Europski portal za mlade
Informacije i mogućnosti za mlade u Europi

Pravila natječaja DiscoverEU


Pravila natječaja DiscoverEU
Informacije na ovoj stranici privremene su i mogu se mijenjati do otvaranja natječaja 2. svibnja.

 

 

1. Opis

DiscoverEU je inicijativa Europske unije nastala na prijedlog Europskog parlamenta da se osamnaestogodišnjacima ponudi iskustvo putovanja koje će im omogućiti da iskoriste prednosti slobode kretanja u Europskoj uniji, putujući otkriju raznolikost Europe, doznaju više o njezinoj povijesti i kulturnoj baštini, povežu se s ljudima s cijelog kontinenta i u konačnici bolje upoznaju sebe. 

U okviru ove inicijative Europska komisija odabrat će najmanje 20 000 mladih koji bi 1. srpnja 2019. trebali imati navršenih 18 godina. Prijave se mogu podnijeti preko Europskog portala za mlade. Razdoblje za prijavu trajat će od 2. svibnja 2019. u 12 sati do 16. svibnja 2019. u 12 sati (prema srednjoeuropskom ljetnom vremenu).

Europska komisija će odabranim kandidatima dodijeliti putne propusnice kako bi od 1. kolovoza 2019. do 31. siječnja 2020. mogli putovati Europskom unijom u razdoblju od najviše mjesec dana.

Sudionici u pravilu putuju željeznicom. Međutim, kako bi se osigurao što širi pristup, u projektu bi prema potrebi trebala biti predviđena i alternativna prijevozna sredstva kao što su trajekti i autobusi, uzimajući u obzir aspekte okoliša, trajanja putovanja i udaljenosti.

U iznimnim će slučajevima, i ako nisu dostupna druga prijevozna sredstva, biti dopušteno i putovanje zrakoplovom. To će i mladima koji žive u udaljenim područjima ili na otocima omogućiti da se priključe inicijativi.

2. Prihvatljivi podnositelji prijave

Kandidati moraju:

 • 1. srpnja 2019. imati navršenih 18 godina, tj. biti rođeni između 2. srpnja 2000. i 1. srpnja 2001. (uključujući i te datume)
 • imati državljanstvo jedne od država članica Europske unije u trenutku donošenja odluke o dodjeli
 • u internetski obrazac za prijavu upisati ispravan broj osobne iskaznice ili putovnice.

Ako osvoje propusnice, odabrani kandidati mogu ih iskoristiti samo ako:

 • započinju putovanje u zemlji koja je u trenutku donošenja odluke o dodjeli država članica Europske unije
 • planiraju putovanje u trajanju od jednog dana do mjesec dana
 • planiraju putovanje u najmanje jednu stranu zemlju koja je u trenutku donošenja odluke o dodjeli država članica Europske unije
 • su spremni postati ambasadori inicijative DiscoverEU. 

Kandidat koji ne ispunjava te uvjete za sudjelovanje neće se uzeti u obzir u postupku odabira. 

DiscoverEU je pripremno djelovanje koje je pokrenuo Europski parlament kako bi se mladima koji su navršili 18 godina ponudile mogućnosti za putovanje i mobilnost. Inicijativa je usmjerena upravo na 18-godišnjake jer se ta dob smatra velikim korakom u odrastanju i pripadnosti europskom građanstvu.

3. Postupak prijave

Prijave za sudjelovanje u inicijativi DiscoverEU mogu se podnijeti putem posebnog internetskog obrasca za prijavu na Europskom portalu za mlade. Nakon isteka roka neće biti moguće podnijeti prijavu.

Postupak prijave odvija se u sedam koraka:

 1. Prvo se provjerava ispunjavaju li kandidati uvjete za sudjelovanje, zbog čega u obrazac trebaju upisati svoj datum rođenja i državljanstvo. Ako ti podaci nisu u skladu s uvjetima za sudjelovanje iz točke 2. („Uvjeti za sudjelovanje”), kandidati neće moći prijeći na sljedeći korak. Osim toga, u ovom koraku trebat će potvrditi da se slažu s pravilima natječaja DiscoverEU, da pristaju na to da se njihovi podaci pohranjuju i obrađuju za svrhe natječaja DiscoverEU te da pristaju na to da u vezi s inicijativom DiscoverEU s njima kontaktiraju Europska komisija i druge organizacije koje je ona za to ovlastila.
 2. Kandidati moraju navesti žele li putovati sami ili u skupini od najviše pet osoba.
 3. Kandidati moraju unijeti valjanu adresu e-pošte. Nakon toga će primiti automatsku poruku e-pošte od Europskog portala za mlade da bi potvrdili da je ta adresa e-pošte valjana. Ta je potvrda potrebna jer će se komunikacija s kandidatima nakon odabira odvijati putem e-pošte. Tražeći od kandidata da potvrde svoju adresu e-pošte Europska komisija sprečava druge osobe da se neovlašteno služe tom adresom. 
 4. Nakon potvrde svoje adrese e-pošte mladi moraju ispuniti obrazac za prijavu. Prvo moraju navesti svoje osobne podatke: državljanstvo, datum rođenja, ime, prezime, spol, adresu e-pošte, telefonski broj, zemlju boravišta, regiju, zanimanje i broj nacionalne osobne iskaznice ili putovnice. Mladi sa smanjenom pokretljivošću i/ili invaliditetom moći će navesti svoje potrebe.
 5. Nakon što unesu osobne podatke, svi kandidati moraju odabrati odgovor na pet pitanja iz kviza o Europskoj uniji općenito, drugim inicijativama Europske unije usmjerenima na mlade i izborima za Europski parlament. Na kraju moraju odgovoriti i na dodatno pitanje. Kandidati će biti odabrani u okviru raspoloživog proračuna i rangirani na temelju njihovih odgovora.
 6. U sljedećem koraku od kandidata se traže dodatne informacije o planovima putovanja (tj. kad planiraju započeti putovanje, jesu li već posjetili neku drugu zemlju EU-a, hoće li to biti prvi put da putuju bez roditelja, kakva bi iskustva i znanja htjeli steći na putovanju, kako namjeravaju financirati svoje putovanje i kako su saznali za inicijativu DiscoverEU). Informacije koje unesu u taj odjeljak nisu obvezujuće i neće utjecati na postupak odabira. Prikupljeni podaci upotrijebit će se u statističke svrhe i za informiranje Europske komisije s ciljem poboljšanja inicijative DiscoverEU. 
 7. Nakon što preda prijavu, svaki će kandidat od Europskog portala za mlade primiti poruku e-pošte s potvrdom. U njoj će biti obavijest o zaprimanju prijave, šifra prijave i raspored objave odluka o dodjeli.

Svatko će dobiti šifru kad podnese obrazac za prijavu. Ako kandidat želi pozvati druge da se priključe njegovoj skupini, on postaje voditelj skupine i morat će poslati tu šifru ostalim članovima skupine kako bi se registrirali. Sa šifrom koju dobiju od voditelja skupine i ostali će se članovi morati registrirati putem interneta i unijeti svoje osobne podatke.

Napominjemo da članovi skupine ne moraju odgovarati na pitanja iz kviza ni na dodatno pitanje; to će morati učiniti samo voditelj skupine. Međutim, morat će unijeti svoje osobne podatke kako bi potvrdili svoju prijavu.

Ako kandidati navedu da žele putovati sami, svojoj prijavi mogu dodati prijatelje i nakon podnošenja i prije konačnog roka, u skladu s prethodno navedenim postupkom.

Prijava skupine razmatrat će se kao jedinstvena prijava. Pri odabiru će se u obzir uzeti samo oni članovi skupine koji su ispunili obrazac za prijavu unijevši šifru koju su dobili od voditelja skupine. Članovi skupine ne registriraju se pojedinačno.

Članovi skupine mogu biti osobe različitih državljanstava koje žive na različitim mjestima.

Moguće je podnijeti samo jednu prijavu po osobi. Pri odabiru će se uzeti u obzir samo prva prijava registrirana na Europskom portalu za mlade. Pojedinci se ne smiju prijaviti kao članovi više skupina. Ako se u bilo kojoj fazi otkriju višestruke prijave, u obzir će se uzeti samo prva prijava registrirana na Europskom portalu za mlade.

