Zasady konkursu DiscoverEU


Zasady konkursu DiscoverEU


1. Opis

DiscoverEU to inicjatywa Unii Europejskiej, której pomysłodawcą był Parlament Europejski. Jej celem jest umożliwienie osiemnastolatkom z Europy odbycia zaplanowanej przez siebie podróży, podczas której odkryją zalety swobodnego przemieszczania się po Unii Europejskiej oraz poznają różnorodność Europy, jak również jej dziedzictwo kulturowe i historię. Inicjatywa umożliwi im także zawieranie znajomości z mieszkańcami całego kontynentu, a co za tym idzie – lepsze poznanie samych siebie.

W ramach tej inicjatywy Komisja Europejska wybierze co najmniej 30 tys. młodych ludzi, którzy w dniu 30 czerwca 2020 r. będą mieć ukończone 18 lat. Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 12 marca 2020 r., godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego, do 26 marca 2020 r., godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Komisja Europejska przyzna laureatom bilety na podróż po Unii Europejskiej, którą będą mogli odbyć w okresie między 1 lipca 2020 r. a 28 lutego 2021 r. i która może trwać do jednego miesiąca. 

Co do zasady, laureaci będą podróżować koleją. Aby jednak umożliwić udział w konkursie jak najszerszej grupie osób, w razie konieczności akceptowane będą alternatywne rodzaje transportu, takie jak promy i autobusy, z uwzględnieniem odległości oraz aspektów czasowych i środowiskowych.

W wyjątkowych przypadkach, gdy żadne inne środki transportu nie będą dostępne, dozwolona będzie podróż samolotem. Dzięki temu młodzi ludzie mieszkający na obszarach oddalonych lub na wyspach także będą mieli możliwość udziału w tym projekcie.

2. Kryteria kwalifikowalności

Chętni do udziału w konkursie muszą:

 • w dniu 30 czerwca 2020 r. mieć ukończone 18 lat – konkurs jest skierowany do osób urodzonych między 1 lipca 2001 r. (włącznie) a 30 czerwca 2002 r. (włącznie),
 • w momencie wydania decyzji o przyznaniu biletów być obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • podać w internetowym formularzu zgłoszeniowym prawidłowy numer dowodu tożsamości lub paszportu.

Uczestnicy, którym przyznano bilety, mogą odbyć podróż wyłącznie, jeśli:

 • rozpoczną podróż w kraju, który w momencie wydania decyzji o przyznaniu biletów będzie państwem członkowskim Unii Europejskiej,
 • zaplanują podróż trwającą co najmniej jeden dzień i maksymalnie 30 dni,
 • zaplanują podróż do co najmniej jednego kraju, który w momencie wydania decyzji o przyznaniu biletów będzie państwem członkowskim Unii Europejskiej,
 • będą gotowi zostać ambasadorami DiscoverEU.

Uczestnicy, którzy nie spełniają kryteriów kwalifikowalności, nie zostaną uwzględnieni w procedurze selekcji.

DiscoverEU jest działaniem przygotowawczym – z inicjatywą tą wystąpił Parlament Europejski, aby zaoferować młodym ludziom w wieku 18 lat szansę na odbycie podróży. Działanie skierowane jest konkretnie do 18-latków, ponieważ wiek ten postrzegany jest na ogół jako moment wkroczenia w dorosłość, otwierający również możliwości aktywnego skorzystania z praw przysługujących z racji obywatelstwa w Unii Europejskiej.

3. Procedura nadsyłania zgłoszeń

Kandydaci mogą przesyłać swoje zgłoszenia do udziału w obecnej rundzie konkursu DiscoverEU za pośrednictwem specjalnego internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na Europejskim Portalu Młodzieżowym. Zgłoszenia nadesłane przed terminem lub po terminie nie będą przyjmowane.

