Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Pravidlá súťaže DiscoverEU


Pravidlá súťaže DiscoverEU
1. Opis

DiscoverEU je iniciatíva Európskej únie vychádzajúca z návrhu Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je ponúknuť mladým ľuďom vo veku 18 rokov možnosť získať skúsenosti s cestovaním, ktoré im umožnia využívať slobodu pohybu v Európskej únii, objavovať rozmanitosť európskych regiónov, vychutnávať si ich kultúrne bohatstvo, spoznávať ľudí zo všetkých kontinentov a v konečnom dôsledku aj seba samého.

Európska komisia v rámci tejto iniciatívy vyberie koncom júna 2018 približne 15 000 entuziastických mladých ľudí vo veku 18 rokov a poskytne im zadarmo cestovné lístky na cestu po EÚ počas tohto leta.

Účastníci budú spravidla cestovať vlakom. Pri ceste vlakom sa im naskytnú pohľady na mestá, dediny, prírodu navôkol... jeden krajší ako druhý. Spoznajú tak rozmanitosť Európy, jej občanov a kultúr, a lepšie im porozumejú.

DiscoverEU im ponúkne celé priehrštie možností – ak cestovanie vlakom nebude dostupné, účastníci budú môcť použiť napríklad autobusy alebo trajekty. Vo výnimočných prípadoch, keď nebude možné použiť iné dopravné prostriedky, bude povolená aj cesta lietadlom. Toto umožní účasť na tejto iniciatíve aj mladým ľuďom z odľahlých oblastí alebo žijúcim na ostrovoch.

2. Oprávnení uchádzači

Oprávnenými uchádzačmi sú mladí ľudia spĺňajúci tieto kritériá:

 • vek 18 rokov dosiahnutý 1. júla 2018; ide teda o mladých ľudí, ktorí sa narodili v období od 2. júla 1999 (vrátane) do 1. júla 2000 (vrátane);
 • občianstvo jedného z 28 členských štátov Európskej únie;
 • zadanie správneho čísla preukazu totožnosti alebo pasu v online prihláške;
 • plánované začatie cesty v jednom z 28 členských štátov EÚ;
 • plánované začatie cesty v období od 9. júla 2018 do 30. septembra 2018 vrátane;
 • plánované cestovanie v dĺžke od 1 dňa do 30 dní vrátane;
 • cesta musí zahŕňať aspoň jednu cudziu krajinu Európskej únie a najviac štyri;
 • motivácia stať sa ambasádorom iniciatívy DiscoverEU (to znamená, že mladi cestovatelia by mali o svojich cestovných skúsenostiach informovať prostredníctvom sociálnych médií a ďalších nástrojov online komunít alebo pripraviť prezentáciu vo svojej škole alebo v miestnej komunite).

Uchádzači, ktorí nesplnia kritériá oprávnenosti, nebudú môcť dokončiť proces podávania prihlášky a nezohľadnia sa pri rozhodovaní o výhercoch súťaže.

3. Postup pri podávaní prihlášky

Podávanie prihlášky o účasť na iniciatíve DiscoverEU bude otvorené od utorka 12. júna 2018 od 12.00 hod. (SELČ) do utorka 26. júna 2018 do 12.00 hod. (SELČ). Prihlasovať sa treba vyplnením online prihlasovacieho formulára na Európskom portáli pre mládež. Po uplynutí tejto lehoty nebude možné podať prihlášku.

 1. Uchádzači budú musieť najprv poskytnúť svoju platnú e-mailovú adresu. Potom dostanú automatický e-mail z Európskeho portálu pre mládež na overenie e-mailovej adresy. Toto overenie je potrebné, keďže všetka komunikácia s uchádzačmi bude prebiehať prostredníctvom e-mailov.

                                                                                                                              

 1. Po overení e-mailovej adresy budú môcť mladí ľudia začať vypĺňať prihlášku. Najprv musia poskytnúť svoje osobné údaje (krstné meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, pohlavie, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, štátnu príslušnosť atď.). Potom musia uviesť podrobnosti o plánovanej ceste (plánovaný začiatok cesty, ktorú krajinu by najradšej chceli spoznať, koľko krajín chcú navštíviť a koľkokrát cestovali za posledných 12 mesiacov). Tieto informácie o ceste nie sú záväzné a vybraní uchádzači ich môžu v čase rezervácie cestovných lístkov zmeniť.

