Europski portal za mlade
Informacije i mogućnosti za mlade u Europi

Pravila natječaja DiscoverEU


Pravila natječaja DiscoverEU
1. Opis

DiscoverEU inicijativa je Europske unije nastala na prijedlog Europskog parlamenta da se osamnaestogodišnjacima ponudi iskustvo putovanja koje će im omogućiti da iskoriste prednosti slobode kretanja u Europskoj uniji, otkriju raznolikost europskih regija, uživaju u njihovu kulturnom bogatstvu, povežu se s ljudima s cijelog kontinenta i u konačnici bolje upoznaju sebe. 

U okviru ove inicijative Europska komisija odabrat će najmanje 12 000 mladih koji bi 31. prosinca 2018. trebali imati navršenih 18 godina. Dodijelit će im putne karte kako bi od 15. travnja 2019. do 31. listopada 2019. mogli putovati Europskom unijom u razdoblju od najviše mjesec dana.

Odabrani podnositelji prijave u pravilu putuju željeznicom. Međutim, kako bi se osigurao što širi pristup, u projektu bi prema potrebi trebala biti predviđena i alternativna prijevozna sredstva kao što su trajekti i autobusi, uzimajući u obzir aspekte okoliša, trajanja putovanja i udaljenosti.

U iznimnim će slučajevima, i ako nisu dostupna druga prijevozna sredstva, biti dopušteno i putovanje zrakoplovom. To će i mladima koji žive u udaljenim područjima ili na otocima omogućiti da se priključe ovoj inicijativi.

2. Prihvatljivi podnositelji prijave

Mladi koji se prijave moraju ispuniti sljedeće uvjete:

 • 31. prosinca 2018. imati navršenih 18 godina, tj. biti rođeni između 1. siječnja 2000. i 31. prosinca 2000. (uključujući i te datume)
 • imati državljanstvo jedne od država članica Europske unije u trenutku donošenja odluke o dodjeli
 • u internetski obrazac za prijavu upisati ispravan broj osobne iskaznice ili putovnice.

Ako osvoje karte, odabrani podnositelji prijave mogu ih iskoristiti samo ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • započinju putovanje u zemlji koja je u trenutku donošenja odluke o dodjeli država članica Europske unije
 • planiraju putovanje u trajanju od jednog dana do mjesec dana
 • planiraju putovanje u najmanje jednu stranu zemlju koja je u trenutku donošenja odluke o dodjeli država članica Europske unije
 • spremni su postati ambasadori inicijative DiscoverEU. 

Podnositelj prijave koji ne ispunjava te kriterije prihvatljivosti neće se uzeti u obzir u postupku odabira. 

DiscoverEU je pripremno djelovanje koje je pokrenuo Europski parlament kako bi se mladima koji su navršili 18 godina ponudile mogućnosti za putovanje i mobilnost. Inicijativa je usmjerena upravo na 18-godišnjake jer se ta dob smatra velikim korakom u odrastanju i pripadnosti europskom građanstvu.

3. Postupak prijave

Prijave za sudjelovanje u inicijativi DiscoverEU mogu se podnijeti putem posebnog internetskog obrasca za prijavu na Europskom portalu za mlade. Nakon isteka roka neće biti moguće podnijeti prijavu.

Postupak prijave odvija se u sedam koraka:

 1. Podnositelji prijave prvo moraju proći provjeru prihvatljivosti, zbog čega u obrazac trebaju upisati svoj datum rođenja i državljanstvo. Ako ti podaci nisu u skladu s pravilima prihvatljivosti iz točke 2. („Prihvatljivi podnositelji prijave”), podnositelji prijave neće moći prijeći na sljedeći korak. Osim toga, u ovom koraku trebat će potvrditi da se slažu s pravilima natječaja DiscoverEU, da pristaju na to da se njihovi podaci pohranjuju i obrađuju za svrhe natječaja Discover EU te da pristaju na to da u vezi s inicijativom DiscoverEU s njima kontaktiraju Europska komisija i druge organizacije koje je ona za to ovlastila.
 2. Podnositelji prijave moraju navesti žele li putovati sami ili u skupini od najviše pet osoba.
 3. Podnositelji prijave moraju unijeti valjanu adresu e-pošte. Nakon toga će primiti automatsku poruku e-pošte od Europskog portala za mlade da bi potvrdili da je ta adresa e-pošte valjana. Ta je potvrda potrebna jer će se komunikacija s podnositeljima prijave nakon odabira odvijati putem e-pošte. Tražeći od podnositelja prijave da potvrde svoju adresu e-pošte Europska komisija sprečava druge osobe da se neovlašteno služe tom adresom. 
 4. Nakon potvrde svoje adrese e-pošte mladi moraju ispuniti obrazac za prijavu. Prvo moraju navesti svoje osobne podatke: državljanstvo, datum rođenja, ime, prezime, spol, adresu e-pošte, telefonski broj, zemlju boravišta, regiju, zanimanje i broj nacionalne osobne iskaznice ili putovnice. Mladi sa smanjenom pokretljivošću i/ili invaliditetom moći će navesti svoje potrebe.
 5. Nakon što unesu osobne podatke, svi podnositelji prijave moraju odabrati odgovor na pet pitanja iz kviza na temu 2018. godine kao Europske godine kulturne baštine, inicijativa Europske unije usmjerenih na mlade i izbora za Europski parlament. Na kraju moraju odgovoriti i na dodatno pitanje. Podnositelji prijave bit će odabrani u okviru raspoloživog proračuna i rangirani na temelju njihovih odgovora.
 6. U sljedećem koraku od podnositelja prijave traže se dodatne informacije o planovima putovanja (tj. kad planiraju započeti putovanje, jesu li već posjetili neku drugu zemlju EU-a, hoće li to biti prvi put da putuju bez roditelja, kakva bi iskustva i znanja htjeli steći na putovanju, koje ih aktivnosti zanimaju i kako su saznali za inicijativu DiscoverEU). Informacije koje unesu u taj odjeljak nisu obvezujuće i neće utjecati na postupak odabira. Prikupljeni podaci upotrijebit će se u statističke svrhe i za informiranje Europske komisije s ciljem poboljšanja inicijative DiscoverEU. 
 7. Nakon što preda prijavu, svaki će podnositelj od Europskog portala za mlade primiti poruku e-pošte s potvrdom. U njoj će biti obavijest o zaprimanju prijave, šifra prijave i raspored objave odluka o dodjeli karata.

Svatko će dobiti šifru kad podnese obrazac za prijavu. Ako podnositelj prijave želi pozvati druge da se pridruže njegovoj skupini, on postaje voditelj skupine i morat će poslati tu šifru drugim članovima skupine kako bi se registrirali. Sa šifrom koju dobiju od voditelja skupine i ostali će se članovi morati registrirati putem interneta i unijeti svoje osobne podatke. Napominjemo da članovi skupine ne moraju odgovarati na pitanja iz kviza ni na dodatno pitanje; to će morati učiniti samo voditelj skupine.

Ako podnositelji prijave navedu da žele putovati sami, svojoj prijavi mogu dodati prijatelje i nakon podnošenja i prije konačnog roka, u skladu s prethodno navedenim postupkom.

Prijava skupine razmatrat će se kao jedinstvena prijava. Pri odabiru će se u obzir uzeti samo oni članovi skupine koji su ispunili obrazac za prijavu unijevši šifru koju su dobili od voditelja skupine. Članovi skupine ne registriraju se pojedinačno.

Članovi skupine mogu biti osobe različitih državljanstava koje žive na različitim mjestima.

Moguće je podnijeti samo jednu prijavu po osobi. Pri odabiru će se uzeti u obzir samo prva prijava registrirana na Europskom portalu za mlade. Zabranjeno je i više puta registrirati istu skupinu. U obzir će se uzeti samo prva prijava skupine. Pojedinci se ne smiju prijaviti kao članovi više skupina.

Ako se u bilo kojoj fazi otkriju višestruke prijave, u obzir će se uzeti samo prva prijava registrirana na Europskom portalu za mlade.

Mladi koji su u prvom krugu prijava u lipnju 2018. već dobili putne karte u okviru inicijative DiscoverEU ne mogu se ponovno prijaviti. To će se provjeravati u fazi podnošenja prijava. Ako se u bilo kojoj fazi provedbe inicijative otkrije da su prijave podnijeli mladi koji su putne karte inicijative DiscoverEU već dobili u prvom krugu prijava, bilo od vanjskog izvođača kojeg je Europska komisija angažirala za putne rezervacije bilo od same Europske komisije, ti podnositelji prijave bit će diskvalificirani.