Procedura nadsyłania zgłoszeń składa się z siedmiu etapów:

 1. Kandydaci muszą najpierw przejść test kwalifikowalności, w ramach którego zostaną poproszeni o podanie daty urodzenia i obywatelstwa. Jeżeli dane te nie będą zgodne z kryteriami kwalifikowalności, o których mowa w pkt 2, wówczas nie będą oni mogli przejść do kolejnego etapu. Kandydaci zostaną dodatkowo poproszeni o zaakceptowanie zasad konkursu DiscoverEU, o wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie ich danych osobowych do celów konkursu DiscoverEU, a także o wyrażenie zgody na to, aby w związku z konkursem DiscoverEU skontaktowała się z nimi Komisja Europejska i organizacje upoważnione przez nią do tego celu.
 2. Kandydaci będą musieli wskazać, czy będą podróżować w pojedynkę czy też w grupie (liczącej maksymalnie pięć osób).
 3. Kandydaci będą musieli podać ważny adres e-mail. Następnie otrzymają automatyczną wiadomość e-mail z Europejskiego Portalu Młodzieżowego służącą weryfikacji poprawności podanego adresu. Weryfikacja jest niezbędna, gdyż wszelka korespondencja z laureatami będzie się odbywać drogą elektroniczną. Zwracając się do kandydatów o potwierdzenie ich adresu e-mail, Komisja Europejska zapobiega nieuprawnionemu wykorzystaniu adresów e-mail przez inne osoby.
 4. Po sprawdzeniu podanego adresu e-mail kandydaci będą musieli wypełnić formularz zgłoszenia. Najpierw będą musieli podać swoje dane osobowe: obywatelstwo, datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania, region, zawód i numer dowodu tożsamości lub paszportu. Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub niepełnosprawne będą miały możliwość poinformowania o swoich szczególnych potrzebach.
 5. Po wpisaniu danych osobowych każdy kandydat będzie musiał udzielić odpowiedzi na quiz składający się z pięciu pytań wielokrotnego wyboru dotyczących Unii Europejskiej oraz innych unijnych inicjatyw skierowanych do młodzieży. Na koniec kandydaci zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Laureaci będą wyłaniani do wyczerpania dostępnego budżetu, a miejsca na liście laureatów będą im przyznawane w oparciu o udzielone odpowiedzi.
 6. Na kolejnym etapie kandydaci zostaną poproszeni o podanie dodatkowych informacji na temat ich planów podróży (tj. kiedy planują rozpocząć podróż, czy odwiedzili już inny kraj UE, czy po raz pierwszy będą podróżować bez rodziców, czego by się chcieli nauczyć podczas tej podróży, w jaki sposób sfinansują podróż oraz skąd dowiedzieli się o inicjatywie DiscoverEU). Informacje podane w tej części nie są wiążące i nie będą miały żadnego wpływu na proces selekcji laureatów. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane do celów statystycznych oraz jako źródło informacji dla Komisji Europejskiej, które pomoże jej ulepszyć inicjatywę DiscoverEU.
 7. Po wysłaniu zgłoszenia każdy kandydat otrzyma z Europejskiego Portalu Młodzieżowego wiadomość e-mail, która będzie zawierać potwierdzenie, że zgłoszenie zostało zarejestrowane, a także nadany kod zgłoszenia oraz informację dotyczącą terminu otrzymania wiadomości z decyzją o przyznaniu nagrody.

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego każdy kandydat otrzyma kod. Kandydaci powinni zachować ten kod – będzie im potrzebny podczas wszelkiej późniejszej korespondencji. Jeśli dany kandydat będzie chciał zaprosić inne osoby do dołączenia do jego grupy, zostanie liderem grupy i będzie musiał przekazać otrzymany kod pozostałym członkom grupy w celu umożliwienia im rejestracji. Posługując się kodem otrzymanym od lidera grupy, pozostali członkowie muszą zarejestrować się online i podać swoje dane osobowe. 

