Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Rules


Правила
1. Описание

DiscoverEU е инициатива на Европейския съюз, основана на предложение от Европейския парламент, която има за цел да предложи на младите хора на възраст 18 години възможност да пътуват и да се възползват от предимствата на свободата на движение в Европейския съюз, като същевременно се запознаят с многообразието и културното богатство на европейските региони и с хора от целия континент и така в крайна сметка научат повече за самите себе си. 

В рамките на тази инициатива Европейската комисия ще избере в края на юни 2018 г. около 15 000 ентусиазирани млади хора на възраст 18 години и ще им даде безплатни билети за пътуване в целия ЕС през лятото на 2018 г.

Участниците по правило пътуват с влак. Европейските влакове минават покрай постоянно менящ се пейзаж от градчета и селца, планини и равнини и са идеален начин за насърчаване на опознаването и по-доброто разбиране на Европа и нейните граждани и култури.

Въпреки това, за да се гарантира достъп до всички кътчета на континента, DiscoverEU ще предложи пътуване с други видове транспорт, като например автобус или ферибот, когато пътуването с влак не е възможно. В изключителни случаи и когато няма друг вид транспорт, ще се разрешава пътуване със самолет. Така ще се гарантира, че младите хора, които живеят в отдалечени райони или на острови, също имат възможност да участват в тази инициатива.

2. Допустими кандидати

Допустимите кандидати са млади хора, които отговарят на следните критерии:

 • на 1 юли 2018 г. са на възраст 18 години, т.е. родени са между 2 юли 1999 г. (включително) и 1 юли 2000 г (включително);
 • граждани са на една от 28-те държави от Европейския съюз;
 • попълнили са правилния номер на лична карта или паспорт във формуляра за кандидатстване онлайн;
 • планират да започнат пътуването си в една от 28-те държави от ЕС;
 • планират да започнат пътуването си между между 9 юли 2018 г. и 30 септември 2018 г. включително;
 • планират да пътуват от 1 ден до максимум 30 дни;
 • планират да пътуват до най-малко 1 и най-много 4 чуждестранни дестинации в рамките на Европейския съюз;
 • мотивирани са да станат посланици на DiscoverEU, т.е. да разкажат за преживяванията си по пътя в социалните медии и в други онлайн общности или чрез презентация в своето училище или местна общност. 

Всички кандидати, които не отговарят на критериите за допустимост, няма да могат да приключат процеса на кандидатстване и няма да бъдат взети предвид при раздаването на наградите. 

3. Процедура за кандидатстване

Кандидатури по инициативата DiscoverEU се подават от 12:00 часа Централноевропейско лятно часово време на 12 юни, вторник, до 12:00 часа Централноевропейско лятно часово време на 26 юни, вторник, чрез специален онлайн формуляр на Европейския младежки портал. Няма да можете да изпращате кандидатури след крайния срок:

 1. Най-напред, кандидатите трябва да предоставят валиден електронен адрес. След това те ще получат автоматично електронно писмо от Европейския младежки портал за потвърждаване на съществуването на електронния адрес. Тази проверка е необходима поради факта, че комуникацията с кандидатите ще се осъществява по електронната поща.
 2. След като електронният им адрес бъде потвърден, младежите ще могат да попълнят формуляра за кандидатстване. Най-напред те трябва да предоставят личните си данни (собствено и фамилно име, електронен адрес, телефонен номер, пол, дата на раждане, номер на лична карта, гражданство и др.). След това трябва да опишат по-подробно пътуването, което планират да предприемат (напр. кога смятат да потеглят, страната, която желаят да посетят най-много, колко страни искат да посетят и колко пъти са пътували през последните 12 месеца). Информацията за пътуването не е задължителна и избраните кандидати имат право да я променят, когато правят резервациите си. 

Младите хора с намалена подвижност и/или специални потребности ще имат възможност да посочат от какво се нуждаят.

Младите хора, които не отговарят на критериите за допустимост, няма да могат да продължат към следващия етап от процеса на кандидатстване.

