároky voči Európskej komisii a zaradenie na takýto zoznam nie je pre neho zárukou, že bude vybraný v neskoršej etape.

Externý dodávateľ, ktorého Európska komisia poverila zabezpečením rezervácie cestovných lístkov, môže kontaktovať nevybraných uchádzačov, ktorí boli zaradení na rezervný zoznam, a vyzvať ich, aby sa zaregistrovali na rezervačnej platforme. Uchádzači zaradení na rezervný zoznam, ktorí budú kontaktovaní ku koncu obdobia realizácie projektu, si nemôžu uplatniť nárok na náhradu za cesty uskutočnené pred výzvou na registráciu, ani požadovať predĺženie obdobia určeného na realizáciu cesty.

8. Rezervácia cestovných lístkov a termíny ciest

Vybraní uchádzači musia svoju cestu začať v krajine, ktorá je v čase rozhodnutia o udelení cestovných lístkov členským štátom Európskej únie. Mali by vycestovať prinajmenšom do jednej krajiny, ktorá je v čase rozhodnutia o udelení cestovných lístkov členským štátom Európskej únie a ktorá je iná ako krajina odchodu. Cesta môže trvať od jedného dňa do jedného mesiaca (vrátane). Cesta môže trvať od jedného dňa do jedného mesiaca (vrátane). Cesta by sa mala uskutočniť v období od 1. júla 2020 do 28. februára 2021.

Cestovné poukazy pre vybraných uchádzačov bude rezervovať, kupovať a doručovať externý dodávateľ poverený Európskou komisiou. Vybraní uchádzači by si za žiadnych okolností nemali rezervovať cestovné lístky sami alebo prostredníctvom cestovnej agentúry. Cestovné lístky, ktoré si vybraní uchádzači kúpia priamo, nebudú preplatené.

Externý dodávateľ určený Európskou komisiou sa skontaktuje s vybranými uchádzačmi a poskytne im prístup k online rezervačnému formuláru, ktorý musia vyplniť na účel získania cestovných poukazov. Dodávateľ vyberie najvhodnejších dopravcov s najvyššou konkurencieschopnosťou.

Vybraní uchádzači si v zásade budú môcť vybrať z tých dvoch možností cestovania:

Flexibilná možnosť cestovania

Fixná možnosť cestovania

Dátumy, počas ktorých budú vybraní uchádzači cestovať, zostávajú flexibilné. Upozorňujeme však, že na cestovnom lístku bude uvedený „dátum začiatku cesty“. Od tohto dátumu začiatku cesty bude tvoj cestovný lístok platiť jeden mesiac.

Vybraní uchádzači oznámia dodávateľovi svoj želaný plán cesty s pevne stanovenými dátumami a časmi, kedy budú cestovať, ako aj vopred určenými cieľovými stanicami. Po predložení rezervačného formulára už tieto dátumy nemožno meniť. Cesta by mala trvať maximálne jeden mesiac.

Vybraní uchádzači budú môcť cestovať počas maximálne jedného mesiaca, pričom budú mať stanovený počet dní na cestovanie. Flexibilná možnosť cestovania umožňuje vybraným uchádzačom cestovať do neobmedzeného počtu oprávnených krajín.

Vybraní uchádzači budú môcť navštíviť až dve krajiny, ktoré sú v čase rozhodnutia o udelení cestovných lístkov členskými štátmi EÚ (nezahŕňa to členský štát, v ktorom cestu začínajú, ani členské štáty, ktorými len prechádzajú), a to počas maximálne jedného mesiaca.

Vybraní uchádzači môžu cestovať v dňoch idúcich za sebou, alebo si dni cestovania môžu rozložiť počas cesty. Môžu cestovať vlakmi, ktoré prevádzkujú európske železničné spoločnosti, ako aj trajektmi a inými dopravnými prostriedkami, ktoré vyberie externý dodávateľ určený Európskou komisiou. Upozorňujeme, že v niektorých vlakoch môže byť potrebná rezervácia. V týchto prípadoch si vybraní uchádzači musia pred obdobím cestovania alebo počas obdobia cestovania urobiť rezerváciu na cestu vlakom sami. Európska komisia neuhradí žiadne doplatky za rezervácie na cestu vlakom, ani iné náklady vzniknuté v priebehu cesty. 