Należy pamiętać, że członkowie grupy nie muszą wypełniać quizu ani udzielać odpowiedzi na pytanie dodatkowe – musi to zrobić tylko lider grupy. Muszą oni jednak podać swoje dane osobowe, aby potwierdzić swoje zgłoszenie. Członkowie grupy muszą spełniać te same kryteria kwalifikowalności, czyli mieć ukończone 18 lat i w momencie wydania decyzji o przyznaniu biletów być obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, Nawet jeśli kandydaci wskazali, że chcą podróżować w pojedynkę, mogą dodawać znajomych w swoim zgłoszeniu po jego wysłaniu i przed ostatecznym terminem, zgodnie z tą samą procedurą, o której mowa powyżej.

Zgłoszenie grupowe liczy się jako pojedyncze zgłoszenie. Do udziału w konkursie będą się kwalifikować tylko ci członkowie grupy, którzy w formularzu zgłoszenia podali kod otrzymany od lidera grupy. Członkowie grupy nie mogą rejestrować się indywidualnie. 

Grupy mogą składać się z osób różnej narodowości mieszkających w różnych miejscach.

Można wysłać tylko jedno zgłoszenie na osobę. Podczas selekcji laureatów uwzględnione zostanie tylko pierwsze zgłoszenie zarejestrowane na Europejskim Portalu Młodzieżowym. Poszczególne osoby nie mogą się zgłaszać w ramach różnych grup. Jeżeli na którymkolwiek etapie zostaną wykryte wielokrotne zgłoszenia, uwzględnione zostanie jedynie pierwsze zgłoszenie zarejestrowane na Europejskim Portalu Młodzieżowym. 

Młodzi ludzie, którzy otrzymali już bilety na podróż w wyniku ostatniej rundy zgłoszeń do konkursu DiscoverEU w listopadzie 2019 r., nie mogą nadesłać teraz drugiego zgłoszenia. Zostanie to wykryte na etapie otrzymywania zgłoszeń. Jeżeli na którymkolwiek etapie wdrażania inicjatywy wykryte zostaną – czy to przez zewnętrzną firmę wyznaczoną przez Komisję Europejską do celów dokonania rezerwacji, czy też przez samą Komisję Europejską – zgłoszenia nadesłane przez osoby, którym przyznano bilety na podróż w ramach ostatniej rundy zgłoszeń do konkursu DiscoverEU, osoby takie zostaną wykluczone z udziału w konkursie. 

4. Procedura selekcji laureatów i kryteria wyboru

Dla każdego kraju ustalono limit biletów. Przydział biletów na podróż opiera się na odsetku ludności każdego kraju w porównaniu z całkowitą liczbą ludności Unii Europejskiej. 

Procedura selekcji laureatów zostanie przeprowadzona na podstawie obywatelstwa wskazanego przez kandydata w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku gdy liczba zgłoszeń będzie niższa od ustalonego limitu na dany kraj, pozostałe bilety zostaną rozdysponowane pomiędzy kandydatów z krajów, w których liczba zgłoszeń przekroczyła ustalone limity.

W przypadku zgłoszenia grupowego za wyznacznik będzie uznawane obywatelstwo lidera grupy. Jeśli ostatnią pozycję na liście zakwalifikowanych kandydatów o danym obywatelstwie będzie zajmować grupa, a limit dla osób o tym obywatelstwie został wyczerpany, wówczas do udziału zostanie dopuszczona cała grupa.

Kandydaci muszą najpierw pomyślnie przejść test kwalifikowalności, tj. ich data urodzenia i obywatelstwo muszą spełniać kryteria kwalifikowalności określone w pkt 2 i 3. Należy pamiętać, że podczas rejestracji zgłoszenia dane będą sprawdzane automatycznie, a następnie zostaną powtórnie zweryfikowane przez firmę wyznaczoną przez Komisję Europejską do realizacji rezerwacji. Jeżeli firma ta wykryje, sprawdzając dowód osobisty lub paszport, że kandydat złożył fałszywą deklarację, zostanie on wykluczony z konkursu.