 1. След като попълнят личните си данни и информацията за желаното пътуване, всички кандидати ще трябва да участват в кратка викторина. Викторината се състои от 5 въпроса във връзка с Европейската година на културното наследство през 2018 г., инициативите на Европейския съюз, насочени към младите хора, и изборите за Европейски парламент. Накрая те ще трябва да отговорят на допълнителен въпрос за интереса, който тази инициатива ще предизвика сред младите хора. Правилните отговори на въпросите от викторината и отговорът на допълнителния въпрос ще позволят на Европейската комисия да класира кандидатите, в случай че са подадени твърде много кандидатури спрямо наличния бюджет.
 2. Всички кандидати ще получат потвърждение по електронната поща чрез Европейския младежки портал, след като подадат кандидатурата си. В потвърждението те ще бъдат информирани, че кандидатурата им е регистрирана и в какъв срок могат да очакват новини за определянето на наградените.

Моля, имайте предвид, че всеки може да кандидатства само веднъж, само първата кандидатура, регистрирана в Европейския младежки портал, ще бъде разгледана и всяка друга кандидатура от същия кандидат (самостоятелно или като част от група) ще бъде блокирана. Ще се извърши проверка въз основа на предоставените лични данни.

След като бъдат избрани участниците, за уреждането на билетите за пътуване ще отговаря външен изпълнител, работещ по договор с Комисията. Външният изпълнител ще поиска копие от личната карта или паспорта на избраните участници и ще провери още веднъж дали данните за възрастта и гражданството съответстват на данните, посочени във формуляра за кандидатстване. Ако данните не съвпадат и ако кандидатът е посочил неверни данни, той ще бъде изключен от конкурса.

Младежите могат да кандидатстват самостоятелно или в група от максимум 5 души.

В случай на групова кандидатура трябва да бъде избран ръководител на групата, който ще попълни формуляра за кандидатстване и ще отговори на въпросите от викторината и на допълнителния въпрос от нейно име. Ръководителят ще получи код в електронното писмо с потвърждението за подаването на кандидатурата. Той трябва да съобщи този код на членовете на групата, за да могат те да се регистрират на свой ред. С помощта на кода останалите членове на групата ще трябва да се регистрират онлайн, като попълнят личните си данни.

Груповата кандидатура ще бъде оценявана като една кандидатура. Моля, имайте предвид, че само членовете на групата, които са попълнили формуляра за кандидатстване с помощта на кода, предоставен от ръководителя на групата, ще бъдат взети предвид при подбора. Членовете на групата не се регистрират поотделно. Ръководителят на групата ще бъде единственото лице за контакти с Европейската комисия и външния изпълнител, уреждащ резервацията на билетите за пътуване.

Групите могат да включват лица с различно гражданство, живеещи на различни места, но мястото на отпътуване ще е едно и също за всички членове на групата.

Многобройните групови кандидатури също са забранени. Ще се взема предвид само първата кандидатура на групата. Освен това, както бе споменато по-горе, лица, кандидатстващи като част от групи с различен състав, също ще бъдат изключени. Никой не може да кандидатства повече от веднъж. Първата кандидатура, регистрирана в Европейския младежки портал, е тази, която ще бъде взета предвид при подбора. Данните ще се проверяват автоматично на етапа на подаване и още веднъж, когато списъкът с избраните участници бъде предоставен на външния изпълнител.

Всеки отделен кандидат и всеки ръководител на групата ще получи код, след като изпрати формуляра за кандидатстване. Този код ще се използва и за публикуване на списъка с избраните участници и списъка с резерви на Европейския младежки портал.

4. Процедура и критерии за подбор

За всяка държава от ЕС е определена квота за билетите за пътуване. Квотата е базирана на дела на населението на държавата от населението на Европейския съюз. Броят на билетите за пътуване за всяка държава от ЕС при общо предвидени около 15 000 билета е посочен в Приложение 1.