Mladi koji su u prethodnom krugu prijava u studenome 2018. već dobili putne propusnice u okviru inicijative DiscoverEU ne mogu se ponovno prijaviti. To će se provjeravati u fazi podnošenja prijava. Ako vanjski izvođač kojeg je Europska komisija angažirala za putne rezervacije ili sama Europska komisija u bilo kojoj fazi provedbe inicijative otkriju da su prijave podnijeli mladi koji su putne propusnice inicijative DiscoverEU već dobili u prethodnom krugu prijava, ti će kandidati biti diskvalificirani.

4. Postupak odabira i kriteriji za dodjelu

Za svaku zemlju određena je kvota putnih propusnica. Dodjela putnih propusnica temelji se na udjelu stanovništva svake zemlje u ukupnom stanovništvu Europske unije. Broj dostupnih putnih propusnica po zemljama naveden je u Prilogu 1.

Postupak odabira provest će se na temelju državljanstva koje kandidat navede u obrascu za prijavu. Bude li broj podnesenih prijava manji od kvote za određenu zemlju, preostale će se putne propusnice raspodijeliti kandidatima podrijetlom iz zemalja iz kojih je broj prijava veći od za njih predviđene kvote.

Državljanstvo voditelja skupine bit će državljanstvo koje će se uzeti u obzir za izračun kvota. Ako se skupina nalazi na posljednjem mjestu na listi odabranih kandidata po državljanstvu, a kvota za to državljanstvo već je ispunjena, odabrat će se cijela skupina.

Prvo se provjerava ispunjavaju li kandidati uvjete za sudjelovanje s obzirom na datum rođenja i državljanstvo, kako je navedeno u točkama 2. i 3. Napominjemo da će se to automatski ocjenjivati tijekom prijave, a dostavljene podatke zatim će ponovno provjeriti vanjski izvođač kojeg za rezervaciju putovanja zaduži Europska komisija. Ako vanjski izvođač pri provjeri osobnih iskaznica i/ili putovnica otkrije da je kandidat dao lažnu izjavu, taj će kandidat biti isključen iz natječaja.

Ako su svi uvjeti za sudjelovanje ispunjeni, kandidati će zatim morati ispuniti kriterije za dodjelu, odnosno točno odgovoriti na pet pitanja iz kviza i dati odgovor na dodatno pitanje. U slučaju skupne prijave na pet pitanja iz kviza i dodatno pitanje trebat će odgovoriti samo voditelj skupine.

Kandidati će se grupirati prema državljanstvu i rangirati prema točnim odgovorima na pet pitanja iz kviza, a zatim prema odgovoru na dodatno pitanje.

Po isteku razdoblja za prijavu rezultati će se povući s Europskog portala za mlade i poslati članovima ocjenjivačkog odbora na konačno ocjenjivanje.

Ako se zaprimi prevelik broj prijava (pojedinaca ili skupina) koje u konačnici budu jednako rangirane na granici fiksne kvote, Europska komisija u krajnjem će slučaju dati prednost onima koji su se prijavili prvi. 

5. Ocjenjivački odbor

Ocjenjivački odbor sastavljen od dužnosnika Europske komisije sastat će se krajem svibnja 2019. Pregledat će rezultate odabira na temelju prethodno navedenih kriterija za dodjelu. Ocijenit će i odlučiti o konačnom rangiranju odabranih kandidata, kojima će se dodijeliti putne propusnice na temelju odgovora na pitanja iz kviza i dodatnog pitanja, uzimajući pritom u obzir kvote po zemljama. Nakon odabira sastavit će se pričuvna lista. Kandidatima na pričuvnoj listi putne propusnice mogu se dodijeliti u slučaju da preostane nedodijeljenih sredstava ili ako se odabrani kandidati odreknu svoje putne propusnice (vidjeti točku 7.).

Na temelju ocjene ocjenjivačkog odbora Komisija će donijeti odluku o dodjeli u kojoj će navesti ukupan broj dodijeljenih putnih propusnica, ukupan iznos sredstava dodijeljenih za putne propusnice, listu odabranih kandidata i pričuvnu listu.

6. Obavijest o rezultatima

Između 6. lipnja i 20. lipnja 2019. svi će kandidati e-poštom primiti obavijest u kojoj se navodi da:

 • su odabrani za putovanje („odabrani sudionici”) ili da
 • nisu odabrani i bit će uvršteni na pričuvnu listu.