Mladí ľudia so zníženou pohyblivosťou a/alebo s inými osobitnými potrebami budú mať možnosť tieto skutočnosti v prihláške uviesť.

Mladí ľudia, ktorí nespĺňajú kritériá oprávnenosti, nebudú môcť vo vypĺňaní prihlášky pokračovať.

 1. Po vyplnení osobných údajov a informácií o vytúženej ceste budú všetci uchádzači musieť absolvovať kvíz. Budú musieť odpovedať na 5 kvízových otázok týkajúcich sa Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018, mládežníckych iniciatív Európskej únie a volieb do Európskeho parlamentu. A napokon budú musieť odpovedať na prémiovú otázku o záujme, aký by mohla táto iniciatíva vzbudiť medzi mladými ľuďmi. Správne odpovede na kvíz a na prémiovú otázku umožnia Európskej komisii zostaviť poradie uchádzačov pre prípad, že bude podaných priveľa prihlášok – viac, než je vyčlenený rozpočet.

 

 1. Všetci uchádzači dostanú po podaní prihlášky potvrdzujúci e-mail od Európskeho portálu pre mládež. V tomto potvrdzujúcom e-maile dostanú informácie o zaregistrovaní prihlášky a o časovom harmonograme prijímania rozhodnutí o výhercoch súťaže.

Upozorňujeme, že každý uchádzač bude môcť podať iba jednu prihlášku. Prvá prihláška zaregistrovaná na Európskom portáli pre mládež bude jediná, ktorá sa vezme do úvahy pri výbere. Prípadná ďalšia prihláška podaná tým istým uchádzačom (či už ako jednotlivcom, alebo ako členom skupiny) sa ďalej nezohľadní. Kontrolu uskutočníme na základe poskytnutých osobných údajov.

Po ukončení procesu výberu účastníkov bude za vybavenie cestovných lístkov zodpovedný externý dodávateľ Európskej komisie. Externý dodávateľ si od účastníkov vyžiada kópiu občianskeho preukazu alebo pasu a opätovne skontroluje, či sú údaje o veku a štátnej príslušnosti uvedené v doklade totožnosti rovnaké ako informácie poskytnuté v online prihláške. Ak dané informácie nezodpovedajú skutočnosti a ak uchádzač uviedol nepravdivé údaje, bude zo súťaže vylúčený.

Mladí ľudia si môžu podať prihlášku buď ako jednotlivci, alebo ako členovia skupiny nanajvýš piatich osôb.

V prípade skupinovej prihlášky musí byť určený vedúci skupiny, ktorý bude konať v mene skupiny. Vedúci skupiny vyplní formulár prihlášky a odpovie na kvíz a na prémiovú otázku. Po podaní prihlášky dostane potvrdzujúci e-mail s kódom. Následne by mal poskytnúť uvedený kód členom skupiny, aby sa mohli zaregistrovať. Zvyšní členovia skupiny sa potom budú musieť zaregistrovať online pomocou kódu, ktorý im poskytol vedúci skupiny, a vyplniť svoje osobné údaje.

Skupinová prihláška sa bude posudzovať ako jedna prihláška. Upozorňujeme, že pri výbere sa do úvahy budú brať len tí členovia skupiny, ktorí vyplnili formulár prihlášky za použitia kódu poskytnutého vedúcim skupiny. Členovia skupiny sa neregistrujú jednotlivo. Vedúci skupiny bude zároveň ako jediný zo skupiny kontaktnou osobou pre styk s Európskou komisiou a s externým dodávateľom povereným vybavovaním rezervácií cestovných lístkov.

Skupiny môžu byť zložené z mladých ľudí s rôznou štátnou príslušnosťou žijúcich v rôznych častiach Európy, avšak všetci členovia skupiny musia začať cestu na tom istom mieste.

Zakázaná je aj viacnásobná registrácia skupín – do úvahy sa vezme iba prvá prihláška skupiny. Ako sme už uviedli, vylúčení z účasti budú aj jednotlivci, ktorí budú uvedení v prihláškach viacerých skupín. Nie je povolené prihlásiť sa viac ako jedenkrát. Do úvahy pri výbere sa vezme len prvá prihláška zaregistrovaná na Európskom portáli pre mládež. Poskytnuté údaje sa automaticky skontrolujú v etape podávania prihlášky a následne aj pri poskytovaní zoznamu vybraných účastníkov dodávateľovi.