V prípade fixnej možnosti cestovania nevznikajú žiadne náklady na rezerváciu, musí sa však dodržať rozpočtové obmedzenie vo výške 258 EUR. Vybraní uchádzači by sa mali uistiť, že ich plán cesty je realizovateľný. 

 

V prípade obidvoch možností:

 • S výnimkou ďalej uvedených výnimočných prípadov sa musí dodržať rozpočtové obmedzenie vo výške 258 EUR.
 • Zrušenie a zmeny cestovných plánov sa neakceptujú.
 • Európska komisia neuhradí žiadne doplatky, ani iné náklady vzniknuté v priebehu cesty.

Vybraní uchádzači, ktorí chcú cestovať na Cyprus, na Maltu a do Írska, by o tom mali informovať dodávateľa. Ako sa uvádza v prílohe I, na počet uchádzačov cestujúcich z Cypru, Malty a Írska sa bude uplatňovať kvóta. Rovnaké kvóty sa budú zakaždým uplatňovať na vybraných uchádzačov, ktorí chcú cestovať na Cyprus, na Maltu a do Írska, pričom letenky sa budú rezervovať na základe pravidla „kto prv príde, ten prv berie“. 

Vybraní uchádzači, ktorí majú bydlisko na Cypre, na Malte alebo v Írsku, môžu cestovať lietadlom. 

9. Dopravné prostriedky

Vybraní uchádzači budú cestovať spravidla železničnou dopravou. V záujme zabezpečenia čo najširšieho prístupu sa však v rámci projektu v prípade potreby ponúkajú alternatívne spôsoby dopravy, ako sú trajekty a autobusy, a to s prihliadnutím na prírodné danosti, trvanie cesty a vzdialenosti. Cestovať možno len v 2. triede.

Možnosť cestovania lietadlom bude povolená iba v mimoriadnych prípadoch. Platí to v prípade mladých ľudí s pobytom:

 1. v deviatich najvzdialenejších regiónoch (t. j. ostrovy Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svätý Martin, Madeira, Azory a Kanárske ostrovy);
 2. v krajinách alebo regiónoch, ktoré nie sú dostupné vyššie uvedenými dopravnými prostriedkami (železničnou dopravou, trajektmi a autobusmi);
 3. ak by mladí ľudia museli cestovať viac ako 18 hodín prostriedkami pozemnej alebo námornej prepravy pred tým, ako by na svojej ceste prekročili hranice krajiny odchodu.

Leteckú dopravu môžu použiť len pri prílete do krajiny odchodu a odlete z krajiny odchodu. Zvyšok cesty musia účastníci cestovať podľa základného pravidla (železničnou dopravou alebo inými alternatívnymi dopravnými prostriedkami).

Mladí ľudia z najvzdialenejších regiónov si môžu zvoliť akékoľvek miesto určenia, ktoré spĺňa stanovené požiadavky.  Ak by vybraní uchádzači chceli cestovať do najvzdialenejších regiónov, bude to možné, ak dodržia rozpočtové obmedzenie vo výške 258 EUR.

Vybraní uchádzači, ktorí majú bydlisko na Cypre alebo na Malte, môžu cestovať lietadlom.

10. Maximálna hodnota cestovných lístkov

Vybraní uchádzači dostanú iba cestovné lístky do zvoleného miesta určenia. Ubytovanie, náklady na pobyt, poistenie, cestovné príplatky alebo prípadné ďalšie cestovné náklady si musia hradiť samotní vybraní uchádzači.

Základným pravidlom je, že každý vybraný účastník má nárok na cestovný lístok v hodnote maximálne 258 EUR. Cestovať možno len v 2. triede alebo v ekonomickej triede. Táto suma však môže byť vyššia v osobitných prípadoch uvedených ďalej:

 • v prípade vybraných uchádzačov cestujúcich z najvzdialenejších regiónov EÚ (t. j. ostrovy Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svätý Martin, Madeira, Azory a Kanárske ostrovy) na európsku pevninu. Po príchode na európsku pevninu sa na nich vzťahuje základné pravidlo;
 • v prípade vybraných uchádzačov, ktorí síce nežijú v uvedených najvzdialenejších regiónoch, ale na európsku pevninu musia cestovať letecky. Po príchode na európsku pevninu sa na nich vzťahuje základné pravidlo;
 • v niektorých špecifických situáciách posudzovaných individuálne (napr. vybraní uchádzači s pobytom na iných ostrovoch, ktoré sú súčasťou EÚ) by sa mohla navyše uhradiť cesta vlakom/trajektom/autobusom; 
 • V prípade účastníkov so zníženou pohyblivosťou a/alebo s osobitnými potrebami: náklady na osobitnú pomoc (sprevádzajúca osoba, pes v prípade zrakovo postihnutých atď.) je možné pokryť na základe príslušných dokladov, ktoré odôvodňujú ich osobitné potreby podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, v ktorom majú pobyt.

