“DiscoverEU” – konkursa noteikumi


“DiscoverEU” – konkursa noteikumi


Please note that updated information on this page will be available soon.

1. Apraksts

“DiscoverEU” ir Eiropas Savienības iniciatīva, kuru ierosināja Eiropas Parlaments. Tās mērķis ir dot 18 gadus veciem jauniešiem iespēju izmantot pārvietošanās brīvības priekšrocības Eiropas Savienībā, ceļojumā iepazīstot Eiropas daudzveidību, kultūras mantojumu un vēsturi, kā arī cilvēkus no visas Eiropas un arī sevi.

Šīs iniciatīvas ietvaros Eiropas Komisija atlasīs vismaz 30 000 jauniešu, kuriem 2020. gada 30. jūnijā būs 18 gadi. Jaunieši var iesniegt pieteikumus Eiropas Jaunatnes portālā. Pieteikšanās periods sāksies no ceturtdienas, 2020. gada 12. marta plkst. 12.00 (pēc Centrāleiropas laika) un turpināsies līdz ceturtdienai, 2020. gada 26. martam plkst. 12.00 (pēc Centrāleiropas laika).

Eiropas Komisija jauniešiem piešķirs kartes ceļošanai Eiropas Savienībā laikposmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 28. februārim. Šis ceļojums nevar būt ilgāks par vienu mēnesi. 

Karti saņēmušie pieteikuma iesniedzēji pamatā ceļos ar vilcienu. Tomēr, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku piekļuvi, projektam jāpiedāvā iespējas izmantot arī citus transporta veidus, piemēram, autobusu vai prāmi, ņemot vērā ar apkārtējo vidi, laiku un attālumu saistītus apsvērumus. 

Izņēmuma gadījumos un tad, ja nav pieejami citi transporta veidi, būs atļauts ceļot ar lidmašīnu. Tā arī jaunieši, kuri dzīvo attālos reģionos vai salās, varēs piedalīties šajā iniciatīvā. 

2. Atbilstības kritēriji

Jaunajiem ieteikuma iesniedzējiem jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • 2020. gada 30. jūnijā jābūt 18 gadus veciem, proti, dzimušiem laikā no 2001. gada 1. jūlija (ieskaitot) līdz 2002. gada 30.jūnijam (ieskaitot);
 • viņiem jābūt tādas valsts pilsoņiem, kas piešķiršanas lēmuma pieņemšanas dienā ir Eiropas Savienības dalībvalsts;
 • viņiem tiešsaistes pieteikuma veidlapā ir pareizi jānorāda personas apliecības vai pases numurs.

Atlasītie kandidāti var doties ceļā tikai tad, ja:

 • viņi sāk ceļojumu no valsts, kas piešķiršanas lēmuma pieņemšanas dienā ir Eiropas Savienības dalībvalsts;
 • plānotā ceļojuma ilgums ir no 1 dienas līdz maksimums 1 mēnesim;
 • viņi plāno ceļot uz vismaz vienu ārvalsti, kas piešķiršanas lēmuma pieņemšanas dienā ir Eiropas Savienības dalībvalsts;
 • viņi ir gatavi kļūt par “DiscoverEU” sūtņiem.

Kandidāti, kas neatbilst šiem kritērijiem, atlases procesā netiks ņemti vērā. 

“DiscoverEU” ir sagatavošanas darbība, ko ierosinājis Eiropas Parlaments un kuras mērķis ir nodrošināt ceļošanas un mobilitātes iespējas jauniešiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu. Darbība ir paredzēta tieši 18 gadus veciem jauniešiem, jo šajā vecumā parasti iestājas pilngadība un tiek saņemta Eiropas Savienības pilsonība.

3. Pieteikšanās jeb kandidēšanas procedūra

Pieteikšanās iniciatīvai “DiscoverEU” notiek, aizpildot īpašu tiešsaistes pieteikuma veidlapu Eiropas Jaunatnes portālā. Pirms un pēc noteiktā termiņa pieteikumus nevarēs nosūtīt.

Šajā kandidēšanas procedūrā ir 7 posmi.