Nakon obavještavanja odabranih sudionika lista odabranih poslat će se vanjskom izvođaču kojeg odredi Europska komisija i koji će se pobrinuti za putne rezervacije. Daljnja komunikacija vodit će se između tog vanjskog izvođača i odabranih kandidata. Više informacija dostupno je u točki 8.

Kandidati će i na Europskom portalu za mlade moći provjeriti jesu li među odabranima. Ondje će biti dostupne i šifre koje su kandidati primili pri podnošenju prijave.

7. Pričuvna lista

Svi kandidati koji ne budu odabrani bit će uvršteni na pričuvnu listu redoslijedom od najviše do najniže rangiranih prema odgovorima na pitanja iz kviza i dodatno pitanje. Ako neki od odabranih kandidata povuku prijavu ili ako vrijednost dodijeljenih propusnica bude manja od raspoloživih sredstava, Europska komisija propusnice može dodijeliti kandidatima s pričuvne liste, dok se ne iskoriste sva raspoloživa sredstva. Potrošnja predviđenih proračunskih sredstava preispitivat će se jednom mjesečno.

Uvrštavanjem sudionika na pričuvnu listu Europska komisija ne obvezuje se i ne jamči im da će biti odabrani u kasnijoj fazi.

Kandidati koji ne budu odabrani, nego uvršteni na pričuvnu listu mogu od izvođača kojeg Europska komisija zaduži za rezervaciju putovanja dobiti poziv da se registriraju na platformu za rezervacije. Oni koji taj poziv prime pred kraj projekta jer su bili na pričuvnoj listi ne mogu tražiti povrat troškova putovanja na kojima su bili prije nego što su primili poziv niti tražiti produljenje razdoblja putovanja.

8. Rezervacija putnih karata i datumi putovanja

Odabrani kandidati započinju putovanje u zemlji koja je u trenutku donošenja odluke o dodjeli država članica Europske unije. Putuje se u najmanje jednu zemlju koja je u trenutku donošenja odluke o dodjeli država članica Europske unije, a koja nije zemlja polaska. Mladi mogu putovati u trajanju od jednog dana do mjesec dana. Razdoblje putovanja trebalo bi početi između 1. kolovoza 2019. i 31. siječnja 2020.

Putne propusnice za odabrane kandidate rezervirat će, kupiti i dostaviti vanjski izvođač kojeg odredi Europska komisija. Odabrani kandidati ne bi ni u kojim okolnostima trebali putne karte rezervirati sami ni preko putničke agencije. Ako odabrani kandidati sami kupe karte, neće dobiti povrat troškova. 

Vanjski izvođač kojeg odredi Europska komisija stupit će u kontakt s odabranim kandidatima i omogućiti im pristup internetskom obrascu za rezervacije koji moraju ispuniti da bi dobili svoje putne propusnice. Vanjski izvođač odabrat će najkonkurentnije i najprimjerenije prijevoznike.

Prema osnovnom pravilu odabrani kandidati moći će odabrati jednu od dvije opcije putovanja:

Fleksibilna opcija putovanja

Fiksna opcija putovanja

Datumi na koje će odabrani kandidati putovati mogu se mijenjati, ali će na putnim propusnicama biti naveden „početni datum”. Putne propusnice vrijedit će mjesec dana od tog datuma.

Odabrani kandidati vanjskom će izvođaču dostaviti željeni plan putovanja s fiksnim danima za putovanje i unaprijed određenim odredištima. Datumi putovanja ne mogu se mijenjati nakon što sudionik podnese obrazac za rezervaciju. Putovanje bi trebalo trajati najviše mjesec dana.

Odabrani kandidati moći će putovati u razdoblju od najviše mjesec dana, s unaprijed određenim brojem dana za putovanje (prijevoznim sredstvima). Fleksibilna opcija putovanja omogućuje odabranim kandidatima da otputuju u koliko god zemalja žele.

Odabrani kandidati moći će posjetiti najviše dvije zemlje koje su u trenutku donošenja odluke o dodjeli države članice Europske unije (ne računajući državu članicu polaska ni države članice kroz koje će proći na putu do odredišta) u razdoblju od najviše mjesec dana.

