DiscoverEU-kilpailun säännöt


DiscoverEU-kilpailun säännöt


1. Kuvaus

DiscoverEU on Euroopan parlamentin ehdotukseen perustuva Euroopan unionin hanke, jonka tarkoituksena on antaa 18-vuotiaille nuorille tilaisuus lähteä matkalle ja näin hyödyntää oikeuttaan liikkua vapaasti EU:n sisällä. Nuorilla on mahdollisuus tutustua Euroopan monimuotoisuuteen ja eurooppalaiseen kulttuuriin ja historiaan, uusiin ihmisiin ja viime kädessä myös omaan itseensä. 

Euroopan komissio valitsee hankkeeseen vähintään 60 000 nuorta, jotka täyttävät jäljempänä kuvatut valintaperusteet. Nuoret voivat hakea mukaan hankkeeseen Euroopan nuorisoportaalin kautta. Hakuaika alkaa tiistaina 12.10.2021 klo 12.00 (Keski-Euroopan aikaa, CET) ja päättyy tiistaina 26.10.2021 klo 12.00 (Keski-Euroopan aikaa, CET).

Komissio myöntää osallistujiksi valituille nuorille matkakortit, joilla he voivat matkustaa EU:ssa 1.3.2022–28.2.2023 välisenä aikana korkeintaan kuukauden ajan. 

Valittujen osallistujien on matkustettava pääsääntöisesti junalla. Jotta mahdollisimman monet nuoret voisivat osallistua, huomioidaan myös ympäristö-, aika- ja etäisyystekijät. Matkakortilla voi siten tarvittaessa matkustaa muillakin kulkuneuvoilla, kuten linja-autolla tai lautalla. 

Jos muita liikennevälineitä ei ole käytettävissä, sallitaan poikkeuksellisesti myös lentomatka. Siten halutaan taata, että myös syrjäisillä alueilla tai saarilla asuvat nuoret voivat osallistua hankkeeseen. 

2. Hakukelpoisuus

Jotta nuori voi hakea hankkeeseen, hänen

 • on oltava 18-vuotias 31.12.2021 (eli syntynyt 1.1.–31.12.2003, nämä päivämäärät mukaan luettuina)
 • poikkeuksellisesti tälle kierrokselle voivat osallistua myös ne nuoret, jotka olivat hakukelpoisia vuoden 2020 kahdella kierroksella, jotka peruttiin covid-19-pandemian vuoksi, eli 1.7.2001–31.12.2002 syntyneet nuoret (nämä päivämäärät mukaan luettuina) 
 • on oltava jonkin Euroopan unionin jäsenmaan kansalainen silloin, kun matkakortin myöntämispäätös tehdään
 • on ilmoitettava henkilökorttinsa tai passinsa numero sähköisessä hakulomakkeessa.

/!\ Poikkeus tällä kierroksella: Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset saavat vielä tällä kierroksella osallistua DiscoverEU-kilpailuun. Covid-19-pandemian vuoksi vuoden 2020 kierrokset peruttiin ja rahoitus siirrettiin vuodelle 2021. Koska Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset olivat hakukelpoisia vuonna 2020, kelpoisuus pätee vielä tällä hakukierroksella, sillä se rahoitetaan vuoden 2020 talousarviosta. Näin ollen kaikkia viittauksia Euroopan unionin jäsenvaltioihin pidetään viittauksina myös Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten ennen 31. päivää joulukuuta 2020.

Jos nuori valitaan matkakortin saajaksi, hänen

 • on aloitettava matkansa maasta, joka on Euroopan unionin jäsenmaa silloin, kun matkakortin myöntämispäätös tehdään
 • on suunniteltava matkustavansa vähintään yhden päivän ja enintään yhden kuukauden ajan
 • on suunniteltava matkustavansa lähtömaansa ulkopuolelle vähintään yhteen maahan, joka on Euroopan unionin jäsenmaa silloin, kun matkakortin myöntämispäätös tehdään
 • on oltava valmis toimimaan DiscoverEU-lähettiläänä.

Hakijoita, jotka eivät täytä kelpoisuusehtoja, ei oteta huomioon valintamenettelyssä. 

