Pravidlá súťaže DiscoverEU


Pravidlá súťaže DiscoverEU


1. Opis

DiscoverEU je iniciatíva Európskej únie vychádzajúca z návrhu Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je ponúknuť mladým ľuďom vo veku 18 rokov možnosť získať skúsenosti s cestovaním. Budú tak môcť využívať slobodu pohybu v Európskej únii, objavovať pritom rozmanitosť Európy, dozvedať sa o európskom kultúrnom dedičstve a histórii, spoznávať ľudí na celom kontinente a v konečnom dôsledku aj seba samého. 

Na základe tejto iniciatívy vyberie Európska komisia najmenej 60 000 mladých ľudí, ktorí spĺňajú nižšie uvedené kritériá oprávnenosti. Prihláška do súťaže sa podáva na Európskom portáli pre mládež. Prihlásiť sa bude možné od utorka 12. októbra 2021 od 12:00 (SELČ) do utorka 26. októbra 2021 do 12:00 (SELČ).

Európska komisia poskytne vybraným mladým uchádzačom cestovné poukazy, s ktorými budú môcť od 1. marca 2022 do 28. februára 2023 cestovať po Európskej únii a objavovať ju, a to počas maximálne jedného mesiaca. 

Úspešní uchádzači budú cestovať spravidla železničnou dopravou. V záujme zabezpečenia čo najširšieho prístupu sa však v rámci projektu v prípade potreby ponúkajú alternatívne spôsoby dopravy, napríklad trajekty či autobusy, a to s prihliadnutím na prírodné danosti, trvanie cesty a vzdialenosti. 

Vo výnimočných prípadoch, keď nebude možné použiť iné dopravné prostriedky, bude povolená aj cesta lietadlom. Vďaka tomu sa do tejto iniciatívy budú môcť zapojiť aj mladí ľudia z odľahlých oblastí alebo žijúci na ostrovoch. 

2. Kto sa môže prihlásiť

Na splnenie podmienok oprávnenosti musia uchádzači:

 • mať k 31. decembru 2021 vek 18 rokov; ide teda o mladých ľudí, ktorí sa narodili v období od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003 (vrátane);
 • výnimočne do tohto kola môžu prihlásiť aj tí mladí ľudia, ktorí boli oprávnení v oboch kolách v roku 2020, ktoré boli zrušené v dôsledku pandémie COVID-19. Zahŕňa to tých, ktorí sa narodili v období od 1. júla 2001 (vrátane) do 31. decembra 2002 (vrátane); 
 • mať občianstvo štátu, ktorý je v čase rozhodnutia o udelení cestovných lístkov jedným z členských štátov Európskej únie;
 • zadať správne číslo preukazu totožnosti alebo pasu v online prihláške.

/!\ Výnimka pre toto kolo: štátni príslušníci Spojeného kráľovstva sa stále môžu zúčastniť na tomto kole súťaže DiscoverEU. V dôsledku pandémie COVID-19 boli kolá súťaže DiscoverEU v roku 2020 zrušené. Finančné prostriedky boli presunuté do roku 2021. Keďže je toto kolo financované z rozpočtu na rok 2020 a štátni príslušníci Spojeného kráľovstva sa v roku 2020 súťaže mohli zúčastniť, oprávnenosť Spojeného kráľovstva sa bude uplatňovať aj na toto kolo DiscoverEU. Všetky odkazy na členské štáty Európskej únie sa preto budú vzťahovať aj na Spojené kráľovstvo, na ktoré sa bude uplatňovať status spred 31. decembra 2020.

Úspešní uchádzači, ktorým bol udelený cestovný lístok, môžu cestovať len za týchto podmienok:

 • svoju cestu začnú v krajine, ktorá je v čase rozhodnutia o udelení cestovných lístkov členským štátom Európskej únie;
 • cestovanie si naplánujú v dĺžke od jedného dňa až do jedného mesiaca;
 • cestovanie si naplánujú prinajmenšom do jednej cudzej krajiny, ktorá je v čase rozhodnutia o udelení cestovných lístkov členským štátom Európskej únie;
 • sú ochotní stať sa ambasádorom DiscoverEU.

Uchádzači, ktorí nespĺňajú kritéria oprávnenosti, nebudú zaradení do výberu. 

