Regler for DiscoverEU


Regler for DiscoverEU


1. Beskrivelse

DiscoverEU er et initiativ fra EU, der bygger på et forslag fra EU-Parlamentet. Det giver unge på 18 år mulighed for at tage ud på en rejse, hvor de udnytter deres ret til fri bevægelighed i EU, opdager de europæiske regioners forskelligartethed, oplever Europas kulturelle rigdom og historie, møder mennesker fra hele kontinentet og måske endda lærer sig selv bedre at kende.  

Som led i initiativet udvælger EU-Kommissionen mindst 30 000 unge, der skal være 18 år den 30. juni 2020. De unge kan ansøge om at deltage i DiscoverEU via Den Europæiske Ungdomsportal. Ansøgningsperioden er fra torsdag den 12. marts 2020 kl. 12.00 (dansk tid) til torsdag den 26. marts 2020 kl. 12.00 (dansk tid).

EU-Kommissionen giver de udvalgte unge rejsekort, så de kan udforske EU mellem den 1. juli 2020 og den 28. februar 2021 i op til én måned. 

Som hovedregel skal de udvalgte deltagere rejse med tog. Men for at give flest muligt adgang bliver der også mulighed for andre transportmidler som busser og færger – når det er nødvendigt – under hensyntagen til miljø, tid og afstand. 

Hvis rejsen ikke kan foretages på andre måder, kan flyrejser under særlige omstændigheder tillades. På den måde får unge, som bor i fjerntliggende egne eller på en ø, også mulighed for at deltage. 

2. Hvem kan ansøge?

For at kunne deltage skal ansøgerne:

 • Være 18 år den 30. juni 2020. Det vil sige, at de skal være født mellem 1. juli 2001 og 30. juni 2002 (begge dage inklusive).
 • Være statsborger i et land, der er medlem af EU på det tidspunkt, hvor de bliver udvalgt.
 • Angive det korrekte ID-kort- eller pasnummer på onlineansøgningsformularen.

For at kunne deltage skal de udvalgte ansøgere:

 • Starte rejsen i et land, der er medlem af EU på det tidspunkt, hvor de bliver udvalgt.
 • Planlægge at rejse i mindst 1 dag og højst 30 dage.
 • Planlægge at rejse til et land, der er medlem af EU på det tidspunkt, hvor de bliver udvalgt.
 • Være villige til at blive DiscoverEU-ambassadører. 

Ansøgere, der ikke opfylder kravene, kommer ikke i betragtning under udvælgelsen. 

DiscoverEU er et initiativ fra EU-Parlamentet, der skal give unge, som fylder 18 år, mulighed for at rejse og blive mobile. Initiativet henvender sig til 18-årige, fordi denne alder generelt markerer et stort skridt i retning af at blive voksen og EU-borger.

3. Ansøgningsprocedure

Ansøgning om deltagelse i DiscoverEU sker gennem en særlig ansøgningsformular på Den Europæiske Ungdomsportal. Det er ikke muligt at ansøge før eller efter fristen:

Der er 7 trin i ansøgningsproceduren:

 1. Ansøgerne skal først gennem en kontrol af, om de opfylder kriterierne for at deltage, hvilket betyder, at de bliver bedt om at oplyse fødselsdato og statsborgerskab. Ansøgere, som ikke opfylder de kriterier, der er nævnt under punkt 2, "Hvem kan ansøge?", kan ikke gå videre til næste skridt. Desuden bliver de bedt om at acceptere reglerne for DiscoverEU-konkurrencen, at acceptere, at deres personoplysninger bliver gemt og brugt til DiscoverEU-konkurrencen, og at de er indforstået med at blive kontaktet i forbindelse med DiscoverEU af EU-Kommissionen og af organisationer, der har EU-Kommissionens tilladelse til at kontakte deltagerne til samme formål.
 2. Ansøgerne skal tilkendegive, om de ønsker at rejse alene eller som del af en gruppe på op til 5 personer.
 3. Ansøgerne skal angive en gyldig e-mailadresse. Derefter får de en automatisk mail fra Den Europæiske Ungdomsportal, så de kan bekræfte, at e-mailadressen er gyldig. Det er nødvendigt at bekræfte adressen, fordi al korrespondance med ansøgerne foregår pr. e-mail efter udvælgelsen. Ved at bede ansøgerne om at bekræfte deres e-mailadresse forhindrer EU-Kommissionen, at andre personer uberettiget bruger deres e-mailadresse. 
 4. Når de unge har bekræftet deres e-mailadresse, skal de udfylde ansøgningsformularen. Først skal de angive deres personlige oplysninger: statsborgerskab, fødselsdato, fornavn, efternavn, køn, e-mailadresse, telefonnummer, bopælsland, region, job samt ID-kort- eller pasnummer. Unge med nedsat mobilitet og/eller handicap får mulighed for at angive deres særlige behov.
 5. Når ansøgerne har angivet deres personlige oplysninger, skal de besvare 5 multiple choice-spørgsmål om almenviden om EU og EU's andre initiativer for unge. Til slut skal de besvare et tillægsspørgsmål. Ansøgerne bliver udvalgt, indtil budgettet er brugt, og de bliver rangordnet ud fra deres svar.
 6. På næste trin bliver ansøgerne bedt om at fortælle nærmere om deres rejseplaner (dvs. hvor de har tænkt sig at starte rejsen, om de allerede har besøgt et andet EU-land, om det er første gang, de rejser alene uden deres forældre, hvad de gerne vil lære af oplevelsen, hvordan de vil finansiere turen, og hvordan de har hørt om DiscoverEU). Oplysningerne i denne del er ikke bindende og har ingen indflydelse på udvælgelsesprocessen. De oplysninger, der indsamles, bruges til statistiske formål og til oplysning for EU-Kommissionen, så den kan gøre DiscoverEU-initiativet endnu bedre. 
 7. Alle ansøgere modtager en bekræftelses-e-mail fra Den Europæiske Ungdomsportal, når de har indsendt ansøgningen. Denne mail bekræfter, at deres ansøgning er registreret, og indeholder ansøgningskoden og tidsplanen for den endelige beslutning.

Alle modtager en kode, når ansøgningsformularen er sendt. Det anbefales at gemme denne kode til senere brug. Hvis en ansøger vil invitere andre til at være med i en gruppe, bliver han/hun gruppeleder og skal videresende koden til de andre gruppemedlemmer, så de også kan tilmelde sig. Med den kode, som gruppelederen har afleveret, skal de andre gruppemedlemmer derefter tilmelde sig online og udfylde deres personoplysninger. 

Bemærk, at gruppemedlemmerne ikke behøver deltage i quizzen eller besvare tillægsspørgsmålet, da det kun er gruppelederen, som skal gøre dette. De skal dog stadig angive deres personoplysninger, for at deres ansøgning kan valideres. Gruppemedlemmerne skal opfylde de samme kriterier for at kunne deltage: De skal være 18 år og statsborger i et land, der er medlem af EU på det tidspunkt, hvor de bliver udvalgt. Hvis ansøgerne har angivet, at de ønsker at rejse alene, kan de stadig tilføje venner til deres ansøgning, efter den er indsendt, hvis det sker før den endelige frist, efter den nævnte procedure.

En gruppeansøgning behandles som en fælles ansøgning. Kun de gruppemedlemmer, der har udfyldt ansøgningen med den kode, de har fået af gruppelederen, vil komme i betragtning til udvælgelse. Gruppemedlemmerne skal ikke tilmelde sig enkeltvis. 

Grupperne kan bestå af folk med forskelligt statsborgerskab, som bor forskellige steder.

