DiscoverEU võistluse tingimused


DiscoverEU võistluse tingimused


Peagi on sellel leheküljel kättesaadav ajakohastatud teave.

1. Kirjeldus

DiscoverEU on Euroopa Parlamendi ettepanekul loodud Euroopa Liidu algatus, mille eesmärk on pakkuda 18-aastastele noortele reisimisvõimalust, et nad saaksid Euroopa Liidu liikumisvabaduse kogemuse, tutvuda Euroopa mitmekesisusega, õppida tundma Euroopa kultuuripärandit ja ajalugu, luua kontakte inimestega mujalt Euroopast ja ka ennast avastada.

Selle algatuse raames valib Euroopa Komisjon välja vähemalt 30 000 noort, kes on 30. juuni 2020. aasta seisuga 18-aastased. Noored saavad kandideerida Euroopa Noorteportaali vahendusel. Kandideerimisperiood algab neljapäeval, 12. märtsil 2020 kl 12.00 (Kesk-Euroopa aja järgi) ja lõpeb neljapäeval, 26. märtsil 2020 kl 12.00 (Kesk-Euroopa aja järgi).

Euroopa Komisjon annab väljavalitud noortele reisipiletid, et nad saaksid minna ajavahemikus 1. juuli 2020 kuni 28. veebruar 2021 maksimaalselt üheks kuuks Euroopa Liitu avastama. 

Väljavalitud kandidaadi reis toimub peamiselt rongiga. Võimalikult laialdase juurdepääsu tagamiseks ning keskkonda, aega ja kaugust arvestades peaks reisipiletit saama vajaduse korral kasutada ka teistes transpordivahendites, näiteks bussides ja praamidel. 

Erandjuhtudel (ja juhul, kui teised transpordivahendid ei ole kättesaadavad) on lubatud reisida ka lennukiga. Nii saavad algatusest osa ka need noored, kes elavad kaugetes piirkondades või saartel. 

2. Sobivuskriteeriumid

Sobiv noor kandidaat peab olema:

 • 30. juunil 2020. aastal 18-aastane (sündinud ajavahemikus 1. juuli 2001 (k.a) kuni 30. juuni 2002 (k.a));
 • reisipileti saajana väljavalimise ajal ühe Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik;
 • märkinud veebipõhises kandideerimisvormis korrektse isikutunnistuse või passi numbri.

Väljavalitud kandidaat saab reisida vaid siis, kui ta:

 • alustab reisi riigist, mis on reisipileti saaja väljavalimise ajal Euroopa Liidu liikmesriik;
 • kavatseb reisida minimaalselt ühe päeva ja maksimaalselt ühe kuu;
 • kavatseb reisida vähemalt ühte välisriiki, mis on reisipileti saajana väljavalimise ajal Euroopa Liidu liikmesriik;
 • on nõus hakkama DiscoverEU saadikuks.

Kui kandidaat ei vasta sobivuskriteeriumidele, ei võeta tema kandidatuuri pileti saajate valimisel arvesse. 

DiscoverEU on Euroopa Parlamendi algatatud ettevalmistav meede, mille eesmärk on pakkuda 18-aastastele noortele reisimis- ja liikuvusvõimalusi. See meede on mõeldud konkreetselt 18-aastastele, sest see iga tähistab täiskasvanuks ja täieõiguslikuks Euroopa kodanikuks saamist.

3. Kandideerimine

DiscoverEU algatuses saab osaleda selleks ette nähtud veebipõhise kandideerimisvormi kaudu, mis asub Euroopa Noorteportaalis. Kandideerimisavaldusi ei saa esitada ei enne ega pärast tähtaega.

Kandideerimisprotsess koosneb seitsmest etapist.