Iniciatíva DiscoverEU sa začala ako prípravná akcia, ktorú inicioval Európsky parlament (2018 – 2020) s cieľom poskytnúť mladým ľuďom vo veku 18 rokov príležitosti na cestovanie a mobilitu. Akcia sa výslovne zameriava na osemnásťročných, lebo tento vek je vo všeobecnosti významným krokom k dospelosti a európskemu občianstvu.*

* DiscoverEU bol prípravnou akciou Európskeho parlamentu v rokoch 2018 až 2020. Rozpočet vyčlenený na rok 2020 sa nemohol použiť z dôvodu pandémie COVID-19 a obe kolá podávania prihlášok v roku 2020 boli zrušené. Rozpočtové prostriedky boli presunuté do roku 2021, aby sa použili na organizáciu iniciatívy v roku 2021. 

3. Postup podávania prihlášky

Prihlášku do iniciatívy DiscoverEU je možné podať prostredníctvom osobitného online formulára na Európskom portáli pre mládež. Prihlášku nebude možné podať ani pred obdobím podávania prihlášok ani po ňom.

Postup podávania prihlášky pozostáva zo 7 krokov:

 1. Uchádzači prejdú najprv kontrolou oprávnenosti, čo znamená, že budú musieť uviesť dátum narodenia a štátnu príslušnosť. Ak tieto údaje nebudú v súlade s pravidlami oprávnenosti uvedenými v bode 2 „Kto sa môže prihlásiť“, nebude im umožnené vo vypĺňaní prihlášky pokračovať. Od uchádzačov sa okrem toho vyžiada súhlas s pravidlami súťaže DiscoverEU a s tým, že sa ich osobné údaje uložia a budú sa spracúvať na účel súťaže DiscoverEU. Ďalej budú musieť súhlasiť s tým, že sa s nimi Európska komisia a organizácie schválené Európskou komisiou môžu v súvislosti s iniciatívou DiscoverEU spojiť, ako aj národné agentúry programu Erasmus+ a Eurodesk.
 2. Uchádzači budú musieť uviesť, či chcú cestovať sami alebo v skupine pozostávajúcej najviac z 5 ľudí.
 3. Uchádzači budú musieť poskytnúť platnú e-mailovú adresu. Potom dostanú automatický e-mail z Európskeho portálu pre mládež, ktorý slúži na overenie platnosti ich e-mailovej adresy. Toto overenie je potrebné, keďže všetka komunikácia s uchádzačmi sa bude po výbere uskutočňovať prostredníctvom e-mailov. Overením platnosti e-mailovej adresy chce Európska komisia zabrániť jej nedovolenému používaniu inými osobami.
 4. Po overení e-mailovej adresy budú musieť záujemcovia vyplniť prihlášku. Najprv budú musieť uviesť svoje osobné údaje: štátnu príslušnosť, dátum narodenia, krstné meno, priezvisko, pohlavie, e-mailovú adresu, telefónne číslo, krajinu bydliska, región, zamestnanie a občiansky preukaz alebo pas. Mladí ľudia so zníženou pohyblivosťou a/alebo so zdravotným postihnutím budú mať možnosť uviesť v prihláške svoje osobitné potreby.
 5. Po vyplnení osobných údajov budú musieť všetci uchádzači odpovedať na súťažný kvíz pozostávajúci z 5 otázok s viacerými možnosťami odpovedí, ktoré sa týkajú všeobecných znalostí o Európskej únii a ďalších iniciatív Európskej únie zameraných na mladých ľudí. Napokon budú požiadaní, aby zodpovedali doplňujúcu otázku. Uchádzači budú následne zoradení podľa úspešnosti odpovedí v kvíze a počet vybraných uchádzačov bude závisieť od rozpočtu, ktorý je k dispozícii.
 6. V ďalšej fáze budú uchádzači požiadaní, aby poskytli doplňujúce informácie o svojich cestovných plánoch (t. j. kedy plánujú začať cestu, či pocestujú po prvýkrát sami bez rodičov, o čom by sa radi poučili z týchto skúseností, ako budú financovať chystanú cestu a ako sa dozvedeli o iniciatíve DiscoverEU). Informácie uvedené v tomto oddiele nie sú záväzné a nebudú mať žiadny vplyv na výber. Európska komisia použije zhromaždené údaje na štatistické účely a v záujme ďalšieho zlepšenia iniciatívy DiscoverEU.
 7. Všetci uchádzači dostanú po podaní prihlášky potvrdzujúci e-mail z Európskeho portálu pre mládež. V tomto e-maile budú informovaní o zaregistrovaní prihlášky a bude v ňom zahrnutý kód prihlášky a časový harmonogram na oznámenie rozhodnutí o výbere úspešných uchádzačov.

