Wedstrijdreglement DiscoverEU


Wedstrijdreglement DiscoverEU


De informatie op deze pagina zal binnenkort worden bijgewerkt.

1. Beschrijving

DiscoverEU is een initiatief van de Europese Unie, op basis van een voorstel van het Europees Parlement, dat tot doel heeft jongeren van 18 jaar een reiservaring te laten opdoen waarmee zij, dankzij de vrijheid van verkeer in de Europese Unie, de kans krijgen kennis te maken met de verscheidenheid, de culturele rijkdom en de geschiedenis van Europa, in contact te komen met mensen uit heel Europa en uiteindelijk zichzelf beter te leren kennen.

De Europese Commissie zal hiervoor ten minste 30 000 jongeren selecteren die op 30 juni 2020 18 jaar oud zijn. Jongeren kunnen zich aanmelden op de Europese Jongerensite. De aanvraagronde loopt van 12 maart 2020, 12.00 uur, tot 26 maart 2020, 12.00 uur (lokale tijd Brussel en Amsterdam).

De geselecteerde jongeren krijgen een reispas waarmee zij tussen 1 juli 2020 en 28 februari 2021 maximaal een maand de Europese Unie kunnen ontdekken. 

In principe reizen de deelnemers met de trein. Om zo veel mogelijk jongeren de kans te geven op reis te gaan, mogen deelnemers in sommige gevallen ook per veerboot en bus reizen, als dat nodig, sneller of korter is, of beter voor het milieu. 

In uitzonderlijke gevallen mogen zij, wanneer er geen andere vervoersmiddelen beschikbaar zijn, zelfs per vliegtuig reizen. Zo kunnen jongeren die in afgelegen gebieden of op eilanden wonen, ook deelnemen aan dit initiatief. 

2. Wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen, moeten kandidaten:

 • 18 jaar oud zijn op 30 juni 2020 (dus geboren zijn tussen 1 juli 2001 en 30 juni 2002)
 • de nationaliteit van een van de EU-landen hebben op het moment dat de uitslag van de selectie bekendgemaakt wordt
 • hun ID-kaartnummer of paspoortnummer invullen in het aanvraagformulier

Geselecteerde kandidaten moeten:

 • hun reis beginnen in een land dat lid is van de EU op het moment dat de uitslag van de selectie bekendgemaakt wordt
 • 1 tot 30 dagen op reis gaan
 • naar ten minste één ander land reizen dat lid is van de EU op het moment dat de uitslag van de selectie bekendgemaakt wordt
 • bereid zijn ambassadeur van DiscoverEU te worden

Wie niet aan deze criteria voldoet, komt niet in aanmerking voor deelname. 

DiscoverEU is een initiatief van het Europees Parlement met als doel jongeren die 18 worden de kans te geven op reis te gaan. De actie is gericht op jongeren van 18, omdat zij op die leeftijd een grote stap richting volwassenheid zetten en zich bewust worden van het Europees burgerschap.

3. Aanvraagprocedure

Tijdens de aanmeldingsperiode kunnen kandidaten zich aanmelden voor DiscoverEU via een speciale onlinemodule op de Europese Jongerensite. Buiten de aanmeldingsperiode worden er geen aanvragen geaccepteerd.

De aanvraagprocedure bestaat uit 7 stappen:

 1. Kandidaten moeten eerst nagaan of zij in aanmerking komen door hun geboortedatum en nationaliteit in te vullen. Komen zij niet in aanmerking, dan kunnen zij niet verder naar de volgende stap. Ook moeten zij akkoord gaan met het wedstrijdreglement van DiscoverEU, met de opslag en verwerking van hun persoonlijke gegevens voor DiscoverEU, en dat de Europese Commissie en organisaties namens de Europese Commissie eventueel contact met hen kunnen opnemen in verband met DiscoverEU.
 2. Kandidaten moeten aangeven of zij alleen of in groep willen reizen. Een groep bestaat uit maximaal 5 reizigers.
 3. Kandidaten moeten een geldig e-mailadres opgeven. Zij ontvangen vervolgens een automatische e-mail van de Europese Jongerensite waarop zij moeten reageren om te bevestigen dat het e-mailadres geldig is. Dit is nodig omdat de communicatie na selectie per e-mail zal gaan. Op deze manier wordt ook ongeoorloofd gebruik van e-mailadressen door anderen voorkomen.
 4. Hebben zij het e-mailadres eenmaal bevestigd, dan kunnen de kandidaten het aanvraagformulier invullen. Zij moeten eerst hun persoonsgegevens invullen: nationaliteit, geboortedatum, voornaam, achternaam, gender, e-mailadres, telefoonnummer, land waar zij wonen, regio, beroep en nummer van hun identiteitskaart of paspoort. Jongeren met verminderde mobiliteit en/of handicaps/speciale behoeften mogen aangeven wat voor hulp zij nodig hebben.
 5. Na het invullen van het aanvraagformulier moeten alle kandidaten vijf quizvragen beantwoorden. Deze gaan over de EU in het algemeen en de jongereninitiatieven van de EU. Daarna volgt een schiftingsvraag. Kandidaten worden gerangschikt op basis van hun antwoorden en geselecteerd zolang het budget toereikend is.
 6. In de volgende stap moeten kandidaten meer informatie geven over hun reisplannen (dus de geplande vertrekdatum, of zij al eens een ander EU-land hebben bezocht, of het de eerste keer is dat zij zonder hun ouders reizen, wat ze hopen te leren van deze ervaring, hoe zij hun overige reiskosten gaan betalen en hoe ze DiscoverEU hebben ontdekt). Deze informatie is niet bindend en heeft geen invloed op het selectieproces. De Europese Commissie verzamelt deze gegevens voor statistische doeleinden en om DiscoverEU te verbeteren.
 7. Alle kandidaten krijgen via de Europese Jongerensite een bevestigingsmail. Daarin staat dat hun aanvraag geregistreerd is, wanneer de uitslag van de selectie verwacht wordt, en welke aanvraagcode zij hebben gekregen.

Bij het indienen van het aanvraagformulier ontvangen alle kandidaten een aanvraagcode. Kandidaten moeten deze code bewaren en gebruiken bij eventuele verdere communicatie. Indien een kandidaat samen met andere jongeren op reis wil, wordt deze eerste kandidaat de contactpersoon van de groep. De contactpersoon moet de eigen aanvraagcode aan de andere groepsleden doorgeven. Met behulp van de code kunnen de andere groepsleden daarna ook een aanvraag doen en hun persoonsgegevens invullen. 

De overige groepsleden hoeven de quizvragen niet te beantwoorden, alleen de contactpersoon moet dat doen. Om hun aanvraag te bevestigen, moeten zij echter wel hun persoonsgegevens invullen. De groepsleden moeten aan dezelfde criteria voldoen: 18 jaar oud zijn en de nationaliteit van een van de EU-landen hebben op het moment dat de uitslag van de selectie bekendgemaakt wordt Kandidaten die aangeven alleen te reizen, kunnen na het indienen van hun aanvraag en voor de deadline toch nog besluiten om samen met vrienden een groep te vormen.

Een groepsaanvraag wordt behandeld als één aanvraag. Alleen de leden van de groep die de code van de contactpersoon hebben gebruikt om zich aan te melden, komen in aanmerking voor deelname. Groepsleden mogen niet apart een aanvraag indienen. 

Groepen mogen bestaan uit personen uit hetzelfde land of verschillende landen.

Per persoon mag maar één aanvraag worden ingediend. Alleen de eerste aanvraag via de Europese Jongerensite komt in aanmerking voor selectie. Een kandidaat mag niet deel uitmaken van verschillende groepen. Als een meervoudige aanvraag wordt ontdekt, geldt alleen de eerste aanvraag via de Europese Jongerensite. 

Jongeren die geselecteerd waren bij een vorige ronde van DiscoverEU en op reis zijn geweest, mogen geen tweede aanvraag indienen. Dit wordt gecontroleerd bij het indienen van de aanvraag. Wanneer het team van DiscoverEU (de Europese Commissie of de externe contractant die namens de Europese Commissie de boekingen maakt) een aanvraag ontdekt van iemand die al eerder een reispas heeft ontvangen, dan wordt die aanvraag geannuleerd.

4. Selectieprocedure en -criteria

Voor elk EU-land is een maximumaantal reispassen vastgesteld. Dat aantal hangt af van de bevolking van elk land ten opzichte van de totale EU-bevolking. 

De selectie gebeurt op basis van de nationaliteit die de kandidaat heeft opgegeven. Heeft een land minder deelnemers dan het voorziene aantal reispassen, dan worden de overige passen verdeeld over de landen waar er te veel kandidaten zijn.