 1. Pieteikuma iesniedzējiem vispirms būs jānokārto atbilstības pārbaude, kas nozīmē, ka viņiem ir jānorāda savs dzimšanas datums un pilsonība. Ja dati neatbildīs noteikumiem 2. punktā “Atbilstības kritēriji”, viņi nevarēs pāriet uz nākamo posmu. Turklāt kandidātiem būs jāpiekrīt konkursa “DiscoverEU” noteikumiem, tam, ka viņu personas dati tiks glabāti un apstrādāti konkursa nolūkiem, un tam, ka Eiropas Komisija un Eiropas Komisijas šim pašam nolūkam pilnvarotas organizācijas var sazināties ar viņiem “DiscoverEU” sakarībā.
 2. Kandidāti norādīs, vai viņi vēlas ceļot vienatnē vai grupā, kurā ir lielākais 5 cilvēki.
 3. Kandidāti norādīs derīgu e-pasta adresi. Tad viņi saņems automātisku e-pasta vēstuli no Eiropas Jaunatnes portāla e-pasta adreses derīguma pārbaudei. Šī pārbaude ir nepieciešama, jo visa saziņa ar kandidātiem pēc atlases notiks pa e-pastu. Prasot pieteikuma iesniedzējiem apstiprināt viņu e-pasta adresi, Eiropas Komisija novērš viņu e-pasta adreses neatļautu izmantojumu no citu personu puses.
 4. Pēc e-pasta adreses apstiprināšanas jauniešiem būs jāaizpilda pieteikuma veidlapa. Vispirms viņiem būs jānorāda personas dati: pilsonība, dzimšanas datums, vārds, uzvārds, dzimums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīvesvietas valsts, reģions, nodarbošanās un valsts personas apliecības vai pases dati. Jaunieši ar ierobežotām pārvietošanās spējām un/vai invaliditāti varēs norādīt savas īpašās vajadzības.
 5. Pēc personas datu sniegšanas viņiem būs jāatbild uz 5 viktorīnas jautājumiem ar atbilžu variantiem par Eiropas Savienību vispār un Eiropas Savienības iniciatīvām jauniešu labā. Visbeidzot viņiem būs jāatbild uz papildjautājumu. Kandidātus atlasīs, pamatojoties uz pieejamo budžetu un sarindojot viņus pēc viņu atbildēm.
 6. Šajā posmā kandidāti sniedz papildu informāciju par saviem ceļojuma plāniem (piem., kad viņi plāno sākt savu ceļojumu, vai viņi jau ir apmeklējuši kādu ES valsti, vai šī ir pirmā reize, kad viņi ceļos vieni paši bez vecākiem, ko viņi vēlētos mācīties no šīs pieredzes, kā viņi finansēs savu ceļojumu un kā viņi uzzinājuši par iniciatīvu “DiscoverEU”). Šajā sadaļā sniegtā informācija nav obligāta un nekādi neietekmēs atlases procesu. Savāktos datus ar mērķi uzlabot iniciatīvu “DiscoverEU” izmantos Eiropas Komisijas statistiskām un informatīvām vajadzībām.
 7. Visi kandidāti no Eiropas Jaunatnes portāla saņems apstiprinājuma e-pastu, kolīdz viņi būs nosūtījuši savu pieteikumu. Šajā apstiprinājuma e-pastā būs norādīts, ka viņu pieteikums ir reģistrēts. Tajā būs iekļauts arī pieteikuma kods un ziņas par kartes piešķiršanas lēmuma publicēšanas termiņu.

Pēc pieteikuma veidlapas iesniegšanas visi kandidāti saņems kodu. Viņiem ir jāglabā šis pieteikuma kods turpmākās saziņas nolūkiem. Ja konkrēts kandidāts vēlas uzaicināt draugus pievienoties savai grupai, viņš kļūst par grupas vadītāju, un viņam būs jāpaziņo kods pārējiem grupas dalībniekiem, lai viņi varētu reģistrēties. Izmantojot no grupas vadītāja saņemto kodu, pārējiem grupas dalībniekiem būs jāreģistrējas tiešsaistē un jānorāda savi personas dati. 