Po podaní prihlášky bude každému uchádzačovi pridelený kód. Uchádzači by si mali tento kód uchovať pre potreby ďalšej komunikácie. Kód bude uchádzač potrebovať v prípade, že bude chcieť pozvať kamarátov, aby sa pripojili k jeho skupine. Ako vedúci skupiny bude musieť zaslať kód ostatným členom skupiny, aby sa mohli zaregistrovať. Ostatní členovia skupiny sa pomocou tohto kódu zaregistrujú online a vyplnia svoje osobné údaje. 

Členovia skupiny nemusia odpovedať na kvíz ani doplňujúcu otázku. To sa vyžaduje len od vedúceho skupiny. Musia však vyplniť svoje osobné údaje, aby ich prihláška mohla byť potvrdená. Členovia skupiny musia spĺňať rovnaké kritériá oprávnenosti: mať 18 rokov a byť občanom štátu, ktorý je v čase rozhodnutia o udelení cestovných lístkov jedným z členských štátov Európskej únie (pozri aj výnimku z dôvodu pandémie COVID-19 týkajúcu sa veku v oddiele o podmienkach oprávnenosti). Ak uchádzači uviedli, že chcú cestovať sami, môžu ešte doplniť priateľov do svojej prihlášky po jej podaní a pred konečným termínom, a to podľa rovnakého postupu, ako je uvedený vyššie.

Skupinová prihláška sa bude posudzovať ako jedna prihláška. Pri výbere sa do úvahy budú brať len tí členovia skupiny, ktorí vyplnili prihlášku za použitia kódu poskytnutého vedúcim skupiny. Členovia skupiny sa neregistrujú jednotlivo. 

Skupiny sa môžu skladať z osôb rôznych štátnych príslušností, ktoré žijú na rozličných miestach.

Povolená je iba jedna prihláška na osobu. Pri výbere výhercov sa do úvahy vezme len prvá prihláška zaregistrovaná na Európskom portáli pre mládež. Jednotlivci sa nemôžu prihlasovať do niekoľkých rôznych skupín. Ak sa v akejkoľvek fáze zistia viacnásobné prihlášky, do úvahy sa vezme iba prvá prihláška zaregistrovaná na Európskom portáli pre mládež. 

Mladí ľudia, ktorí získali cestovný poukaz DiscoverEU v niektorom z predchádzajúcich kôl prihlášok, sa už do tohto kola prihlásiť nemôžu. Prípadné opakované prihlášky budú zistené vo fáze podávania prihlášok. Ak dodávateľ, ktorého Európska komisia poverila zabezpečením rezervácie cestovných lístkov, alebo samotná Európska komisia v akejkoľvek fáze tejto iniciatívy zistia, že sa opätovne prihlásili tí, ktorí už cestovný poukaz DiscoverEU získali v niektorom z predošlých kôl súťaže, dotknutí uchádzači budú zo súťaže vylúčení.

4. Postup a kritéria výberu

Pre každú krajinu je stanovená kvóta cestovných poukazov. Počet pridelených cestovných poukazov vychádza z podielu obyvateľstva jednotlivých krajín na celkovom obyvateľstve Európskej únie. 

Postup výberu sa uskutoční na základe štátnej príslušnosti, ktorú uchádzač uvedie v prihláške. V prípade, že sa do iniciatívy zapojí menej uchádzačov, než sú stanovené vnútroštátne kvóty, zvyšné cestovné poukazy sa rozdelia medzi uchádzačov pochádzajúcich z krajín, z ktorých sa prihlásilo viac uchádzačov, ako boli stanovené kvóty.

Pri výpočte kvót sa bude brať do úvahy štátna príslušnosť vedúceho skupiny. Ak sa niektorá skupina ocitne na poslednom mieste v zozname vybraných uchádzačov podľa štátnej príslušnosti, a kvóta pre uvedenú štátnu príslušnosť je už naplnená, vyberie sa celá skupina.