 1. Kandidaat peab kõigepealt läbima sobivuskriteeriumidele vastavuse kontrolli. Selleks peab ta sisestama kandideerimisvormis oma sünnikuupäeva ja kodakondsuse. Kui need andmed ei vasta punktis 2 nimetatud sobivuskriteeriumidele, kandidaat järgmisesse etappi ei pääse. Lisaks sellele peab kandidaat andma nõusoleku oma isikuandmete säilitamiseks ja töötlemiseks DiscoverEU võistluse raames. Samuti peab ta nõustuma sellega, et Euroopa Komisjon ja muud organisatsioonid, kellele Euroopa Komisjon on samadeks eesmärkideks loa andnud, võtavad temaga seoses DiscoverEU võistlusega ühendust.
 2. Kandidaat peab märkima, kas ta soovib reisida üksi või kuni viieliikmelises rühmas.
 3. Kandidaat peab esitama kehtiva e-posti aadressi. Seejärel saadetakse talle Euroopa Noorteportaalist automaatne e-kiri, et kontrollida e-posti aadressi kehtivust. E-posti aadress peab olema kehtiv, sest teabevahetus kandidaadiga hakkab pärast väljavalimist toimuma e-posti teel. Euroopa Komisjon palub kandidaadil oma e-posti aadress kinnitada, et oleks võimalik ära hoida selle lubamatu kasutamine teiste isikute poolt.
 4. Kui e-posti aadress on kinnitatud, peab kandidaat täitma kandideerimisvormi. Kõigepealt peab ta esitama oma isikuandmed: kodakondsus, sünnikuupäev, ees- ja perekonnanimi, sugu, e-posti aadress, telefoninumber, elukohariik ja -piirkond, tegevus (töö/õpingud), isikutunnistuse või passi number, kodakondsus jne. Kandidaadile, kellel on piiratud liikumisvõime ja/või puue, antakse võimalus erivajadustest teada anda.
 5. Pärast isikuandmete sisestamist peab kandidaat vastama viiele valikvastustega küsimusele Euroopa Liidu üldiste faktide ja noortele suunatud Euroopa Liidu algatuste kohta. Samuti peab ta vastama viimasele n-ö viigiküsimusele. Kandidaatide valikul lähtutakse olemasolevast eelarvest ja kandidaadid järjestatakse vastuste alusel.
 6. Järgmises etapis palutakse kandidaadil esitada lisateavet kavandatava reisi kohta (s.t reisi kavandatav algus, kas ta on juba külastanud mõnda ELi riiki, kas ta on varem üksi ilma vanemateta reisinud, mida ta sooviks sellest kogemusest õppida, kuidas ta oma reisi rahastab ning kuidas ta kuulis DiscoverEU algatusest). Selles jaotises esitatud teavet võib hiljem muuta ning sellel ei ole valikumenetluse tulemustele mingit mõju. Kogutud andmeid kasutatakse statistika koostamiseks ja tagasisidena Euroopa Komisjonile DiscoverEU algatuse täiustamiseks.
 7. Pärast kandideerimisvormi esitamist saadetakse kandidaadile Euroopa Noorteportaali vahendusel kinnituskiri. Selles e-kirjas antakse teada, et kandideerimisvorm on registreerinud, samuti on selles kandideerimiskood ja aeg, millal teatatakse pileti saajad.

Iga kandidaat saab pärast kandideerimisvormi esitamist koodi. Kandideerimiskood tuleb alles hoida, sest selle kaudu toimub hilisem teabevahetus. Kui kandidaat kutsub teisi ühinema oma rühmaga, saab temast rühmajuht ja ta peab saadud koodi edastama teistele rühma liikmetele, et nad saaksid selle abil ennast registreerida. Ülejäänud rühmaliikmed peavad rühmajuhilt saadud koodi kasutades veebis registreeruma ja esitama oma isikuandmed. 

Pange tähele, et rühma liikmed ei pea vastama valikvastustega küsimustele ega viigiküsimusele. Seda peab tegema ainult rühmajuht. Kuid nad peavad esitama oma isikuandmed, et nende kandideerimisavaldust saaks arvesse võtta. Rühma liikmed peavad vastama samadele sobivuskriteeriumidele: olema reisipileti saajana väljavalimise ajal 18-aastased ja ühe Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud. Kui kandidaat on märkinud, et soovib reisida üksi, saab ta oma kandideerimisavaldusele pärast selle esitamist sõpru lisada, järgides eelnimetatud korda.

Rühma kandideerimisvormi hinnatakse ühe avaldusena. Valiku tegemisel võetakse arvesse ainult neid rühma liikmeid, kes täitsid kandideerimisvormi, kasutades rühmajuhilt saadud koodi. Rühma liikmed ei tohi registreeruda üksiktaotlejatena. 

Rühma võivad kuuluda eri kodakondsuse ja elukohaga noored.

