Rialacha don chomórtas DiscoverEU


Rialacha don chomórtas DiscoverEU


1. Cur síos

Is tionscnamh de chuid an Aontais Eorpaigh é DiscoverEU atá bunaithe ar thogra ó Pharlaimint na hEorpa, agus é mar aidhm leis eispéireas taistil a thabhairt do dhaoine óga 18 mbliana d’aois, rud a fhágfaidh go mbeidh siad in ann leas a bhaint as an tsaoirse gluaiseachta san Aontas Eorpach, eolas a chur ar éagsúlacht réigiúin na hEorpa agus iad ag taisteal, foghlaim faoi oidhreacht chultúrtha agus stair na hEorpa, teagmháil a dhéanamh le daoine as gach cearn den mhór-roinn agus tuiscint níos fearr a fháil orthu féin sa deireadh thiar. 

Faoi scáth an togra seo, roghnóidh an Coimisiún Eorpach ar a laghad 60,000 duine óg a chomhlíonann na critéir ar a dtugtar cur síos thíos. Is féidir le daoine óga iarratas a dhéanamh ar Thairseach Eorpach na hÓige. Beidh an tréimhse iarratais oscailte ó Dé Máirt an 12 Deireadh Fómhair 2021 ar 12:00 (Am Lár na hEorpa) go dtí Dé Máirt an 26 Deireadh Fómhair 2021 ar 12:00 (Am Lár na hEorpa).

Tabharfaidh an Coimisiún Eorpach pasanna taistil do na daoine óga a roghnófar chun an tAontas Eorpach a thaiscéaladh idir an Dé Máirt 1 Márta 2022 agus an Dé Máirt 28 Feabhra 2023 ar feadh tréimhse míosa ar a mhéad. 

Na hiarratasóirí a roghnófar, is de bhunrialacha an togra gur ar an traein a dhéanfaidh siad a gcuid taistil. Chun a chinntiú áfach go bhféadfar dul chuig a oiread áiteanna is féidir, ba cheart go mbeifear in ann an pas taistil a úsáid, nuair is gá, le modhanna eile iompair, cuir i gcás an bus nó an bád farantóireachta, de réir na gcúinsí comhshaoil, ama agus achair a bheidh ann. 

I gcásanna eisceachtúla, nuair nach mbeidh aon mhodh iompair eile ann, féadfar taisteal ar eitleán. Fágfaidh sin gur cinnte go mbeidh seans ag daoine óga atá ina gcónaí ar an iargúil nó ar oileán a bheith páirteach sa togra. 

2. Iarratasóirí incháilithe

Le bheith incháilithe, ní mór do na hiarratasóirí:

 • a bheith 18 mbliana d’aois an 31 Nollaig 2021, i.e. daoine óga a rugadh idir an 1 Eanáir 2003 agus an 31 Nollaig 2003, na dátaí sin san áireamh;
 • don bhabhta iarratais seo agus ar bhonn eisceachtúil, na daoine óga sin a bhí incháilithe don dá bhabhta iarratais in 2020 a cuireadh ar ceal i ngeall ar phaindéim COVID-19, is féidir leo iarratas a dhéanamh freisin. Is éard atá i gceist leis sin na daoine a rugadh idir an 1 Iúil 2001 agus an 31 Nollaig 2002, na dátaí sin san áireamh; 
 • náisiúntacht ceann de na Ballstáit a bheith acu nuair a roghnófar iad;
 • uimhir aitheantais nó uimhir phas cheart a bheith líonta isteach acu ar an bhfoirm iarratais ar líne.

/!\ Eisceacht don bhabhta iarratais seo: Is ceadmhach go fóill do náisiúnaigh na Ríochta Aontaithe páirt a ghlacadh sa bhabhta iarratais seo de DiscoverEU. Mar gheall ar phaindéim COVID-19, cuireadh babhtaí iarratais DiscoverEU 2020 ar ceal. Aistríodh an maoiniú go dtí 2021. Ó tharla go raibh náisiúnaigh na Ríochta Aontaithe incháilithe in 2020, is infheidhme go fóill incháilitheacht na Ríochta Aontaithe don bhabhta iarratais DiscoverEU seo toisc go bhfuil an babhta iarratais maoinithe ó bhuiséad 2020. Le gach tagairt a dhéantar do Bhallstáit den Aontas, déantar tagairt freisin don Ríocht Aontaithe ó tharla go bhfuiltear ag glacadh leis gurb é an stádas atá i gceist an stádas a bhí aici roimh an 31.12.2020.

Na hiarratasóirí a mbronnfar ticéad orthu, ní fhéadfaidh siad dul ag taisteal ach amháin:

 • más i dtír atá ina Ballstát den Aontas tráth cinnte an bhronnta atá siad chun tús a chur leis an aistear;
 • a bheith ag beartú ar thaisteal ar feadh idir 1 lá amháin agus suas le haon mhí, an lá deiridh sin san áireamh;
 • má bheartaíonn siad taisteal chuig tír iasachta amháin ar a laghad atá ina Ballstát den Aontas tráth an chinnidh maidir le bronnadh;
 • a bheith toilteanach a bheith ina nAmbasadóirí DiscoverEU

Iarratasóir nach gcomhlíonann na critéir incháilitheacha, ní chuirfear san áireamh sa phróiseas roghnúcháin é. 