11. Časový harmonogram

Začiatok registrácie  štvrtok 12. marca 2020 (12.00 hod. SEČ)
Ukončenie registrácie štvrtok 26. marca 2020 (12.00 hod. SEČ)
Hodnotiaci výbor apríl 2020 
Oznámenie rozhodnutia o pridelení cestovných lístkov máj 2020 
Najskorší dátum vycestovania 1. júla 2020
Posledný dátum návratu 28. februára 2021

12. Odvolanie a zrušenie cesty zo strany vybraného účastníka

Každý cestovný poukaz bude vystavený na meno vybraného účastníka a za žiadnych okolností ho nemožno previesť na inú osobu. Meno na cestovnom poukaze nemožno zmeniť.

Ak vybraný účastník z akéhokoľvek dôvodu zruší cestu pred tým, ako externý dodávateľ určený Európskou komisiou uskutoční rezerváciu cestovného poukazu, jeho miesto bude poskytnuté uchádzačovi uvedenému na rezervnom zozname, pričom sa bude postupovať podľa umiestnenia na základe zostupného poradia. Vybraní uchádzači sa vyzývajú, aby dodávateľa o zrušení cesty informovali pred uskutočnením rezervácie.

Ak člen skupiny (vedúci skupiny alebo člen skupiny) odriekne cestu pred tým, ako externý dodávateľ určený Európskou komisiou uskutoční rezerváciu cestovného poukazu, uvedené odrieknutie neohrozí nároky celej skupiny na cestovné poukazy. Ostatní členovia skupiny budú môcť cestovať tak, ako to bolo naplánované. Osobu, ktorá zrušila svoju cestu, však nemožno nahradiť iným účastníkom. Európska komisia poskytne tento ušetrený cestovný poukaz uchádzačovi uvedenému na rezervnom zozname, pričom bude postupovať podľa umiestnenia na základe zostupného poradia.

Je prijateľné, aby sa niektorí členovia skupiny nakoniec rozhodli cestovať jednotlivo. Na zvyšok skupiny to nebude mať žiadny vplyv.

Po uskutočnení rezervácie už zmena flexibilnej možnosti cestovania nie je možná. V prípade fixnej možnosti cestovania sa na zrušenie a/alebo zmenu cestovného lístka vzťahujú podmienky dopravcu; náklady nesú samotní účastníci.

13. Vyššia moc

Ak je účastník nútený cestu prerušiť z dôvodu nepredvídateľnej mimoriadnej situácie alebo udalosti, ktorú nemohol ovplyvniť a ktorá nebola spôsobená jeho chybou alebo nedbanlivosťou, je možné mu poskytnúť nový cestovný lístok. Dodávateľ určený Európskou komisiou posúdi takéto mimoriadne situácie v každom jednotlivom prípade osobitne.

14. Podávanie správy o ceste

Európska komisia by sa chcela dozvedieť o skúsenostiach vybraných uchádzačov a bude podnecovať mladých ľudí, ktorí budú cestovať v rámci DiscoverEU, aby sa podelili o svoje skúsenosti a zážitky. Vybraní uchádzači sa po výbere stanú ambasádormi iniciatívy DiscoverEU. Uvítame, ak sa o svoje cestovné skúsenosti podelia, napríklad prostredníctvom sociálnych médií, ako je Instagram, Facebook a Twitter, alebo ak pripravia prezentáciu vo svojej škole alebo v miestnej komunite. Uchádzačom ponúkame možnosť stať sa členmi oficiálnej facebookovej skupiny#DiscoverEU Official Facebook Group. Mladí cestovatelia budú okrem toho musieť podať správu a zapojiť sa do prieskumu, ktorý dodávateľ Európskej komisie zorganizuje po skončení obdobia vyhradeného na cestovanie.