Üks inimene saab esitada ainult ühe kandideerimisvormi. Valiku tegemisel võetakse arvesse ainult esimene Euroopa Noorteportaalis registreeritud kandideerimisvorm. Noortel ei ole ka lubatud kandideerida eri rühmade liikmena. Kui mis tahes etapis tuvastatakse mitmekordne registreerimine, läheb arvesse ainult Euroopa Noorteportaalis registreeritud esimene avaldus. 

Eelmises, 2019. aasta novembri kandideerimisvoorus DiscoverEU reisipileti saanud noored ei saa selles voorus kandideerida. See tehakse kindlaks kandideerimisvormi esitamise etapis. Kui Euroopa Komisjoni poolt piletite broneerimiseks määratud väline alltöövõtja või Euroopa Komisjon ise tuvastab DiscoverEU algatuse rakendamise mis tahes etapis sellise kandidaadi avalduse, kes sai DiscoverEU reisipileti eelmise kandideerimisvooru raames, jäetakse ta võistlusest kõrvale.

4. Valikumenetlus ja -kriteeriumid

Iga riigi kohta on kindlaks määratud reisipiletite kvoot. Reisipiletite jaotus põhineb asjaomase riigi elanikkonna osakaalul Euroopa Liidu koguelanikkonnas. 

Valik tehakse kandidaadi poolt kandideerimisvormis märgitud kodakondsuse alusel. Kui kandidaate on riigile eraldatud kvoodist vähem, jaotatakse üle jäävad reisipiletid nende riikide kandidaatide vahel, kus kandidaate on riigile eraldatud kvoodist rohkem.

Rühma puhul võetakse arvesse rühmajuhi kodakondsust. Kui rühm on ühe riigi kvoodi piires välja valitud kandidaatide nimekirjas viimane ja selle riigi kvoot on juba täis, valitakse siiski kogu rühm.

Kõigepealt peab kandidaat läbima sobivuskriteeriumidele vastavuse kontrolli, st tema (punktides 2 ja 3 märgitud) sünniaasta ja kodakondsus peavad vastama võistluse tingimustele. See kontroll toimub kõigepealt kandideerimisetapis automaatselt ning esitatud andmed vaatab hiljem veel kord läbi Euroopa Komisjoni poolt piletite broneerimiseks määratud alltöövõtja. Kui alltöövõtja tuvastab kandidaadi ID-kaarti ja/või passi kontrollides, et kandidaat on esitanud valeandmeid, jäetakse kandidaat võistlusest kõrvale.

Kui kõik sobivuskriteeriumid on täidetud, peab kandidaat vastama õigesti viiele valikvastustega küsimusele ja vastama viigiküsimusele. Rühma puhul peab viiele viktoriiniküsimusele ja viigiküsimusele vastama ainult rühmajuht.

Kandidaadid jaotatakse kodakondsuse alusel rühmadesse ning järjestatakse kõigepealt viiele viktoriiniküsimusele antud õigete vastuste alusel ja seejärel viigiküsimusele antud vastuse alusel.

Kui kandideerimisperiood on lõppenud, tehakse Euroopa Noorteportaalis tulemustest väljavõte ja saadetakse see hindamiskomisjoni liikmetele lõplikuks hindamiseks.

Kui viimasel väljavalimist tagaval kohal enne riigikvoodi täitumist on võrdse punktisummaga kandidaate (üksikisikud või rühmad) kvoodist rohkem, järgib Euroopa Komisjon valiku tegemisel viimase võimalusena põhimõtet „kes ees, see mees“. 

5. Hindamiskomisjon

Euroopa Komisjoni ametnikest koosnev hindamiskomisjon tuleb kokku 2020. aasta aprillis. Hindamiskomisjoni liikmed vaatavad kohtumisel läbi valiku tulemused, võttes arvesse eespool esitatud valikukriteeriume. Hindamiskomisjoni liikmed määravad viktoriiniküsimustele ja viigiküsimusele antud vastuste põhjal ning riigikvoote arvesse võttes kindlaks väljavalitud kandidaatide (s.t piletisaajate) lõpliku järjestuse. Pärast valiku tegemist koostatakse reservnimekiri. Selles reservnimekirjas olevad kandidaadid võivad reisipileti saada juhul, kui eelarves on eraldamata raha või kui väljavalitud kandidaadid loobuvad oma reisipiletist (vt punkt 7).