Jeśli wszystkie kryteria kwalifikowalności zostały spełnione, kandydaci będą musieli spełnić także wymogi konkursowe, czyli udzielić prawidłowych odpowiedzi na pięć pytań wielokrotnego wyboru i odpowiedzieć na pytanie dodatkowe. W przypadku zgłoszenia grupowego tylko lider grupy udziela odpowiedzi na pięć pytań quizowych i pytanie dodatkowe.

Kandydaci zostaną pogrupowani według obywatelstwa oraz sklasyfikowani na podstawie prawidłowych odpowiedzi na pięć pytań zawartych w quizie, a następnie na podstawie odpowiedzi udzielonej na pytanie dodatkowe.

Po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń rezultaty zostaną pobrane z Europejskiego Portalu Młodzieżowego i przesłane do członków komisji oceniającej, aby ta dokonała ostatecznej selekcji.

Jeżeli po sporządzeniu rankingu okaże się, że liczba zgłoszeń (indywidualnych lub grupowych) zajmujących pozycję ex aequo przekracza z góry ustalony limit, Komisja Europejska zastosuje zasadę „kto pierwszy, ten lepszy” w celu ustalenia ostatnich miejsc. 

5. Komisja oceniająca

Komisja oceniająca składająca się z urzędników Komisji Europejskiej zbierze się w kwietniu 2020 r. Dokona przeglądu wyników uzyskanych w oparciu o kryteria konkursowe wyszczególnione powyżej. Po przeanalizowaniu rezultatów komisja podejmie decyzję co do ostatecznej listy laureatów, którzy otrzymają bilety na podróż. Decyzja ta zostanie podjęta w oparciu o odpowiedzi udzielone na quiz i na pytanie dodatkowe, z uwzględnieniem limitów dla poszczególnych krajów. Po ustaleniu listy laureatów sporządzona zostanie lista rezerwowa. Kandydaci z listy rezerwowej będą mogli otrzymać bilety na podróż, w przypadku gdy część budżetu nie zostanie rozdysponowana lub jeśli niektórzy spośród laureatów zrzekną się swoich biletów na podróż (zob. pkt 7).

Na podstawie wyników prac komisji oceniającej Komisja Europejska wyda decyzję o przyznaniu biletów, w której podane zostaną: łączna liczba przyznanych biletów, łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na ich zakup, lista laureatów oraz lista rezerwowa. 

6. Powiadamianie o wynikach

Między 4 maja 2020 r. a 18 maja 2020 r. wszyscy kandydaci otrzymają wiadomość e-mail z informacją, czy:

 • zostali wybrani („wybrani uczestnicy” / „laureaci”)
 • nie zostali wybrani, ale zostali wpisani na listę rezerwową.

Po poinformowaniu laureatów o wygranej ich dane zostaną przekazane zewnętrznej firmie wyznaczonej przez Komisję Europejską do rezerwacji biletów. W związku z tym dalsza komunikacja będzie się odbywać między tą zewnętrzną firmą a laureatami. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 8.

Kandydaci będą również mogli sprawdzić na Europejskim Portalu Młodzieżowym, czy zostali wybrani czy nie, podając do tego celu swój kod zgłoszenia.

7. Lista rezerwowa

Kandydaci, którzy nie zostali wybrani, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej w kolejności od najwyższego do najniższego miejsca, w zależności od ich odpowiedzi na pytania quizowe i pytanie dodatkowe. W przypadku gdy niektórzy spośród laureatów wycofają swoje zgłoszenia lub gdy wartość przyznanych biletów będzie niższa niż dostępny budżet, Komisja Europejska będzie mogła przyznać bilety kandydatom z listy rezerwowej, aż do wyczerpania dostępnych środków budżetowych. Bieżący stan dostępnego budżetu będzie weryfikowany co miesiąc.

Umieszczenie kandydata na liście rezerwowej nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie Komisji Europejskiej ani nie gwarantuje, że danemu kandydatowi zostaną przyznane bilety w późniejszym terminie.