Voor groepen geldt de nationaliteit van de contactpersoon als de nationaliteit van de groep. Ook als een groep onderaan de lijst van geselecteerde kandidaten per nationaliteit staat en het maximumaantal reispassen al bereikt is, wordt de gehele groep geselecteerd.

Zoals gezegd onder de punten 2 en 3 wordt eerst op grond van de geboortedatum en nationaliteit gecontroleerd of een kandidaat in aanmerking komt voor deelname. Dit gebeurt al automatisch tijdens de aanvraag, maar de gegevens worden naderhand nogmaals gecontroleerd door de contractant die door de Commissie is aangesteld om de boekingen te maken. Wanneer de contractant bij de controle ontdekt dat de kandidaat onjuiste informatie heeft verstrekt, wordt deze van deelname uitgesloten.

Na deze controle wordt gekeken of de kandidaten juist geantwoord hebben op de vijf quizvragen en wat hun antwoord op de schiftingsvraag was. Bij groepen beantwoordt de contactpersoon de quizvragen.

De kandidaten worden vervolgens geordend per nationaliteit en gerangschikt volgens het aantal juist beantwoorde quizvragen en het antwoord op de schiftingsvraag.

Na sluiting van de aanvraagperiode worden alle resultaten naar de leden van het evaluatiecomité gestuurd, die de uiteindelijke selectie maakt.

Scoren verschillende kandidaten (individueel of als groep) gelijk en zijn er niet voldoende reispassen beschikbaar voor het betrokken land, dan hanteert de Commissie het principe van "wie het eerst komt, het eerst maalt". 

5. Evaluatiecomité

In april 2020 komt een evaluatiecomité, bestaande uit ambtenaren van de Europese Commissie, bijeen. Zij bekijken dan de selectieresultaten op grond van de hierboven geschetste criteria en bepalen per land welke kandidaten in aanmerking komen voor een reispas. Als de selectie gemaakt is, stellen zij ook een reservelijst op. Kandidaten die op de reservelijst staan, kunnen nog in aanmerking komen voor deelname als er budget over is of als een geselecteerde kandidaat de aangeboden reispas weigert (zie punt 7).

Op grond van de beoordeling van het evaluatiecomité neemt de Europese Commissie een besluit en maakt bekend hoeveel reispassen worden uitgereikt, welk budget hiervoor benut wordt, wie een reispas krijgt en wie op de reservelijst staat. 

6. Bekendmaking van de resultaten

Tussen 4 mei 2020 en 18 mei 2020 krijgen alle kandidaten een e-mail waarin staat:

 • of zij geselecteerd zijn en op reis mogen
 • of zij niet geselecteerd zijn maar wel op de reservelijst staan

De lijst van geselecteerde kandidaten die op reis mogen vertrekken, wordt doorgegeven aan de externe contractant van de Europese Commissie die zal zorgen voor de boekingen. De communicatie verloopt verder tussen deze externe contractant en de geselecteerde kandidaat. Meer informatie hierover staat te lezen in punt 8.

Kandidaten kunnen ook op de Europese Jongerensite met behulp van hun aanvraagcode zelf nagaan of zij geselecteerd zijn voor deelname. 

7. Reservelijst

Alle kandidaten die niet geselecteerd zijn, worden op een reservelijst gezet. Wie beter gescoord heeft op de vragen, staat hoger op de lijst. Als de totale waarde van de verstrekte reispassen lager uitvalt dan het maximale bedrag dat ervoor gereserveerd was, kan de Europese Commissie alsnog passen uitreiken aan kandidaten die op de reservelijst staan. Elke maand wordt gekeken naar het aantal boekingen en welk deel van het budget daaraan besteed is.

Opname op de reservelijst houdt geen enkel recht tegenover de Europese Commissie in en garandeert niet dat deze kandidaten later alsnog geselecteerd zullen worden.

Het kan zijn dat de externe contractant contact opneemt met niet-geselecteerde kandidaten op de reservelijst en hen verzoeken zich te registreren op het boekingsplatform om zo een reis te kunnen boeken. Degenen die tegen het einde van het project toch nog in aanmerking komen voor een reispas, hebben geen recht op terugbetaling van eerder gemaakte reizen, noch op verlenging van de periode waarbinnen zij op reis mogen gaan.