Подборът ще се извършва въз основа на гражданството, посочено от кандидата във формуляра за регистрация. В случай че в някои страни има по-малко кандидати от фиксираните квоти, останалите билети ще бъдат разпределени между държавите, в които има повече кандидати от наличните квоти.

Гражданството на ръководителя на група ще определя гражданството, което се взема предвид при изчисляване на квотите. Ако дадена група се класира последна в списъка с избрани участници с дадено гражданство и квотата за това гражданство вече е достигната, цялата група ще бъде избрана за участие.

Кандидатите трябва най-напред да преминат проверката на критериите за допустимост, както е описано в точка 3. Моля, имайте предвид, че тази проверка се прави най-напред автоматично по време на кандидатстването, а след това още веднъж от външния изпълнител, натоварен от Европейската комисия с уреждането на билети за пътуване за избраните участници.

Ако са изпълнени всички критерии за допустимост, кандидатите трябва да изпълнят критериите за награждаване, като отговорят правилно на 5-те въпроса от викторината и на допълнителния въпрос. В случай на групови кандидатури само ръководителят на групата отговаря на въпросите.

Кандидатите ще бъдат класирани най-напред според верните отговори на въпросите от викторината и след това според отговора на допълнителния въпрос.

След изтичане на срока за подаване на кандидатури, резултатите ще бъдат извлечени от Европейския младежки портал и изпратени до членовете на комисията за окончателна оценка. 

Ако има кандидатури (самостоятелни или групови), класирани наравно, и с тях се надхвърля квотата за съответното гражданство, Комисията ще приложи принципа "първият е с предимство". Това означава, че при равни резултати кандидатите, които първи са попълнили викторината и са отговорили на допълнителния въпрос, ще бъдат избрани най-напред.

5. Комисия за оценка

Предвижда се комисия за оценка, съставена от служители на Европейската комисия, да се срещне на 27 юни 2018 г. Комисията ще разгледа резултатите от подбора въз основа на критериите за награждаване, посочени по-горе. Тя ще вземе решение за окончателното класиране на избраните участници, които ще получат билети за пътуване, въз основа на резултатите от викторината, отговорите на допълнителния въпрос и квотите по гражданство. Комисията ще определи и списъка с резерви измежду неизбраните и класираните по-назад кандидати.

Въз основа на оценката на комисията за оценка упълномощеното длъжностно лице от Европейската комисия ще вземе решението за награждаване. В решението за награждаване упълномощеното длъжностно лице от Европейската комисия ще обяви общия брой отпуснати билети за пътуване, общия бюджет, който ще бъде отпуснат за тях, списъка на избраните участници, които ще получат билетите като награда и списъка на кандидатите, които са включени в списъка с резерви и все още могат да получат награди, ако има допълнителни налични средства или ако избрани участници се откажат от своя билет за пътуване.

6. Уведомление за резултатите

Между 28 юни 2018 г. и 6 юли 2018 г. всички кандидати ще получат уведомление от Европейския младежки портал по електронната поща, в което се посочва:

 • дали са избрани за участие („избрани участници“),
 • дали не са избрани, но са включени в списъка с резерви.

След уведомяването на избраните участници списъкът с техните имена ще бъде изпратен на външния изпълнител, натоварен от Европейската комисия да се погрижи за резервациите за пътуване. Външният изпълнител ще се свърже с избраните участници. Повече информация ще намерите в точка 8.

Списъкът с кодовете на избраните участници и списъкът с резерви ще бъдат публикувани на Европейския младежки портал. За да се спазят разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 за защита на личните данни, на портала ще се публикуват само кодовете, които кандидатите са получили в момента на подаване на кандидатурата. Въз основа на тези кодове, кандидатите могат да проверят на Европейския младежки портал дали са избрани за участие.