Euroopa Komisjon võtab hindamiskomisjoni hinnangu alusel vastu otsuse piletisaajate kohta, avaldades selles otsuses antavate reisipiletite koguarvu, piletitele eraldatud kogueelarve, väljavalitud kandidaatide nimekirja ja reservnimekirja. 

6. Tulemuste teatamine

Ajavahemikus esmaspäevast, 4. maist 2020 kuni esmaspäeva, 18. maini 2020 saavad kõik kandidaadid e-posti teel teate selle kohta, kas:

 • nad on pileti saajaks valitud (edaspidi „väljavalitud kandidaadid“) või
 • nad ei ole välja valitud ja on kantud reservnimekirja.

Kui väljavalitud kandidaatidele on otsusest teatatud, saadetakse nende nimekiri Euroopa Komisjoni määratud välisele alltöövõtjale, kes hoolitseb reisi broneerimise eest. Edasine teabevahetus toimub seejärel kõnealuse välise alltöövõtja ja väljavalitud kandidaatide vahel. Lisateavet leiate punktist 8.

Kandidaadid saavad ka Euroopa Noorteportaalis kandideerimiskoodi alusel kontrollida, kas nad on välja valitud või mitte. 

7. Reservnimekiri

Kõik kandidaadid, keda välja ei valita, kantakse reservnimekirja kahanevas järjestuses (vastavalt viktoriiniküsimustele ja viigiküsimusele antud vastustele). Kui mõni väljavalitud kandidaat võtab oma avalduse tagasi või kui eraldatud reisipiletite kogumaksumus on olemasolevast eelarvest väiksem, võib Euroopa Komisjon anda reisipileteid reservnimekirja kantud kandidaatidele, kuni olemasolev eelarve on täielikult kasutatud. Eelarve kasutamine vaadatakse läbi kord kuus.

Reservnimekirja lisamisega ei kaasne Euroopa Komisjonile mingeid kohustusi ning see ei taga väljavalimist hilisemas etapis.

Reservnimekirja kantud väljavalimata kandidaatidele võib Euroopa Komisjoni poolt reisipiletite broneerimiseks määratud alltöövõtja saata kutse registreeruda broneerimiskeskkonnas. Reservnimekirjas olevad kandidaadid, kellega võetakse ühendust projekti lõppetapis, ei saa taotleda enne seda toimunud reisi hüvitamist ega reisiperioodi pikendamist.

8. Piletite broneerimine ja reisi kuupäevad

Väljavalitud kandidaadid alustavad oma reisi riigist, mis on reisipileti saajana väljavalimise ajal Euroopa Liidu liikmesriik. Nad reisivad vähemalt ühte välisriiki, mis on reisipileti saajana väljavalimise ajal Euroopa Liidu liikmesriik ning mis erineb reisi alguspunktiks olevast riigist. Reisi lubatud pikkus on minimaalselt üks päev ja maksimaalselt üks kuu (k.a). Reis peab toimuma ajavahemikus 1. juulist 2020 kuni 28. veebruarini 2021.

Väljavalitud kandidaadile broneerib, ostab ja edastab reisipiletid Euroopa Komisjoni määratud väline alltöövõtja. Väljavalitud kandidaat ei tohi mitte mingil juhul pileteid ise ega reisibüroo vahendusel broneerida. Pileteid, mille väljavalitud kandidaat on ise ostnud, ei hüvitata. 

Euroopa Komisjoni määratud väline alltöövõtja võtab väljavalitud kandidaatidega ühendust ja annab neile juurdepääsu veebipõhisele broneerimisvormile, mille nad peavad enne reisipiletite saamist täitma. Alltöövõtja valib välja kõige konkurentsivõimelisemad ja sobivamad transpordiettevõtted.

Üldreeglina saavad väljavalitud kandidaadid valida kahe reisimisvõimaluse vahel:

Paindlik reis

Kindlaksmääratud reis

Kuupäevad, mil väljavalitud kandidaat reisib, on paindlikud. Vaatamata sellele on reisipiletil alguskuupäev. Alates sellest kuupäevast on reisipilet kehtiv ühe kuu jooksul.

Väljavalitud kandidaat peab alltöövõtjale teatama oma reisikava, milles on märgitud kindlad reisipäevad ja -ajad ning eelnevalt kindlaksmääratud sihtkohad. Reisipäevi ei saa enam muuta pärast seda, kui kandidaat on esitanud broneerimisvormi. Reis peab toimuma kuni ühe kuu pikkuse perioodi jooksul.