Thosaigh DiscoverEU amach mar bheart ullmhúcháin a thionscain Parlaimint na hEorpa (2018-2020), beart dar cuspóir deiseanna taistil agus soghluaisteachta a chur ar fáil do dhaoine óga nuair atá 18 mbliana slánaithe acu. Is ar dhaoine atá 18 mbliana d’aois atá an beart dírithe, ós rud é gur céim mhór atá i slánú na haoise sin i dtreo na haosachta agus i dtreo saoránacht Eorpach.

* Beart Ullmhúcháin de chuid Pharlaimint na hEorpa 2018-2020 ab ea DiscoverEU. Níorbh fhéidir an buiséad a leithdháileadh dó in 2020 i ngeall ar phaindéim COVID-19 agus cuireadh an dá bhabhta iarratais in 2020 ar ceal. Aistríodh an buiséad go 2021 le húsáid le babhta iarratais 2021 a eagrú. 

3. An nós imeachta

Tá an babhta iarratais ar thionscnamh DiscoverEU ar oscailt trí fhoirm iarratais shonrach ar líne ar Thairseach Eorpach na hÓige. Ní bheidh cead iarratas ar bith a chur isteach roimh an tréimhse iarratais ná ina diaidh.

Tá seacht gcéim sa phróiseas le hiarratas a dhéanamh:

 1. I dtús báire, beidh ar na hiarratasóirí pas a fháil i seiceáil incháilitheachta, rud lena dtugtar le tuiscint go n-iarrfar orthu a ndáta breithe agus a náisiúntacht a líonadh isteach. Mura dtagann na sonraí leis na rialacha incháilitheachta atá luaite faoi phointe 2 'Iarratasóirí Incháilithe', ansin ní bheidh siad in ann leanúint ar aghaidh leis an gcéad chéim eile. Lena chois sin, iarrfar orthu comhaontú le rialacha chomórtas DiscoverEU, le go mbeifear in ann a gcuid sonraí pearsanta a stóráil agus a phróiseáil chun críche chomórtas DiscoverEU, agus le go mbeidh an Coimisiún Eorpach agus eagraíochtaí eile a bhfuil údarú faighte acu ón gCoimisiún Eorpach in ann teagmháil a dhéanamh leo maidir le DiscoverEU chun na críche céanna, chomh maith le Gníomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus+ agus Eurodesks.
 2. Beidh ar na hiarratasóirí a chur in iúl cibé an bhfuil siad ag iarraidh taisteal ina n-aonair, nó i ngrúpa de chúigear ar a mhéad.
 3. Beidh ar na hiarratasóirí seoladh ríomhphoist bailí a sholáthar. A luaithe a dhéanfar sin, gheobhaidh siad ríomhphost uathoibríoch ó Thairseach Eorpach na hÓige chun fíorú a dhéanamh gurb ann don seoladh ríomhphoist. Tá gá leis an bhfíorú sin ó tharla gur le ríomhphost a dhéanfar an comhfhreagras leis na hiarratasóirí. Trí iarraidh ar na hiarratasóirí a seoladh ríomhphoist a dhearbhú, cuireann an Coimisiún Eorpach bac ar dhaoine eile úsáid neamhúdaraithe a bhaint as seoltaí ríomhphoist.
 4. Tar éis dóibh a seoladh ríomhphoist a fhíorú, beidh ar na daoine óga an fhoirm iarratais a líonadh isteach. Ar an gcéad dul síos, beidh orthu a gcuid sonraí pearsanta a thabhairt: náisiúntacht, dáta breithe, céadainm, sloinne, inscne, seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin, tír chónaithe, réigiún, gairm agus uimhir aitheantais náisiúnta nó pas. Beidh an deis ag daoine óga atá ar easpa luaineachta agus/nó faoi mhíchumas a gcuid riachtanas sonrach a thabhairt le fios.
 5. Tar éis dóibh a gcuid sonraí pearsanta a líonadh isteach, beidh ar na hiarratasóirí go léir 5 cheist ilrogha a fhreagairt a bhaineann leis an Aontas Eorpach agus le tionscnaimh eile de chuid an Aontais Eorpaigh atá dírithe ar dhaoine óga. Ar an rud deiridh, iarrtar orthu focheist a fhreagairt. Roghnófar iarratasóirí nó go mbeidh an buiséad ídithe, agus déanfar iad a rangú de réir a bhfreagraí.
 6. Sa chéad chéim eile, iarrtar ar iarratasóirí eolas breise a thabhairt faoina bpleananna taistil (i.e. cathain a bheidh sé i gceist acu tús a chur lena dturas, arb é sin an chéad uair dóibh a bheith ag taisteal gan a dtuismitheoirí dá dtionlacain, na rudaí ba mhaith leo a fhoghlaim ón eispéireas seo, conas a íocfaidh siad as a dturas agus conas a fuair siad amach faoi thionscnamh DiscoverEU). Níl an t-eolas a líontar isteach sa rannán sin ina cheangal orthu agus ní bheidh aon tionchar aige ar an bpróiseas roghnúcháin. Úsáidfear na sonraí a bhailítear chun críocha staidrimh agus faisnéise don Choimisiún Eorpach d’fhonn tionscnamh DiscoverEU a fheabhsú.
 7. Gheobhaidh gach iarratasóir ríomhphost deimhniúcháin ó Thairseach Eorpach na hÓige a luaithe a bheidh an t-iarratas curtha isteach acu. Sa ríomhphost deimhniúcháin sin cuirfear in iúl dóibh go bhfuil an t-iarratas uathu cláraithe agus, san áireamh leis, beidh an cód iarratais agus an sceideal le haghaidh an chinnidh faoi bhronnadh na bpasanna a chur in iúl.