DiscoverEU on Euroopan parlamentin käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on antaa 18-vuotiaille nuorille mahdollisuus matkustamiseen. Hanke on nimenomaisesti kohdennettu 18-vuotiaisiin nuoriin siksi, että 18 vuotta on aikuisuuteen siirtymisen ja EU-kansalaisuuden kannalta merkittävä ikä.*

* DiscoverEU oli Euroopan parlamentin valmistelutoimi vuosina 2018–2020. Vuoden 2020 määrärahoja ei voitu käyttää covid-19-pandemian vuoksi, ja vuoden kumpikin kierros peruttiin. Määrärahat siirrettiin vuodelle 2021 käytettäväksi vuoden 2021 kierroksen järjestämiseen. 

3. Hakumenettely

DisoverEU-hankkeeseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella Euroopan nuorisoportaalin kautta. Hakemuksia ei voi toimittaa hakuajan ulkopuolella.

Hakumenettelyssä on 7 vaihetta:

 1. Aluksi tarkistetaan hakijoiden hakukelpoisuus, mitä varten heidän on ilmoitettava syntymäaikansa ja kansalaisuutensa. Jos tiedot eivät ole kohdassa ”2. Hakukelpoisuus” esitettyjen hakukelpoisuussääntöjen mukaisia, hakija ei voi jatkaa seuraavaan vaiheeseen. Hakijoita pyydetään myös ilmoittamaan, että he sitoutuvat noudattamaan DiscoverEU-hankkeen sääntöjä, ja antamaan suostumuksensa henkilötietojensa säilyttämiseen ja käsittelyyn kilpailun edellyttämällä tavalla. Samoin heitä pyydetään antamaan suostumuksensa siihen, että Euroopan komissio ja sen valtuuttamat tahot sekä kansalliset Erasmus± -toimistot ja Eurodeskit voivat ottaa hakijaan yhteyttä DiscoverEU-hanketta koskien.
 2. Hakijoiden on ilmoitettava, haluavatko he matkustaa yksin vai ryhmässä, jossa voi olla enintään 5 jäsentä.
 3. Hakijoiden on ilmoitettava sähköpostiosoitteensa. Sen jälkeen he saavat Euroopan nuorisoportaalista automaattisen sähköpostiviestin, jolla varmistetaan, että sähköpostiosoite toimii. Tämä varmistus on tarpeen, koska sen jälkeen, kun valinta on tehty, yhteydenpito hakijoihin tapahtuu sähköpostitse. Euroopan komissio pyytää hakijoita vahvistamaan sähköpostiosoitteensa, jotta ulkopuoliset tahot eivät voi käyttää hakijan sähköpostiosoitetta luvattomasti.
 4. Kun sähköpostiosoitteen toiminta on varmistettu, hakijoiden on täytettävä hakulomake. Heidän on annettava henkilötietonsa: kansalaisuus, syntymäaika, etunimi, sukunimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asuinmaa, alue, koulutus/työ, ja henkilökortin tai passin numero. Hakijat, joilla on liikuntarajoitteita ja/tai muita erityistarpeita, voivat ilmoittaa niistä hakemuksessaan.
 5. Sen jälkeen, kun hakijat ovat ilmoittaneet henkilötietonsa, heidän on vastattava viiteen tietovisakysymykseen, jotka edellyttävät yleistietoa EU:sta ja EU:n nuorisohankkeista. Lisäksi heidän on vastattava jokerikysymykseen. Osallistujat valitaan käytettävissä olevan budjetin mukaisesti ja paremmuusjärjestyksessä heidän antamiensa vastausten perusteella.
 6. Kultakin hakijalta pyydetään lisätietoja hänen matkasuunnitelmistaan (ts. milloin hakija aikoo aloittaa matkansa, onko tämä ensimmäinen kerta, kun hän matkustaa ilman vanhempiaan, mitä hän toivoo oppivansa matkalla, miten hän aikoo rahoittaa matkansa ja miten hän sai tietää DiscoverEU-hankkeesta). Tässä kohdassa annetut tiedot eivät ole sitovia, eivätkä ne mitenkään vaikuta valintaprosessiin. Tietoja käytetään tilastollisiin tarkoituksiin, ja Euroopan komissio haluaa niiden avulla kehittää DiscoverEU-hanketta.
 7. Kaikki hakijat saavat sähköpostitse Euroopan nuorisoportaalin kautta vahvistusviestin sen jälkeen, kun he ovat jättäneet hakemuksensa. Tässä viestissä vahvistetaan, että hakemus on rekisteröity ja ilmoitetaan hakemuksen tunnuskoodi. Siinä ilmoitetaan myös, milloin valintapäätöksistä tiedotetaan.