8. Boeking en reisdata

Geselecteerde kandidaten moeten hun reis beginnen in een land dat lid is van de EU op het moment dat de uitslag van de selectie bekendgemaakt wordt. Zij moeten naar ten minste één ander land reizen dat lid is van de EU op het moment dat de uitslag van de selectie bekendgemaakt wordt. Deelnemers kunnen één dag tot één maand op reis gaan. Zij mogen op zijn vroegst op 1 juli 2020 vertrekken en moeten uiterlijk op 28 februari 2021 terugkeren.

De reispassen worden geboekt, gekocht en afgeleverd door de externe contractant die is aangewezen door de Europese Commissie. Geselecteerde kandidaten mogen niet zelf of via een reisbureau hun reispas kopen. Zelfgeboekte reispassen worden niet terugbetaald. 

De externe contractant van de Europese Commissie neemt contact op met de geselecteerde kandidaten en vraagt hen een onlineformulier in te vullen, waarmee zij hun reispassen kunnen krijgen. De contractant kiest de best passende en goedkoopste reisoperatoren.

Normaal gesproken hebben geselecteerde kandidaten de keuze uit twee reisformules:

Flexibel reizen

Vast reizen

De reisdata van de kandidaat blijven flexibel. Let op: op de reispas zal wel een startdatum staan. Vanaf die datum is de reispas één maand geldig.

De kandidaat geeft aan de contractant door op welke vaste data hij of zij een bepaald vast traject wil afleggen. Deze data kunnen na het inleveren van het boekingsformulier niet meer worden gewijzigd. De gehele reis moet plaatsvinden binnen één maand.

Geselecteerde kandidaten mogen gedurende een periode van maximaal één maand op reis gaan, met een vast aantal reisdagen. Met de flexibele optie kunnen zij zoveel verschillende EU-landen bezoeken als zij willen.

Geselecteerde kandidaten mogen in een periode van maximaal één maand naar maximaal twee landen reizen die lid zijn van de EU op het moment dat de uitslag van de selectie bekendgemaakt wordt. De landen waar zij doorheen reizen en van waar zij vertrekken, tellen niet mee als bestemming.

Geselecteerde kandidaten kunnen op opeenvolgende dagen reizen of de reis spreiden over de totale reisperiode. Zij mogen per trein reizen met Europese spoorwegoperatoren, per veerboot en andere soorten vervoer die de externe contractant van de Europese Commissie voor hen kiest. Let op: voor sommige treinen is het nodig te reserveren. Wil je zo'n trein nemen, dan moet je die reservering zelf maken, voor vertrek of onderweg. Eventuele reserveringskosten en andere kosten onderweg vergoedt de Europese Commissie niet.

Bij vast reizen hoef je geen extra reserveringskosten te betalen, maar je boekingen mogen samen niet meer dan 258 euro kosten. Geselecteerde kandidaten moeten zelf nagaan of hun geplande reis haalbaar is.

 

Voor beide opties geldt:

 • Er is een budget van 258 euro per persoon, dat alleen in uitzonderlijke gevallen (zie hieronder) overschreden mag worden.
 • Annuleringen en wijzigingen van trajecten worden niet ondersteund.
 • Eventuele toeslagen en andere kosten onderweg vergoedt de Europese Commissie niet.

Geselecteerde kandidaten die naar Cyprus, Malta of Ierland willen reizen, moeten daarover contact opnemen met de contractant. Zoals vermeld in bijlage 1 is er een maximumaantal deelnemers uit Cyprus, Malta en Ierland vastgesteld. Ditzelfde maximumaantal geldt voor deelnemers die naar Cyprus, Malta en Ierland willen reizen. De vluchten naar deze landen worden geboekt volgens het principe van "wie het eerst komt, het eerst maalt". 

Een afwijking van de reisperiode kan worden toegestaan voor jongeren uit EU-landen waar dienstplicht geldt. In dat geval kan de reisperiode worden verlengd tot zes maanden na het einde van hun dienstplicht.

 

9. Transportmiddelen

In principe reizen de deelnemers met de trein. Om zo veel mogelijk jongeren de kans te geven op reis te gaan, mogen deelnemers in sommige gevallen ook per veerboot en bus reizen, als dat nodig, sneller of korter is, of beter voor het milieu. De deelnemers reizen alleen in de 2e klas.