15. Vyhlásenie

Ako bolo vysvetlené, Európska komisia uhradí iba cestovné poukazy. Ubytovanie, náklady na pobyt, poistenie, cestovné príplatky alebo prípadné ďalšie cestovné náklady si musia hradiť samotní vybraní uchádzači. Európska komisia neposkytuje poistenie a výhradnú zodpovednosť za jeho uzatvorenie nesie vybraný uchádzač.

Európska komisia ani jej dodávateľ nebudú niesť zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorú spôsobí alebo utrpí ktorýkoľvek z vybraných uchádzačov súťaže, ani za škodu spôsobenú tretím stranám alebo tretími stranami v dôsledku vykonávania subvencovaných činností alebo v ich priebehu.

Európska komisia ani jej dodávateľ nebudú niesť zodpovednosť za žiadnu hmotnú a nehmotnú škodu alebo fyzickú ujmu, ktorú vybraní uchádzači alebo sprevádzajúce osoby utrpia počas cesty alebo v priebehu pobytu.

Na chystanú cestu sa vzťahujú obmedzenia týkajúce sa rozpočtu, času a dostupnosti cestovných lístkov. Cesta sa preto môže stať predmetom zmeny a externý dodávateľ určený Európskou komisiou nemôže zaručiť, že sa chystaná cesta môže uskutočniť.

Vybraných uchádzačov upozorňujeme, aby si zadovážili primerané zdravotné a cestovné poistenie na celé obdobie trvania cesty. Základné zdravotné poistenie spravidla poskytuje účastníkovi počas cesty v rámci DiscoverEU národný systém zdravotného poistenia prostredníctvom európskeho preukazu zdravotného poistenia. Poistenie na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia alebo súkromného zdravotného poistenia však nemusí zahŕňať všetky možné prípady, a to najmä keď je potrebná repatriácia alebo osobitné zdravotné ošetrenie. V takýchto prípadoch odporúčame uzavrieť doplnkové poistenie. 

Európska komisia si vyhradzuje právo za mimoriadnych okolností upraviť pravidlá stanovené v bodoch 10 a 11.

16. Rozhodné právo

Súťaž sa riadi právom EÚ. Súdny dvor Európskej únie má výhradnú právomoc rozhodovať o všetkých sporoch medzi Úniou a akýmkoľvek prijímateľom týkajúcich sa výkladu, uplatňovania alebo platnosti pravidiel tejto súťaže, ak takýto spor nie je možné vyriešiť vzájomnou dohodou.

17. Ochrana údajov

Požadované údaje budú použité výhradne na účely výberu uchádzačov a rezerváciu cestovných lístkov.

Všetky osobné údaje bude Európska komisia spracovávať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45-2001] a podľa „oznámení o operáciách spracovania“ predložených úradníkovi pre ochranu údajov Európskej komisie (verejne prístupné v registri úradníka pre ochranu údajov). Spracovanie týchto údajov vykoná „prevádzkovateľ údajov“ Európskej komisie na účely realizácie súťaže, plnenia jej podmienok a prijatia následných opatrení alebo ochrany finančných záujmov EÚ.

Vo vyhlásení o ochrane osobných údajov týkajúcom sa iniciatívy DiscoverEU sa uchádzačom vysvetľuje spôsob použitia osobných údajov v rámci tejto iniciatívy a spôsob ochrany týchto údajov. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa iniciatívy DiscoverEU nájdete na tejto adrese:  https://europa.eu/youth/privacy_en

Uchádzači majú právo kedykoľvek sa obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (European Data Protection Supervisor).

18. Sťažnosti

Formulár sťažnosti bude dostupný na webovom sídle dodávateľa, ktorého Európska komisia poverila zabezpečením rezervácie cestovných lístkov. Vybraní uchádzači budú informovaní o tejto možnosti, keď si budú rezervovať cestovné lístky.

Potrebuješ viac informácií?

Ak máš otázky o iniciatíve DiscoverEU, prečítaj si odpovede na stránke venovanej najčastejším otázkam. V prípade, ak na nej nenájdeš hľadané informácie, klikni na ikonu „Opýtaj sa nás!“ a napíš nám. Usilujeme sa na všetky otázky odpovedať do štyroch pracovných dní.
Opýtaj sa nás!