Der må kun indsendes en enkelt ansøgning for hver person. Den første ansøgning, der er registreret på Den Europæiske Ungdomsportal, er den eneste, der vil blive taget i betragtning til udvælgelse. Enkeltpersoner må ikke ansøge som del af flere grupper. Hvis det under forløbet konstateres, at der er indsendt flere ansøgninger, vil kun den første ansøgning, der er registreret i Den Europæiske Ungdomsportal, blive taget i betragtning. 

Unge, der har rejst med DiscoverEU efter den sidste ansøgningsrunde i november 2019, kan ikke ansøge igen. Hvis de har gjort det, vil det blive opdaget i ansøgningsfasen. Hvis den eksterne leverandør, som er udpeget af Kommissionen til at stå for reservation af rejser, eller Kommissionen selv under gennemførelsen af initiativet konstaterer, at der er indkommet ansøgninger fra unge, som har fået tildelt rejsekort i sidste ansøgningsrunde, vil disse ansøgere blive udelukket. 

4. Udvælgelsesproces og tildelingskriterier

Der er fastsat en kvote for rejsekort for hvert enkelt EU-land. Tildelingen af rejsekort er baseret på andelen af de enkelte landes befolkning i forhold til den samlede befolkning i Den Europæiske Union. 

Udvælgelsen foregår ud fra det statsborgerskab, ansøgeren har opgivet på formularen. Hvis der indkommer færre ansøgninger end de kvoter, der er fastsat for de enkelte lande, fordeles resten af rejsekortene blandt de lande, hvor antallet af ansøgninger overstiger kvoten.

Gruppelederens statsborgerskab afgør, hvilket land der tæller i beregningen af kvoten. Hvis en gruppe kommer sidst i rækken af udvalgte ansøgere efter statsborgerskab, og kvoten for folk med dette statsborgerskab allerede er nået, udvælges hele gruppen.

Ansøgerne skal først opfylde udvælgelseskriterierne, dvs. fødselsdato og EU-borgerskab som nævnt i punkt 2 og 3. Bemærk, at denne kontrol foregår automatisk under ansøgningsprocessen, og at oplysningerne efterkontrolleres af den eksterne leverandør, som EU-Kommissionen har udpeget til at tage sig af rejsereservationerne. Hvis leverandøren ved kontrol af ansøgerens ID-kort og/eller pas opdager, at han/hun har afgivet en urigtig erklæring, udelukkes han/hun fra konkurrencen.

Hvis alle betingelser er opfyldt, skal ansøgerne opfylde kriterierne for at få tildelt rejsekort, hvilket betyder, at de skal bevare 5 quizspørgsmål og et tillægsspørgsmål. Hvis der er tale om en gruppe, er det kun gruppelederen, som skal bevare de 5 quizspørgsmål og tillægsspørgsmålet.

Ansøgerne grupperes efter statsborgerskab og rangordnes efter rigtige svar på quizspørgsmålene og derefter i henhold til svaret på tillægsspørgsmålet.

Når ansøgningsperioden er afsluttet, hentes resultaterne fra Den Europæiske Ungdomsportal og sendes til medlemmerne af vurderingsudvalget, som foretager den endelige vurdering.

Hvis antallet af ansøgere (enkeltpersoner eller grupper), som har besvaret alle spørgsmål rigtigt, overstiger den fastsatte kvote, vil Europa-Kommissionen anvende først til mølle-princippet til at udvælge de sidste deltagere. 

5. Vurderingsudvalg

Et vurderingsudvalg, der er sammensat af tjenestemænd fra EU-Kommissionen, mødes i april 2020. De vil se på udvælgelsesresultaterne på grundlag af de ovennævnte kriterier. De vil vurdere og afgøre rækkefølgen af de udvalgte ansøgere, som modtager rejsekort ud fra deres besvarelser af quizzen og tillægsspørgsmålet samt kvoten for hvert EU-land. Når udvælgelsen er overstået, bliver der udarbejdet en reserveliste. Ansøgere på reservelisten kan få tildelt rejsekort, hvis der er penge tilovers på budgettet, eller hvis andre af de udvalgte ansøgere giver afkald på deres rejsekort (se punkt 7).