Gheobhaidh gach duine cód nuair a chuirtear an fhoirm iarratais isteach. Ba cheart d’iarratasóirí an cód iarratais sin a choinneáil lena úsáid i gcumarsáid amach anseo. Má theastaíonn ó iarratasóir cuireadh a thabhairt do dhaoine páirt a ghlacadh ina ghrúpa, ceapfar é ina cheannaire grúpa agus beidh air an cód a chur in iúl do bhaill eile an ghrúpa ionas gur féidir leo clárú. Bunaithe ar an gcód a chuireann ceannaire an ghrúpa ar fáil, beidh ar bhaill eile an ghrúpa clárú ar líne agus a gcuid sonraí pearsanta a iontráil. 

Tabhair do d'aire nach gá do bhaill an ghrúpa an tsraith ceisteanna ná an cheist réitigh a fhreagairt mar gur faoi cheannaire an ghrúpa amháin atá sé tráth na gceist agus an cheist réitigh a líonadh. Ní mór dóibh go fóill, áfach, a gcuid sonraí pearsanta a líonadh lena n-iarratais a bhailíochtú. Ní mór do bhaill an ghrúpa na critéir incháilitheachta chéanna a chomhlíonadh: 18 mbliana déag a bheith slánaithe acu agus a bheith ina náisiúnach de cheann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh tráth an chinnidh maidir le bronnadh (féach freisin eisceacht COVID-19 maidir le haois thuas faoi incháilitheacht). Má tá sé tugtha le fios ag iarratasóirí go dteastaíonn uathu taisteal ina n-aonar, is féidir leo cairde a chur lena n-iarratas go fóill i ndiaidh dóibh an t-iarratas a chur isteach ach roimh an spriocdháta deiridh, ach cloí leis an nós imeachta céanna atá luaite thuas.

Déanfar iarratas mar ghrúpa a mheas mar aon iarratas amháin. Ní bheidh san áireamh maidir leis an roghnúchán ach na baill den ghrúpa sin a bhfuil an fhoirm iarratais líonta isteach acu tríd an gcód a thug an ceannaire grúpa dóibh a úsáid. Níor chóir do na daoine sa ghrúpa clárú ina n-aonar. 

Is féidir le grúpaí a bheith comhdhéanta de dhaoine ar de náisiúntachtaí éagsúla iad agus atá ina gcónaí in áiteanna éagsúla.

Ní féidir ach aon iarratas in aghaidh an duine a chur isteach. Ní bhreithneofar ach an chéad iarratas a bheidh cláraithe ar Thairseach Eorpach na hÓige sa phróiseas roghnúcháin. Ní féidir le daoine aonair iarratas a chur isteach i bpáirt le grúpaí éagsúla. Má bhraitear, ag céim ar bith, go bhfuil iarratais iolracha á ndéanamh, ní bhreithneofar ach an chéad iarratas a chláraítear ar Thairseach Eorpach na hÓige. 

Na daoine óga ar ar bronnadh pas taistil DiscoverEU faoi cheann de na babhtaí iarratais a bhí ann cheana, níl siad incháilithe an dara hiarratas a chur isteach. Breithneofar é sin ag céim chur isteach na n-iarratas. Má bhraitheann an conraitheoir arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach chun tabhairt faoi chúram na n-áirithintí taistil, nó má bhraitheann an Coimisiún Eorpach féin iarratais ó dhaoine ar bronnadh pas taistil DiscoverEU orthu i gceann de na babhtaí iarratais a bhí ann cheana, ag aon chéim le linn chur chun feidhme an tionscnaimh, dícháileofar an t-iarratasóir sin.

4. An Próiseas Roghnúcháin agus na Critéir don Bhronnadh

Tá cuóta de phasanna taistil leagtha síos do gach tír. Is bunaithe ar sciar dhaonra an Bhallstáit i gcomparáid le daonra iomlán an Aontais Eorpaigh a leithdháilfear na pasanna taistil. 

Cuirfear an próiseas roghnúcháin i gcrích bunaithe ar an náisiúntacht a thabharfaidh an t-iarratasóir le fios ar an bhfoirm iarratais. I gcás ina mbeidh níos lú iarratas ná na cuótaí a bheidh socraithe do thíortha áirithe, athdháilfear na pasanna taistil atá fágtha i measc na n-iarratasóirí as tíortha ina bhfuil níos mó iarratasóirí ná na cuótaí a bheidh socraithe.

Is é náisiúntacht cheannaire an ghrúpa a chinnfidh an náisiúntacht a chuirfear san áireamh le haghaidh ríomh na gcuótaí i gcás na ngrúpaí. Má thagann grúpa san áit dheireanach i liosta na n-iarratasóirí atá roghnaithe de réir náisiúntachta agus an cuóta don náisiúntacht sin ídithe, roghnófar an grúpa ina iomláine.