Ņemiet vērā, ka grupas dalībniekiem nav jāatbild uz viktorīnas jautājumiem un papildjautājumu — tas ir jādara tikai grupas vadītājam. Tomēr grupas dalībniekiem ir jāievada savi personas dati, lai validētu pieteikumu. Grupas dalībniekiem ir jāizpilda tie paši atbilstīguma kritēriji: viņiem jābūt 18 gadus veciem un tādas valsts pilsoņiem, kas piešķiršanas lēmuma pieņemšanas dienā ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Ja kandidāts ir norādījis, ka vēlas ceļot vienatnē, viņš tik un tā savam pieteikumam var pievienot draugus pēc tam, kad pieteikums ir nosūtīts un pirms galīgā termiņa, ievērojot to pašu iepriekš izklāstīto procedūru.

Grupas pieteikums tiks vērtēts kā viens atsevišķs pieteikums. Atlasē ņems vērā tikai tos grupas locekļus, kas būs aizpildījuši pieteikuma veidlapu, izmantojot grupas vadītāja(-as) sniegto kodu. Grupas locekļi nereģistrējas atsevišķi. 

Grupas var tikt veidotas no dažādu valstu pilsoņiem, kas dzīvo dažādās vietās.

Par katru personu var iesniegt tikai vienu pieteikumu. Atlasē ņems vērā tikai pirmo Eiropas Jaunatnes portālā reģistrēto pieteikumu. Viena un tā pati persona nedrīkst vienlaikus kandidēt vairākās grupās. Ja kādā procedūras posmā tiks atklāti vairākkārtēji pieteikumi, tiks izskatīts tikai pirmais Eiropas Jaunatnes portālā reģistrētais pieteikums. 

Jaunieši, kas no “DiscoverEU” saņēmuši ceļošanas karti iepriekšējā pieteikumu iesniegšanas kārtā, kas bija 2019. gada novembrī, nevar iesniegt vēl vienu pieteikumu. Tas tiks pārbaudīts pieteikumu iesniegšanas pirmajā posmā. Ja kādā iniciatīvas īstenošanas posmā Eiropas Komisija vai tās ārējais darbuzņēmējs, kuru tā pilnvarojusi gādāt par ceļojuma rezervācijām, konstatēs pieteikumus no jauniešiem, kas saņēmuši ceļošanas karti iepriekšējā kandidēšanas kārtā, viņi tiks diskvalificēti.

4. Atlases procedūra un kritēriji

Katrai valstij ir noteikta ceļošanas karšu kvota. Karšu sadales pamatā ir katras valsts iedzīvotāju īpatsvars Eiropas Savienības iedzīvotāju kopskaitā. 

Atlasi veiks, pamatojoties uz pilsonību, ko kandidāts būs norādījis pieteikuma veidlapā. Ja pieteikumu skaits būs mazāks par noteikto valsts kvotu, pāri palikušās kartes tiks sadalītas starp to valstu kandidātiem, kurās kandidātu skaits pārsniedz noteiktās kvotas.

Kvotas aprēķinam ņems vērā grupas vadītāja pilsonību. Ja pēc pilsonības atlasīto dalībnieku sarakstu noslēdz grupa un ja kvota attiecībā uz šo pilsonību jau ir sasniegta, visa grupa tiks atlasīta dalībai.

Vispirms kandidātiem ir jāiztur atbilstības kritēriju pārbaude, t. i., viņu dzimšanas datuma un pilsonības pārbaude, kā norādīts 2. un 3. punktā. Šī pārbaude tiek veikta automātiski pieteikuma iesniegšanas brīdī. Sniegtos datus vēlreiz pārbaudīs darbuzņēmējs, kuru Eiropas Komisija nolīgusi ceļojuma rezervāciju veikšanai. Ja darbuzņēmējs, pārbaudot attiecīgā kandidāta personas apliecību un/vai pasi, konstatē, ka ir sniegti nepatiesi dati, attiecīgais kandidāts tiks izslēgts no dalības konkursā.

Ja visi atbilstības kritēriji ir izpildīti, kandidātiem būs pareizi jāatbild uz 5 viktorīnas jautājumiem un vienu papildjautājumu. Grupas pieteikuma gadījumā uz 5 viktorīnas jautājumiem un vienu papildjautājumu būs jāatbild tikai grupas vadītājam.