Ud fra vurderingsudvalgets liste vedtager EU-Kommissionen beslutningen om tildeling og oplyser om det samlede antal rejsekort, der tildeles, det samlede budget for rejsekort, listen over udvalgte ansøgere og reservelisten. 

6. Meddelelse af resultaterne

Mellem mandag den 4. maj 2020 og mandag den 18. maj 2020 modtager alle ansøgere en e-mail, der fortæller:

 • enten at de er blevet udvalgt til at rejse (dvs. at de er "udvalgte ansøgere")
 • eller at de ikke er blevet udvalgt, men er kommet på reservelisten.

Når de udvalgte ansøgere har fået besked, sendes listen over de udvalgte til den eksterne leverandør, som Kommissionen har udpeget til at stå for bookingen. Al kommunikation foregår herefter mellem denne eksterne leverandør og de udvalgte ansøgere. Du finder flere informationer under punkt 8.

Ansøgerne kan også gå ind på Den Europæiske Ungdomsportal for at tjekke, om de er blevet udvalgt, ved hjælp af deres ansøgningskode.

7. Reserveliste

Alle ansøgere, der ikke er blevet valgt, opføres på en reserveliste i faldende rækkefølge, ud fra deres svar på quizspørgsmål og tillægsspørgsmål. Hvis nogen deltagere trækker deres ansøgning tilbage, eller den samlede værdi af de tildelte rejsekort er lavere end det beløb, der er afsat, kan EU-Kommissionen tildele rejsekort til ansøgere på reservelisten, indtil det samlede budget er opbrugt. Forbruget i forhold til budgettet vil blive revideret hver måned.

Optagelse på reservelisten forpligter ikke EU-Kommissionen og garanterer ikke, at deltagerne udvælges til at rejse senere.

Ikke-udvalgte ansøgere på reservelisten kan blive kontaktet af den eksterne leverandør, EU-Kommissionen har udpeget til at arrangere rejsebestillingerne, med en indbydelse til at tilmelde sig på bookingplatformen. De ansøgere på reservelisten, der bliver kontaktet tæt på slutningen af projektet, kan ikke kræve godtgørelse for rejser, der er foretaget, før de modtog opfordringen, og de kan heller ikke søge om at få rejseperioden forlænget.

8. Booking af billetter og rejsedatoer

De udvalgte ansøgere skal starte rejsen i et land, der er medlem af EU på det tidspunkt, hvor de bliver udvalgt. Rejsen skal gå til mindst ét land, som er medlem af EU på det tidspunkt, hvor ansøgerne bliver udvalgt, og som ikke må være afrejselandet. De unge kan rejse fra 1 dag til og med 1 måned. Rejsen skal påbegyndes mellem den 1. juli 2020 og den 28. februar 2021.

Rejsekortene til de udvalgte ansøgere bookes, købes og leveres af den eksterne leverandør, som EU-Kommissionen har udpeget til opgaven. Udvalgte ansøgere må under ingen omstændigheder booke billetter, hverken på egen hånd eller gennem et rejsebureau. Billetter, som de udvalgte ansøgere selv har købt, refunderes ikke. 

Den eksterne leverandør, som EU-Kommissionen har udpeget, kontakter de udvalgte ansøgere og giver dem adgang til en onlinebookingformular, som de skal udfylde for at modtage deres rejsekort. Leverandøren udvælger de mest konkurrencedygtige og relevante rejseoperatører.

Som hovedregel får de udvalgte ansøgere et valg mellem følgende to rejsemuligheder:

Fleksibel rejse

Fastlagt rejse

De udvalgte ansøgeres rejsedatoer er fleksible. Men vær opmærksom på, at rejsekortet har en "startdato". Rejsekortet vil være gyldigt i én måned fra denne dato.