7. Списък с резерви

Всички неизбрани кандидати ще бъдат включени в списък с резерви в низходящ ред в зависимост от тяхното класиране (т.е. резултатите от отговорите им на викторината и допълнителния въпрос). Ако стойността на билетите на избраните участници е по-ниска от максималната стойност, предвидена в рамките на настоящата инициатива, Европейската комисия може да предложи билети на кандидатите в списъка с резерви до изчерпване на наличните средства. За тази цел резервациите на пътувания и усвояването на бюджета ще се преразглеждат всеки месец.

Включването в списъка с резерви не дава права по отношение на Европейската комисия и не гарантира, че кандидатите ще получат възможност за пътуване на по-късен етап от настоящата инициатива.

8. Резервация на билетите и дати за пътуване

Пътуванията могат да включват от 1 до 4 чуждестранни дестинации в ЕС. В билета за пътуване ще бъде включено едно двупосочно пътуване от и до държавата на отпътуване. Младите хора могат да пътуват от 1 до максимум 30 дни. Периодът на пътуване трябва да започне между 9 юли 2018 г. и 30 септември 2018 г.

Билетите за пътуване на избраните участници ще бъдат резервирани, закупени и доставени изключително и само от външния изпълнител, определен от Европейската комисия. Избраните участници не трябва в никакъв случай да резервират билетите си сами, нито чрез друга туристическа агенция, тъй като средствата за билети, закупени отделно, няма да бъдат възстановени. 

Външният изпълнител, определен от Европейската комисия, ще се свърже с избраните участници и ще им осигури достъп до онлайн формуляр за резервация, който те ще трябва да попълнят, за да получат своите билети за пътуване.

Като общо правило, избраните участници ще имат право на избор между следните две опции за пътуване:

 • Гъвкава възможност за пътуване: тази опция е удобна за желаещите да пътуват свободно, без предварително определени дати и часове, в рамките на период от максимум 30 дни и за определен брой дни за пътуване, за  достигане до 4 дестинации в чужди държави. Избраните участници могат да пътуват в последователни дни или да ги разпределят в течение на периода на пътуването. Те имат право да се придвижват с влаковете на включените европейски национални железопътни компании, както и с определен брой фериботни и обществени транспортни фирми. Моля, обърнете внимание, че за някои влакове може  да се изисква резервация. В тези случаи участниците трябва сами да си направят резервации за влаковете в течение на периода на пътуването. Европейската комисия няма да покрива допълнителни  такси за резервации на влакове или други разходи, възникнали по време на пътуването.
 • Предварително определена опция за пътуване: предварително определен маршрут за пътуване с фиксирани дни и часове за придвижване и предварително определени дестинации. Пътуването трябва да се извърши в период до 30 дни. Това е много подходящ  вариант за тези, които знаят точно за къде ще пътуват и на кои дати. Анулиране и промяна на маршрутите не са допустими. Европейската комисия няма да покрива допълнителните такси или други разходи, възникнали по време на пътуването.

Във връзка с изискването за периода на пътуване може да се приложи дерогация за младежи, живеещи в страни, в които има специфични законови ограничения (напр. задължителна гражданска служба). Те могат да получат възможност да пътуват в рамките на 6 месеца след отпадането на тази специфична законова пречка, като това ще се оценява във всеки отделен случай от Европейската комисия.

9. График

Начална дата за регистрация

12 юни 2018 г. (12:00 ч. Централноевропейско лятно часово време)

Крайна дата за регистрация

26 юни 2018 г. (12:00 ч. Централноевропейско лятно часово време)

Комисия за оценка

ориентировъчно на 27 юни 2018 г.

Обявяване на наградените

ориентировъчно между 29 юни 2018 г. и 6 юли 2018 г.

Начало на периода за отпътуване

9 юли 2018 г.

Край на периода за отпътуване

30 септември 2018 г.

 

10. Видове транспорт

Избраните участници по правило пътуват с влак. Фериботите и автобуси също са разрешени като алтернативи, за да се гарантира достъп до най-отдалечените кътчета на континента. Пътува се във втора класа.