4. Postupak odabira i kriteriji za dodjelu

Za svaku državu članicu Europske unije određena je kvota putnih karata. Raspodjela putnih karata temelji se na udjelu stanovnika pojedinačnih država članica EU-a u ukupnom broju stanovnika EU-a. Broj dostupnih putnih karata po državi članici EU-a naveden je u Prilogu 1.

Postupak odabira provest će se na temelju državljanstva koje podnositelj prijave navede u obrascu za registraciju. Bude li broj podnesenih prijava manji od kvote za određenu zemlju, preostale će se karte raspodijeliti podnositeljima prijave podrijetlom iz zemalja iz kojih je broj prijava veći od za njih predviđene kvote.

Državljanstvo voditelja skupine bit će državljanstvo koje će se uzeti u obzir za izračun kvota. Ako se skupina nalazi na posljednjem mjestu na listi odabranih podnositelja prijave po državljanstvu, a kvota za to državljanstvo već je ispunjena, odabrat će se cijela skupina.

Podnositelji prijave prvo moraju proći provjeru kriterija prihvatljivosti s obzirom na datum rođenja i državljanstvo, kako je navedeno u točkama 2. i 3. Napominjemo da će se to automatski ocjenjivati tijekom prijave, a dostavljene podatke ponovno će provjeriti vanjski izvođač kojeg za to zaduži Europska komisija. Ako vanjski izvođač provjerom osobne iskaznice i/ili putovnice otkrije da je podnositelj prijave dao lažnu izjavu, taj će podnositelj prijave biti isključen iz natječaja.

Ako su svi kriteriji prihvatljivosti ispunjeni, podnositelji prijave zatim će morati ispuniti kriterije za dodjelu, odnosno odabrati odgovor na pet pitanja iz kviza i odgovoriti na dodatno pitanje. U slučaju skupne prijave na pet pitanja iz kviza i dodatno pitanje trebat će odgovoriti samo voditelj skupine.

Podnositelji prijave grupirat će se prema državljanstvu i rangirati prema točnim odgovorima na pet pitanja iz kviza, a zatim prema odgovoru na dodatno pitanje.

Po isteku razdoblja za prijavu rezultati će se povući s Europskog portala za mlade i poslati članovima ocjenjivačkog odbora na konačno ocjenjivanje. 

Ako prijave (pojedinaca ili skupina) u konačnici budu jednako rangirane, a broj tih prijava bude viši od kvote za određenu zemlju, Europska komisija dat će prednost onima koji su se prijavili prvi.

5. Ocjenjivački odbor

Ocjenjivački odbor sastavljen od dužnosnika Europske komisije sastat će se krajem prosinca 2018. Pregledat će rezultate odabira na temelju prethodno navedenih kriterija za dodjelu. Ocijenit će i odlučiti o konačnom rangiranju odabranih podnositelja prijave, kojima će se dodijeliti putne karte na temelju odgovora na pitanja iz kviza i dodatnog pitanja, uzimajući pritom u obzir kvote za države članice. Nakon odabira sastavit će se pričuvna lista. Podnositeljima prijave na pričuvnoj listi putne karte mogu se dodijeliti u slučaju da preostane nedodijeljenih sredstava ili ako se odabrani podnositelji prijave odreknu svoje putne karte (vidjeti točku 7.).

Na temelju ocjene ocjenjivačkog odbora Komisija će donijeti odluku o dodjeli s informacijama o ukupnom broju dodijeljenih putnih karata, ukupnim iznosom sredstava dodijeljenih za putne karte, listom odabranih podnositelja prijave i pričuvnom listom.

6. Obavijest o rezultatima

Između četvrtka, 10. siječnja 2019. i četvrtka, 17. siječnja 2019. svi će podnositelji prijave e-poštom primiti obavijest u kojoj se navodi da:

 • su odabrani za putovanje („odabrani sudionici”) ili da
 • nisu odabrani i bit će uvršteni na pričuvnu listu.

Nakon obavještavanja odabranih sudionika lista odabranih poslat će se vanjskom izvođaču kojeg odredi Europska komisija i koji će se pobrinuti za putne rezervacije. Daljnja komunikacija vodit će se između tog vanjskog izvođača i odabranih podnositelja prijave. Više informacija dostupno je u točki 8.