Alleen in uitzonderlijke gevallen is reizen per vliegtuig toegestaan. Dit geldt voor jongeren die wonen in:

 1. een van de negen ultraperifere gebieden (Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, de Azoren en de Canarische eilanden)
 2. een land dat of een regio die niet bereikbaar is per trein, veerboot of bus
 3. een land waarin ze meer dan 18 uur over land of zee moeten reizen voordat ze de grens van het land van vertrek kunnen oversteken

Deze jongeren krijgen één retourvlucht aangeboden. Voor de rest van hun reis vallen zij onder de basisregels (reizen per trein of alternatieve vervoersmiddelen).

Jongeren uit de ultraperifere regio’s kunnen elke bestemming kiezen die aan de eisen voldoet. Geselecteerde kandidaten die naar de ultraperifere regio’s willen reizen, mogen dat doen voor zover hun reis binnen het budget van 258 euro blijft.

Ook geselecteerde deelnemers die in Cyprus, Malta of Ierland wonen, mogen het vliegtuig nemen.

10. Maximale waarde van de reispassen

De geselecteerde kandidaten krijgen alleen een vervoerbewijs naar hun gekozen bestemming(en). Alle andere kosten, zoals overnachtingen, maaltijden, verzekeringen en extra bestemmingen, moeten zij zelf betalen.

Als algemene regel geldt dat deelnemers recht hebben op een reispas ter waarde van maximaal 258 euro. Zij reizen alleen in de 2e klas/economy. Het bedrag kan alleen hoger zijn voor kandidaten:

 • uit een van de ultraperifere gebieden (Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, de Azoren en de Canarische eilanden) die naar het vasteland moeten reizen. Wanneer zij op het Europese vasteland zijn, gelden de algemene regels.
 • die niet uit de bovengenoemde gebieden komen, maar alleen met het vliegtuig naar het Europese vasteland kunnen reizen. Wanneer zij op het Europese vasteland zijn, gelden de algemene regels.
 • In sommige specifieke gevallen (bijv. kandidaten die op andere eilanden in de EU wonen) kunnen kandidaten op individuele basis toestemming kunnen krijgen voor een extra reis per trein/veerboot/bus.
 • met beperkte mobiliteit en/of speciale behoeften. De kosten voor specifieke hulp (een begeleider, blindengeleidehond enz.) worden gedekt op grond van een geldig bewijs dat er behoefte is aan speciale maatregelen, volgens de regels in het land waar de kandidaat woont.

11. Tijdschema

Start van de aanmeldingen donderdag 12 maart 2020 (12.00 uur lokale tijd Brussel en Amsterdam)
Einde van de aanmeldingen donderdag 26 maart 2020 (12.00 uur lokale tijd Brussel en Amsterdam)
Evaluatiecomité april 2020
Bekendmaking geselecteerde kandidaten mei 2020
Eerste vertrekdatum 1 juli 2020
Laatste terugreis 28 februari 2021

12. Terugtrekking en annulering van de reis door geselecteerde deelnemers

Elke reispas staat op naam en kan niet aan een andere persoon worden overgedragen. De naam op de reispas kan niet worden gewijzigd.

Indien een geselecteerde kandidaat zich om welke reden dan ook terugtrekt voordat de externe contractant de reispas heeft geboekt, zal zijn/haar reispas aan de persoon bovenaan de reservelijst worden gegeven. Geselecteerde kandidaten worden verzocht de contractant hiervan op de hoogte te brengen voordat de boeking plaatsvindt.

Indien een lid van een groep (contactpersoon of groepslid) zich terugtrekt voordat de externe contractant de reispassen heeft geboekt, kan de rest van de groep alsnog volgens plan op reis vertrekken. De rest van de groep kan alsnog volgens plan op reis vertrekken. De persoon die zich heeft teruggetrokken kan echter niet worden vervangen. De persoon bovenaan de reservelijst ontvangt dan de beschikbaar gekomen reispas.

Groepsleden mogen besluiten apart te gaan reizen. Dit heeft geen invloed op de reis van de rest van de groep.

Als de reispas eenmaal is geboekt, kan die bij de flexibele optie niet meer gewijzigd worden. Bij vast reizen gelden bij eventuele annuleringen of wijzigingen de voorwaarden van de vervoerder. Eventuele kosten zijn voor rekening van de deelnemers.