Uchádzači sa budú musieť najprv podrobiť kontrole kritérií oprávnenosti, t. j. zodpovedajúci dátum narodenia a zodpovedajúce občianstvo, ako je to uvedené v bodoch 2 a 3. Upozorňujeme, že uvedená kontrola sa uskutoční automaticky počas procesu podávania prihlášky a že poskytnuté údaje dodatočne skontroluje dodávateľ poverený Európskou komisiou, ktorý bude zodpovedný za rezervácie cestovných lístkov. V prípade, že dodávateľ skontrolovaním dokladu totožnosti a/alebo cestovného dokladu zistí, že uchádzač uviedol nepravdivé skutočnosti, bude daný uchádzač zo súťaže vylúčený.

V prípade, že uchádzači splnia všetky kritériá oprávnenosti, budú musieť následne splniť kritériá výberu, t. j. správne odpovedať na 5 otázok s viacerými možnosťami odpovedí a na doplňujúcu otázku. V prípade skupín bude odpovedať na 5 zadaných otázok a doplňujúcu otázku iba vedúci skupiny.

Uchádzači budú zoskupení podľa štátnej príslušnosti a ich poradie bude stanovené na základe správnych odpovedí na päť zadaných otázok a potom podľa odpovede na doplňujúcu otázku.

Po skončení obdobia podávania prihlášok budú výsledky uvedené na Európskom portáli pre mládež a odoslané členom hodnotiaceho výboru na záverečné posúdenie.

Ak by bolo príliš veľa prihlášok (jednotlivcov alebo skupín) ohodnotených rovnako a boli by na hraničnej úrovni určenej na základe stanovenej kvóty, potom ako krajné opatrenie uplatní Európska komisia zásadu „kto prv príde, ten prv berie“, a tak stanoví posledné pridelené poukazy. 

5. Hodnotiaci výbor

Zasadnutie hodnotiaceho výboru zloženého z úradníkov Európskej komisie sa uskutoční v novembri 2021. Hodnotiaci výbor posúdi výsledky výberu na základe kritérií výberu stanovených vyššie. O konečnom poradí vybraných uchádzačov, ktorí dostanú cestovné poukazy, rozhodne na základe ich odpovedí na kvíz a na doplňujúcu otázku, ako aj na základe kvót stanovených pre jednotlivé krajiny. Po uskutočnení výberu sa zostaví rezervný zoznam. Uchádzačom zaradeným do tohto rezervného zoznamu sa môžu poskytnúť cestovné poukazy v prípade, že zostanú k dispozícii finančné prostriedky, alebo ak niektorí z vybraných uchádzačov cestovné poukazy odmietnu (pozri bod 7).

Na základe posúdenia hodnotiaceho výboru príjme Európska komisia rozhodnutie o výbere, v ktorom uvedie celkový počet pridelených cestovných poukazov, celkový rozpočet vyčlenený na cestovné poukazy, zoznam vybraných uchádzačov a rezervný zoznam. 

6. Oznámenie výsledkov

Od 6. januára 2022 budú všetci žiadatelia dostávať e-mailom oznámenie o tom, či:

 • boli vybraní (a sú teda „vybranými uchádzačmi“),
 • neboli vybraní a boli zaradení na rezervný zoznam.

Po odoslaní tohto oznámenia vybraným uchádzačom sa zoznam vybraných uchádzačov odošle dodávateľovi určenému Európskou komisiou, ktorý bude zodpovedný za rezervácie cestovných lístkov. Ďalšia komunikácia bude prebiehať medzi týmto dodávateľom a vybranými uchádzačmi. Ďalšie informácie možno nájsť v bode 8.

To, či boli vybraní alebo nie, si budú môcť uchádzači overiť pomocou kódu svojej prihlášky aj na Európskom portáli pre mládež.

7. Rezervný zoznam

Všetci uchádzači, ktorí neboli vybraní, budú zaradení na rezervný zoznam v zostupnom poradí podľa ich umiestnenia na základe odpovedí na kvíz a na doplňujúcu otázku. Pokiaľ niektorí z vybraných uchádzačov stiahnu svoju prihlášku, alebo bude hodnota pridelených poukazov nižšia než rozpočet, ktorý je k dispozícii, môže Európska komisia prideliť cestovné poukazy žiadateľom zaradeným na rezervný zoznam až do úplného využitia dostupného rozpočtu. Čerpanie rozpočtu sa bude overovať každý mesiac.