Väljavalitud kandidaadil on maksimaalselt ühe kuu pikkuse perioodi jooksul kindel arv reisipäevi. Paindlik reis võimaldab väljavalitud kandidaadil reisida nii mitmesse riiki, kui ta soovib.

Väljavalitud kandidaat saab maksimaalselt ühe kuu pikkuse perioodi jooksul külastada kuni kahte riiki, mis on tema reisipileti saajana väljavalimise ajal Euroopa Liidu liikmesriigid (nende hulka ei arvata riiki, kust ta reisi alustab, ning neid riike, mida ta sihtkohta reisides läbib).

Väljavalitud kandidaadil on õigus reisida järjestikustel päevadel või kasutada reisipäevi reisiperioodi eri aegadel. Tal on lubatud reisida Euroopa raudteeveo-ettevõtjate rongidega ning praami ja muude transpordivahenditega, mille on välja valinud Euroopa Komisjoni määratud väline alltöövõtja. Arvestada tuleb sellega, et teatavaid rongipileteid on vaja ette broneerida (lisabroneering). Sellisel juhul peab väljavalitud kandidaat kas enne reisiperioodi algust või selle ajal tegema ise rongireisi lisabroneeringu. Euroopa Komisjon ei kata rongipiletite lisabroneeringutega kaasnevaid ja muid reisi ajal tehtud lisakulusid.

Kindlaksmääratud reisi broneerimine on tasuta, kuid piletite maksimaalne eelarve on 258 eurot. Väljavalitud kandidaat peab hoolitsema selle eest, et tema reisikava on võimalik ellu viia.

 

Mõlema reisimisvõimaluse puhul kehtivad järgmised tingimused.

 • Eelarve limiit, mida tuleb järgida, on 258 eurot, välja arvatud allpool nimetatud erandjuhtudel.
 • Reisikava tühistamise ja muutmisega seotud kulusid ei hüvitata.
 • Euroopa Komisjon ei kata piletitega seotud ega muid reisi ajal kantud lisakulusid.

Küprosele, Maltale ja Iirimaale reisida soovivad väljavalitud kandidaadid peavad sellest teatama alltöövõtjale. 1. lisas nimetatud kvoot kehtib Küproselt, Maltalt ja Iirimaalt reisijate suhtes. Küprosele, Maltale ja Iirimaale reisida soovivate väljavalitud kandidaatide suhtes kehtib kolm korda suurem kvoot ning lennupileteid broneeritakse põhimõttel „kes ees, see mees“. 

Ettenähtud reisiperioodist võidakse teha erandeid noortele, kes elavad liikmesriigis, kus kehtib tsiviil- või kaitseväeteenistuse kohustus. Sellisel juhul võib nende reisiperioodi pikendada kuni kuue kuuni pärast nende õiguskohustuste lõppemist.

 

9. Transpordivõimalused

Väljavalitud kandidaadi reis toimub peamiselt rongiga. Võimalikult laialdase juurdepääsu tagamiseks ning keskkonda, aega ja kaugust arvestades peaks reisipiletit saama vajaduse korral kasutada ka teistes transpordivahendites, näiteks bussides ja praamidel. Reis toimub 2. klassis.

Lennureis on lubatud vaid erandjuhtudel. Seda võimaldatakse noortele:

 1. kelle elukoht on ühes üheksast äärepoolseimast piirkonnast (Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Assoorid ja Kanaari saared) või
 2. riigis/piirkonnas, kuhu puudub juurdepääs eespool nimetatud transpordivahenditega (rong, praam, buss);
 3. kes peavad reisi alguspunktiks oleva riigi piiri ületamiseks reisima maismaa- või meretranspordiga rohkem kui 18 tundi.

Lennureis võib olla ainult kohale- ja tagasireis. Ülejäänud reisi ajal peavad nad järgima põhireeglit (rongireis või muud transpordivahendid).

Äärepoolseimatest piirkondadest pärit noored võivad reisida mis tahes võistluse tingimustele vastavasse sihtkohta. Äärepoolseimatesse piirkondadesse reisida soovivatel väljavalitud kandidaatidel on lubatud neisse piirkondadesse reisida, kui nende reis jääb lubatud eelarve, st 258 euro piiresse.