Kaikki, jotka ovat jättäneet hakemuksen, saavat tunnuskoodin. Hakijoiden on säilytettävä tämä koodi myöhempää käyttöä varten. Jos hakija haluaa pyytää ryhmäänsä jäseniä, hänestä tulee ryhmän johtaja ja hänen on ilmoitettava saamansa tunnuskoodi ryhmänsä muille jäsenille, jotta nämä voivat rekisteröityä. Ryhmän jäsenet rekisteröityvät sähköisesti ja täyttävät omat henkilötietonsa. 

Huom. Ryhmän jäsenten ei tarvitse vastata tietovisan kysymyksiin eikä jokerikysymykseen. Ainoastaan ryhmän johtaja vastaa niihin. Ryhmän jäsenten on kuitenkin täytettävä henkilötietonsa, jotta heidän hakemuksensa on voimassa. Ryhmän jäsenten on täytettävä samat hakukelpoisuusehdot kuin yksittäistenkin hakijoiden: Heistä jokaisen on oltava 18-vuotias ja jonkin Euroopan unionin jäsenmaan kansalainen silloin, kun matkakortin myöntämispäätös tehdään (ks. myös hakukelpoisuutta koskevan covid-19-poikkeus). Jos hakija on ilmoittanut haluavansa matkustaa yksin, hän voi edellä esitetyllä tavalla kuitenkin lisätä ystäviään hakemukseensa, kunhan tekee sen ennen lopullisen määräajan umpeutumista.

Ryhmän tekemää hakemusta arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. Vain ne ryhmän jäsenet, jotka ovat täyttäneet hakemuksen ja käyttäneet siinä ryhmän johtajan ilmoittamaa tunnuskoodia, ovat mukana hakumenettelyssä. Ryhmän jäsenet eivät saa rekisteröityä yksittäisinä hakijoina. 

Ryhmän jäsenet voivat olla eri maiden kansalaisia ja asua eri paikoissa.

Kukin hakija voi tehdä vain yhden hakemuksen. Ainoastaan hakijan Euroopan nuorisoportaaliin ensimmäisenä rekisteröimä hakemus on mukana hakumenettelyssä. Hakija ei saa olla mukana useamman eri ryhmän hakemuksessa. Jos jossakin vaiheessa havaitaan, että hakijalla on useampia päällekkäisiä hakemuksia, on niistä ensimmäisenä Euroopan nuorisoportaaliin rekisteröity hakemus ainoa, joka osallistuu hakumenettelyyn. 

Nuoret, jotka ovat jo matkustaneet edellisellä hakukierroksella myönnetyllä DiscoverEU-matkakortilla, eivät voi osallistua hakuun uudestaan. Hakukelpoisuus tarkistetaan hakemusten jättövaiheessa. Jos Euroopan komissio tai sen matkakorttien hankkijaksi nimeämä toimeksisaaja huomaavat hankkeen täytäntöönpanon aikana, että mukana on hakemuksia nuorilta, jotka ovat jo saaneet DiscoverEU-matkakortin aiemman hakukierroksen yhteydessä, tällaiset hakijat suljetaan pois hankkeesta.

4. Valintamenettely ja valintaperusteet

Kullekin maalle on tietty kiintiö matkakortteja. Määrä perustuu siihen, mikä on maan osuus koko Euroopan unionin väkiluvusta. 

Valintaprosessi perustuu siihen, minkä kansalaisuuden hakija on hakulomakkeessa ilmoittanut. Jos jostakin maasta on sen kiintiötä vähemmän hakijoita, kyseisen maan jakamatta jäävät matkakortit siirretään niille maille, joissa on niiden kiintiötä enemmän hakijoita.

Ryhmät lasketaan kiintiöihin ryhmän johtajan kansalaisuuden perusteella. Jos jonkin maan valittujen osallistujien luettelossa viimeisellä sijalla on ryhmä, koko ryhmä valitaan kuitenkin mukaan, vaikka ryhmän kaikki jäsenet eivät mahtuisikaan maan kiintiöön.