Od sredine siječnja 2019. podnositelji prijave moći će i na Europskom portalu za mlade provjeriti jesu li među odabranima. Zbog zaštite osobnih podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 na internetskoj stranici objavit će se samo šifre koje su podnositelji prijave primili pri podnošenju prijave na Europskom portalu za mlade.

7. Pričuvna lista

Svi podnositelji prijave koji ne budu odabrani bit će uvršteni na pričuvnu listu redoslijedom od najviše do najniže rangiranih prema odgovorima na pitanja iz kviza i dodatno pitanje. Ako neki od odabranih podnositelja prijave povuče svoju prijavu ili ako vrijednost dodijeljenih karata bude manja od raspoloživih sredstava, Europska komisija može dodijeliti karte podnositeljima prijave s pričuvne liste, dok se ne iskoriste sva raspoloživa sredstva. Potrošnja predviđenih proračunskih sredstava preispitivat će se jednom mjesečno.

Uvrštavanjem sudionika na pričuvnu listu Europska komisija ne obvezuje se i ne jamči im da će biti odabrani u kasnijoj fazi.

Podnositelji prijave koji ne budu odabrani, nego uvršteni na pričuvnu listu mogu od izvođača kojeg Europska komisija zaduži za rezervaciju putovanja dobiti poziv da se registriraju na platformu za rezervacije. Oni koji taj poziv prime pred kraj projekta jer su bili na pričuvnoj listi ne mogu tražiti povrat troškova putovanja na kojima su bili prije nego što su primili poziv niti tražiti produljenje razdoblja putovanja.

8. Rezervacija putnih karata i datumi putovanja

Odabrani podnositelji prijava započinju putovanje u zemlji koja je u trenutku donošenja odluke o dodjeli država članica Europske unije. Putuje se u najmanje jednu zemlju koja je u trenutku donošenja odluke o dodjeli država članica Europske unije, a koja nije država članica polaska. Mladi mogu putovati u trajanju od jednog dana do mjesec dana. Razdoblje putovanja trebalo bi početi između 15. travnja 2019. i 31. listopada 2019.

Putne karte za odabrane podnositelje prijave rezervirat će, kupiti i dostaviti vanjski izvođač kojeg odredi Europska komisija. Odabrani podnositelji prijave ne bi ni u kojim okolnostima trebali putne karte rezervirati sami ni preko putničke agencije. Ako odabrani podnositelji prijave sami kupe karte, neće dobiti povrat troškova. 

Vanjski izvođač kojeg odredi Europska komisija stupit će u kontakt s odabranim podnositeljima prijave i omogućiti im pristup internetskom obrascu za rezervacije koji moraju ispuniti da bi dobili svoje putne karte. Vanjski izvođač odabrat će najkonkurentnije i najprimjerenije prijevoznike.

Prema osnovnom pravilu odabrani podnositelji prijave moći će odabrati jednu od dvije opcije putovanja:

Fleksibilna opcija putovanja

Fiksna opcija putovanja

Datumi na koje će odabrani podnositelji prijave putovati mogu se mijenjati, ali će na putnim kartama biti naveden „početni datum”. Putne karte vrijedit će mjesec dana od tog datuma.

Odabrani podnositelji prijave vanjskom će izvođaču dostaviti željeni plan putovanja s fiksnim danima za putovanje i unaprijed određenim odredištima. Datumi putovanja ne mogu se mijenjati nakon što sudionik podnese obrazac za rezervaciju. Putovanje bi trebalo trajati najviše mjesec dana.

Odabrani podnositelji prijave moći će putovati u razdoblju od najviše mjesec dana, s unaprijed određenim brojem dana za putovanje (prijevoznim sredstvima). Fleksibilna opcija putovanja omogućuje odabranim podnositeljima prijave da otputuju u koliko god zemalja EU-a žele.

Odabrani podnositelji prijave moći će posjetiti najviše dvije zemlje koje su u trenutku donošenja odluke o dodjeli države članice Europske unije (ne računajući državu članicu polaska ni države članice kroz koje će proći na putu do odredišta) u razdoblju od najviše mjesec dana.