Beidh ar iarratasóirí pas a fháil sa tseiceáil ar na critéir incháilitheachta, i.e. dáta breithe incháilithe agus saoránacht incháilithe de réir mar a luaitear faoi phointe 2 agus pointe 3. Tabhair faoi deara go ndéanfar measúnú air sin go huathoibríoch le linn an phróisis iarratais, agus ina dhiaidh sin déanfaidh an conraitheoir arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach chun tabhairt faoi chúram na n-áirithintí taistil, déanfaidh sé seiceáil faoi dhó ar na sonraí a bheidh curtha ar fáil. Tar éis dó seiceáil a dhéanamh ar a dhoiciméad aitheantais nó pas, má bhraitheann an conraitheoir go ndearna an t-iarratasóir dearbhú bréagach, eisiafar é ón gcomórtas.

Má chomhlíontar gach critéar incháilitheachta, beidh ar na hiarratasóirí critéir an bhronnta a chomhlíonadh, is é sin le rá na freagraí cearta a thabhairt ar na 5 cheist ilrogha agus ar cheist réitigh. I gcás grúpaí, is é ceannaire an ghrúpa amháin a thabharfaidh na freagraí ar na 5 cheist agus ar an gceist réitigh.

Déanfar na hiarratasóirí a ghrúpáil de réir náisiúntachta agus a rangú i gcomhréir leis na freagraí cearta ar na 5 cheist, ansin i gcomhréir leis an bhfreagra ar an gceist réitigh.

Tar éis dheireadh na tréimhse iarratais, déanfar na torthaí a asbhaint as Tairseach Eorpach na hÓige agus seolfar chuig comhaltaí an choiste meastóireachta iad dá measúnú deiridh.

Má bhíonn an iomarca iarratas ann (ó dhaoine aonair nó ó ghrúpaí) a bhfuil an rangú céanna acu ag scoithphointe an chuóta shocraithe, mar bheart na rogha dheiridh bainfidh an Coimisiún Eorpach úsáid as an bprionsabal ‘tús freastail ar an té is túisce’ leis na háiteanna deireanacha a dháileadh. 

5. An Coiste Meastóireachta

Tiocfaidh coiste meastóireachta a bheidh comhdhéanta d’oifigigh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh le chéile i mí na Samhna 2021. Féachfaidh siad ar thorthaí an phróisis roghnúcháin ar bhonn na gcritéar don bhronnadh a leagtar amach thuas. Déanfaidh siad rangú deiridh na n-iarratasóirí roghnaithe a mbronnfar na bpasanna taistil orthu a mheasúnú, bunaithe ar fhreagraí na n-iarratasóirí sin ar an tsraith ceisteanna agus ar an gceist réitigh, agus cuóta in aghaidh na tíre á chur san áireamh. Nuair a bheidh an roghnúchán déanta, bunófar liosta ionadaithe. D’fhéadfaí pasanna taistil a bhronnadh ar iarratasóirí ar an liosta ionadaithe sin sa chás go mbeidh buiséad nár dáileadh fós ann nó sa chás go ndiúltóidh iarratasóirí roghnaithe a bpasanna taistil a ghlacadh (féach pointe 7).

Bunaithe ar mheasúnú an choiste meastóireachta, glacfaidh an Coimisiún Eorpach an cinneadh maidir le bronnadh na bpasanna, ina mbeidh eolas faoi líon iomlán na bpasanna taistil a bhronnfar, an buiséad iomlán a dháilfear i leith na bpasanna taistil, liosta na n-iarratasóirí roghnaithe agus an liosta ionadaithe. 

6. Na torthaí a fhógairt

Amhail ón 6 Eanáir 2022, gheobhaidh gach iarratasóir fógra le ríomhphost ina sonrófar:

 • gur roghnaíodh iad ina dtairbhithe ('na hiarratasóirí atá roghnaithe')
 • nár roghnaíodh iad agus gur cuireadh ar liosta na n-ionadaithe iad

A luaithe a bheidh fógra tugtha do na hiarratasóirí roghnaithe, déanfar liosta díobh siúd atá roghnaithe a sheoladh chuig an gconraitheoir arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach agus tabharfaidh seisean aire do na háirithintí taistil. Déanfaidh an conraitheoir sin teagmháil bhreise ansin leis na hiarratasóirí roghnaithe. Tá tuilleadh eolais faoi seo faoi phointe 8.

Beidh iarratasóirí in ann a dheimhniú freisin ar Thairseach Eorpach na hÓige cé acu ar roghnaíodh nó nár roghnaíodh iad trí úsáid a bhaint as a gcód iarratais.

7. An liosta ionadaithe

Cuirfear gach iarratasóir nach bhfuil roghnaithe ar liosta ionadaithe de réir ord íslitheach a rangaithe i gcomhréir lena bhfreagraí sa tsraith ceisteanna agus ar an gceist réitigh. Sa chás go dtarraingíonn roinnt iarratasóirí roghnaithe a n-iarratas siar nó má tá luach na bpasanna taistil arna mbronnadh níos ísle ná an buiséad atá ar fáil, d’fhéadfadh an Coimisiún Eorpach pasanna taistil a bhronnadh ar iarratasóirí atá curtha ar an liosta ionadaithe suas go dtí go n-úsáidfear an buiséad iomlán atá ar fáil. Athbhreithneofar caitheamh an bhuiséid ar bhonn míosúil.