Ensiksi tarkistetaan hakijoiden hakukelpoisuus, eli heidän syntymäaikansa ja kansalaisuutensa, kuten kohdissa 2 ja 3 todetaan. Hakukelpoisuus tarkistetaan automaattisesti hakuvaiheessa, ja Euroopan komission matkavarausten tekijäksi nimeämä toimeksisaaja tarkistaa valittujen osallistujien toimittamat tiedot vielä uudestaan. Jos toimeksisaaja huomaa tarkistaessaan hakijan henkilökortin ja/tai passin, että hakija on antanut virheellisiä tietoja, hakija suljetaan pois kilpailusta.

Jos hakija täyttää hakukelpoisuusehdot, hänen on lisäksi täytettävä valintaperusteet, jotka edellyttävät oikeita vastauksia tietovisan 5 kysymykseen ja lisäksi vastaamista 1 jokerikysymykseen. Ryhmien osalta ainoastaan ryhmän johtaja vastaa tietovisan 5 kysymykseen ja 1 jokerikysymykseen.

Hakijat ryhmitellään maittain ja asetetaan paremmuusjärjestykseen tietovisassa annettujen oikeiden vastausten ja jokerikysymyksen vastauksen perusteella.

Kun hakuaika on päättynyt, vastaukset toimitetaan Euroopan nuorisoportaalista arviointikomitean jäsenille lopullista arviointia varten.

Jos useammalla hakijalla (yksittäisillä hakijoilla tai hakijaryhmillä) on keskenään sama sijaluku ja hakemuksia on kyseisen maan kiintiötä enemmän, Euroopan komissio käyttää valintaperusteena vastausten saapumisjärjestystä. 

5. Arviointikomitea

Euroopan komission virkamiehistä koostuva arviointikomitea kokoontuu huhtikuussa 2021. Se tarkistaa haun tulokset edellä esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti ja asettaa hakijat paremmuusjärjestykseen näiden tietovisaan ja jokerikysymykseen antamien vastausten ja maakiintiöiden perusteella. Matkakortit jaetaan hakijoiden sijoituksen ja maakiintiöiden mukaan. Kun osallistujat on valittu, laaditaan myös varasijaluettelo. Varasijalle päässeet hakijat voivat saada matkakortin, mikäli budjettivaroja on vielä käytettävissä tai mikäli joku valittu osallistuja peruuttaa osallistumisensa (ks. kohta 7).

Arviointikomitean lausunnon perusteella komissio tekee päätöksen matkakorttien myöntämisestä, myönnettyjen matkakorttien määrästä, käytetystä kokonaisbudjetista sekä matkakortin saajiksi ja varasijalle valituista osallistujista. 

6. Tulosten ilmoittaminen

Kaikille hakijoille lähetetään 6.1.2022 alkaen sähköpostitse ilmoitus, josta käy ilmi

 • joko että hakija on valittu matkakortin saajaksi (”valittu osallistuja”)
 • tai että hakijaa ei ole valittu ja hän on varasijalla.

Kun valituille osallistujille on ilmoitettu heidän valinnastaan, luettelo matkakortin saajista toimitetaan Euroopan komission nimeämälle ulkopuoliselle toimeksisaajalle, joka huolehtii matkavarauksista. Yhteydenpito siirtyy tämän jälkeen kyseisen toimeksisaajan ja valittujen osallistujien väliseksi. Lisätietoja on kohdassa 8.

Hakija voi hakemuksensa tunnuskoodin avulla tarkistaa myös Euroopan nuorisoportaalin kautta, onko hänet valittu matkakortin saajaksi.

7. Varallaololuettelo

Kaikki hakijat, joita ole valittu osallistujiksi, kirjataan varasijaluetteloon sijalukunsa mukaiseen järjestykseen tietovisaan ja jokerikysymykseen annettujen vastausten perusteella. Jos jotkut valitut osallistujat peruuttavat hakemuksensa tai jos myönnettyjen matkakorttien arvo on hankkeeseen varattua budjettia alhaisempi, Euroopan komissio voi myöntää matkakortteja varasijaluetteloon kirjatuille hakijoille niin, että kaikki hankkeeseen varatut määrärahat tulevat käytetyiksi. Määrärahojen käyttöä seurataan kuukausittain.

Varasijaluetteloon kirjaaminen ei oikeuta hakijaa saamaan mitään Euroopan komissiolta eikä takaa, että siihen kirjattu hakija valittaisiin matkakortin saajaksi hankkeen myöhemmässä vaiheessa.