Kandidāti tiks grupēti pēc pilsonības un sarindoti pēc tā, vai visi viktorīnas jautājumi ir atbildēti pareizi, un tad pēc atbildes uz papildjautājumu.

Pēc pieteikumu iesniegšanas perioda beigām rezultāti tiks izgūti no Eiropas Jaunatnes portāla un nosūtīti vērtēšanas komitejas locekļiem, lai viņi veic galīgo novērtējumu.

Ja iepriekš noteiktu kvotu pārsniegs vairāki vienādu punktu skaitu saņēmuši pieteikumi (ceļošanai individuāli vai grupās), tad Eiropas Komisija izmantos galēju līdzekli: piemēros rindas kārtības principu, lai noteiktu, kam pienākas pēdējās vietas. 

5. Vērtēšanas komiteja

Vērtēšanas komiteja, kas sastāv no Eiropas Komisijas ierēdņiem, tiksies 2020. gada aprīlī. Viņi izskatīs atlases rezultātus, pamatojoties uz iepriekš izklāstītajiem piešķiršanas kritērijiem. Komiteja lems par to atlasīto kandidātu galīgo sarindojumu, kuriem tiks piešķirtas ceļošanas kartes, pamatojoties uz viņu atbildēm uz viktorīnas jautājumiem un papildjautājumu un katrai valstij piešķirto kvotu. Pēc atlases tiks izveidots rezerves saraksts. Rezerves sarakstā iekļauti kandidāti var saņemt ceļošanas kartes, ja atlikušais budžets nebūs sadalīts vai ja atlasītie kandidāti atteiksies no savām kartēm (sk. 7. punktu).

Pamatojoties uz vērtēšanas komitejas lēmumu, Eiropas Komisija pieņems lēmumu par piešķiršanu, kur būs ziņas par kopējo piešķirto ceļošanas karšu skaitu, šo karšu kopējo budžetu, atlasīto un rezerves sarakstā iekļauto kandidātu sarakstu. 

6. Rezultātu paziņošana

Laikā no pirmdienas, 2020. gada 4. maija, līdz pirmdienai, 2020. gada 18. maijam, visi kandidāti saņems paziņojumu pa e-pastu, kurā būs norādīts:

 • viņi ir atlasīti kā saņēmēji (“atlasītie kandidāti”),
 • viņi nav atlasīti, bet ir iekļauti rezerves sarakstā.

Pēc atlasīto kandidātu paziņošanas atlasīto kandidātu saraksts tiks nosūtīts ārējam darbuzņēmējam, kuru Eiropas Komisija pilnvarojusi ceļošanas biļešu rezervēšanai. Visa turpmākā saziņa tad norisināsies starp šo ārējo darbuzņēmēju un atlasītajiem kandidātiem. Plašāka informācija ir atrodama 8. punktā.

Kandidāti, izmantojot savu pieteikuma kodu, varēs Eiropas Jaunatnes portālā pārbaudīt, vai viņi ir atlasīti. 

7. Rezerves saraksts

Visi atlasi neizturējušie kandidāti tiks iekļauti rezerves sarakstā novērtējumu lejupējā secībā (atkarībā no atbildēm uz viktorīnas jautājumiem un papildjautājumu). Ja daži atlasītie kandidāti atsauc savu kandidatūru vai ja piešķirto karšu vērtība ir mazāka par pieejamo budžetu, Eiropas Komisija var piešķirt kartes kandidātiem, kas iekļauti rezerves sarakstā, līdz ir pilnīgi izmantots pieejamais budžets. Budžeta izmantojumu pārskatīs katru mēnesi.

Iekļaušana rezerves sarakstā nenozīmē tiesības attiecībā pret Eiropas Komisiju un negarantē, ka kandidāts tiks atlasīts vēlākā posmā.

Ar neatlasītajiem kandidātiem, kas iekļauti rezerves sarakstā, var sazināties Eiropas Komisijas nolīgtais ārējais darbuzņēmējs, lai uzaicinātu viņus reģistrēties rezervācijas platformā. Kandidāti, kas saņēmuši uzaicinājumu projekta noslēguma posmā, nevar prasīt tādas ceļošanas izdevumu atlīdzinājumu, kas īstenota pirms uzaicinājuma, atsaucoties uz faktu, ka viņi bija iekļauti rezerves sarakstā; viņi arī nevar prasīt ceļošanas perioda pagarinājumu.