Každý jednotlivec a každý vedúci skupiny dostane po podaní formulára prihlášky kód. Tento kód sa použije aj pri uverejnení zoznamu vybraných účastníkov a rezervného zoznamu na Európskom portáli pre mládež.

4. Výberový proces a kritériá výberu

Pre každý členský štát EÚ je stanovená kvóta cestovných lístkov. Pridelenie cestovných lístkov je založené na podiele počtu obyvateľov jednotlivých členských štátov EÚ na celkovom počte obyvateľstva Európskej únie. Počet cestovných lístkov vyčlenených pre jednotlivé členské štáty EÚ z predpokladanej celkovej kvóty 15 000 lístkov je uvedený v prílohe 1.

Výber sa uskutoční na základe štátnej príslušnosti, ktorú uchádzač uvedie v registračnom formulári. V prípade, že sa do iniciatívy zapojí menej účastníkov, než sú stanovené kvóty pre niektoré z členských krajín, zvyšné lístky sa rozdelia medzi krajiny, z ktorých sa prihlásilo viac uchádzačov, ako boli stanovené kvóty.

Pri výpočte kvót sa bude brať do úvahy štátna príslušnosť vedúceho skupiny. Ak sa niektorá skupina ocitne na poslednom mieste v zozname vybraných účastníkov podľa štátnej príslušnosti, a kvóta pre uvedenú štátnu príslušnosť je už naplnená, vyberie sa celá skupina.

Ako je uvedené v bode 3, uchádzači budú najprv musieť absolvovať kontrolu dodržania kritérií oprávnenosti. Upozorňujeme, že uvedená kontrola sa uskutoční automaticky počas procesu podávania prihlášky a že poskytnuté údaje ešte raz skontroluje externý dodávateľ, ktorého Európska komisia poverila zabezpečením cestovných lístkov pre účastníkov.

Ak uchádzači splnia všetky kritériá oprávnenosti, potom budú musieť splniť všetky kritériá výberu, čiže odpovedať na 5 kvízových otázok a prémiovú otázku. V prípade skupín bude odpovedať na 5 kvízových otázok a prémiovú otázku iba vedúci skupiny.

Poradie účastníkov bude najprv stanovené na základe správnych odpovedí na kvízové otázky, a potom podľa odpovede na prémiovú otázku.

Po uzavretí kola podávania prihlášok budú výsledky uvedené na Európskom portáli pre mládež a odoslané členom hodnotiaceho výboru na záverečné posúdenie.

V prípade, že prihlášky (jednotlivcov alebo skupín) budú obodované rovnako a počet týchto prihlášok bude vyšší, ako kvóta stanovená pre danú štátnu príslušnosť, Európska komisia uplatní pravidlo času podania prihlášky. Z toho vyplýva, že tí z ex aequo uchádzačov, ktorí počas obdobia podávania prihlášok ako prví odpovedali na kvíz a na prémiovú otázku, budú vybraní najprv.

5. Hodnotiaci výbor

Zasadnutie hodnotiaceho výboru zloženého z úradníkov Európskej komisie je predbežne naplánované na 27. jún 2018. Hodnotiaci výbor posúdi výsledky výberu na základe kritérií výberu stanovených vyššie. Rozhodne o konečnom poradí vybraných účastníkov, ktorí dostanú cestovné lístky, na základe výsledkov dosiahnutých pri odpovedaní na kvízové otázky a na prémiovú otázku, ako aj na základe kvót stanovených pre jednotlivé štátne príslušnosti. Hodnotiaci výbor zároveň rozhodne o zostavení rezervného zoznamu neúspešných uchádzačov, ktorí dosiahli horšie umiestnenie.