Euroopan komission matkavarausten tekijäksi nimeämä toimeksisaaja voi ottaa yhteyttä varasijaluetteloon kirjattuihin hakijoihin ja pyytää heitä rekisteröitymään varausfoorumin kautta. Ne hakijat, jotka ovat varasijaluettelossa ja joihin otetaan yhteyttä vasta kauden loppupuolella, eivät voi vaatia korvausta jo aiemmin tekemästään matkasta eivätkä voi pyytää matkustusajankohdan pidentämistä.

8. Matkalippujen varaaminen ja matkapäivät

Matkakortin saajien on aloitettava matkansa maasta, joka on Euroopan unionin jäsenmaa silloin, kun matkakortin myöntämispäätös tehdään. Matkaan on sisällyttävä vierailu vähintään yhdessä maassa, joka on Euroopan unionin jäsenmaa silloin, kun matkakortin myöntämispäätös tehdään. Tämä maa ei saa olla sama kuin se maa, josta matka alkaa. Matka voi kestää yhdestä päivästä yhteen kuukauteen. Matka on tehtävä aikavälillä 1.3.2022–28.2.2023.

Euroopan komission valitsema toimeksisaaja varaa, ostaa ja toimittaa kaikki matkakortit valituille osallistujille. Valitut osallistujat eivät saa missään tilanteessa varata matkakorttejaan omatoimisesti eivätkä minkään matkatoimiston kautta. Valittujen osallistujien itse ostamia matkakortteja ei hyvitetä. 

Euroopan komission toimeksisaaja ottaa yhteyttä valittuihin osallistujiin ja antaa heille pääsyoikeudet sähköiseen varauslomakkeeseen, joka osallistujien on täytettävä saadakseen matkakortit. Toimeksisaaja valitsee kilpailukykyisimmät ja sopivimmat liikenteenharjoittajat.

Perussääntönä on, että valitut osallistujat voivat valita jommankumman seuraavista matkajärjestelyistä:

Joustava matkajärjestely

Kiinteä matkajärjestely

Valittu osallistuja voi valita matkustuspäivät joustavasti siihen asti, kun hän alkaa käyttää matkakorttia.

Valitut osallistujat ilmoittavat toimeksisaajalle matkasuunnitelmansa, josta käyvät ilmi tarkat matkustuspäivät ja -ajat ja ennalta määritellyt matkakohteet. Matkapäiviä ja -kohteita ei voi muuttaa sen jälkeen, kun kiinteä lippu on varattu. Matkan enimmäiskesto on yksi kuukausi.

Valitut osallistujat voivat enintään yhden kuukauden aikana käyttää tietyn määrän matkustuspäiviä. Joustavassa matkajärjestelyssä voi matkustaa niin moneen DiscoverEU-hankkeen sääntöjen mukaiseen maahan kuin haluaa.

Valitut osallistujat voivat vierailla enintään 2 maassa. Näiden maiden on oltava Euroopan unionin jäsenmaita silloin, kun matkakortin myöntämispäätös tehdään (tähän kiintiöön ei lasketa mukaan sitä EU-maata, josta matka alkaa, eikä läpikulkumaita). Matkan enimmäiskesto on yksi kuukausi.

Matkakortin käytön alettua matkustuspäivät voivat olla peräkkäisiä päiviä tai niitä voi käyttää matkajakson eri vaiheissa. Osallistujat voivat matkustaa eurooppalaisten rautatieyhtiöiden junilla sekä lautalla tai muilla Euroopan komission toimeksisaajan valitsemilla liikennevälineillä. Huom. Joihinkin juniin on tehtävä ennakkovaraus. Osallistujien on itse huolehdittava tällaisista varauksista ennen matkaansa tai sen aikana. Euroopan komissio ei korvaa tällaisia varausmaksuja tai muita matkan aikana aiheutuneita kuluja.

Osallistuja ei joudu maksamaan varausmaksuja erikseen, mutta budjetin yläraja on 258 euroa. Valittujen osallistujien on varmistettava, että heidän ehdottamansa matkareitti on toteuttamiskelpoinen.

 

Molemmat vaihtoehdot:

 • Budjetin enimmäismäärä on 258 euroa. Poikkeustapaukset on lueteltu jäljempänä.