Ní chruthaítear aon teidlíocht i leith an Choimisiúin Eorpaigh trí áit a bhaint amach ar an liosta ionadaithe agus ní chiallaíonn sé go roghnófar na rannpháirtithe sin ag céim níos faide anonn.

An conraitheoir arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach chun na háirithintí taistil a shocrú, féadfaidh sé dul i dteagmháil leis na hiarratasóirí nár roghnaíodh agus cuireadh a thabhairt dóibh clárú ar ardán na n-áirithintí. Na daoine a ndéanfar teagmháil leo i dtreo dheireadh an tionscnaimh de bharr iad a bheith ar an liosta ionadaithe, ní féidir leo éileamh a dhéanamh ar thaisteal a rinne siad sular tugadh an cuireadh dóibh nó ní féidir leo a iarraidh go gcuirfear síneadh leis an tréimhse thaistil.

8. Pasanna taistil a chur in áirithe agus dátaí don taisteal

Na hiarratasóirí a roghnófar, cuirfidh siad tús lena n-aistear i dtír atá ina Ballstát den Aontas tráth an chinnidh maidir le bronnadh. Taistealóidh siad chuig tír amháin ar a laghad atá ina Ballstát den Aontas Eorpach tráth an chinnidh maidir le bronnadh, Ballstát nach ionann é agus an tír imeachta. Is féidir le daoine óga a bheith ag taisteal ar feadh idir 1 lá amháin agus mí iomlán. Ba cheart an tréimhse thaistil a bheith idir an 1 Márta 2022 agus an 28 Feabhra 2023.

Is é an conraitheoir arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach a dhéanfaidh pasanna taistil a chur in áirithe, a cheannach agus a sheachadadh do na hiarratasóirí roghnaithe. Níor cheart do na hiarratasóirí roghnaithe, i gcás ar bith, pasanna a chur in áirithe iad féin ná trí ghníomhaireacht taistil. Ní aisíocfar pasanna a cheannóidh na hiarratasóirí roghnaithe féin go díreach. 

Rachaidh an conraitheoir arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach i dteagmháil leis na rannpháirtithe roghnaithe agus cuirfidh sé rochtain ar fhoirm áirithinte ar líne ar fáil dóibh, agus beidh orthu an fhoirm sin a líonadh isteach chun a bpasanna taistil a fháil. Roghnóidh an conraitheoir na hoibreoirí iompair is iomaíche agus is oiriúnaí.

Beidh rogha ag na hiarratasóirí roghnaithe, mar phrionsabal ginearálta, idir an 2 rogha taistil a leanas:

An rogha taistil is solúbtha

An rogha taistil is réamhshainithe

Na dátaí ar a mbeidh na hiarratasóirí roghnaithe ag taisteal, beidh siad solúbtha go dtí go ngníomhaíonn an t-iarratasóir an pas taistil.

Déanfaidh iarratasóirí roghnaithe an clár taistil is mian leo a chur in iúl don chonraitheoir agus na laethanta agus amanna taistil seasta agus na cinn scríbe réamhshainithe san áireamh. Na dátaí taistil agus na cinn scríbe, ní féidir iad a athrú tar éis an ticéad socraithe a chur in áirithe. Ba cheart an taisteal a dhéanamh le linn tréimhse nach faide ná aon mhí amháin.

Beidh iarratasóirí roghnaithe ábalta taisteal feadh aon mhí amháin ar a mhéad, agus ar líon socraithe laethanta taistil le linn na tréimhse sin. Cuireann an rogha taistil sholúbtha ar chumas na n-iarratasóirí roghnaithe taisteal chuig a oiread sin tíortha incháilithe agus is mian leo.

Beidh iarratasóirí roghnaithe in ann cuairt a thabhairt ar suas le 2 thír atá ina mBallstát den Aontas tráth an chinnidh maidir le bronnadh (níl Ballstát thús an aistir ná na Ballstáit a dtaistealófar tríothu san áireamh) le linn tréimhse aon mhí amháin ar a mhéad.

A luaithe a bheidh an pas taistil gníomhaithe, is féidir leis na hiarratasóirí a roghnófar a gcuid taistil a dhéanamh ar laethanta as a chéile, nó is féidir leo a gcuid taistil a dhéanamh ar laethanta difriúla le linn tréimhse míosa. Beidh cead acu taisteal ar thraenacha atá á n-oibriú ag cuideachtaí iarnróid Eorpacha chomh maith le roinnt bád farantóireachta agus córacha eile iompair a roghnóidh an conraitheoir arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach. Ná dearmad gurbh fhéidir go gcaithfeá suíochán a chur in áirithe ar thraenacha áirithe. Sna cásanna sin, ní mór do na hiarratasóirí a roghnaíodh a n-áirithintí traenach a dhéanamh roimh an tréimhse thaistil nó lena linn. Ní ghlanfaidh an Coimisiún Eorpach aon táille breise ar áirithintí traenach ná costais eile a bheidh le híoc ag an rannpháirtí le linn an turais.

Ní ghearrtar táillí bhreise ar áirithintí i gcás na rogha taistil réamhshainithe; ní mór áfach na costais taistil a bheidh le híoc a choimeád faoi bhun an bhuiséid atá leagtha síos, mar atá €258. Ba cheart d’iarratasóirí roghnaithe a dhearbhú go bhfuil a gclár taistil indéanta.