Na základe posúdenia hodnotiaceho výboru potom príslušný povoľujúci úradník Európskej komisie prijme rozhodnutie o výbere účastníkov. Povoľujúci úradník Európskej komisie v rozhodnutí o výbere účastníkov oznámi celkový počet pridelených cestovných lístkov, celkový rozpočet, ktorý bude na tieto cestovné lístky pridelený, zoznam vybraných účastníkov, ktorým budú cestovné lístky pridelené, ako aj zoznam uchádzačov, ktorí budú zaradení do rezervného zoznamu a ktorým by cestovné lístky mohli byť pridelené, ak budú k dispozícii finančné prostriedky alebo vybraní účastníci odrieknu účasť.

6. Oznámenie výsledkov

V období medzi 28. júnom 2018 a 6. júlom 2018 všetci uchádzači dostanú na e-mailovú adresu oznámenie z Európskeho portálu pre mládež, v ktorom bude uvedené, či:

 • sú vybraní a môžu cestovať v rámci tejto iniciatívy („vybraní účastníci“)
 • nie sú vybraní a sú uvedení v rezervnom zozname

Po odoslaní tohto oznámenia vybraným účastníkom sa zoznam účastníkov vybraných účastníkov odošle externému dodávateľovi stanovenému Európskou komisiou, ktorý bude zodpovedný za rezervácie cestovných lístkov. Ďalšia komunikácia bude prebiehať medzi týmto externým dodávateľom a vybranými účastníkmi. Ďalšie informácie možno nájsť v bode 8.

Zoznam kódov vybraných účastníkov a rezervný zoznam budú uverejnené na Európskom portáli pre mládež. V súlade so zásadami ochrany osobných údajov stanovenými v nariadení (ES) č. 45/2001 budú na uvedenom webovom sídle oznámené iba kódy, ktoré uchádzači dostali pri podávaní prihlášky na Európskom portáli pre mládež. Na základe uvedených kódov si uchádzači môžu na Európskom portáli pre mládež overiť, či boli vybraní alebo nie.

7. Rezervný zoznam

Všetci uchádzači, ktoré neboli vybraní, budú zaradení do rezervného zoznamu v zostupnom poradí podľa umiestnenia (na základe odpovedí na kvíz a na prémiovú otázku). Ak by hodnota cestovných lístkov pridelených vybraným účastníkom bola nižšia, ako maximálna hodnota, s ktorou sa v tejto iniciatíve pôvodne rátalo, Európska komisia môže prideliť lístky uchádzačom umiestneným v rezervnom zozname, a to až do úplného vyčerpania dostupných finančných prostriedkov. Rezervácie cestovných lístkov a čerpanie rozpočtu budú na tento účel mesačne kontrolované.

Zo zaradenia uchádzača na rezervný zoznam nevyplývajú žiadne náro.

8. Rezervácia cestovných lístkov a dátumy na cestovanie

Cestovať možno do jednej až štyroch cudzích krajín v EÚ. V cestovnom lístku bude uvedená jedna spiatočná cesta z krajiny odchodu a naspäť. Cestovanie môže trvať od 1 dňa do 30 dní vrátane. Cestovanie by malo začať v období od 9. júla 2018 do 30. septembra 2018.

Cestovné lístky pre vybraných účastníkov bude rezervovať, kupovať a doručovať výlučne externý dodávateľ určený Európskou komisiou. Vybraní účastníci by si za žiadnych okolností nemali sami rezervovať cestovné lístky, ani si ich zaobstarať prostredníctvom inej cestovnej agentúry. Náklady na samostatne zakúpené lístky nebudú uhradené.

Externý dodávateľ určený Európskou komisiou sa skontaktuje s vybranými účastníkmi a poskytne im prístup k online rezervačnému formuláru, ktorý musia na účel získania cestovných lístkov vyplniť.

Spravidla si zvolení účastníci budú môcť vybrať medzi týmito dvoma možnosťami cestovania:

 • Možnosť flexibilného cestovania: Táto možnosť sa hodí tým, ktorí chcú cestovať voľne bez vopred určených dátumov a časov, a to v časovom období  maximálne 30 dní a v stanovený počet dní do 4 cudzokrajných destinácií. Zvolení účastníci môžu cestovať v po sebe nasledujúcich dňoch alebo si môžu dni cestovania rozložiť na celú dobu cestovania. Môžu cestovať vlakmi prevádzkovanými participujúcimi európskymi národnými železničnými spoločnosťami, ako aj určeným počtom trajektových spoločností a podnikov zabezpečujúcich verejnú dopravu. Buďte si, prosím, vedomí, že pri niektorých vlakoch sa môže vyžadovať rezervácia. V takýchto prípadoch si v dobe cestovania musia účastníci rezervovať miesto vo vlaku sami. Zo strany Európskej komisie nebudú uhradené žiadne príplatky za vlakové rezervácie ani iné cestovné náklady.
 • Možnosť vopred určeného cestovania: Vopred určený plán cesty s pevne stanovenými dňami a časmi cestovania a vopred určenými destináciami. Cestovanie by sa malo uskutočniť v období dlhom najviac 30 dní. Vynikajúco sa hodí tým, ktorí presne vedia, kam a v ktoré dni budú cestovať. Zrušenie alebo úprava plánov ciest nie sú povolené. Zo strany Európskej komisie nebudú uhradené žiadne príplatky ani iné cestovné náklady.

Výnimku, pokiaľ ide o obdobie vyhradené na cestovanie, možno udeliť mladým ľuďom žijúcim v krajinách, v ktorých sa uplatňujú osobitné právne obmedzenia (napr. povinná civilná služba). V takomto prípade budú mať možnosť cestovať počas 6 mesiacov po ukončení platnosti uvedeného osobitného právneho obmedzenia. Každý takýto prípad však posúdi Európska komisia osobitne.

9. Časový harmonogram

Začiatok registrácie  12. jún 2018 (12.00 hod. SELČ)
Uzatvorenie registrácie 26. júna 2018 (12.00 hod. SELČ)
Hodnotiaci výbor zasadnutie predbežne naplánované na 27. júna 2018 
Oznámenie rozhodnutia o pridelení predbežne naplánované na obdobie od 29. júna 2018 do 6. júla 2018
Najskorší dátum vycestovania 9. júla 2018
Najneskorší dátum vycestovania 30. septembra 2018

10. Dopravné prostriedky

Vybraní účastníci budú cestovať spravidla vlakom. Ako alternatíva bude povolená aj cesta trajektom a autobusom, aby sa zabezpečil rozsiahly prístup na celý kontinent. Cestovať možno v 2.. triede.

Cesta lietadlom bude povolená iba v mimoriadnych prípadoch. Platí to v prípade mladých ľudí s pobytom:

 1. v deviatich najvzdialenejších regiónoch (t. j. na ostrovoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svätý Martin, Madeira, Azory a na Kanárskych ostrovoch);
 2.  v krajinách alebo regiónoch, ktoré nie sú dostupné predtým uvedenými dopravnými prostriedkami (železničnou sieťou, trajektami a autobusmi);
 3. keď by mladí ľudia museli cestovať viac ako 18 hodín prostriedkami pozemnej alebo námornej prepravy pred tým, ako by docestovali na hranice krajiny odchodu.

Lietadlo môžu použiť iba na prílet a odlet na miesto odchodu na cestu, medzitým musia cestovať vlakom – vzťahuje sa na nich základné pravidlo tejto iniciatívy.

Mladí ľudia z uvedených najvzdialenejších regiónov si môžu zvoliť akúkoľvek destináciu, ktorá bude zodpovedať stanoveným požiadavkám (s výnimkou iného regiónu patriaceho do kategórie najvzdialenejších). Zároveň však platí, že na základe tejto iniciatívy nemôže žiadny účastník cestovať do žiadneho z najvzdialenejších regiónov.

Vybraní účastníci, ktorí majú bydlisko na Cypre alebo Malte, alebo ktorí chcú cestovať na tieto ostrovy, môžu letieť lietadlom. Ako sa uvádza v prílohe I, na počet uchádzačov cestujúcich z Cypru a Malty sa bude uplatňovať kvóta. Rovnaká kvóta sa bude uplatňovať u vybraných účastníkov, ktorí chcú cestovať na Cyprus a Maltu, pričom letenky sa budú rezervovať na základe pravidla času podania prihlášky počas rezervačnej fázy.

Dôležité: táto iniciatíva sa vzťahuje iba na verejné dopravné prostriedky. Prenajaté autá, prenajaté autobusy a iné osobné vozidlá nie sú v zásade povolené.