Odabrani kandidati mogu biti na putu nekoliko dana zaredom ili dane za putovanje rasporediti tijekom razdoblja putovanja. Dopušteno im je putovati vlakovima kojima upravljaju europska željeznička poduzeća te trajektima i drugim prijevoznim sredstvima koja odabere vanjski izvođač kojeg odredi Europska komisija. Napominjemo da je za određene vlakove potrebna rezervacija. U tim slučajevima odabrani kandidati moraju sami rezervirati mjesto u vlaku prije ili tijekom putovanja. Europska komisija neće nadoknađivati troškove doplate za rezervaciju vlaka ni druge troškove koji nastanu tijekom putovanja.  

U fiksnoj opciji nema ograničenja za troškove rezervacije, ali ukupni trošak putovanja ne smije prijeći 260 EUR. Odabrani kandidati trebali bi se pobrinuti za to da njihovi planovi putovanja budu u skladu s tim ograničenjem. 

 

Za obje opcije:

 • Postoji ograničenje troška od 260 EUR koje se ne smije premašiti, osim u iznimnim slučajevima navedenima u nastavku.
 • Neće se prihvaćati otkazivanja i izmjene planova putovanja.
 • Europska komisija neće nadoknađivati troškove doplate ni druge troškove koji nastanu tijekom putovanja.

Odabrani kandidati koji žele putovati na Cipar ili Maltu trebali bi o tome obavijestiti vanjskog izvođača. Kvota navedena u Prilogu 1. primijenit će se na sudionike koji putuju s Cipra ili Malte. Ista će se kvota primijeniti na odabrane kandidate koji žele putovati na Cipar ili Maltu, a avionske karte rezervirat će se prema redoslijedu prijave.

Odabrani kandidati koji se odluče za fleksibilnu opciju i žele otputovati u baltičke zemlje trebali bi o tome obavijestiti vanjskog izvođača. Moguće je ostvariti nadoknadu troškova dodatnog putovanja.

Odstupanje od uvjeta za razdoblje putovanja odnosi se na mlade koji žive u državama članicama s obvezom služenja civilne ili vojne službe. U tom će se slučaju razdoblje putovanja produljiti na šest mjeseci nakon završetka njihovih zakonskih obveza.

9. Prijevozna sredstva

Odabrani kandidati u pravilu putuju željeznicom. Međutim, kako bi se osigurao što širi pristup, u projektu bi prema potrebi trebala biti predviđena i alternativna prijevozna sredstva kao što su trajekti i autobusi, uzimajući u obzir aspekte okoliša, trajanja putovanja i udaljenosti. Putovat će se drugim razredom.

Samo u posebnim slučajevima može se dopustiti putovanje zrakoplovom. To se odnosi na mlade koji stanuju:

 • u devet najudaljenijih regija (tj. Guadeloupeu, Francuskoj Gvajani, Martiniqueu, Réunionu, Mayotteu, Saint Martinu, Madeiri, Azorima i Kanarskim otocima)
 • u zemljama/regijama kojima se ne može pristupiti prethodno navedenim prijevoznim sredstvima (vlakom, trajektom i autobusom)
 • kada mladi moraju putovati više od 18 sati kopnenim ili morskim prijevozom da bi prešli granicu zemlje polaska.

Samo njihovo dolazno i odlazno putovanje smije biti let zrakoplovom. Za ostatak njihova putovanja vrijedi osnovno pravilo (da putuju željeznicom ili drugim alternativnim prijevoznim sredstvima). 

Mladi iz najudaljenijih regija mogu odabrati bilo koje odredište koje odgovara utvrđenim uvjetima.  Odabrani kandidati koji bi htjeli otputovati u najudaljenije regije mogu to učiniti ako ukupni trošak putovanja ne prelazi 260 EUR.

Odabrani kandidati s boravištem na Cipru ili Malti mogu putovati zrakoplovom.

10. Maksimalna vrijednost putnih karata

Odabranim kandidatima dodijelit će se samo putne karte do odabranog odredišta. Troškove smještaja, hrane, osiguranja, dodataka za putovanje ili bilo koje druge troškove povezane s putovanjem odabrani kandidati snose sami.