Odabrani podnositelji prijave mogu biti na putu nekoliko dana zaredom ili dane za putovanje rasporediti tijekom razdoblja putovanja. Dopušteno im je putovati vlakovima kojima upravljaju europska željeznička poduzeća te trajektima i drugim prijevoznim sredstvima koja odabere vanjski izvođač kojeg odredi Europska komisija. Napominjemo da je za određene vlakove potrebna rezervacija. U tim slučajevima odabrani podnositelji prijave moraju sami rezervirati mjesto u vlaku tijekom razdoblja putovanja. Europska komisija neće nadoknađivati troškove doplate za rezervaciju vlaka ni druge troškove koji nastanu tijekom putovanja.  

U fiksnoj opciji nema ograničenja za troškove rezervacije, ali ukupna cijena karata ne smije prijeći 260 EUR. Odabrani podnositelji prijave trebali bi se pobrinuti za to da njihovi planovi putovanja budu u skladu s tim ograničenjem. 

 

Za obje opcije:

 • Postoji ograničenje troška od 260 EUR koje se ne smije premašiti, osim u iznimnim slučajevima navedenima u nastavku.
 • Neće se prihvaćati otkazivanja i izmjene planova putovanja.
 • Europska komisija neće nadoknađivati troškove doplate ni druge troškove koji nastanu tijekom putovanja.

Odabrani podnositelji prijave koji žele putovati na Cipar ili Maltu trebali bi o tome obavijestiti vanjskog izvođača. Kvota navedena u Prilogu 1. primijenit će se na sudionike koji putuju s Cipra ili Malte. Ista će se kvota primijeniti na odabrane podnositelje prijave koji žele putovati na Cipar ili Maltu, a avionske karte rezervirat će se prema redoslijedu prijave.

Odabrani podnositelji prijave koji se odluče za fleksibilnu opciju i žele otputovati u baltičke zemlje trebali bi o tome obavijestiti vanjskog izvođača. Moguće je ostvariti nadoknadu troškova dodatnog putovanja.

Odstupanje od uvjeta za razdoblje putovanja odnosi se na mlade koji žive u državama članicama s obvezom služenja civilne ili vojne službe. U tom će se slučaju razdoblje putovanja produljiti na šest mjeseci nakon završetka njihovih zakonskih obveza.

9. Prijevozna sredstva

Odabrani podnositelji prijave u pravilu putuju željeznicom. Međutim, kako bi se osigurao što širi pristup, u projektu bi prema potrebi trebala biti predviđena i alternativna prijevozna sredstva kao što su trajekti i autobusi, uzimajući u obzir aspekte okoliša, trajanja putovanja i udaljenosti. Putovat će se drugim razredom.

Samo u posebnim slučajevima može se dopustiti putovanje zrakoplovom. To se odnosi na mlade koji stanuju:

 1. u devet najudaljenijih regija (tj. Guadeloupeu, Francuskoj Gvajani, Martiniqueu, Réunionu, Mayotteu, Saint Martinu, Madeiri, Azorima i Kanarskim otocima)
 2.  u zemljama/regijama kojima se ne može pristupiti prethodno navedenim prijevoznim sredstvima (vlakom, trajektom i autobusom)
 3. kada mladi moraju putovati više od 18 sati kopnenim ili morskim prijevozom da bi prešli granicu zemlje polaska.

Samo njihovo dolazno i odlazno putovanje smije biti let zrakoplovom. Za ostatak njihova putovanja vrijedi osnovno pravilo (da putuju željeznicom ili drugim alternativnim prijevoznim sredstvima). 

Mladi iz najudaljenijih regija mogu odabrati bilo koje odredište koje odgovara utvrđenim uvjetima.  Odabrani podnositelji prijave koji bi htjeli otputovati u najudaljenije regije mogu to učiniti ako ukupni trošak putovanja ne prelazi 260 EUR.

Odabrani podnositelji prijave s boravištem na Cipru ili Malti mogu putovati zrakoplovom.

10. Maksimalna vrijednost putnih karata

Odabranim podnositeljima prijave dodijelit će se samo putne karte do odabranog odredišta. Troškove smještaja, hrane, osiguranja, dodataka za putovanje ili bilo koje druge troškove povezane s putovanjem odabrani podnositelji prijave snose sami.