De udvalgte ansøgere fortæller leverandøren om den ønskede rute med faste rejsedatoer og -tider og forudbestemte rejsemål. Rejsedatoerne kan ikke ændres, når deltageren har indsendt bookingformularen. Rejsen skal foregå inden for en periode på op til en måned.

De udvalgte ansøgere får mulighed for at rejse i en periode på højst en måned med et fast antal rejsedage. Med den fleksible rejse kan de udvalgte ansøgere rejse til så mange EU-lande (der opfylder medlemskriteriet), som de har lyst til.

De udvalgte ansøgere får mulighed for besøge op til 2 land, som er medlemmer af EU på det tidspunkt, hvor de bliver udvalgt (dette inkluderer ikke det EU-land, rejsen begynder i, eller de EU-lande, de rejser igennem) i op til en måned.

De udvalgte ansøgere kan rejse på sammenhængende dage, eller de kan fordele dagene over hele rejseperioden. De kan rejse med tog, der drives af europæiske jernbaneselskaber, med færge og med andre transportmidler, som er valgt af den eksterne leverandør, EU-Kommissionen har udpeget. Bemærk, at det kan være nødvendigt at bestille plads på visse tog. I så fald skal de udvalgte ansøgere selv sørge for at bestille plads før eller i løbet af rejseperioden. Europa-Kommissionen dækker ikke ekstraudgifter til pladsbilletter eller andre udgifter, der opstår under rejsen.  

Der er ingen udgifter til pladsbestilling forbundet med fastlagte rejser, men der er et budgetloft på 258 euro, som skal overholdes. De udvalgte ansøgere skal sikre sig, at deres rejseplan kan lade sig gøre. 

 

For begge muligheder gælder det, at:

 • Der er et budgetloft på 258 euro, som skal overholdes, bortset fra i særlige tilfælde, som er nævnt nedenfor.
 • Annullering eller ændring af rejseplanerne er ikke muligt.
 • EU-Kommissionen dækker ikke ekstraudgifter eller andre udgifter, der opstår under rejsen.

Udvalgte ansøgere, som ønsker at rejse til Cypern, Malta eller Irland, skal oplyse leverandøren om det. Den kvote, der er nævnt i bilag I, gælder for dem, der rejser fra Cypern, Malta og Irland. Samme kvote gælder for udvalgte ansøgere, som ønsker at rejse til Cypern, Malta eller Irland, og flybilletterne vil blive bestilt efter princippet om "først til mølle". 
 
Der gøres undtagelse fra kravet om rejseperioden for unge, som bor i EU-lande med værnepligt eller obligatorisk samfundstjeneste. I så fald udvides rejseperioden til 6 måneder, efter denne pligt er afsluttet.

9. Transportmidler

Som hovedregel rejser de udvalgte deltagere med tog. Men for at give flest muligt adgang bliver der også mulighed for andre transportmidler som busser og færger – når det er nødvendigt – under hensyntagen til miljø, tid og afstand. Rejserne foregår på 2. klasse.

Flyrejser er kun tilladt under særlige omstændigheder. Det gælder i følgende tilfælde:

 1. for unge, der bor i de ni regioner i den yderste periferi (Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azorerne og De Kanariske Øer)
 2. for unge, der bor i lande/regioner, der ikke er adgang til  med de nævnte transportmidler (tog, færge og bus)
 3. hvis de unge skal rejse i over 18 timer med land- eller havtransport, før de forlader afrejselandet.

Kun ud- og hjemrejsen må foregå med fly. Resten af rejsen skal foregå efter grundreglen (med tog eller andre transportmidler). 

Unge fra regioner i den yderste periferi kan rejse til et hvilket som helst bestemmelsessted efter reglerne.  Udvalgte ansøgere, som ønsker at rejse til regionerne i den yderste periferi, kan gøre dette, hvis deres rejse holder sig inden for budgetloftet på 258 euro.

Udvalgte ansøgere, som bor i Cypern, Malta eller Irland må rejse med fly. 