Само в специални случаи може да се разреши пътуването със самолет. Такъв е случаят за младите хора, живеещи:

 1. в деветте най-отдалечени региона (т.е. Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен Мартен, Мадейра, Азорските острови и Канарските острови);
 2.  в страните/регионите, които не са достъпни с гореспоменатите видове транспорт (влак, ферибот и автобус);
 3. на място, от което трябва да пътуват повече от 18 часа по суша или по море, преди да прекосят границата на страната на отпътуване.

Само заминаването и връщането от страната на отпътуване на тези младежи може да бъде със самолет. След това те попадат в обхвата на общото правило и трябва да пътуват с влак.

Младите хора от най-отдалечените региони могат да изберат всяка дестинация, отговаряща на зададените изисквания (освен други най-отдалечени региони), но никой участник не може да пътува до най-отдалечен регион в рамките на настоящата инициатива.

Избраните участници, които живеят в Кипър или Малта или които искат да пътуват дотам, могат да пътуват със самолет. Както е посочено в приложение I, за пътуващите от Кипър и Малта ще се прилага квота. Същата квота ще се прилага за избраните участници, които искат да пътуват до Кипър и Малта, като самолетните билети ще бъдат резервирани по реда на получаване на заявките по време на етапа на резервациите.

Важно е да се отбележи, че тази инициатива обхваща само обществените транспортни средства. Автомобили под наем, автобуси по специален маршрут и други частни превозни средства по правило не се покриват.

11. Максимална стойност на билетите за пътуване

Избраните участници получават само билети за пътуване до избраната дестинация. Разходите за настаняване, храна, застраховане и всички други допълнителни разходи, свързани с пътуването, се покриват от тях самите.

По правило всеки избран участник ще има право на билет за пътуване във втора класа на (средна) стойност 255 евро. Тази сума обаче може да бъде по-висока в някой от следните специфични случаи:

 • за участници, пътуващи от най-отдалечените региони (т.е. Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен Мартен, Мадейра, Азорските острови и Канарските острови) до континентална Европа. След като участниците пристигнат на континента, важи основното правило;
 • за участници извън територията на най-отдалечените региони, които трябва да пътуват със самолет до континентална Европа. След като пристигнат на континента, важи основното правило;
 • за участници с намалена подвижност и/или специални потребности. Разходите ще се оценяват за всеки отделен случай в зависимост от техните нужди. Възможно е разходите за специална помощ (придружител, куче водач за участниците с увредено зрение и др.) също да бъдат покрити.

12. Оттегляне и анулиране на пътуването от избран участник

Всеки билет за пътуване ще бъде поименен и в никакъв случай не може да се прехвърля на друг участник. Името върху билета за пътуване не може да се променя.

Ако избраният участник се откаже от наградата си по каквато и да е причина, преди външният изпълнител, определен от Европейската комисия, да е резервирал билета за пътуване, мястото ще бъде дадено на кандидат от списъка с резерви по реда на класирането.

Ако член на дадена група (ръководителят или някой от членовете на групата) се откаже от пътуването, преди външният изпълнител на Европейската комисия да е резервирал билета за пътуване, това не отменя пътуването на цялата група. Останалите членове на групата все още могат да пътуват, както е предвидено. Оттеглилият се участник обаче не може да бъде заменен. Европейската комисия ще предостави неизползвания билет за пътуване на друг кандидат от списъка с резерви по реда на класирането.

В случай че се откаже ръководителят на групата, нейните членове трябва да изберат нов ръководител, който ще бъде лицето за връзка с външния изпълнител, определен от Европейската комисия.

След приключване на резервациите всички разходи за анулиране или промяна на билетите се покриват от самите участници.

13. Разказ за пътуването

Европейската комисия желае да чуе разказите на младите пътешественици и ще ги насърчава да споделят своите преживявания и приключения. Ето защо, след като бъдат избрани, участниците стават посланици на инициативата DiscoverEU. Участниците се приканват да споделят преживяното по време на пътуването, например чрез социални медии като Instagram, Facebook или Twitter, или като изнесат презентация в своето училище или местна общност. Ще бъде създадена група във Facebook, към която участниците ще могат да се присъединят. Младите пътешественици ще трябва също така да попълнят анкета, изпратена от външния изпълнител на Европейската комисия след края на пътуването.