Zewnętrzna firma wyznaczona przez Komisję Europejską do obsługi rezerwacji może skontaktować się z kandydatami z listy rezerwowej, aby zaprosić ich do rejestracji na platformie do rezerwacji biletów. Osoby, które otrzymają zaproszenie pod koniec realizacji projektu dlatego, że znajdowały się na liście rezerwowej, nie mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży odbytej przed otrzymaniem zaproszenia ani o przedłużenie okresu przewidzianego na podróż.

8. Rezerwacja biletów i daty przejazdów

Laureaci rozpoczną podróż w kraju, który w momencie wydania decyzji o przyznaniu biletów będzie państwem członkowskim Unii Europejskiej. Podróż musi obejmować co najmniej jeden kraj, który w momencie wydania decyzji o przyznaniu biletów będzie państwem członkowskim Unii Europejskiej i który musi być inny niż kraj, w którym podróż została zapoczątkowana. Młodzi ludzie mogą zaplanować podróż trwającą minimum jeden dzień i maksymalnie jeden miesiąc. Podróż powinna odbyć się między 1 lipca 2020 r. a 28 lutego 2021 r.

Bilety na podróż dla laureatów zostaną zarezerwowane, zakupione i dostarczone przez zewnętrzną firmę wyznaczoną przez Komisję Europejską. Laureaci nie powinni w żadnym wypadku kupować biletów na własną rękę ani za pośrednictwem jakiegokolwiek biura podróży. Koszty biletów zakupionych bezpośrednio przez laureatów nie zostaną zwrócone.

Zewnętrzna firma wyznaczona przez Komisję Europejską skontaktuje się z laureatami i udostępni im elektroniczny formularz rezerwacji, który będą musieli wypełnić, aby otrzymać bilety. Firma ta wybierze najodpowiedniejszych i najbardziej konkurencyjnych przewoźników.

Zgodnie z podstawową zasadą laureaci będą mogli wybrać jedną z dwóch następujących opcji podróży:

Elastyczny plan podróży

Ustalony plan podróży

Daty przejazdów laureatów pozostają elastyczne. Na bilecie podana będzie jednak „data początkowa”. Począwszy od tej daty bilet zachowa ważność przez jeden miesiąc.

Laureaci przekażą zewnętrznej firmie plan podróży obejmujący ustalone dni i godziny podróży oraz określone miejsca docelowe. Po przedstawieniu przez uczestnika formularza rezerwacji nie można już zmienić dat podróży. Podróż powinna zostać zaplanowana na okres maksymalnie jednego miesiąca.

Laureaci będą mogli podróżować przez okres maksymalnie jednego miesiąca obejmujący określoną liczbę dni podróży. Elastyczny plan podróży umożliwia laureatom wyjazd do wielu krajów.

Laureaci będą mogli odwiedzić maksymalnie dwa kraje, które w momencie wydania decyzji o przyznaniu biletów będą państwami członkowskimi Unii Europejskiej (nie obejmuje to państwa członkowskiego, z którego rozpocznie się podróż, ani państw członkowskich, przez które laureaci będą przejeżdżać), w okresie nieprzekraczającym jednego miesiąca.

Przejazdy laureatów mogą odbywać się w kolejne dni lub mogą być rozłożone w czasie w trakcie trwania okresu podróży. Laureaci mogą podróżować pociągami europejskich przedsiębiorstw kolejowych, a także promami i innymi środkami transportu wybranymi przez zewnętrzną firmę wyznaczoną przez Komisję Europejską. Należy pamiętać, że w niektórych pociągach niezbędne może być wykupienie miejscówki. W takich przypadkach laureaci muszą sami zarezerwować miejsce w pociągu przed rozpoczęciem podróży lub w jej trakcie. Komisja Europejska nie pokrywa żadnych kosztów związanych z rezerwacją miejsc w pociągu ani żadnych innych kosztów poniesionych w trakcie podróży. 

Z podróżą w wariancie ustalonym nie wiążą się żadne koszty rezerwacji, niemniej budżet jest ograniczony do 258 euro. Laureaci powinni upewnić się, że trasa ich podróży jest realistyczna. 