8. Biļešu rezervēšana un ceļojuma datumi

Atlasītie kandidāti ceļojumu sāk no valsts, kas piešķiršanas lēmuma pieņemšanas dienā ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Ceļojumam jāietver vismaz vienas tādas valsts apmeklējums, kas piešķiršanas lēmuma pieņemšanas brīdī ir Eiropas Savienības dalībvalsts un kas nav tā pati valsts, no kuras jaunieši dodas ceļā. Jaunieši var ceļot, sākot no 1 dienas līdz lielākais 1 mēnesim. Ceļojums jāsāk periodā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 28. februārim.

Ceļošanas kartes atlasītajiem kandidātiem rezervēs, iepirks un piegādās Eiropas Komisijas nolīgts ārējs darbuzņēmējs. Atlasītajiem kandidātiem nekādā gadījumā nevajadzētu rezervēt kartes pašiem vai ar ceļojumu aģentūras starpniecību. Atlasīto kandidātu tieši iegādātu karšu cena netiks atlīdzināta. 

Eiropas Komisijas nolīgtais ārējais darbuzņēmējs sazināsies ar atlasītajiem kandidātiem un sniegs viņiem piekļuvi tiešsaistes rezervēšanas veidlapai, kura viņiem būs jāaizpilda, lai varētu saņemt savas ceļošanas kartes. Ārējais darbuzņēmējs izvēlēsies konkurētspējīgākos un piemērotākos transporta uzņēmumus.

Parasti atlasītajiem kandidātiem ir izvēle starp šādām divām ceļošanas iespējām.

Elastīgais ceļošanas variants

Fiksētais ceļošanas variants

Datumi, kuros ceļo atlasītie kandidāti, paliek elastīgi. Tomēr ceļošanas kartei parasti ir sākuma datums, un tā paliek derīga vienu mēnesi no sākuma datuma.

Atlasītie kandidāti paziņo darbuzņēmējam par viņiem vēlamo ceļojuma maršrutu ar fiksētiem datumiem un laikiem un iepriekš noteiktiem galamērķiem. Ceļošanas datumus nevar mainīt pēc rezervācijas veidlapas iesniegšanas. Ceļojumam jābūt ne ilgākam par mēnesi.

Atlasītie kandidāti var ceļot ne ilgāk kā vienu mēnesi ar noteiktu ceļošanas dienu skaitu. Elastīgais ceļošanas variants ļauj atlasītajiem kandidātiem ceļot uz tik daudzām konkursa prasībām atbilstīgām valstīm, cik viņi vēlas.

Atlasītie kandidāti periodā, kas nepārsniedz vienu mēnesi, var apmeklēt ne vairāk kā 2 valstis, kas piešķiršanas lēmuma pieņemšanas dienā ir Eiropas Savienības dalībvalstis, (tas neietver valsti, no kuras viņi sāk ceļojumu, un šķērsotās valstis).

Atlasītie kandidāti var ceļot pēc kārtas secīgās dienās vai dažādos ceļošanas perioda momentos. Viņi var ceļot ar Eiropas dzelzceļa uzņēmumu vilcieniem, kā arī ar prāmjiem vai citiem transporta veidiem, ko izvēlējies Eiropas Komisijas izraudzītais ārējais darbuzņēmējs. Lūdzam ņemt vērā, ka atsevišķiem vilcieniem var būt vajadzīga rezervācija. Tādos gadījumos atlasītajiem kandidātiem pašiem ir jāveic vilciena rezervācijas viņu ceļošanas periodā vai pirms tā. Eiropas Komisija nesegs papildu izdevumus, kas saistīti ar rezervācijām, un citus ceļošanas laikā radušos izdevumus.

Nav jāmaksā par rezervāciju braucieniem, kas tiek īstenoti kā fiksētais ceļošanas variants, bet jāievēro 258 eiro budžeta limits. Atlasītajiem kandidātiem ir jāpārliecinās, ka viņu maršruts ir īstenojams.