10. Billetternes maksimumværdi

De udvalgte ansøgere får kun tildelt rejsekort til det valgte bestemmelsessted. Indkvartering, ophold, rejsetillæg og andre udgifter i forbindelse med rejsen betales af de udvalgte ansøgere.

Grundlæggende har hver udvalgt ansøger ret til at få et rejsekort til en værdi af højst 258 euro. Rejserne kan kun foregå på 2. klasse eller økonomiklasse. Det nævnte beløb kan dog forhøjes i følgende tilfælde:

 • For udvalgte ansøgere, der rejser fra regionerne i EU's yderste periferi (Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azorerne og De Kanariske Øer) til Europa. Når de ankommer til det europæiske kontinent, gælder hovedreglen.
 • For deltagere, der rejser fra regionerne i den yderste periferi, som er nødt til at flyve til Europa. Når de ankommer til det europæiske kontinent, gælder hovedreglen.
 • I visse særlige situationer, der skal vurderes fra sag til sag (f.eks. for udvalgte ansøgere med bopæl på andre øer i EU), kan en ekstra rejse med tog/færge/rutebil være dækket. 
 • For udvalgte ansøgere med nedsat mobilitet og/eller særlige behov gælder det, at: udgifter til særlig assistance (ledsager eller førerhund for synshæmmede udvalgte ansøgere osv.) kan dækkes på grundlag af dokumentation for de særlige behov i henhold til lovgivningen i det EU-land, ansøgeren bor i.

11. Tidsplan

Åbningsdato for tilmelding

Torsdag den 12. marts 2020 (kl. 12.00 dansk tid)

Afslutningsdato for tilmelding

Torsdag den 26. marts 2020 (kl. 12.00 dansk tid)

Vurderingsudvalg

April 2020 

Meddelelse om tildeling af billetter

Maj 2020    

Første afrejsedato

Den 1. juli 2020

Sidste returrejsedato

Den 28. februar 2021

12. Framelding og annullering af rejse

Rejsekortene er personlige og må under ingen omstændigheder overdrages til andre. Navnet på rejsekortet må ikke ændres.

Hvis en udvalgt ansøger – uanset grund – melder fra, før den eksterne leverandør, som EU-Kommissionen har udpeget, har booket rejsen, bliver hans/hendes plads givet til en deltager på reservelisten i faldende rækkefølge. De udvalgte ansøgere opfordres til at kontakte leverandøren, før rejsekortene bestilles.

Hvis et medlem af en gruppe (gruppelederen eller en anden gruppedeltager) melder fra, før EU-Kommissionens leverandør har booket rejsen, får dette ingen konsekvenser for resten af gruppen. De øvrige gruppemedlemmer kan stadig rejse som planlagt. Der kan dog ikke komme en anden person med i stedet for den person, der har meldt fra. EU-Kommissionen vil give det ubrugte rejsekort til en person fra reservelisten i faldende rækkefølge.

Hvis enkelte gruppemedlemmer i sidste ende vælger at rejse videre enkeltvis, påvirker det ikke gruppen som helhed.

Når bestillingerne er foretaget, kan du ikke skifte til fleksibel rejse. Hvis du har bedt om fast rejse, gælder transportørens vilkår og betingelser for aflysninger og/eller ændringer: Ansøgeren betaler selv eventuelle gebyrer.

13. Force majeure

Hvis rejsen afbrydes af uforudselige og ekstraordinære årsager eller begivenheder, som ligger uden for deltagerens kontrol, og som ikke skyldes fejl eller uagtsomhed fra hans/hendes side, kan der muligvis tildeles et nyt rejsekort. EU-Kommissionens leverandør vurderer sådanne særlige situationer enkeltvis.