Zaradením na rezervný zoznam nevznikajú uchádzačovi žiadne nároky voči Európskej komisii a zaradenie na takýto zoznam nie je pre neho zárukou, že bude vybraný v neskoršej etape.

Dodávateľ, ktorého Európska komisia poverila zabezpečením rezervácie cestovných lístkov, môže kontaktovať nevybraných uchádzačov, ktorí boli zaradení na rezervný zoznam, a vyzvať ich, aby sa zaregistrovali na rezervačnej platforme. Uchádzači zaradení na rezervný zoznam, ktorí budú kontaktovaní ku koncu obdobia realizácie projektu, si nemôžu uplatniť nárok na náhradu za cesty uskutočnené pred výzvou na registráciu, ani požadovať predĺženie obdobia určeného na realizáciu cesty.

8. Rezervácia cestovných lístkov a termíny ciest

Vybraní uchádzači musia svoju cestu začať v krajine, ktorá je v čase rozhodnutia o udelení cestovných lístkov členským štátom Európskej únie. Mali by vycestovať prinajmenšom do jednej krajiny, ktorá je v čase rozhodnutia o udelení cestovných lístkov členským štátom Európskej únie a ktorá je iná ako krajina odchodu. Cesta môže trvať od jedného dňa do jedného mesiaca (vrátane). Cesta by sa mala uskutočniť v období od 1. marca 2022 do 28. februára 2023.

Cestovné poukazy pre vybraných uchádzačov bude rezervovať, kupovať a doručovať dodávateľ poverený Európskou komisiou. Vybraní uchádzači by si za žiadnych okolností nemali rezervovať cestovné poukazy sami ani prostredníctvom cestovnej agentúry. Cestovné poukazy, ktoré si vybraní uchádzači kúpia priamo, nebudú preplatené. 

Dodávateľ určený Európskou komisiou sa skontaktuje s vybranými uchádzačmi a poskytne im prístup k online rezervačnému formuláru, ktorý bude treba vyplniť. Dodávateľ vyberie najvhodnejších dopravcov s najvýhodnejšími cenami.

Vybraní uchádzači si v zásade budú môcť vybrať z tých dvoch možností cestovania:

Flexibilná možnosť cestovania

Fixná možnosť cestovania

Dátumy, počas ktorých budú vybraní uchádzači cestovať, zostávajú flexibilné, až kým uchádzač neaktivuje cestovný poukaz.

Vybraní uchádzači oznámia dodávateľovi svoj želaný plán cesty s pevne stanovenými dátumami a časmi, kedy budú cestovať, ako aj vopred určenými cieľovými stanicami. Po zarezervovaní pevného lístka už dátumy a destinácie cesty nemožno meniť. Cesta by mala trvať maximálne jeden mesiac.

Vybraní uchádzači budú môcť cestovať počas maximálne jedného mesiaca, pričom budú mať stanovený počet dní na cestovanie. Flexibilná možnosť cestovania umožňuje vybraným uchádzačom cestovať do neobmedzeného počtu oprávnených krajín.

Vybraní uchádzači budú môcť navštíviť až dve krajiny, ktoré sú v čase rozhodnutia o udelení cestovných lístkov členskými štátmi Európskej únie (neráta sa sem členský štát, v ktorom cestu začínajú, ani členské štáty, ktorými len prechádzajú), a to počas maximálne jedného mesiaca.

Po aktivácii cestovného poukazu môžu vybraní uchádzači cestovať v dňoch idúcich za sebou alebo ich môžu rozložiť na obdobie jedného mesiaca. Môžu cestovať vlakmi, ktoré prevádzkujú európske železničné spoločnosti, ako aj niektorými trajektmi a inými dopravnými prostriedkami, ktoré vyberie dodávateľ určený Európskou komisiou. Upozorňujeme, že v niektorých vlakoch môže byť potrebná rezervácia. V týchto prípadoch si pred cestou alebo počas cestovania musia vybraní uchádzači urobiť rezervácie na cestu vlakom sami. Európska komisia neuhradí žiadne doplatky za rezervácie vo vlakoch, ani iné náklady vzniknuté v priebehu cesty.

V prípade fixnej možnosti cestovania nevznikajú žiadne náklady na rezerváciu, musí sa však dodržať rozpočtové obmedzenie vo výške 258 EUR. Vybraní uchádzači by sa mali uistiť, že ich plán cesty je realizovateľný.