 

Noteikumi abiem ceļošanas variantiem:

 • ir jāievēro 258 eiro budžeta limits, atskaitot izņēmuma gadījumus, kas izklāstīti turpinājumā.
 • Maršruta atcelšana un mainīšana netiek atbalstīta.
 • Eiropas Komisija nesedz papildu izdevumus, kas radušies ceļojuma laikā.

Atlasītajiem kandidātiem, kas vēlas ceļot uz Kipru, Maltu un Īriju, ir jāinformē darbuzņēmējs. Kvota, kas norādīta I pielikumā, tiks piemērota ceļotājiem no Kipras, Maltas un Īrijas. Šo pašu kvotu trīskārtīgā apmērā piemēros atlasītajiem kandidātiem, kas vēlas apmeklēt Kipru, Maltu un Īriju, un aviobiļetes tiks rezervētas pieteikumu saņemšanas kārtībā. 

Jauniešiem, kuri dzīvo valstīs, kurās ir obligātais civilais vai militārais dienests, piemēros atkāpi attiecībā uz ceļošanas periodu, kurš tiks pagarināts līdz 6 mēnešiem pēc viņu tiesisko pienākumu pildīšanas beigām.

 

9. Transporta līdzekļi

Atlasītie kandidāti pamatā ceļos ar vilcienu. Tomēr, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku piekļuvi, projektam jāpiedāvā iespējas izmantot arī citus transporta veidus, piemēram, autobusu vai prāmi, ņemot vērā ar apkārtējo vidi, laiku un attālumu saistītus apsvērumus. Ceļošanai tiks izmantotas 2. klases biļetes.

Tikai īpašos gadījumos var būt atļauts ceļot ar lidmašīnu. Tas attiecas uz jauniešiem:

 1. ar dzīvesvietu deviņos tālākajos reģionos (t.i., Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā, Reinjonā, Majotā, Senmartēnā, Madeirā, Azoru salās un Kanāriju salās);
 2. ar dzīvesvietu valstīs/reģionos, kas nav pieejami ar iepriekš minētajiem transporta veidiem (vilcienu, prāmi un autobusu);
 3. kuriem līdz viņu ceļojuma izbraukšanas valsts robežas šķērsošanai ir jāceļo pa sauszemi vai jūru vairāk nekā 18 stundas.

Tikai viņu ienākošais un izejošais brauciens var tikt veikts ar lidmašīnu. Attiecībā uz viņu ceļojuma atlikušo daļu dalībniekiem ir jāievēro pamatnoteikums (ceļošana ar vilcienu vai citiem alternatīviem transporta līdzekļiem).

Jaunieši no attālākiem reģioniem var izvēlēties jebkuru galamērķi, kas atbilst noteiktajām prasībām. Atlasītie kandidāti, kas vēlas ceļot uz attālākajiem reģioniem, var to darīt, ja vien viņi nepārsniedz 258 eiro budžetu.

Atlasītie kandidāti, kas dzīvo Kiprā, Maltā vai Īrijā, var ceļot ar lidmašīnu.

10. Ceļošanas biļešu maksimālā vērtība

Atlasītie kandidāti saņems tikai ceļošanas kartes uz izvēlēto galamērķi. Uzturēšanās, uztura, apdrošināšanas un visas citas ar ceļojumu saistītas izmaksas viņiem būs jāsedz pašiem.

Pamatnoteikums ir tāds, ka atlasītajam kandidātam ir tiesības saņemt viņu ceļošanas kartes maksimālo finansējumu 258 eiro vērtībā. Ceļošana notiks tikai otrajā jeb ekonomiskajā klasē. Šī summa tomēr var būt lielāka šādos gadījumos:

 • atlasītajiem kandidātiem no tālākajiem reģioniem (t.i., Gvadelupas, Francijas Gviānas, Martinikas, Reinjonas, Majotas, Senmartēnas, Madeiras, Azoru salām un Kanāriju salām). Pēc Eiropas kontinenta sasniegšanas spēkā ir pamatnoteikums;
 • atlasītajiem kandidātiem no citiem reģioniem (kas nav iepriekšminētie attālie reģioni), kuriem ir jāceļo ar lidmašīnu uz Eiropas kontinentālo daļu. Pēc Eiropas kontinenta sasniegšanas spēkā ir pamatnoteikums;
 • dažos īpašos gadījumos, ko novērtē katrā gadījumā atsevišķi, (piemēram, atlasītie kandidāti, kas dzīvo citās salās, kas ir ES daļa) var tikt segti papildu ceļošanas izdevumi ar vilcienu/prāmi/autobusu;
 • atlasītajiem kandidātiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām un/vai īpašām vajadzībām: īpašas palīdzības izdevumi (pavadošā persona, suns personām ar redzes traucējumiem utt.) var tikt segti, pamatojoties uz pienācīgiem dokumentiem, kas pamato viņu īpašās vajadzības saskaņā ar viņu dzīvesvietas valsts tiesību aktiem.

11. Laika grafiks

Reģistrācijas sākuma datums Ceturtdiena, 2020. gada 12. marts (plkst. 12:00 pēc Centrāleiropas laika)
Reģistrācijas beigu datums Ceturtdiena, 2020. gada 26. marts (plkst. 12:00 pēc Centrāleiropas laika)
Vērtēšanas komiteja 2020. gada aprīlis
Piešķiršanas lēmuma paziņošana 2020. gada maijs
Pirmais izbraukšanas datums 2020. gada 1. jūlijs
Pēdējais atgriešanās datums 2021. gada 28. februāris

12. Atteikšanās no ceļojuma un tā anulēšana no atlasīto dalībnieku puses

Visas ceļošanas kartes tiks piešķirtas konkrētai personai un nekādā gadījumā nevar tikt nodotas citai personai. Vārdu un uzvārdu uz kartes mainīt nevar.

Ja atlasītais kandidāts kādu iemeslu dēļ atsakās doties ceļojumā, pirms Eiropas Komisijas izraudzītais ārējais darbuzņēmējs rezervējis ceļošanas karti, viņa vieta lejupējā secībā tiks piešķirta nākamajai personai rezerves sarakstā. Atlasītie kandidāti ir aicināti informēt darbuzņēmēju pirms jebkādu rezervāciju veikšanas.

Ja kāds grupas dalībnieks (vadītājs vai dalībnieks) atsakās no ceļojuma, pirms Eiropas Komisijas darbuzņēmējs ir rezervējis ceļošanas karti, šī atteikšanās neskars visu grupu. Pārējie grupas dalībnieki joprojām varēs doties ceļā, kā paredzēts. Tomēr personu, kura atteikusies no ceļojuma, nevarēs aizstāt. Eiropas Komisija šo neizmantoto karti lejupējā secībā nodos nākamajai personai rezerves sarakstā.

Grupas dalībnieki beigās var nolemt ceļot individuāli: tas nekādi neietekmēs visu grupu.

Pēc rezervāciju veikšanas elastīgajā ceļošanas variantā izmaiņas nav atļautas. Fiksētajos ceļošanas variantos atcelšana un/vai izmaiņas ir atkarīgas no pārvadātāja noteikumiem un nosacījumiem; izdevumus segs kandidāti.

13. Nepārvarama vara

Ja ceļojums tiek pārtraukts tādas neparedzamas ārkārtas situācijas vai notikuma dēļ, kuru dalībnieks nevar ietekmēt un kura iemesls nav viņa kļūda vai nolaidība, viņam var tikt piešķirta jauna ceļošanas karte. Eiropas Komisijas ārējais darbuzņēmējs izvērtēs visas šīs īpašās situācijas katrā gadījumā atsevišķi.

14. Pārskata sniegšana par ceļojumu

Eiropas Komisija vēlas, lai atlasītie kandidāti pastāsta par saviem piedzīvojumiem, un tā mudinās jaunos “DiscoverEU” ceļotājus dalīties pieredzē. Pēc viņu atlases dalībai kandidāti kļūs par iniciatīvas “DiscoverEU” sūtņiem. Viņus aicinās pastāstīt par savu ceļošanas pieredzi tādos sociālajos tīklos kā “Facebook”, “Twitter”, “Instagram” vai uzstāties ar prezentāciju savā skolā vai vietējā kopienā. Viņi ir aicināti pievienoties sociālā tīkla “Facebook” oficiālajai #DiscoverEU grupai. Jaunajiem ceļotājiem ceļojuma beigās vajadzēs atbildēt uz Eiropas Komisijas darbuzņēmēja aptaujas jautājumiem.