Osnovno je pravilo da će svaki odabrani sudionik imati pravo na maksimalnu nadoknadu od 260 EUR za trošak putne karte. Putovat će se samo drugim ili ekonomskim razredom. Međutim, taj iznos može biti viši u sljedećim posebnim slučajevima:

 • za odabrane podnositelje prijave koji putuju iz najudaljenijih regija EU-a (tj. Guadeloupea, Francuske Gvajane, Martiniquea, Réuniona, Mayottea, Saint Martina, Madeire, Azora i Kanarskih otoka) u kontinentalni dio Europe. Kad stignu u kontinentalni dio Europe, i za njih će vrijediti osnovno pravilo;
 • za odabrane podnositelje prijave koji nisu iz prethodno navedenih najudaljenijih regija, a moraju u kontinentalni dio Europe doputovati zrakoplovom. Kad stignu u kontinentalni dio Europe, i za njih vrijedi osnovno pravilo;
 • U posebnim situacijama, od kojih će se svaka zasebno procjenjivati (npr. za odabrane podnositelje prijave koji su odabrali fleksibilnu opciju te putuju u baltičke zemlje ili iz tih zemalja, ili za odabrane podnositelje s boravištem u Irskoj ili drugim otočnim predjelima EU-a), moguće je ostvariti nadoknadu troškova dodatnog putovanja vlakom/trajektom/autobusom.
 • Za sudionike sa smanjenom pokretljivošću i/ili invaliditetom: može se ostvariti nadoknada troškova posebne pomoći (osoba u pratnji, pas vodič za slabovidne podnositelje prijave itd.) na temelju odgovarajuće dokumentacije kojom se opravdava potreba za tom pomoći, u skladu s nacionalnim pravom države članice boravišta.

11. Raspored

Datum početka registracija  29. studenoga 2018. (u 12 sati po srednjoeuropskom vremenu)
Datum prestanka registracija 11. prosinca 2018. (u 12 sati po srednjoeuropskom vremenu)
Ocjenjivački odbor Krajem prosinca 2018. 
Obavijest o odluci o dodjeli Sredinom siječnja 2018.
FPrvi dan za polazak 15. travnja 2019.
Zadnji dan za povratak 31. listopada 2019.

12. Povlačenje odabranog sudionika i njegovo otkazivanje putovanja

Svaka će se putna karta izdati na ime te se ni u kojim okolnostima ne može prenijeti na drugu osobu. Ime na putnoj karti ne može se mijenjati.

Ako odabrani sudionik iz bilo kojeg razloga odbije putovanje prije nego što vanjski izvođač kojeg odredi Europska komisija rezervira putnu kartu, njegovo će se mjesto prepustiti drugoj osobi s pričuvne liste redoslijedom odabira od najviše do najniže rangiranih. Odabrani podnositelji prijave pozivaju se da stupe u kontakt s vanjskim izvođačem prije rezervacije karata.

Ako se član skupine (voditelj ili drugi član skupine) odrekne putovanja prije nego što izvođač kojeg odredi Europska komisija rezervira putnu kartu, ta odluka neće ugroziti cijelu skupinu. Ostali članovi skupine mogu nastaviti putovati prema planu. Međutim, osobu koja se odrekne putovanja ne može zamijeniti druga osoba. Europska komisija tu će neiskorištenu putnu kartu dodijeliti drugoj osobi s pričuvne liste redoslijedom odabira od najviše do najniže rangiranih.

Ako putovanje odbije voditelj skupine, skupina mora imenovati novog voditelja s kojim će komunicirati vanjski izvođač kojeg odredi Europska komisija.

Prihvaća se mogućnost da neki članovi skupine u konačnici odluče putovati sami i to neće utjecati na cijelu skupinu.

Nakon rezervacija sve naknade za otkazivanje ili izmjene trebali bi snositi odabrani podnositelji prijave.

13. Viša sila

Ako se putovanje prekine zbog nepredviđenih iznimnih situacija ili događaja koji su izvan kontrole sudionika i ne mogu se pripisati njegovoj pogrešci ili nemaru, može se dodijeliti nova putna karta. Vanjski izvođač Europske komisije zasebno će procijeniti svaku takvu situaciju.

14. Izvješćivanje o putovanju

Europska komisija želi povratne informacije od odabranih podnositelja prijave te će mlade putnike poticati da podijele svoja iskustva i pustolovine. Odabrani podnositelji prijave postaju ambasadori inicijative DiscoverEU. Pozvani su da izvijeste o svojim doživljajima s putovanja, primjerice putem društvenih medija, kao što su Instagram, Facebook i Twitter, ili u prezentaciji koju će održati u svojoj školi ili lokalnoj zajednici. Osnovana je grupa na Facebooku te se odabrani podnositelji prijave pozivaju da joj se pridruže. Mladi putnici trebat će ispuniti i anketu koju će im po završetku razdoblja putovanja poslati izvođač Europske komisije.