 

W przypadku obu opcji:

 • Obowiązuje limit 258 euro, który musi być przestrzegany, z wyjątkiem przypadków wyjątkowych opisanych poniżej.
 • Anulowanie przejazdów i zmiany trasy nie są dopuszczalne.
 • Komisja Europejska nie pokrywa żadnych kosztów dodatkowych ani żadnych innych kosztów poniesionych w trakcie podróży.

Laureaci, którzy chcą udać się na Cypr lub Maltę bądź do Irlandii, powinni poinformować o tym zewnętrzną firmę. Dla podróżujących z Cypru, Malty i Irlandii wprowadzony zostanie limit określony w załączniku I. W przypadku laureatów, którzy będą chcieli odbyć podróż na Cypr, Maltę lub do Irlandii, zastosowana zostanie trzykrotność tego limitu, a bilety lotnicze będą rezerwowane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. 
 
W przypadku młodych ludzi mieszkających w państwach członkowskich, w których istnieje wymóg obowiązkowych prac społecznych lub odbycia służby wojskowej, zostanie zastosowane odstępstwo od wymogu dotyczącego czasu przewidzianego na odbycie podróży. W takim przypadku okres przewidziany na odbycie podróży zostanie przedłużony do sześciu miesięcy od wywiązania się przez nich z obowiązków wynikających z mocy prawa.

9. Środki transportu

Co do zasady, laureaci będą podróżować koleją. Aby jednak umożliwić udział w konkursie jak najszerszej grupie osób, w razie konieczności akceptowane będą alternatywne rodzaje transportu, takie jak promy i autobusy, z uwzględnieniem odległości oraz aspektów czasowych i środowiskowych. Bilety będą upoważniały do przejazdu 2. klasą.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna będzie podróż samolotem. Jest to opcja dostępna dla osób, które mieszkają:

 1. na terenie dziewięciu regionów najbardziej oddalonych (tj. Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Reunion, Majotta, Saint-Martin, Madera, Azory i Wyspy Kanaryjskie),
 2. w krajach/regionach, do których nie da się dojechać określonymi wyżej środkami transportu (koleją, promem ani autobusem),
 3. jeśli podróż do granicy kraju, z którego rozpoczyna się podróż, zajęłaby kandydatom ponad 18 godzin drogą lądową lub morską.

Wyłącznie podróż z pierwszego kraju i podróż powrotna mogą się odbyć samolotem. Pozostałą część przejazdu uczestnicy muszą odbyć zgodnie z zasadą podstawową (koleją lub alternatywnymi środkami transportu).

Młodzi ludzie z regionów najbardziej oddalonych mogą wybrać dowolny cel podróży zgodny z ustalonymi wymogami. Laureaci, którzy chcieliby odbyć podróż do regionów najbardziej oddalonych, mogą to zrobić, jeżeli koszt ich podróży nie przekracza limitu w wysokości 258 euro.

Laureaci, którzy mieszkają na Cyprze, Malcie lub w Irlandii, mogą podróżować samolotem. 

10. Maksymalna wartość biletów

Laureaci otrzymają wyłącznie bilety na przejazd do wskazanego celu podróży. Koszty zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, dopłat do przejazdu i inne wydatki związane z podróżą laureaci ponoszą we własnym zakresie.

Zgodnie z podstawową zasadą każdemu laureatowi przysługuje sfinansowanie jego biletów do maksymalnej wartości 258 euro. Bilety będą upoważniały wyłącznie do przejazdu 2. klasą lub klasą ekonomiczną. Kwota ta może być jednak zwiększona w szczególnych przypadkach, wymienionych poniżej:

 • W przypadku laureatów podróżujących z regionów najbardziej oddalonych (tj. Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Reunion, Majotta, Saint-Martin, Madera, Azory i Wyspy Kanaryjskie) do Europy kontynentalnej. Kiedy znajdą się już jednak w Europie kontynentalnej, obowiązywać ich będzie podstawowa zasada.
 • W przypadku uczestników pochodzących z innych obszarów niż regiony najbardziej oddalone, ale którzy do Europy kontynentalnej mogą dotrzeć tylko samolotem. Kiedy znajdą się już jednak w Europie kontynentalnej, obowiązywać ich będzie podstawowa zasada.
 • W niektórych szczególnych przypadkach ocenianych w trybie indywidualnym (np. laureaci mieszkający na innych wyspach należących do UE) pokryte mogą zostać koszty dodatkowej podróży pociągiem/promem/autokarem.  
 • W przypadku laureatów o ograniczonej sprawności ruchowej lub szczególnych potrzebach mogą zostać pokryte koszty specjalnej pomocy (osoba towarzysząca, pies-przewodnik towarzyszący laureatowi słabo widzącemu itp.), w oparciu o odpowiednie dokumenty uzasadniające szczególne potrzeby, zgodnie z wymogami prawa w kraju ich zamieszkania.

11. Harmonogram

Początek rejestracji  12 marca 2020 r. (godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego)
Koniec rejestracji 26 marca 2020 r. (godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego)
Posiedzenie komisji oceniającej Kwiecień 2020 r. 
Powiadomienie o decyzji Maj 2020 r.  
Termin pierwszego możliwego wyjazdu 1 lipca 2020 r.
Termin ostatniego możliwego powrotu 28 lutego 2021 r.

12. Rezygnacja z udziału i anulowanie podróży przez laureatów

Każdy bilet będzie imienny i w żadnym wypadku nie będzie można go przenieść na inną osobę. Nie można zmienić imienia ani nazwiska na bilecie.

Jeżeli laureat z dowolnego powodu zrezygnuje z biletu, zanim jeszcze zewnętrzna firma wyznaczona przez Komisję Europejską dokona rezerwacji, jego miejsce zostanie przyznane kolejnej osobie z listy rezerwowej. Laureaci proszeni są o poinformowanie zewnętrznej firmy o rezygnacji, zanim dokona ona rezerwacji.

Jeśli jedna z osób w grupie (lider lub inny członek) zrezygnuje z podróży, zanim firma zatrudniona przez Komisję Europejską dokona rezerwacji, rezygnacja ta nie wpłynie na rezerwacje pozostałych członków grupy. Pozostałe osoby z tej grupy będą nadal mogły odbyć swoją podróż według planu. Nie można jednak osoby, która zrezygnowała, zastąpić inną. Komisja Europejska przyzna taki niewykorzystany bilet osobie zajmującej kolejne miejsce na liście rezerwowej.

Jeśli niektórzy członkowie grupy ostatecznie zdecydują się podróżować na własną rękę, nie wpłynie to na całą grupę – sytuacja taka jest dopuszczalna.

Po dokonaniu rezerwacji nie można wprowadzić żadnych zmian w elastycznym planie podróży. W przypadku ustalonego planu podróży anulowanie i zmiany podlegają warunkom określonym w regulaminie przewoźnika; opłaty ponosi laureat.

13. Siła wyższa

W przypadku gdy podróż zostanie przerwana z powodu wystąpienia nieprzewidzianych, wyjątkowych okoliczności lub zdarzeń pozostających poza kontrolą uczestnika i których nie można uznać za konsekwencję błędu lub zaniedbania ze strony uczestnika, mogą zostać przyznane nowe bilety na podróż. Zewnętrzna firma zatrudniona przez Komisję Europejską osobno oceni każdą z takich szczególnych sytuacji.

14. Relacje z podróży

Komisja Europejska chciałaby, aby młodzi laureaci DiscoverEU opowiedzieli o swoich doświadczeniach i przygodach. Wyłonieni w konkursie laureaci staną się ambasadorami inicjatywy DiscoverEU. Komisja zachęca do tego, aby swoje relacje z podróży umieszczali na serwisach społecznościowych takich jak Instagram, Facebook i Twitter lub aby wystąpili z prezentacją w swojej szkole lub przed społecznością lokalną. Mogą również dołączyć do oficjalnej grupy #DiscoverEU na Facebooku. Zadaniem młodych podróżników będzie też wypełnienie ankiety otrzymanej od zewnętrznej firmy zatrudnionej przez Komisję Europejską po powrocie z podróży. 