Küproselt, Maltalt või Iirimaalt pärit väljavalitud kandidaadid võivad reisida lennukiga.

10. Piletite maksimumväärtus

Väljavalitud kandidaat saab ainult reisipiletid valitud sihtkohta. Majutus-, elamis- ja kindlustuskulud ning reisiga seotud lisateenuste ja muud kulud jäävad väljavalitud kandidaadi enda kanda.

Põhireegli kohaselt on igal väljavalitud kandidaadil õigus reisipiletile, mille väärtus on 258 eurot. Reis võib toimuda ainult 2. või turistiklassis. Pileti väärtus võib olla suurem allpool osutatud erandjuhtudel:

 • kui väljavalitud kandidaat reisib mõnest ELi äärepoolseimast piirkonnast (Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Assoorid ja Kanaari saared) Mandri-Euroopasse; kui noor on jõudnud Mandri-Euroopasse, kohaldatakse põhireeglit;
 • kui väljavalitud kandidaat reisib mujalt kui eespool nimetatud äärepoolseimast piirkonnast, aga ta peab Mandri-Euroopasse saabuma lennukiga; kui noor on jõudnud Mandri-Euroopasse, kohaldatakse põhireeglit;
 • juhtumipõhiselt ja erandjuhul võidakse hüvitada lisareis rongi, praami või bussiga (nt muudel ELi saartel elavate väljavalitud kandidaatide puhul);
 • kui väljavalitud kandidaadil on piiratud liikumisvõime ja/või erivajadused, võidakse katta mõningad erivajadustega seotud kulud (kaasasolev isik, nägemispuudega väljavalitud kandidaadi juhtkoer jne) elukohariigi seaduste kohaste erivajadust tõendavate dokumentide alusel.

11. Ajakava

Kandideerimisperioodi algus Neljapäev, 12. märts 2020 (kl 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi)
Kandideerimisperioodi lõpp Neljapäev, 26. märts 2020 (kl 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi)
Hindamiskomisjon Aprill 2020
Teade otsusest piletisaajate kohta Mai 2020
Esimene väljasõidukuupäev 1. juuli 2020
Viimane tagasisõidukuupäev 28. veebruar 2021

12. Reeglid juhul, kui väljavalitud kandidaat reisist loobub ja reis tühistatakse

Iga reisipilet on nimeline ja seda ei saa ühelgi juhul teisele isikule edasi anda. Reisipiletil olevat nime ei saa muuta.

Kui väljavalitud kandidaat loobub reisist mis tahes põhjusel enne, kui Euroopa Komisjoni määratud väline alltöövõtja on reisipileti broneerinud, antakse tema reisimisvõimalus mõnele reservnimekirja kantud noorele kahanevas järjestuses. Väljavalitud kandidaatidel palutakse teatada loobumisest alltöövõtjale enne broneeringute tegemist.

Kui reisist loobub rühmajuht või rühma liige enne, kui Euroopa Komisjoni alltöövõtja on reisipileti broneerinud, ei mõjuta see rühma teiste liikmete reisi. Rühma ülejäänud liikmed saavad reisida nii, nagu neil algselt kavas oli. Isikut, kes reisist loobus, ei saa aga asendada. Euroopa Komisjon annab tema kasutamata reisipileti mõnele reservnimekirja kantud noorele kahanevas järjestuses.

Kui mõni rühma liikmetest otsustab siiski üksi reisida, ei mõjuta see ülejäänud rühma.

Kui broneeringud on tehtud, ei saa paindlikku reisi enam muuta. Kindlaksmääratud reisi puhul sõltub tühistamise ja/või muudatuste tegemine veoettevõtja tingimustest. Kulud peavad kandma kandidaadid.

13. Vääramatu jõud

Kui reis katkeb ettenägematute ja erandlike olukordade või sündmuste tõttu, mis ei sõltu väljavalitud kandidaadi tahtest ning mida ei ole põhjustanud tema viga või hooletus, võidakse talle anda uus reisipilet. Euroopa Komisjoni alltöövõtja hindab selliseid olukordi juhtumipõhiselt.