14. Tilbagemelding om rejsen

EU-Kommissionen vil gerne høre fra DiscoverEU-deltagerne og opfordrer dem til at dele deres erfaringer og oplevelser med andre. Når ansøgerne er udvalgt, bliver de ambassadører for DiscoverEU. De opfordres til at fortælle om deres rejseoplevelser, f.eks. på sociale medier som Instagram, Facebook og Twitter eller til at holde en fremlæggelse på deres skole eller i deres lokalsamfund. Ansøgerne er velkomne til at melde sig ind i #DiscoverEU Official Facebook Group. Deltagerne skal også være med i en spørgeundersøgelse, som EU-Kommissionens eksterne leverandør sender dem, når deres rejse er overstået. 

15. Ansvarsfraskrivelse

Som forklaret ovenfor dækker EU-Kommissionen kun udgifter til rejsekort. Derfor betaler de udvalgte ansøgere selv for indkvartering, ophold, rejsetillæg og andre udgifter i forbindelse med rejsen. EU-Kommissionen betaler ikke forsikring, og det er de udvalgte ansøgeres eneansvar.

EU-Kommissionen og dens leverandør er ikke ansvarlige for skade, der forårsages eller lides af de udvalgte ansøgere i konkurrencen, herunder skade på tredjemand som følge af eller under aktiviteter i forbindelse med de støttede aktiviteter.

EU-Kommissionen og dens leverandør er ikke ansvarlige for materielle, immaterielle eller fysiske skader, som de udvalgte ansøgere eller deres ledsagere måtte lide under rejsen eller under et ophold.

Den ønskede rejse er underlagt beløbsgrænser og krav om rejseperiode og afhænger desuden af, om billetterne kan skaffes. Den kan derfor blive ændret, og EU-Kommissionens eksterne leverandør kan ikke garantere, at den ønskede rejse kan gennemføres.

EU-Kommissionen anbefaler, at de udvalgte ansøgere tegner en sundheds- og rejseforsikring, der dækker hele rejsen. Normalt giver deltagernes nationale sygesikring grundlæggende sundhedsforsikringsdækning under opholdet i et andet EU-land ved brug af det europæiske sygesikringskort. Det europæiske sygesikringskort eller en privat sygeforsikring dækker imidlertid ikke nødvendigvis alle tænkelige tilfælde, især hvis der opstår behov for transport til hjemlandet eller særlig lægebehandling. Af hensyn til sådanne tilfælde anbefales det at tegne en tillægssygeforsikring.  

EU-Kommissionen forbeholder sig ret til at ændre reglerne i henhold til punkt 10 og 11 i undtagelsestilfælde.

16. Gældende lovgivning

Konkurrencen er underlagt EU's lovgivning. Den Europæiske Unions Domstol har enekompetence til at behandle tvister mellem EU og en ansøger om fortolkningen, anvendelsen eller gyldigheden af reglerne for denne konkurrence, hvis tvisten ikke kan bilægges i mindelighed.

17. Beskyttelse af personoplysninger

De oplysninger, ansøgerne bliver bedt om at angive, vil kun blive brugt af EU-Kommissionen til at udvælge ansøgere og af rejsebureaet til at bestille rejsekort.

Kommissionen behandler personoplysninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 (som ophæver forordning (EF) nr. 45/2001) og ifølge "anmeldelser af behandling" til Kommissionens databeskyttelsesansvarlige (offentligt tilgængelige i den databeskyttelsesansvarliges register). Sådanne data behandles af Kommissionens registeransvarlige af hensyn til konkurrencens gennemførelse og opfølgende aktiviteter samt beskyttelsen af EU's finansielle interesser.

Databeskyttelseserklæringen for DiscoverEU-initiativet forklarer ansøgerne, hvordan initiativet bruger personoplysninger, og hvordan de beskyttes. Databeskyttelseserklæringen for DiscoverEU-initiativet kan findes her:  https://europa.eu/youth/privacy_da

Ansøgerne kan til enhver tid henvende sig til den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse.

18. Klager

Der vil være en klageformular på websitet for den leverandør, som EU-Kommissionen har udpeget til at foretage bookingerne. De udvalgte ansøgere bliver informeret om muligheden for at klage, når de bestiller rejsekort.