Matkan peruutuksesta aiheutuvia kuluja ei korvata. Euroopan komissio ei korvaa lisämaksuja tai muita matkan aikana aiheutuneita kuluja. Valittujen osallistujien, jotka haluavat matkustaa Kyprokselle, Maltalle tai Irlantiin on otettava yhteyttä toimeksisaajaan. Kyprokselta, Maltalta tai Irlannista matkansa aloittaviin sovelletaan liitteen 1 mukaista kiintiötä. Niihin valittuihin osallistujiin, jotka haluavat matkustaa Kyprokselle, Maltalle tai Irlantiin, sovelletaan kolme kertaa suurempaa kiintiötä, ja kiintiönmukaiset lentoliput jaetaan pyyntöjen saapumisjärjestyksessä. 

Matka-ajankohdasta voidaan poiketa, jos nuori asuu maassa, jossa on pakollinen varusmies- tai siviilipalvelus. Tällaisessa tapauksessa matka-aikaa jatketaan kuudella kuukaudella siitä, kun kyseinen varusmies- tai siviilipalveluksen oikeudellinen velvoite on päättynyt.

 

9. Liikennevälineet

Valittujen osallistujien on matkustettava pääsääntöisesti junalla. Jotta mahdollisimman monet nuoret voisivat osallistua, huomioidaan myös ympäristö-, aika- ja etäisyystekijät. Matkakortilla voi siten tarvittaessa matkustaa muillakin kulkuneuvoilla, kuten linja-autolla tai lautalla. Matkustaminen tapahtuu 2. luokassa.

Lentomatka on mahdollinen ainoastaan erityistapauksissa. Tällaisia erityistapauksia ovat seuraavat:

 1. Nuori asuu EU:n syrjäisimmillä alueilla (Guadeloupe, Ranskan Guayana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azorit tai Kanariansaaret).
 2. Nuori asuu maassa/alueella, josta tai johon ei voi matkustaa edellä mainituilla liikennevälineillä (juna, lautta tai linja-auto).
 3. Nuoren täytyy matkustaa yli 18 tuntia maa- tai meriteitse ennen kuin hän ylittää matkansa lähtömaan rajan.

Tällaiselle nuorelle voidaan myöntää edestakainen lento lähtömaasta ja takaisin lähtömaahan. Muuten häntä koskevat samat perussäännöt kuin muitakin osallistujia (matkustettava junalla tai muulla vaihtoehtoisella liikennevälineellä).

EU:n syrjäisimmiltä alueilta tulevat nuoret voivat matkustaa mihin tahansa kohteeseen, joka on vaatimusten mukainen. Valitut osallistujat, jotka haluavat matkustaa EU:n syrjäisimmille alueille, voivat niin tehdä, jos matkan budjetti ei ylitä 258 euroa.

Valitut osallistujat, jotka asuvat Kyproksella, Maltalla tai Irlannissa, voivat matkustaa lentokoneella.

10. Matkakortin enimmäisarvo

Valituille osallistujille myönnetään ainoastaan matkalippu valittuun määränpäähän. Osallistuja maksaa itse majoitus-, oleskelu- ja vakuutuskulut sekä lisämaksut ja matkaan muuten liittyvät kulut.

Perussääntönä on, että kunkin valitun osallistujan matkakortin enimmäisarvo on 258 euroa. Matkustaa voi ainoastaan 2. luokassa tai turistiluokassa. Kuitenkin matkakortin arvo voi erityistapauksissa olla suurempi seuraaville ryhmille:

 • Osallistujat, jotka matkustavat Manner-Eurooppaan EU:n syrjäisimmiltä alueilta (Guadeloupe, Ranskan Guayana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azorit tai Kanariansaaret). Manner-Eurooppaan saapumisen jälkeen sovelletaan perussääntöä.
 • Osallistujat, jotka tulevat syrjäisimpien alueiden ulkopuolelta mutta joiden on matkustettava lentokoneella Manner-Eurooppaan. Manner-Eurooppaan saapumisen jälkeen sovelletaan perussääntöä.
 • Joissakin erityistilanteissa, joita arvioidaan tapauskohtaisesti (valittu osallistuja asuu esimerkiksi jollakin muulla saarella EU:n alueella), voi olla mahdollista korvata ylimääräinen juna-/lautta-/bussimatka.