11. Maximálna hodnota cestovných lístkov

Vybraní účastníci dostanú iba cestovné lístky do zvolenej destinácie. Ubytovanie, náklady na pobyt, poistenie, cestovné príplatky alebo prípadné ďalšie cestovné náklady si musia hradiť samotní vybraní účastníci.

Základným pravidlom je, že každý vybraný účastník bude oprávnený na cestovný lístok v hodnote (v priemere) 255 EUR. Cestovať možno len v 2.. triede. Táto suma však môže byť vyššia v osobitných prípadoch uvedených nižšie:

 • V prípade účastníkov cestujúcich z najvzdialenejších regiónov (t. j. z ostrovov Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svätý Martin, Madeira, Azory a z Kanárskych ostrovov) do kontinentálnej Európy. Keď títo účastníci priletia na európsky kontinent, uplatňuje sa základné pravidlo;
 • V prípade účastníkov cestujúcich z miest mimo najvzdialenejších regiónov, ktorí musia do kontinentálnej Európy cestovať letecky. Keď títo účastníci priletia na európsky kontinent, uplatňuje sa základné pravidlo;
 • V prípade účastníkov s obmedzenou mobilitou a/alebo s osobitnými potrebami. Náklady sa budú posudzovať od prípadu k prípadu, podľa konkrétnych potrieb týchto účastníkov. Náklady na osobitnú výpomoc takýmto účastníkom (sprevádzajúca osoba, pes v prípade zrakovo postihnutých atď.) je možné pokryť.

12. Zrušenie cesty zo strany vybraného účastníka

Každý cestovný lístok bude vystavený na meno vybraného účastníka a za žiadnych okolností ho nemožno previesť na inú osobu. Meno uvedené na cestovnom lístku nemožno zmeniť.

Ak vybraný účastník z akéhokoľvek dôvodu zruší cestu pred tým, ako externý dodávateľ určený Európskou komisiou uskutoční rezerváciu cestovného lístka, príslušné miesto bude poskytnuté uchádzačovi uvedenému v rezervnom zozname, pričom sa bude postupovať podľa umiestnenia na základe zostupného poradia.

Ak člen skupiny (vedúci skupiny alebo člen skupiny) zruší cestu pred tým, ako externý dodávateľ určený Európskou komisiou uskutoční rezerváciu cestovného lístka, uvedené rozhodnutie neohrozí nároky celej skupiny na cestovné lístky. Ostatní členovia skupiny budú môcť cestovať tak, ako to bolo naplánované. Osobu, ktorá zrušila svoju cestu, však nemožno nahradiť iným účastníkom. Európska komisia poskytne tento nepoužitý cestovný lístok uchádzačovi uvedenému v rezervnom zozname, pričom bude postupovať podľa umiestnenia na základe zostupného poradia.

V prípade, keď cestu zruší samotný vedúci skupiny, by si skupina mala zvoliť nového vedúceho skupiny, ktorý bude novou kontaktnou osobou pre kontakt s externým dodávateľom určeným Európskou komisiou.

Po uskutočnení rezervácie sa náklady na akékoľvek potenciálne zrušenie alebo poplatky za zmenu budú účtovať účastníkom.

13. Podávanie správy o ceste

Európska komisia by sa chcela dozvedieť o skúsenostiach mladých cestovateľov. Podnecuje ich preto a uvíta, ak sa podelia o svoje skúsenosti a dobrodružstvá. Vybraní účastníci sa tak stanú ambasádormi iniciatívy DiscoverEU. Vyzývame ich, aby o svojich cestovných skúsenostiach informovali, napríklad prostredníctvom sociálnych médií ako je Instagram, Facebook a Twitter, alebo aby pripravili prezentáciu vo svojej škole alebo v miestnej komunite. Uvítame, ak sa účastníci iniciatívy stanú členmi skupiny na Facebooku. Mladí cestovatelia budú okrem toho musieť podať správu – zapojiť sa do prieskumu, ktorý dodávateľ Európskej komisie zorganizuje po skončení obdobia vyhradeného na cestovanie.

Vybraní účastníci sa budú môcť zapojiť do fotografickej súťaže, počas ktorej sa vyberie päť víťazov. Po ukončení procesu výberu účastníkov budú podrobnejšie informácie o tejto fotografickej súťaži uverejnené na webovom sídle Európskeho portálu pre mládež.