 

V prípade obidvoch možností:

 • Okrem ďalej uvedených výnimočných prípadov sa musí dodržať rozpočtové obmedzenie vo výške 258 EUR.

Zrušenie cestovných plánov sa neakceptuje. Európska komisia neuhradí žiadne doplatky, ani iné náklady vzniknuté v priebehu cesty. Vybraní uchádzači, ktorí chcú cestovať na Cyprus, na Maltu a do Írska, by o tom mali informovať dodávateľa. Ako sa uvádza v prílohe I, na počet uchádzačov cestujúcich z Cypru, Malty a Írska sa bude uplatňovať kvóta. Na vybraných uchádzačov, ktorí chcú cestovať na Cyprus, na Maltu a do Írska, sa uplatní trojnásobok tejto kvóty, pričom letenky sa budú rezervovať na základe pravidla „kto prv príde, ten prv berie“. 

V prípade mladých ľudí, ktorí žijú v členských štátoch s povinnou civilnou alebo vojenskou službou sa uplatní výnimka z požiadavky na obdobie cestovania. V tomto prípade sa obdobie na realizáciu cesty predĺži o 6 mesiacov nasledujúcich po skončení ich zákonných povinností.

 

9. Dopravné prostriedky

Vybraní uchádzači budú cestovať spravidla železničnou dopravou. V záujme zabezpečenia čo najširšieho prístupu sa však v rámci projektu v prípade potreby ponúkajú alternatívne spôsoby dopravy, napríklad trajekty či autobusy, a to s prihliadnutím na prírodné danosti, trvanie cesty a vzdialenosti. Cestovať možno len v 2. triede.

Možnosť cestovania lietadlom bude povolená iba v mimoriadnych prípadoch. Platí to v prípade mladých ľudí s pobytom:

 1. v deviatich najvzdialenejších regiónoch (t. j. ostrovy Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svätý Martin, Madeira, Azory a Kanárske ostrovy);
 2. v krajinách alebo regiónoch, ktoré nie sú dostupné vyššie uvedenými dopravnými prostriedkami (železničnou dopravou, trajektmi a autobusmi);
 3. ak by cesta na hranice krajiny, odkiaľ účastník cestuje, trvala prostriedkami pozemnej alebo námornej prepravy viac ako 18 hodín.

Leteckú dopravu môžu použiť len pri prílete do krajiny odchodu a odlete z krajiny odchodu. Zvyšok cesty musia účastníci cestovať podľa základného pravidla (železničnou dopravou alebo inými alternatívnymi dopravnými prostriedkami).

Mladí ľudia z najvzdialenejších regiónov si môžu zvoliť akékoľvek miesto určenia, ktoré spĺňa stanovené požiadavky. Ak by vybraní uchádzači chceli cestovať do najvzdialenejších regiónov, bude to možné, ak dodržia rozpočtové obmedzenie vo výške 258 EUR.

Vybraní uchádzači, ktorí majú bydlisko na Cypre, na Malte alebo v Írsku, môžu cestovať lietadlom.

10. Maximálna hodnota cestovných lístkov

Vybraní uchádzači dostanú iba cestovné poukazy do zvoleného miesta určenia. Ubytovanie, náklady na pobyt, poistenie, cestovné príplatky alebo prípadné ďalšie cestovné náklady si musia hradiť sami.

Základným pravidlom je, že každý vybraný účastník má nárok na cestovný poukaz v hodnote maximálne 258 EUR. Cestovať možno len v 2. triede alebo v ekonomickej triede. Táto suma však môže byť vyššia, a to v osobitných prípadoch uvedených ďalej:

 • v prípade vybraných uchádzačov cestujúcich z najvzdialenejších regiónov EÚ (t. j. ostrovy Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svätý Martin, Madeira, Azory a Kanárske ostrovy) na európsku pevninu. Po príchode na európsku pevninu sa na nich vzťahujú základné pravidlá;
 • v prípade vybraných uchádzačov, ktorí síce nežijú v uvedených najvzdialenejších regiónoch, ale na európsku pevninu musia cestovať letecky. Po príchode na európsku pevninu sa na nich vzťahujú základné pravidlá;
 • v niektorých špecifických situáciách posudzovaných individuálne (napr. vybraní uchádzači s pobytom na iných ostrovoch, ktoré sú súčasťou EÚ) by sa mohla navyše uhradiť cesta vlakom/trajektom/autobusom;

v prípade účastníkov so zníženou pohyblivosťou a/alebo s osobitnými potrebami: náklady na osobitnú pomoc (sprevádzajúca osoba, pes v prípade zrakovo postihnutých atď.) je možné pokryť na základe príslušných dokladov, ktoré odôvodňujú ich osobitné potreby podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov krajiny, v ktorej majú pobyt.