15. Atruna

Kā paskaidrots iepriekš, Eiropas Komisija nodrošinās tikai ceļošanas kartes. Līdz ar to uzturēšanās, uztura, apdrošināšanas un citas ar ceļojumu saistītas izmaksas dalībniekiem būs jāsedz pašiem. Eiropas Komisija nenodrošina apdrošināšanu, un tā ir tikai un vienīgi atlasītā kandidāta ziņā.

Eiropas Komisiju un tās darbuzņēmēju nevar saukt pie atbildības par kādiem zaudējumiem, kurus saistībā ar šo konkursu nodarījis vai piedzīvojis kāds no atlasītajiem kandidātiem, tostarp par zaudējumiem, kurus subsidētu darbību izpildes laikā nodarījušas trešās personās vai kuri subsidētu darbību izpildes laikā ir nodarīti trešām personām.

Eiropas Komisiju un tās darbuzņēmēju nevar saukt pie atbildības par kādu eventuālu materiālu, nemateriālu vai fizisku kaitējumu, kas atlasītajiem kandidātiem vai personām, kas viņus pavada, rodas ceļošanas vai uzturēšanās laikā.

Uz vēlamo ceļojumu attiecas ierobežojumi, kas saistīti ar budžetu, laiku un karšu pieejamību. Tādēļ ir iespējami grozījumi, un Eiropas Komisijas ārējais darbuzņēmējs nevar garantēt, ka ceļojums tiks īstenots tā vēlamajā formā.

Atlasītie kandidāti ir aicināti iegādāties pienācīgu veselības un ceļojuma apdrošināšanu visam ceļojuma laikam. Pamata veselības apdrošināšanu “DiscoverEU” ceļojuma laikā nodrošina dalībnieka Eiropas veselības apdrošināšanas karte, kuru izsniedz dalībnieku valsts veselības apdrošināšanas iestāde. Tomēr var būt tā, ka Eiropas veselības apdrošināšanas karte vai privātās veselības apdrošināšanas segums neietver visus iespējamos gadījumus, īpaši ja ir vajadzīga repatriācija vai specifiska medicīniska iejaukšanās. Tādos gadījumos ir ieteicama papildu apdrošināšana.

Eiropas Komisija patur tiesības ārkārtas gadījumos grozīt 10. un 11. punkta noteikumus.

16. Piemērojamie tiesību akti

Šo konkursu regulē ES tiesību akti. Visi strīdi starp Savienību un ceļošanas tiesību saņēmēju par šī konkursa noteikumu interpretēšanu, piemērošanu vai spēkā esību, ja tos nevar atrisināt izlīgstot, ir tikai un vienīgi Eiropas Savienības Tiesas piekritībā.

17. Datu aizsardzība

Pieprasītos datus izmantos tikai dalībnieku atlasei un ceļojuma karšu rezervēšanai.

Visus personas datus Eiropas Komisija apstrādās atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001) un saskaņā ar "apstrādes operāciju paziņojumiem", kas nosūtīti Komisijas datu aizsardzības speciālistam un ir publiski pieejami datu aizsardzības speciālista reģistrā. Šos datus apstrādās Eiropas Komisijas datu pārzinis konkursa, tā īstenošanas vai kādu turpmāku pasākumu nolūkiem vai ES finanšu interešu aizsardzībai.

Paziņojums par personas datu aizsardzību attiecībā uz “DiscoverEU” iniciatīvu izskaidro kandidātiem to, kā tiek izmantoti un aizsargāti viņu personas dati. Paziņojums par personas datu aizsardzību atrodams te: https://europa.eu/youth/privacy_en

Konkursa dalībnieki jebkurā laikā var vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja.

18. Sūdzības

Sūdzības veidlapa būs pieejama tā darbuzņēmēja tīmekļa vietnē, kuru Eiropas Komisija pilnvarojusi veikt ceļošanas rezervācijas. Atlasītie kandidāti tiks informēti par šo iespēju viņu karšu rezervēšanas laikā.