Osallistujat, joilla on liikuntarajoitteita ja/tai erityistarpeita, voivat saada korvausta tarvitsemansa erityisavun (esim. saattaja tai opaskoira) kustannuksista, jos he voivat esittää asuinmaansa kansallisen lainsäädännön mukaisten asiakirjojen perusteella olevansa oikeutettuja kyseiseen apuun.

11. Aikataulu

Hakuaika alkaa tiistaina 12.10.2021 (klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa, CEST).
Hakuaika päättyy tiistaina 26.10.2021 (klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa, CEST).
Arviointikomitea marraskuussa 2021
Ilmoitus valituista osallistujista torstaista 6.1.2022 alkaen
Ensimmäinen lähtöpäivä tiistai 1.3.2022
Viimeinen paluupäivä tiistai 28.2.2023

12. Valittu osallistuja peruuttaa osallistumisensa

Matkakortti on henkilökohtainen, eikä sitä voi missään olosuhteissa siirtää toiselle henkilölle. Matkakortissa olevaa nimeä ei voi muuttaa.

Jos valittu osallistuja mistä tahansa syystä peruuttaa osallistumisensa ennen kuin Euroopan komission nimeämä toimeksisaaja on varannut matkakortin, hänen paikkansa annetaan jollekulle muulle varasijaluettelon mukaisessa järjestyksessä. Valittuja osallistujia pyydetään ilmoittamaan toimeksisaajalle mahdollisesta peruutuksesta ennen kuin matkavarauksia on tehty.

Jos ryhmän jäsen (ryhmän johtaja tai muu jäsen) peruuttaa osallistumisensa ennen kuin Euroopan komission toimeksisaaja on varannut matkakortin, hänen päätöksensä ei estä ryhmän muita jäseniä matkustamasta. Muut ryhmän jäsenet voivat matkustaa suunnitelman mukaisesti. Osallistumisensa peruuttanutta jäsentä ei kuitenkaan voi korvata toisella jäsenellä. Euroopan komissio antaa käyttämättä jääneen matkakortin jollekulle muulle varasijaluettelon mukaisessa järjestyksessä.

On sallittua, että jotkut ryhmän jäsenistä päätyvätkin matkustamaan yksin, eikä tämä vaikuta muun ryhmän matkaan.

Matkakorttia ei voi vaihtaa eikä palauttaa. Joustavan matkakortin alkamispäivä on avoin, joten osallistuja voi muuttaa matkan alkamispäivää milloin tahansa ennen ensimmäistä matkustuspäivää.

Kiinteän matkajärjestelyn valinneiden tekemiin peruutuksiin ja/tai muutoksiin sovelletaan liikenteenharjoittajan ehtoja, ja osallistuja maksaa mahdolliset lisäkulut.

13. Ylivoimainen este

Jos matka keskeytyy sellaisen odottamattoman ja poikkeuksellisen tilanteen tai tapahtuman vuoksi, johon osallistuja ei ole voinut vaikuttaa ja joka ei johdu hänen virheestään tai huolimattomuudestaan, voidaan myöntää uusi matkakortti. Euroopan komission nimeämä toimeksisaaja arvioi tällaiset erityistilanteet tapauskohtaisesti.

14. Matkasta raportointi

Euroopan komissio haluaa saada matkakortin saaneilta nuorilta palautetta ja kannustaa heitä kertomaan DiscoverEU-matkastaan muillekin. Heidät nimitetään DiscoverEU-hankkeen lähettiläiksi, joita pyydetään raportoimaan matkakokemuksistaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa (Instagram, Facebook, Twitter tms.) tai esittelemään matkaansa koulussaan tai paikallisyhteisössään. He voivat myös liittyä hankkeen Facebook-ryhmään: #DiscoverEU Official Facebook Group. Osallistujien on myös vastattava verkkokyselyyn, jonka Euroopan komission toimeksisaaja lähettää heille matkan jälkeen. Kyselyyn vastaamisen jälkeen osallistujat saavat automaattisesti luodun osallistumistodistuksen, jossa korostetaan heidän matkustuskokemuksensa ansiosta saamiaan valmiuksia ja taitoja.