13. Overmacht

Indien een deelnemer zijn of haar reis moet onderbreken vanwege een uitzonderlijke situatie of gebeurtenis waar hij of zij geen invloed op heeft en die niet veroorzaakt is door zijn of haar fout of nalatigheid, kan er een nieuwe reispas verstrekt worden. De contractant van de Europese Commissie zal dergelijke gevallen op individuele basis beoordelen.

14. Verslag uitbrengen over de reis

De Europese Commissie wil graag van de geselecteerde jongeren vernemen hoe hun DiscoverEU-reis geweest is en moedigt hen aan hun ervaringen en avonturen te delen. Daarom worden alle deelnemers ambassadeurs van DiscoverEU. Zij worden gevraagd verslag uit te brengen over de reis, bijvoorbeeld via sociale media zoals Instagram, Facebook of Twitter of door een presentatie te houden op hun school of in hun woonplaats. Wij vragen deelnemers lid te worden van de Facebook-groep #DiscoverEU De deelnemers moeten daarnaast na afloop van hun reis een enquête invullen die door de externe contractant wordt georganiseerd.

15. Disclaimer

De Europese Commissie zal alleen de reispassen betalen, zoals hierboven uiteengezet is. Alle andere kosten, zoals overnachtingen, maaltijden, verzekeringen en extra bestemmingen, moeten zij zelf betalen. De Europese Commissie zorgt niet voor verzekeringen. Kandidaten moeten deze zelf afsluiten.

De Europese Commissie en haar externe contractant zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt of geleden door een van de deelnemers aan DiscoverEU, noch voor schade aan derden als gevolg van of tijdens de uitvoering van de activiteiten in het kader van DiscoverEU.

De Europese Commissie en haar externe contractant zijn niet aansprakelijk voor materiële of fysieke schade geleden door een van de deelnemers of begeleiders tijdens de reis of gedurende het verblijf.

Of de beoogde reis mogelijk is, hangt af van het budget, het tijdstip en de beschikbaarheid van reispassen. Het reisplan kan daarom moeten worden veranderd, en de externe contractant kan niet garanderen dat de beoogde reis volgens plan kan worden gemaakt.

De deelnemers wordt aangeraden een passende ziektekosten- en reisverzekering voor de volledige duur van de reis af te sluiten. Bij je nationale ziekteverzekering kan je een Europese zorgpas (EHIC) aanvragen. Daarmee ben je tijdens je reis ook in andere EU-landen verzekerd. Maar deze dekt mogelijk niet alle kosten. Repatriëring en specialistische hulp zijn bijvoorbeeld niet altijd verzekerd. Daarom is een aanvullende (reis)verzekering aan te raden.

De Europese Commissie behoudt zich het recht voor om de regels onder de punten 10 en 11 in geval van uitzonderlijke omstandigheden te wijzigen.

16. Toepasselijk recht

Op deze wedstrijd is het EU-recht van toepassing. Het Hof van Justitie van de Europese Unie is exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil tussen de Unie en elke begunstigde over de uitleg, de toepassing of de geldigheid van deze wedstrijd, voor zover er geen minnelijke schikking kan worden bereikt.

17. Gegevensbescherming

De gevraagde gegevens worden alleen gebruikt voor de selectie van de kandidaten en voor het boeken van de reispassen.

Alle persoonsgegevens worden door de Europese Commissie verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 (die Verordening (EG) nr. 45/2001 vervangt) en de aan de functionaris voor gegevensbescherming van de Europese Commissie verstrekte informatie over verwerkingen (algemeen toegankelijk in het register van de functionaris). Op de verwerking van de gegevens wordt toegezien door de verwerkingsverantwoordelijke ("data controller") van de Europese Commissie in het kader van de wedstrijd, de uitvoering en follow-up daarvan, en de bescherming van de financiële belangen van de EU.

In de privacyverklaring voor DiscoverEU staat hoe de persoonsgegevens worden gebruikt en beschermd. De privacyverklaring die geldt voor DiscoverEU is te vinden op: https://europa.eu/youth/privacy_nl

Kandidaten hebben op elk moment recht zich tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming te wenden.

18. Klachten

Op de website van de contractant die in opdracht van de Europese Commissie de boekingen uitvoert, is een klachtenformulier beschikbaar. Geselecteerde kandidaten worden hierop gewezen wanneer hun reispassen geboekt worden.