 

I gceachtar den dá rogha:

 • Tá uasbhuiséad €258 ann ar gá cloí leis seachas i gcásanna eisceachtúla mar atá leagtha amach thíos.

Ní thacaítear le cealuithe ar na pleananna taistil. Ní chlúdóidh an Coimisiún Eorpach aon fhorlíontaí ná aon chostais eile a thagann chun cinn le linn an turais. Ba cheart d’iarratasóirí roghnaithe ar mian leo taisteal chuig an gCipir, go Málta agus go hÉirinn an conraitheoir a chur ar an eolas faoi. Faoi mar a luaitear in Iarscríbhinn I, cuirfear cuóta i bhfeidhm maidir leo sin a bheidh ag taisteal ón gCipir, ó Mhálta agus ó Éirinn. Cuirfear an cuóta céanna i bhfeidhm trí huaire do na hiarratasóirí atá roghnaithe ar mian leo taisteal go dtí an Chipir, go Málta agus go hÉirinn, agus is ar bhonn 'tús freastail ar an té is túisce' a chuirfear na ticéid eitilte in áirithe. 

Feidhmeofar maolú ar an gceanglas maidir leis an tréimhse thaistil a fheidhmiú i gcás daoine óga atá ina gcónaí i mBallstáit ina bhfuil seirbhís shibhialta nó mhíleata éigeantach. Sa chás sin, cuirfear síneadh leis an tréimhse thaistil go dtí 6 mhí tar éis dheireadh a ndualgas dlíthiúil.

 

9. Córacha iompair

Is ar iarnród a bheidh na rannpháirtithe a roghnófar ag taisteal, mar riail bhunúsach. Chun a chinntiú, áfach, go bhféadfar dul chuig a oiread áiteanna is féidir, ba cheart go mbeifear in ann an pas taistil a úsáid, nuair is gá, le modhanna eile iompair, cuir i gcás an bus nó an bád farantóireachta, de réir na gcúinsí comhshaoil, ama agus achair a bheidh ann. Déanfar an taisteal sa dara grád.

I gcúinsí speisialta amháin, féadfar cead a thabhairt taisteal in eitleán. Is amhlaidh an cás do na daoine óga sin atá ina gcónaí:

 1. Sna naoi réigiún is iargúlta (i.e. Guadalúip, Guáin na Fraince, Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Maidéara, na hAsóir agus na hOileáin Chanáracha);
 2. I dtíortha/réigiúin nach bhfuil teacht orthu leis na córacha iompair thuasluaite (gréasán iarnróid, báid farantóireachta agus busanna);
 3. Nuair is gá do na daoine óga taisteal ar feadh níos mó ná 18 n-uair an chloig ar talamh nó ar muir sula dtrasnóidh siad teorainn thír imeachta an aistir.

Ní féidir eitilt ach ar a dturas isteach agus amach. Don chuid eile dá dturas, tá ar rannpháirtithe taisteal faoin riail bhunúsach (taisteal iarnróid nó modh iompair malartach eile).

Is féidir le daoine óga ó na réigiúin is forimeallaí aon cheann scríbe a thagann leis na ceanglais atá socraithe a roghnú. Bíonn iarratasóirí roghnaithe ar mhaith leo taisteal chuig na réigiúin is forimeallaí ábalta é sin a dhéanamh, má oireann a dturas don bhuiséad uasta €258.

Ceadaítear d’iarratasóirí roghnaithe atá ina gcónaí sa Chipir, i Málta nó in Éirinn taisteal ar eitleán.

10. Luach uasta na bpasanna taistil

Ní bhronnfar na ticéid taistil ar na hiarratasóirí roghnaithe ach chun taisteal chuig an gceann scríbe roghnaithe. Ní mór do na rannpháirtithe féin atá roghnaithe cóiríocht, cothú, árachas, forlíontaí taistil nó aon speansais eile a bhaineann leis an turas a íoc.

Is é an bhunriail go mbeidh gach rannpháirtí atá roghnaithe i dteideal maoiniú uasta €258 dá bpas. Is sa 2ú grád nó sa ghrád barainne amháin a dhéanfar an taisteal. Is féidir an luach sin a bheith níos airde, áfach, sna cásanna sonracha dá dtagraítear thíos:

 • I gcás iarratasóirí roghnaithe a dhéanann taisteal as na réigiúin is forimeallaí (i.e. Guadalúip, Guáin na Fraince, Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Maidéara, na hAsóir agus na hOileáin Chanáracha) chuig mór-roinn na hEorpa. Tar éis dóibh an mhór-roinn a bhaint amach, cuirfear an riail ghinearálta i bhfeidhm;
 • I gcás iarratasóirí a roghnófar as na réigiúin is forimeallaí nach mór dóibh taisteal ar eitleán go mór-roinn na hEorpa. Tar éis dóibh an mhór-roinn a bhaint amach, cuirfear an riail ghinearálta i bhfeidhm;
 • I roinnt cásanna sainiúla a mheasúnófar ar bhonn cás ar chás (e.g. iarratasóirí roghnaithe a bhfuil cónaí orthu ar oileáin eile atá san Aontas) d’fhéadfaí turas breise ar thraein/bád farantóireachta/bus a chlúdach.