Osnovno je pravilo da će svaki odabrani sudionik imati pravo na maksimalnu nadoknadu od 260 EUR za trošak putne karte. Putovat će se samo drugim ili ekonomskim razredom. Međutim, taj iznos može biti viši u sljedećim posebnim slučajevima:

 • za odabrane kandidate koji putuju iz najudaljenijih regija EU-a (tj. Guadeloupea, Francuske Gvajane, Martiniquea, Réuniona, Mayottea, Saint Martina, Madeire, Azora i Kanarskih otoka) u kontinentalni dio Europe. Kad stignu u kontinentalni dio Europe, i za njih će vrijediti osnovno pravilo;
 • za odabrane kandidate koji nisu iz prethodno navedenih najudaljenijih regija, a moraju u kontinentalni dio Europe doputovati zrakoplovom. Kad stignu u kontinentalni dio Europe, i za njih vrijedi osnovno pravilo;
 • U posebnim situacijama, od kojih će se svaka zasebno procjenjivati (npr. za odabrane kandidate koji su odabrali fleksibilnu opciju te putuju u baltičke zemlje ili iz tih zemalja, ili za odabrane kandidate s boravištem u Irskoj ili drugim otočnim predjelima EU-a), moguće je ostvariti nadoknadu troškova dodatnog putovanja vlakom/trajektom/autobusom.
 • Za sudionike sa smanjenom pokretljivošću i/ili invaliditetom: može se ostvariti nadoknada troškova posebne pomoći (osoba u pratnji, pas vodič za slabovidne kandidate itd.) na temelju odgovarajuće dokumentacije kojom se opravdava potreba za tom pomoći, u skladu s nacionalnim pravom zemlje boravišta.

11. Raspored

Datum početka registracija  2. svibnja 2019. (u 12 sati prema srednjoeuropskom ljetnom vremenu)
Datum prestanka registracija 16. svibnja 2019. (u 12 sati prema srednjoeuropskom ljetnom vremenu)
Ocjenjivački odbor kraj svibnja 2019. 
Obavijest o odluci o dodjeli sredina lipnja 2019.  
FPrvi dan za polazak 1. kolovoza 2019.
Zadnji dan za povratak 31. siječnja 2020.

12. Povlačenje odabranog sudionika i njegovo otkazivanje putovanja

Svaka će se putna propusnica izdati na ime te se ni u kojim okolnostima ne može prenijeti na drugu osobu. Ime na putnoj propusnici ne može se mijenjati.

Ako odabrani sudionik iz bilo kojeg razloga odbije putovanje prije nego što vanjski izvođač kojeg odredi Europska komisija rezervira putnu propusnicu, njegovo će se mjesto prepustiti drugoj osobi s pričuvne liste redoslijedom odabira od najviše do najniže rangiranih. Odabrani kandidati pozivaju se da stupe u kontakt s vanjskim izvođačem prije bilo kakve rezervacije.

Ako se član skupine (voditelj ili drugi član skupine) odrekne putovanja prije nego što izvođač kojeg odredi Europska komisija rezervira putnu propusnicu, ta odluka neće ugroziti cijelu skupinu. Ostali članovi skupine mogu nastaviti putovati prema planu. Međutim, osobu koja se odrekne putovanja ne može zamijeniti druga osoba. Europska komisija dodijelit će pravo na neiskorištenu putnu propusnicu drugoj osobi s pričuvne liste redoslijedom odabira od najviše do najniže rangiranih.

Prihvaća se mogućnost da neki članovi skupine u konačnici odluče putovati sami i to neće utjecati na cijelu skupinu.

Nakon rezervacija sve naknade za otkazivanje ili izmjene trebali bi snositi odabrani kandidati.

13. Viša sila

Ako se putovanje prekine zbog nepredviđenih iznimnih situacija ili događaja koji su izvan kontrole sudionika i ne mogu se pripisati njegovoj pogrešci ili nemaru, može se dodijeliti nova putna propusnica. Vanjski izvođač Europske komisije zasebno će procijeniti svaku takvu situaciju.

14. Izvješćivanje o putovanju

Europska komisija želi povratne informacije od odabranih kandidata i poticat će mlade putnike inicijative DiscoverEU da podijele svoja iskustva i pustolovine. Odabrani kandidati postaju ambasadori inicijative DiscoverEU. Pozvani su da izvijeste o svojim doživljajima s putovanja, primjerice putem društvenih medija, kao što su Instagram, Facebook i Twitter, ili u prezentaciji koju će održati u svojoj školi ili lokalnoj zajednici. Osnovana je grupa na Facebooku te se odabrani kandidati pozivaju da joj se pridruže. Mladi putnici trebat će ispuniti i anketu koju će im po završetku razdoblja putovanja poslati izvođač Europske komisije.