15. Zastrzeżenie

Komisja Europejska pokrywa jedynie określone powyżej koszty biletów na podróż. W związku z tym koszty zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, dopłat do przejazdu i wszelkie inne wydatki związane z podróżą laureaci ponoszą we własnym zakresie. Komisja Europejska nie zapewnia ubezpieczenia, dlatego wyłączna odpowiedzialność za takie ubezpieczenie spoczywa na laureacie.

Komisja Europejska ani zatrudniona zewnętrzna firma nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane lub poniesione przez któregokolwiek laureata, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim lub przez osoby trzecie w wyniku lub w trakcie realizacji finansowanych działań.

Komisja Europejska ani zatrudniona zewnętrzna firma nie ponoszą odpowiedzialności za żadne materialne, niematerialne ani fizyczne szkody poniesione przez laureatów lub osoby im towarzyszące w trakcie podróży lub podczas pobytu.

Planowana podróż podlega ograniczeniom związanym z budżetem, harmonogramem i dostępnością biletów. Z tego względu podróż może podlegać zmianom, a wyznaczona przez Komisję Europejską zewnętrzna firma nie może zagwarantować, że zaplanowana podróż będzie mogła się odbyć.

Zalecamy, aby laureaci nabyli odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne i podróżne na czas trwania podróży. Podstawowy zakres ubezpieczenia zdrowotnego na czas podróży w ramach konkursu DiscoverEU jest zazwyczaj zapewniany przez narodowy fundusz zdrowia w formie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Zakres europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego niekoniecznie obejmuje wszystkie możliwe przypadki, zwłaszcza gdy zajdzie potrzeba przewiezienia uczestnika do kraju lub przeprowadzenia szczególnej interwencji medycznej. Na wypadek tego rodzaju sytuacji zaleca się nabycie dodatkowej polisy ubezpieczeniowej. 

W wyjątkowych sytuacjach Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do zmiany zasad określonych w punktach 10 i 11.

16. Prawo właściwe

Konkurs jest regulowany prawem UE. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest jedynym organem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów między Unią a którymkolwiek z laureatów w sprawie interpretacji, zastosowania lub ważności zasad tego konkursu, jeśli takiego sporu nie można rozstrzygnąć polubownie.

17. Ochrona danych

Wymagane w konkursie dane zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby wyłonienia laureatów i umożliwienia rezerwacji biletów.

Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane przez Komisję Europejską zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. (uchylającym rozporządzenie (WE) nr 45/2001) oraz zgodnie z treścią „zawiadomień o czynnościach przetwarzania danych” przekazywanych inspektorowi ochrony danych (IOD) Komisji Europejskiej (ogólnie dostępnych w rejestrze prowadzonym przez IOD). Dane te będą przetwarzane przez „kontrolera danych” Komisji Europejskiej do celów przeprowadzenia konkursu i podjęcia działań następczych lub ochrony interesów finansowych UE.

Oświadczenie o ochronie prywatności w ramach inicjatywy DiscoverEU zawiera wyjaśnienia dotyczące sposobu, w jaki dane osobowe uczestników inicjatywy są wykorzystywane oraz chronione. Oświadczenie o ochronie prywatności w ramach inicjatywy DiscoverEU można znaleźć tutaj: https://europa.eu/youth/privacy_en

Zainteresowanym osobom przysługuje prawo do odwołania się w każdej chwili do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

18. Skargi

Formularz skargi będzie dostępny na stronie internetowej zewnętrznej firmy wyznaczonej przez Komisję Europejską do celów dokonania rezerwacji biletów. Laureaci zostaną poinformowani o tej możliwości w momencie, kiedy będą rezerwowane ich bilety.