15. Izjava o ograničenju odgovornosti

Europska komisija, kako je prethodno objašnjeno, osigurava sredstva samo za putne karte. Stoga troškove smještaja, hrane, osiguranja, dodataka za putovanje ili bilo koje druge troškove povezane s putovanjem odabrani sudionici snose sami. Europska komisija ne plaća osiguranje te je ono isključiva odgovornost odabranog podnositelja prijave.

Europska komisija i njezin izvođač nisu odgovorni ni za kakvu štetu koju prouzroči ili pretrpi bilo koji od odabranih podnositelja prijave za natječaj, uključujući bilo kakvu štetu nanesenu trećim osobama ili koju uzrokuju treće osobe kao posljedicu provedbe subvencioniranih aktivnosti.

Europska komisija i njezin izvođač nisu odgovorni ni za kakvu materijalnu, nematerijalnu ili fizičku štetu koju pretrpe odabrani podnositelji prijave ili njihovi pratitelji tijekom svojeg putovanja ili boravka.

Željeno putovanje podliježe ograničenjima povezanima s predviđenim sredstvima, vremenom i dostupnošću karata. Ono je stoga podložno izmjenama te vanjski izvođač kojeg odredi Europska komisija ne može jamčiti da se željeno putovanje može realizirati.

Odabranim se podnositeljima prijave preporučuje da sklope odgovarajuće zdravstveno i putno osiguranje za vrijeme čitavog trajanja putovanja. Osnovno zdravstveno osiguranje tijekom boravka u drugoj državi članici Europske unije sudionik obično ima unutar nacionalnog sustava zdravstvenog osiguranja, preko europske kartice zdravstvenog osiguranja. Međutim, europska kartica zdravstvenog osiguranja ili privatno zdravstveno osiguranje možda ne pokrivaju sve moguće slučajeve, osobito ako je potreban povratak u matičnu zemlju ili posebna medicinska intervencija. Za te slučajeve preporučuje se dopunsko osiguranje. 

Europska komisija zadržava pravo izmjene pravila iz točaka 10. i 11. u iznimnim okolnostima.

16. Mjerodavno pravo

Ovaj je natječaj uređen pravom EU-a. Sud Europske unije ima isključivu nadležnost za vođenje spora između Unije i bilo kojeg korisnika u pogledu tumačenja, primjene ili valjanosti pravila ovog natječaja ako se takav spor ne može riješiti mirnim putem.

17. Zaštita podataka

Traženi podaci upotrebljavat će se samo u svrhu odabira podnositelja prijave i rezervacije putnih karata.

Sve osobne podatke obrađuje Europska komisija u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 i „obavijestima o postupcima obrade” upućenima službeniku Europske komisije za zaštitu podataka (DPO) (javno dostupnima u registru službenika za zaštitu podataka). Takve će podatke obraditi „voditelj obrade podataka” Europske komisije u svrhu natječaja, njegove provedbe i naknadnog postupanja ili zaštite financijskih interesa Europske unije.

U izjavi o zaštiti osobnih podataka za inicijativu DiscoverEU podnositeljima prijave objašnjava se način na koji se za inicijativu upotrebljavaju osobni podaci i način na koji se štiti privatnost tih podataka. Izjava o zaštiti osobnih podataka za inicijativu DiscoverEU dostupna je na sljedećoj poveznici:  https://europa.eu/youth/privacy_en

Podnositelji prijave imaju se pravo u bilo kojem trenutku obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

18. Pritužbe

Na internetskoj stranici izvođača kojeg Europska komisija odabere za rezervaciju putovanja bit će dostupan obrazac za pritužbe. Odabrani podnositelji prijave bit će obaviješteni o toj mogućnosti pri rezervaciji karata.

Trebate više informacija?

Imate li pitanja o projektu DiscoverEU, pogledajte odgovore na stranici s najčešćim pitanjima. Ako na stranici ne pronađete informacije koje tražite, možete nam se izravno obratiti klikom na gumb „Pitajte nas!”. Na sve upite nastojimo odgovoriti u roku od pet radnih dana.
Pitajte nas!