За избраните участници ще бъде организиран фотоконкурс, в който ще бъдат избрани 5 победители. По-подробна информация за фотоконкурса ще бъде публикувана на Европейския младежки портал след обявяването на избраните участници.

14. Отказ от отговорност

Европейската комисия ще покрие само разходите за билетите за пътуване, както е обяснено по-горе. Разходите за настаняване, храна, застраховане и всички други допълнителни разходи, свързани с пътуването, се покриват от участниците. Европейската комисия не осигурява застраховки — отговорност за тях носят единствено избраните участници.

Европейската комисия и нейният външен изпълнител не носят отговорност за вредите, причинени или претърпени от който и да е от участниците в конкурса, включително за вредите, причинени на трети лица вследствие от или по време на изпълнението на дейностите, свързани с настоящия конкурс.

Европейската комисия и нейният външен изпълнител не носят отговорност за никакви материални, нематериални или физически щети, понесени от участниците или техните придружители по време на пътуването към тяхната дестинация или на престоя им там.

Желаното пътуване подлежи на ограничения, свързани с бюджета, времето и наличността на билети. Поради това то може да подлежи на промяна и външният изпълнител, определен от Европейската комисия, не може да гарантира, че желаното пътуване може да бъде осъществено.

На избраните участници се препоръчва да си набавят подходяща здравна и туристическа застраховка за цялото времетраене на пътуването. Националната здравна осигуровка на участниците обикновено осигурява базово здравно покритие по време на престоя им в друга страна от Европейския съюз чрез Европейската здравноосигурителна карта. Въпреки това покритието на Европейската здравноосигурителна карта или на частната здравна застраховка може да не включва всички възможни случаи, особено ако е необходимо репатриране или специфична медицинска намеса. В тези случаи е препоръчителна допълнителна частна застраховка. 

Европейската комисия си запазва правото да променя правилата, създадени съгласно правилата по точки 10 и 11 в случай на извънредни обстоятелства.

15. Приложимо законодателство

Този конкурс се урежда от приложимото право на Съюза, допълнено, при необходимост, от правото на Белгия. Общият съд или — при обжалване — Съдът на Европейския съюз е единственият съд, компетентен по всеки спор между Съюза и който и да е участник относно тълкуването, прилагането или валидността на правилата на този конкурс, ако този спор не може да бъде разрешен по взаимно съгласие.

16. Защита на данните

Изискваните данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбора на участниците и за да може туристическата агенция да резервира билетите за пътуване.

Всички лични данни се обработват от Европейската Комисия съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 и в съответствие с уведомленията за операциите по обработка до длъжностното лице за защита на данните (ДЗД) на Европейската Комисия (публично достъпни в регистъра, воден от ДЗД). Тези данни се обработват от контролиращия орган на Европейската комисия за целите на конкурса, изпълнението и последващите действия, или за защита на финансовите интереси на ЕС.

В декларацията за поверителност на инициативата DiscoverEU се обяснява начинът, по който се използват личните данни на кандидатите и по който се защитава неприкосновеността на тези данни. Декларацията за поверителност на инициативата DiscoverEU е достъпна на адрес:  https://europa.eu/youth/privacy_bg

Кандидатите имат право да се обръщат по всяко време към Европейския надзорен орган по защита на данните.

 

Нуждаете се от повече информация?

Ако имаш въпрос за DiscoverEU, провери отговорите на страницата за често задавани въпроси (ЧЗВ). Ако на тази страница не намериш информацията, която ти е нужна, моля, свържи се директно с нас, като щракнеш върху „Попитай ни!“. Стремим се да отговаряме на всички запитвания до пет работни дни.
Задайте въпрос!