15. Vastuuvapauslauseke

Euroopan komissio vastaa ainoastaan matkakorteista edellä esitetyn mukaisesti. Osallistuja maksaa itse majoitus-, oleskelu- ja vakuutuskulut sekä lisämaksut ja matkaan muuten liittyvät kulut. Euroopan komissio ei tarjoa vakuutusturvaa, ja se on yksinomaan osallistujan vastuulla.

Euroopan komissio ja sen toimeksisaaja eivät vastaa mistään osallistujien aiheuttamista tai heille aiheutuneista vahingoista mukaan luettuina tähän kilpailuun liittyvien toimien aikana tai niiden seurauksena kolmansille osapuolille aiheutuneet tai kolmansien osapuolten aiheuttamat vahingot.

Euroopan komissio ja sen toimeksisaaja eivät vastaa osallistujille tai heidän seuralaisilleen matkan aikana tai matkakohteessa aiheutuneista aineellisista, aineettomista tai fyysisistä vahingoista.

Osallistujan matkasuunnitelmaan sovelletaan budjettiin, aikaan ja matkakorttien saatavuuteen liittyviä rajoituksia. Matkaan voi sen vuoksi tulla muutoksia, eikä Euroopan komission toimeksisaaja voi taata, että matka voidaan toteuttaa osallistujan haluamassa muodossa.

Osallistujia kehotetaan hankkimaan asianmukaiset sairaus- ja matkavakuutukset koko matkan ajaksi. Kansallisen sairausvakuutusjärjestelmän kautta saatava eurooppalainen sairaanhoitokortti tarjoaa yleensä perussairausvakuutusturvan DiscoverEU-matkan ajan. Eurooppalainen sairaanhoitokortti tai yksityinen sairausvakuutus ei kuitenkaan välttämättä kata kaikkia mahdollisia tapauksia, esimerkiksi kotiuttamista tai erityisiä lääketieteellisiä toimenpiteitä. Tällaisten tapausten varalta on suositeltavaa hankkia täydentävä vakuutus.

Euroopan komissio pidättää oikeuden muuttaa poikkeuksellisissa olosuhteissa sääntöjen 10 ja 11 kohdan määräyksiä.

16. Sovellettava lainsäädäntö

Tähän kilpailuun sovelletaan EU:n lainsäädäntöä. Euroopan unionin tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta unionin ja minkä tahansa edunsaajan välisissä riita-asioissa, jotka koskevat tämän kilpailun sääntöjen tulkintaa, soveltamista tai pätevyyttä, jos tällaisessa riita-asiassa ei päästä sopuratkaisuun.

17. Tietosuoja

Pyydettyjä tietoja käytetään ainoastaan osallistujien valintaan, matkakorttien varaamisen ja DiscoverEU-ohjelmaan liittyvien palvelujen tarjoamiseen kuten DiscoverEU Learning Cycle tai DiscoverEU-tiedotuskampanjat. Euroopan komissio ja sen valtuuttamat tahot sekä kansalliset Erasmus± -toimistot ja Eurodeskit voivat näissä tapauksissa ottaa osallistujaan yhteyttä.

Euroopan komissio käsittelee kaikkia tähän hankkeeseen liittyviä henkilötietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston 23. lokakuuta 2018 antaman asetuksen (EU) 2018/1725 (jolla kumotaan asetus (EY) N:o 45/2001) ja Euroopan komission tietosuojavastaavalle annettavien käsittelytoimia koskevien ilmoitusten mukaisesti (nämä ilmoitukset ovat saatavilla tietosuojavastaavan rekisteristä). Euroopan komission ”rekisterinpitäjä” käsittelee näitä tietoja tämän kilpailun täytäntöönpanoa ja seurantaa tai EU:n taloudellisten etujen suojaamista varten.

DiscoverEU-hankkeen tietosuojaperiaatteissa selitetään, miten hankkeessa käsitellään henkilötietoja ja miten nämä tiedot suojataan. DiscoverEU-hankkeen tietosuojaperiaatteisiin voi tutustua seuraavan linkin kautta: https://europa.eu/youth/privacy_en

Hakijoilla on myös oikeus milloin tahansa kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun (EDPS) puoleen.

18. Valitukset

Valituslomake on saatavilla Euroopan komission matkavarausten järjestäjäksi nimeämän toimeksisaajan verkkosivustolla. Matkakorttien varauksen yhteydessä osallistujille tiedotetaan tästä valitusmahdollisuudesta.