15. Izjava o ograničenju odgovornosti

Europska komisija, kako je prethodno objašnjeno, osigurava sredstva samo za putne propusnice. Stoga troškove smještaja, hrane, osiguranja, dodataka za putovanje ili bilo koje druge troškove povezane s putovanjem odabrani sudionici snose sami. Europska komisija ne plaća osiguranje te je ono isključiva odgovornost odabranog kandidata.

Europska komisija i njezin izvođač nisu odgovorni ni za kakvu štetu koju prouzroči ili pretrpi bilo koji od kandidata odabranih za natječaj, uključujući bilo kakvu štetu nanesenu trećim osobama ili koju uzrokuju treće osobe kao posljedicu provedbe subvencioniranih aktivnosti.

Europska komisija i njezin izvođač nisu odgovorni ni za kakvu materijalnu, nematerijalnu ili fizičku štetu koju pretrpe odabrani kandidati ili njihovi pratitelji tijekom svojeg putovanja ili boravka.

Željeno putovanje podliježe ograničenjima povezanima s predviđenim sredstvima, vremenom i dostupnošću karata. Ono je stoga podložno izmjenama te vanjski izvođač kojeg odredi Europska komisija ne može jamčiti da se željeno putovanje može realizirati.

Odabranim se kandidatima preporučuje da sklope odgovarajuće zdravstveno i putno osiguranje za vrijeme čitavog trajanja putovanja. Osnovno zdravstveno osiguranje tijekom putovanja u okviru inicijative DiscoverEU sudionik obično ima unutar nacionalnog sustava zdravstvenog osiguranja, preko europske kartice zdravstvenog osiguranja. Međutim, europska kartica zdravstvenog osiguranja ili privatno zdravstveno osiguranje možda ne pokrivaju sve moguće slučajeve, osobito ako je potreban povratak u matičnu zemlju ili posebna medicinska intervencija. Za te slučajeve preporučuje se dopunsko osiguranje. 

Europska komisija zadržava pravo izmjene pravila iz točaka 10. i 11. u iznimnim okolnostima.

16. Mjerodavno pravo

Ovaj je natječaj uređen pravom EU-a. Sud Europske unije ima isključivu nadležnost za vođenje spora između Unije i bilo kojeg korisnika u pogledu tumačenja, primjene ili valjanosti pravila ovog natječaja ako se takav spor ne može riješiti mirnim putem.

17. Zaštita podataka

Traženi podaci upotrebljavat će se samo u svrhu odabira kandidata i rezervacije putnih karata.

Sve osobne podatke obrađuje Europska komisija u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 i „obavijestima o postupcima obrade” upućenima službeniku Europske komisije za zaštitu podataka (DPO) (javno dostupnima u registru službenika za zaštitu podataka). Takve će podatke obraditi „voditelj obrade podataka” Europske komisije u svrhu natječaja, njegove provedbe i naknadnog postupanja ili zaštite financijskih interesa Europske unije.

U izjavi o zaštiti osobnih podataka za inicijativu DiscoverEU kandidatima se objašnjava način na koji se za inicijativu upotrebljavaju osobni podaci i način na koji se štiti privatnost tih podataka. Izjava o zaštiti osobnih podataka za inicijativu DiscoverEU dostupna je na sljedećoj poveznici:  https://europa.eu/youth/privacy_en

Kandidati se imaju pravo u bilo kojem trenutku obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

18. Pritužbe

Na internetskoj stranici izvođača kojeg Europska komisija odabere za rezervaciju putovanja bit će dostupan obrazac za pritužbe. Odabrani kandidati bit će obaviješteni o toj mogućnosti pri rezervaciji karata.

Trebate više informacija?

Imate li pitanja o projektu DiscoverEU, pogledajte odgovore na stranici s najčešćim pitanjima. Ako na stranici ne pronađete informacije koje tražite, možete nam se izravno obratiti klikom na gumb „Pitajte nas!”. Na sve upite nastojimo odgovoriti u roku od pet radnih dana.
Pitajte nas!