14. Reisimuljete jagamine

Euroopa Komisjon on huvitatud väljavalitud kandidaatide reisimuljetest ja julgustab DiscoverEU raames reisivaid noori oma kogemusi ja seiklusi teistega jagama. Pärast väljavalimist saavad kandidaatidest DiscoverEU saadikud. Neil palutakse jagada oma reisimuljeid ja -kogemusi näiteks sotsiaalmeediakanalite (Instagram, Facebook või Twitter) vahendusel või teha vastavasisuline ettekanne kas oma koolis või mõnel kohalikul üritusel. Kandidaadid võivad ühineda #DiscoverEU ametliku Facebooki rühmaga. Reisi lõpetanud noortel tuleb pärast reisi täita ka Euroopa Komisjoni alltöövõtja saadetud küsimustik.

15. Vastutuse välistamine

Euroopa Komisjon muretseb ainult reisipiletid vastavalt eespool esitatud tingimustele. Seega jäävad majutus-, elamis- ja kindlustuskulud ning reisiga seotud lisateenuste ja muud kulud väljavalitud kandidaadi enda kanda. Kindlustuskatte muretsemine on väljavalitud kandidaadi ainuvastutus ja Euroopa Komisjon seda ei paku.

Euroopa Komisjon ega tema alltöövõtja ei vastuta ühegi väljavalitud kandidaadi võistlusel tekitatud või kantud kahju eest, sh kolmandatele isikutele võistluse või võistlusega seotud tegevuse tagajärjel tekitatud kahju.

Euroopa Komisjon ega tema alltöövõtja ei vastuta varalise, mittevaralise või füüsilise kahju eest, mida kannavad väljavalitud kandidaadid või nendega koos reisivad isikud nende reisi või reisi sihtkohas viibimise ajal.

Väljavalitud reisi võimaldatakse olemasoleva eelarve piires ning arvestades ajalisi ja piletite kättesaadavusest tulenevaid piiranguid. Seepärast võivad tingimused muutuda ja Euroopa Komisjoni määratud väline alltöövõtja ei saa tagada, et soovitud reisi on võimalik broneerida.

Väljavalitud kandidaatidel soovitatakse muretseda kogu reisi ajaks sobiv tervise- ja reisikindlustus. Tervise põhikindlustus sisaldub tavaliselt osaleja riiklikus tervisekindlustuses, mis kehtib Euroopa ravikindlustuskaardi vahendusel ka DiscoverEU reisi ajal. Euroopa ravikindlustuskaart ja eratervisekindlustus ei pruugi hõlmata kõiki juhtumeid, eriti kodumaale naasmise või erandliku meditsiinilise sekkumisega seotud kulusid. Sellisteks juhtumiteks on soovitatav muretseda täiendav erakindlustus.

Euroopa Komisjonil on õigus punktides 10 ja 11 esitatud eeskirju erandlikel asjaoludel muuta.

16. Kohaldatav õigus

Võistluse suhtes kohaldatakse ELi õigust. Liidu ja mis tahes osaleja vahelise vaidluse lahendamine seoses käesoleva võistluse tingimuste tõlgendamise, kohaldamise või kehtivusega, mida ei saa lahendada kokkuleppe teel, kuulub Euroopa Liidu Kohtu ainupädevusse.

17. Andmekaitse

Andmeid, mida kandidaatidel palutakse esitada, kasutatakse ainult kandidaatide väljavalimiseks ning reisipiletite broneerimiseks.

Euroopa Komisjon töötleb kõiki isikuandmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määruse (EL) 2018/1725 (millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001) alusel ja vastavalt komisjoni andmekaitseametnikule esitatavatele töötlemisteadetele (avalikult kättesaadavad andmekaitseametniku registris). Neid andmeid töötleb Euroopa Komisjoni vastutav töötleja võistluse ning ELi finantshuvide rakendamise, järelmeetmete ja kaitsmise eesmärgil.

DiscoverEU isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse kandidaatidele seda, kuidas nende isikuandmeid algatuse raames kasutatakse ja kuidas neid kaitstakse. DiscoverEU isikuandmete kaitse põhimõtetega saate tutvuda järgmisel aadressil: https://europa.eu/youth/privacy_et

Kandidaatidel on õigus pöörduda igal ajal Euroopa Andmekaitseinspektori poole.

18. Kaebused

Euroopa Komisjoni poolt reisipiletite broneerimiseks määratud alltöövõtja veebisaidil tehakse kättesaadavaks kaebuse vorm. Väljavalitud kandidaatidele antakse sellest teada nende piletite broneerimisel.