I gcás iarratasóirí roghnaithe ar bheagluaineacht agus/nó a bhfuil riachtanais speisialta acu: d’fhéadfaí costais cúnaimh speisialta (duine tionlacain, gadhar d’iarratasóirí lagamhairc a roghnófar srl.) a chlúdach, bunaithe ar na doiciméid iomchuí ina léirítear bonn cirt a riachtanas speisialta, i gcomhréir le dlí náisiúnta na tíre cónaithe.

11. Clár ama

Dáta oscailte na tréimhse cláraithe Dé Máirt an 12 Deireadh Fómhair 2021, (12:00 Am Lár na hEorpa)
Dáta deiridh na tréimhse cláraithe Dé Máirt an 26 Deireadh Fómhair 2021, (12:00 Am Lár na hEorpa)
An Coiste Meastóireachta Samhain 2021
Fógra faoin gCinneadh faoi Bhronnadh na bPasanna Amhail ó Déardaoin an 6 Eanáir 2022
An chéad dáta imeachta An Mháirt, an Dé Máirt 1 Márta 2022
An dáta fillte deiridh An Mháirt, an Dé Máirt 28 Feabhra 2023

12. Rannpháirtí atá roghnaithe a chuireann turas ar ceal nó a tharraingíonn siar as

Beidh gach pas taistil faoi ainm duine ar leith agus ní ceadmhach é a aistriú chuig duine eile faoi chúinse ar bith. Ní féidir an t-ainm ar an bpas taistil a athrú.

Má dhiúltaíonn an rannpháirtí atá roghnaithe taisteal, ar chúis ar bith, sula mbeidh an pas taistil curtha in áirithe ag an gconraitheoir arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach, tabharfar áit an rannpháirtí sin do dhuine eile ón liosta ionadaithe in ord íslitheach an roghnúcháin. Tugtar cuireadh d’iarratasóirí roghnaithe an conraitheoir a chur ar an eolas sula gcuirfear aon rud in áirithe.

Má dhiúltaíonn duine den ghrúpa (ceannaire an ghrúpa nó aon duine eile sa ghrúpa) taisteal sula mbeidh an pas taistil curtha in áirithe ag conraitheoir an Choimisiúin Eorpaigh, ní chuirfidh an cinneadh sin staid an ghrúpa ar fad i mbaol. Beidh na daoine eile a bheidh fágtha sa ghrúpa in ann taisteal mar a beartaíodh. Ní féidir duine eile a chur in ionad an duine a tharraing siar áfach. Tabharfaidh an Coimisiún Eorpach an pas taistil sin nár úsáideadh do dhuine eile ón liosta ionadaithe in ord íslitheach an roghnúcháin.

Glactar leis go ndéanann daoine áirithe i ngrúpa cinneadh ar deireadh taisteal a dhéanamh ar bhonn aonair agus ní chuireann sé sin isteach ar an ngrúpa iomlán.

Níl an pas taistil inmhalartaithe agus tá sé neamh-inaisíoctha. Leis an bpas taistil sholúbtha, tá an dáta tosaithe oscailte, rud a fhágann gur féidir le taistealaithe an dáta a athrú am ar bith roimh an dáta a thugtar mar chéad lá taistil.

Maidir leis an rogha taistil atá socraithe, is de réir téarmaí agus coinníollacha an chomhlachta taistil a dhéanfar leasú ar an ticéad nó é a chur ar ceal; is faoi na hiarratasóirí atá sé na táillí a ghlanadh.

13. Force Majeure/Géarchéim

Má chuirtear isteach ar thuras mar gheall ar chásanna nó imeachtaí eisceachtúla gan choinne atá glan ar smacht an rannpháirtí agus nach earráid nó neamart dá gcuid féin é, d’fhéadfaí pas taistil nua a bhronnadh air. Déanfaidh conraitheoir an Choimisiúin Eorpaigh measúnú ar na cásanna áirithe sin ar bhonn cás ar chás.

14. Tuairisciú a dhéanamh ar an turas

Ba mhaith leis an gCoimisiún Eorpach cloisteáil ó na hiarratasóirí roghnaithe agus spreagfaidh sé na taistealaithe óga DiscoverEU chun a n-eispéiris agus a gcuid eachtraí a roinnt. Beidh na hiarratasóirí roghnaithe, a luaithe a roghnófar iad, ina nAmbasadóirí DiscoverEU don tionscnamh. Tabharfar cuireadh dóibh tuairisc a thabhairt ar a n-eispéireas taistil, mar shampla ar na meáin shóisialta le leithéidí Instagram, Facebook nó Twitter nó trí chur i láthair a dhéanamh ag a scoil nó ina bpobal áitiúil. Tá fáilte roimh iarratasóirí páirt a ghlacadh i nGrúpa Facebook Oifigiúil #DiscoverEU. Beidh ar na taistealaithe óga suirbhé ar líne a líonadh isteach freisin. Seolfaidh conraitheoir an Choimisiúin Eorpaigh an suirbhé chucu nuair a bheidh an tréimhse thaistil thart. Nuair atá an suirbhé líonta isteach, gheobhaidh na taistealaithe deimhniú rannpháirtíochta a ghintear go huathoibríoch agus lena gcuirtear i dtábhacht inniúlachtaí agus scileanna a foghlaimíodh a bhuí lena dtaithí ar an taisteal.