14. Vyhlásenie

Ako bolo vysvetlené, Európska komisia uhradí iba cestovné lístky. To znamená, že ubytovanie, náklady na pobyt, poistenie, cestovné príplatky a ďalšie cestovné náklady súvisiace s cestou si musia hradiť samotní vybraní účastníci. Poistenie Európska komisia neposkytne – výhradnú zodpovednosť za jeho uzatvorenie nesie vybraný účastník.

Európska komisia ani jej dodávateľ nebudú niesť zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorú spôsobí alebo utrpí ktorýkoľvek z účastníkov súťaže, ani za škodu spôsobenú tretím stranám počas vykonávania činností súvisiacich s touto súťažou alebo v dôsledku ich vykonávania.

Európska komisia ani jej dodávateľ nebudú niesť zodpovednosť za žiadnu materiálnu škodu, morálnu ujmu alebo ujmu na zdraví, ktorú účastníci alebo sprevádzajúce osoby utrpia počas cesty do naplánovanej destinácie alebo počas pobytu v nej.

Na chystanú cestu sa vzťahujú obmedzenia týkajúce sa rozpočtu, času a dostupnosti cestovných lístkov. Cesta sa preto môže stať predmetom zmeny a externý dodávateľ určený Európskou komisiou nemôže zaručiť, že chystaná cesta sa realizuje.

Vybraných účastníkov upozorňujeme, aby si zadovážili primerané zdravotné a cestovné poistenie na celé obdobie trvania cesty. Základné zdravotné poistenie počas pobytu v inej krajine Európskej únie je spravidla pokryté z povinného zdravotného poistenia v jednotlivých členských štátoch, a to na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia. Pokrytie na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia alebo súkromného zdravotného poistenia však nemusí zahŕňať všetky možné prípady, a to najmä keď je potrebná repatriácia alebo osobitné zdravotné ošetrenie. V takýchto prípadoch odporúčame uzavrieť doplnkové súkromné poistenie.

Európska komisia si vyhradzuje právo za mimoriadnych okolností upraviť pravidlá stanovené v bodoch 10 a 11.

15. Rozhodné právo

Táto súťaž sa spravuje rozhodným právom Únie, ktoré je v prípade potreby doplnené belgickým právom. Všeobecný súd alebo, v prípade odvolania Súdny dvor Európskej únie, má výhradnú právomoc rozhodovať o všetkých sporoch medzi Úniou a akýmkoľvek účastníkom týkajúcich sa výkladu, uplatňovania alebo platnosti pravidiel tejto súťaže, ak takýto spor nie je možné vyriešiť vzájomnou dohodou.

16. Ochrana údajov

Požadované údaje budú použité výhradne na účely výberu účastníkov a umožnenie toho, aby cestovná agentúra mohla uskutočniť rezerváciu cestovných lístkov.

Všetky osobné údaje bude Európska komisia spracovávať podľa nariadenia (ES) č. 45/2001 a podľa „oznámení o operáciách spracovania“ predložených úradníkovi pre ochranu údajov Európskej Komisie (verejne prístupné v registri úradníka pre ochranu údajov). Spracovanie týchto údajov vykoná „prevádzkovateľ“ Európskej Komisie na účely realizácie súťaže, plnenia jej podmienok a prijatia následných opatrení alebo ochrany finančných záujmov EÚ.

Vo vyhlásení o ochrane osobných údajov týkajúcom sa iniciatívy DiscoverEU sa vysvetľuje spôsob použitia osobných údajov v rámci tejto iniciatívy a spôsob ochrany týchto údajov. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa iniciatívy DiscoverEU nájdete na tejto adrese: https://europa.eu/youth/privacy_en

Účastníci majú právo kedykoľvek sa obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (European Data Protection Supervisor).

 

Potrebuješ viac informácií?

Ak máš otázky o iniciatíve DiscoverEU, prečítaj si odpovede na stránke venovanej najčastejším otázkam. V prípade, ak na nej nenájdeš hľadané informácie, klikni na ikonu „Opýtaj sa nás!“ a napíš nám. Usilujeme sa na všetky otázky odpovedať do štyroch pracovných dní.
Opýtaj sa nás!