11. Harmonogram

Začiatok registrácie utorok 12. októbra 2021 (12:00 SELČ)
Ukončenie registrácie utorok 26. októbra 2021 (12:00 SELČ)
Hodnotiaci výbor november 2021
Oznámenie rozhodnutia o pridelení cestovných lístkov od štvrtka 6. januára 2022
Najskorší dátum vycestovania utorok 1. marca 2022
Posledný dátum návratu utorok 28. februára 2023

12. Odvolanie a zrušenie cesty zo strany vybraného účastníka

Každý cestovný poukaz bude vystavený na meno vybraného účastníka a za žiadnych okolností ho nemožno previesť na inú osobu. Meno na cestovnom poukaze nemožno zmeniť.

Ak vybraný účastník z akéhokoľvek dôvodu zruší cestu pred tým, ako dodávateľ určený Európskou komisiou uskutoční rezerváciu cestovného poukazu, jeho miesto bude poskytnuté uchádzačovi uvedenému na rezervnom zozname, pričom sa bude postupovať podľa umiestnenia na základe zostupného poradia. Vybraní uchádzači by o tom mali dodávateľa informovať ešte pred uskutočnením rezervácie.

Ak člen skupiny (vedúci skupiny alebo člen skupiny) odriekne cestu pred tým, ako externý dodávateľ určený Európskou komisiou uskutoční rezerváciu cestovného poukazu, uvedené odrieknutie neohrozí nároky celej skupiny na cestovné poukazy. Ostatní členovia skupiny budú môcť cestovať tak, ako to bolo naplánované. Osobu, ktorá zrušila svoju cestu, však nemožno nahradiť iným účastníkom. Európska komisia poskytne tento ušetrený cestovný poukaz uchádzačovi uvedenému na rezervnom zozname, pričom bude postupovať podľa umiestnenia na základe zostupného poradia.

Bude sa akceptovať, ak sa niektorí členovia skupiny nakoniec rozhodnú cestovať jednotlivo. Na zvyšok skupiny to nebude mať žiadny vplyv.

Cestovný poukaz nie je možné vymeniť ani vyplatiť. Flexibilný poukaz ponúka otvorený dátum začiatku, vďaka čomu cestujúci môžu tento dátum zmeniť kedykoľvek pred dátumom uvedeným ako prvý deň cesty.

V prípade fixnej možnosti cestovania sa na zrušenie a/alebo zmenu cestovného lístka vzťahujú podmienky dopravcu; náklady nesú samotní účastníci.

13. Vyššia moc

Ak je účastník nútený cestu prerušiť z dôvodu nepredvídateľnej mimoriadnej situácie alebo udalosti, ktorú nemohol ovplyvniť a ktorá nebola spôsobená jeho chybou alebo nedbanlivosťou, je možné mu poskytnúť nový cestovný poukaz. Dodávateľ určený Európskou komisiou posúdi takéto mimoriadne situácie v každom jednotlivom prípade osobitne.

14. Podávanie správy o ceste

Európska komisia by sa chcela dozvedieť o zážitkoch mladých cestovateľov v rámci iniciatívy DiscoverEU a bude ich vyzývať, aby sa o tieto skúsenosti a zážitky podelili. Vybraní uchádzači sa po výbere stanú ambasádormi iniciatívy DiscoverEU. Uvítame, ak sa o svoje cestovné skúsenosti podelia, napríklad prostredníctvom sociálnych médií, ako je Instagram, Facebook a Twitter, alebo ak pripravia prezentáciu vo svojej škole alebo v miestnej komunite. Uchádzačom ponúkame možnosť stať sa členmi oficiálnej facebookovej skupiny #DiscoverEU Official Facebook Group. Mladí cestovatelia budú okrem toho musieť podať správu a zapojiť sa do online prieskumu, ktorý dodávateľ Európskej komisie zorganizuje po skončení obdobia vyhradeného na cestovanie. Po jeho dokončení cestovatelia dostanú automaticky vygenerované potvrdenie o účasti, v ktorom budú zdôraznené schopnosti a zručnosti, ktoré získali na ceste.

15. Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Ako bolo vysvetlené, Európska komisia uhradí iba cestovné poukazy. Ubytovanie, náklady na pobyt, poistenie, cestovné príplatky alebo prípadné ďalšie cestovné náklady si musia vybraní uchádzači hradiť sami. Európska komisia neposkytuje poistenie a výhradnú zodpovednosť za jeho uzatvorenie nesie vybraný uchádzač.

Európska komisia ani jej dodávateľ nebudú niesť zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorú spôsobí alebo utrpí ktorýkoľvek z vybraných uchádzačov súťaže, ani za škodu spôsobenú tretím stranám alebo tretími stranami v dôsledku vykonávania subvencovaných činností alebo v ich priebehu.

Európska komisia ani jej dodávateľ nebudú niesť zodpovednosť za žiadnu hmotnú a nehmotnú škodu alebo fyzickú ujmu, ktorú vybraní uchádzači alebo sprevádzajúce osoby utrpia počas cesty alebo v priebehu pobytu.

Na chystanú cestu sa vzťahujú obmedzenia týkajúce sa rozpočtu, času a dostupnosti cestovných poukazov. Cesta môže preto podliehať zmenám a externý dodávateľ určený Európskou komisiou nemôže zaručiť, že sa chystaná cesta uskutoční.

Vybraných uchádzačov upozorňujeme, aby si zadovážili primerané zdravotné a cestovné poistenie na celé obdobie trvania cesty. Základné zdravotné poistenie spravidla poskytuje účastníkovi počas cesty v rámci DiscoverEU národný systém zdravotného poistenia prostredníctvom európskeho preukazu zdravotného poistenia. Tento preukaz alebo súkromné zdravotné poistenie však nemusí vždy zahŕňať všetky eventuality, najmä ak je potrebná repatriácia alebo osobitný lekársky zákrok. V takýchto prípadoch odporúčame uzavrieť doplnkové poistenie.

Európska komisia si vyhradzuje právo za mimoriadnych okolností upraviť pravidlá stanovené v bodoch 10 a 11.

16. Uplatniteľné právo

Súťaž sa riadi právom EÚ. Výhradnú právomoc rozhodovať o všetkých sporoch medzi Úniou a akýmkoľvek prijímateľom týkajúcich sa výkladu, uplatňovania alebo platnosti pravidiel tejto súťaže, ak takýto spor nie je možné vyriešiť vzájomnou dohodou, má Súdny dvor Európskej únie.

17. Ochrana údajov

Požadované údaje sa použijú len na účely výberu uchádzačov, na rezerváciu cestovných lístkov a poskytovanie služieb spojených s iniciatívou DiscoverEU, ako je vzdelávací cyklus DiscoverEU či propagačné kampane DiscoverEU. V tomto prípade sa s účastníkom môže spojiť Európska komisia a organizácie schválené Európskou komisiou, ako aj národné agentúry programu Erasmus+ a Eurodesk.

Všetky osobné údaje bude Európska komisia spracovávať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45-2001] a podľa „oznámení o operáciách spracovania“ predložených úradníkovi pre ochranu údajov Európskej komisie (verejne prístupné v registri úradníka pre ochranu údajov). Spracovanie týchto údajov vykoná „prevádzkovateľ údajov“ Európskej komisie na účely realizácie súťaže, plnenia jej podmienok a prijatia následných opatrení alebo ochrany finančných záujmov EÚ.

Vo vyhlásení o ochrane osobných údajov týkajúcom sa iniciatívy DiscoverEU sa uchádzačom vysvetľuje spôsob použitia osobných údajov v rámci tejto iniciatívy a spôsob ochrany týchto údajov. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa iniciatívy DiscoverEU nájdete na tejto adrese: https://europa.eu/youth/privacy_en

Uchádzači majú právo kedykoľvek sa obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (European Data Protection Supervisor).

18. Sťažnosti

Formulár sťažnosti bude dostupný na webovom sídle dodávateľa, ktorého Európska komisia poverila zabezpečením rezervácie cestovných lístkov. Vybraní uchádzači budú o tejto možnosti informovaní, keď si budú rezervovať cestovné poukazy.