15. Séanadh

Ní sheasfaidh an Coimisiún Eorpach ach costas na bpasanna taistil, faoi mar atá mínithe thuas. Ní mór do na hiarratasóirí roghnaithe féin cóiríocht, cothú, árachas, forlíontaí taistil nó aon speansais eile a bhaineann leis an turas a íoc. Ní sholáthróidh an Coimisiún Eorpach aon chumhdach árachais agus is faoi fhreagracht an iarratasóra a roghnófar, agus is faoi féin amháin a bheidh sé é sin a eagrú.

Ní bheidh an Coimisiún Eorpach ná a chonraitheoir faoi dhliteanas as aon damáiste a dhéanfaidh nó a tharlóidh d’aon duine de na hiarratasóirí sa chomórtas, lena n-áirítear damáiste arna dhéanamh do thríú páirtithe mar thoradh ar chur chun feidhme na ngníomhaíochtaí a bhaineann leis an gcomórtas seo, nó le linn an chur chun feidhme sin.

Ní bheidh an Coimisiún Eorpach ná a chonraitheoir faoi dhliteanas as aon damáiste ábhartha, neamh-ábhartha nó fisiciúil a fhulaingíonn na hiarratasóirí roghnaithe nó iad siúd atá in éineacht leo le linn a n-aistir chuig a gceann scríbe nó le linn dóibh a bheith ag fanacht ann.

Tá an turas inmhianaithe faoi réir srianta ó thaobh buiséid, ama, agus infhaighteacht na bpasanna de. Dá bhrí sin, d’fhéadfaí athruithe a dhéanamh air, agus ní féidir leis an gconraitheoir seachtrach arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach a ráthú gur féidir an turas inmhianaithe a dhéanamh.

Moltar do na rannpháirtithe atá roghnaithe árachas sláinte agus árachas taistil iomchuí a fháil le haghaidh thréimhse iomlán an turais. Is iondúil go gcuirfidh árachas sláinte náisiúnta an rannpháirtí cumhdach bunúsach árachais sláinte ar fáil tríd an gCárta Eorpach um Árachas Sláinte le linn a thurais DiscoverEU. D’fhéadfadh sé nach mbeadh gach cás féideartha san áireamh faoi chumhdach an Chárta Eorpaigh um Árachas Sláinte nó faoi chumhdach árachais sláinte phríobháidigh, go háirithe má bhíonn gá le haisdúichiú nó le cóir leighis faoi leith. I gcásanna den sórt sin, is inmholta an rud é árachas comhlántach a fháil.

Forchoimeádann an Coimisiún Eorpach an ceart na rialacha atá curtha ar bun faoi phointe 10 agus pointe 11 a athrú i gcás imthosca eisceachtúla.

16. An dlí is infheidhme

Rialaítear an comórtas i gcomhréir le dlí an Aontais. Is ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh amháin a bheidh dlínse aon díospóid idir an tAontas agus aon tairbhí a éisteacht maidir le léirmhíniú, cur i bhfeidhm nó bailíocht rialacha an chomórtais seo, mura féidir díospóid den sórt sin a réiteach go cairdiúil.

17. Slándáil sonraí

Na sonraí a iarrtar, ní úsáidfear iad ach chun na hiarratasóirí a roghnaíodh a roghnú agus chun na críche sin amháin, rud a fhágann go mbeidh siad in ann ticéid taistil a chur in áirithe agus go mbeifear in ann seirbhísí a bhaineann le DiscoverEU a chur ar fáil dóibh, cuir i gcás Timthriall Foghlama DiscoverEU nó feachtas poiblíochta DiscoverEU. Sa chás sin, an Coimisiún Eorpach agus eagraíochtaí eile a bhfuil údarú faighte acu ón gCoimisiún Eorpach, chomh maith le Gníomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus+ agus Eurodesks, féadfaidh siad teagmháil a dhéanamh leis an rannpháirtí.

Próiseálfaidh an Coimisiún Eorpach aon sonraí pearsanta faoi Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 (lena n-aisghairtear Rialachán (CÉ) Uimh. 45/2001) agus i gcomhréir leis na 'fógraí maidir le hoibríochtaí próiseála' a cuireadh chuig Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) an Choimisiúin Eorpaigh (atá ar fáil go poiblí sa chlár OCS). Próiseálfaidh ‘rialaitheoir sonraí’ an Choimisiúin Eorpaigh sonraí den sórt sin chun críche an chomórtais, cur chun feidhme nó oibre leantaí nó chun leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a chosaint.

Sa Ráiteas Príobháideachais don tionscnamh DiscoverEU, tugtar míniú faoin gcaoi a mbaintear úsáid as na sonraí pearsanta faoin tionscnamh agus faoin gcaoi a ndéantar príobháideachas na sonraí sin a chosaint. Is féidir teacht ar an Ráiteas Príobháideachais sin ag an nasc seo: https://europa.eu/youth/privacy_en

Beidh an ceart ag na hiarratasóirí dul ar iontaoibh an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí tráth ar bith.

18. Gearáin

Cuirfear foirm ghearáin ar fáil ar shuíomh gréasáin an chonraitheora arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach chun na háirithintí taistil a shocrú. Cuirfear an fhéidearthacht sin in iúl d’iarratasóirí roghnaithe agus a bpas á chur in áirithe acu.