Pravidla soutěže DiscoverEU


Pravidla soutěže DiscoverEU


1. Popis

DiscoverEU je iniciativou Evropské unie, která vznikla na základě návrhu Evropského parlamentu. Jejím cílem je nabídnout mladým lidem ve věku 18 let možnost získat cestovatelskou zkušenost. Budou tak moci využít volného pohybu na území Evropské unie a objevovat rozmanitost Evropy, její historie a kulturního bohatství, dostat se do kontaktu s lidmi z různých zemí a v konečném důsledku i hlouběji poznat sebe sama.  

V rámci této iniciativy vybere Evropská komise z těch, kteří k 30. červnu 2020 dosáhnou věku 18 let, minimálně 30 000 šťastlivců, jimž věnuje časovou jízdenku. Přihláška do soutěže se podává na Evropském portálu pro mládež. Lhůta pro podání přihlášky poběží od čtvrtka 12. března 2020 12:00 (SEČ) do čtvrtka 26. března 2020 12:00 (SEČ).

Výhercům poskytne Komise časovou jízdenku, s níž budou moci v období od 1. července 2020 do 28. února 2021 cestovat po EU, a to po dobu maximálně jednoho měsíce. 

Výherci budou většinou cestovat vlakem. Aby se však zajistila co nejširší účast, mělo by být možné využít v rámci iniciativy i alternativní druhy dopravy jako trajekty a autobusy, a to při zohlednění vzdáleností, časových omezení a dopadu na životní prostředí. 

Ve výjimečných případech, kdy nebude k dispozici jiná možnost, bude povoleno cestovat letadlem. Tím se zajistí, že se iniciativy budou moci zúčastnit také mladí lidé žijící v odlehlých oblastech nebo na ostrovech. 

2. Kdo se může přihlásit

Podmínky způsobilosti účastníků:

 • k 30. červnu 2020 dosáhli 18 let (tzn. datum narození musí spadat do období od 1. července 2001 do 30. června 2002 včetně)
 • v den, kdy se o udělení časových jízdenek rozhoduje, mají státní příslušnost jednoho z členských států Evropské unie
 • v elektronické přihlášce uvedou platné číslo občanského průkazu nebo pasu

Výherci získají jízdenku pouze za těchto podmínek:

 • zahájí cestu v zemi, která je v den, kdy se o udělení časových jízdenek rozhoduje, členským státem Evropské unie
 • vyjedou na dobu od 1 dne do 1 měsíce
 • hodlají cestovat alespoň do jedné země, která je v den, kdy se o udělení časových jízdenek rozhoduje, členským státem Evropské unie
 • jsou ochotni stát se ambasadorem DiscoverEU 

Zájemci, kteří nesplňují kritéria způsobilosti, nebudou bráni při rozhodnutí o udělení ceny v úvahu. 

DiscoverEU je přípravná akce zahájena Evropským parlamentem s cílem poskytnout mladým lidem ve věku 18 let příležitost cestovat po Evropě. Akce se zaměřuje na 18tileté, protože právě tento věk představuje významný předěl na cestě k dospělosti a uvědomění si evropského občanství.

3. Podání přihlášky

Přihlásit se do soutěže DiscoverEU bude možné na Evropském portálu pro mládež prostřednictvím k tomu účelu vyhrazené online přihlášky. Přihlášku není možné podat ani před začátkem přihlašovacího období, ani po jeho skončení.

Podání přihlášky probíhá v 7 krocích:

 1. Zájemci musí nejprve projít tzv. kontrolou způsobilosti, kdy musí zadat své datum narození a státní příslušnost. Pokud tyto údaje nejsou v souladu s pravidly uvedenými v bodě 2 „Kdo se může přihlásit“, pak zájemce nebude moci ve vyplňování přihlášky pokračovat. Kromě toho musí zájemce souhlasit s pravidly soutěže DiscoverEU a rovněž udělit souhlas s tím, že jeho osobní údaje budou uloženy a zpracovávány za účelem soutěže DiscoverEU. Dále musí být srozuměn s tím, že ho bude Evropská komise a případně jiné organizace Komisí pověřené v souvislosti se soutěží DiscoverEU kontaktovat.
 2. Zájemci budou muset uvést, zda chtějí cestovat samostatně, nebo ve skupině o maximálně 5 osobách.
 3. Zájemci budou muset sdělit platnou e-mailovou adresu. Poté obdrží z Evropského portálu pro mládež automatický e-mail, kterým bude ověřena platnost uvedené e-mailové adresy. Toto ověření je nutné vzhledem k tomu, že veškerá komunikace s výherci bude probíhat elektronicky. Ověřením platnosti e-mailové adresy chce Evropská komise předejít neoprávněnému používání e-mailových adres jinými osobami. 
 4. Po ověření e-mailové adresy mohou zájemci začít vyplňovat samotný formulář přihlášky. Nejdříve musejí poskytnout své osobní údaje: státní příslušnost, datum narození, jméno, příjmení, pohlaví, e-mailovou adresu, telefonní číslo, zemi trvalého pobytu, region, povolání a číslo průkazu totožnosti či cestovního pasu. Mladí lidé s omezenou pohyblivostí nebo tělesným postižením budou mít možnost specifikovat své zvláštní potřeby.
 5. Jakmile soutěžící vyplní osobní údaje, mohou přejít ke kvízu o 5 otázkách s možností výběru odpovědi (tzv. multiple-choice), které se týkají Evropské unie obecně a dalších iniciativ Evropské unie zaměřených na mladé lidi. Nakonec ještě musejí odpovědět na doplňující otázku. Zájemci budou vybíráni podle úspěšnosti v kvízu a až do rozpočtového limitu určeného na soutěž.
 6. V další fázi mají zájemci uvést konkrétnější informace o sobě a svých cestovních plánech (tj. kdy chtějí cestovat, zda již navštívili jinou zemi EU, zda je to poprvé, co budou cestovat bez rodičů, co by si chtěli z této cesty odnést, jak hodlají svou cestu financovat, jak se o této soutěži dozvěděli atp.). Informace uvedené v tomto oddíle nejsou závazné a nemají vliv na samotný výběr. Budou Evropskou komisí použity pro statistické účely a v zájmu další optimalizace soutěže DiscoverEU. 
 7. Jakmile podají přihlášku, obdrží všichni uchazeči z Evropského portálu pro mládež potvrzovací e-mail. Ten bude obsahovat informaci o tom, že jejich přihláška byla zaregistrována. Dále v něm bude uvedeno číslo přihlášky a informace o termínu, kdy jim bude oznámeno, zda byli vybráni.

Při odesílání přihlášky bude každému zájemci vydán kód. Uchazeči musí tento kód používat při veškeré další komunikaci. Kód bude soutěžící potřebovat v případě, že bude chtít přizvat kamarády, aby se připojili k jeho skupině. Coby vedoucí skupiny kód jednotlivým členům skupiny zašle a umožní jim se tak zaregistrovat. Ostatní členové skupiny se pomocí kódu zaregistrují online a vyplní své osobní údaje. 

Upozorňujeme, že členové skupiny již nemusí vyplňovat kvíz ani zodpovídat doplňující otázku. To činí pouze vedoucí skupiny. Pro potvrzení přihlášky do soutěže však musí členové vyplnit své osobní údaje. Členové skupiny musí dále splňovat stejná kritéria způsobilosti: je jim v den, kdy se o udělení časových jízdenek rozhoduje, 18 let a mají státní příslušnost jednoho z členských států Evropské unie Pokud zájemci nejprve uvedli, že chtějí cestovat sami, mohou si ke své přihlášce i tak přátele přidat, a to dokonce v případě, že přihlášku již podali.

Nesmí to být ale po uplynutí lhůty k podávání přihlášek.

Přihláška skupiny se bude posuzovat jako jedna přihláška. Při výběru výherců budou bráni v potaz pouze členové skupiny, kteří vyplnili formulář přihlášky s použitím kódu, který jim předal vedoucí skupiny. Členové skupiny se tedy nesmějí registrovat individuálně. 

Skupiny mohou být složeny z osob různé státní příslušnosti, žijících na různých místech.

Podat je možné pouze jednu přihlášku na osobu. Při výběru výherců se bude brát v úvahu pouze ta přihláška, která byla na Evropském portálu pro mládež zaregistrovaná jako první. Jednotlivci se tak nesmějí přihlásit do několika různých skupin. Pokud bude během přihlašovacího procesu zjištěno, že zájemce podal přihlášek několik, bude při výběru brána v úvahu pouze první žádost, která byla na Evropském portálu pro mládež zaregistrována. 

Ti, kteří získali časovou jízdenku DiscoverEU v minulém kole, jež proběhlo v listopadu 2019, se do tohoto kola již hlásit nemohou. Případné opětovné přihlášky budou odhaleny při podání žádosti. Pokud Komise nebo její externí dodavatel v kterékoli fázi provádění této iniciativy zjistí, že se opětovně přihlásili ti, kteří již časovou jízdenku získali v minulém kole soutěže, budou ze soutěže vyloučeni. 

4. Výběr účastníků a kritéria pro udělení ceny

Každému státu je přidělen určitý počet jízdenek. Ten se odvozuje od počtu obyvatel země v poměru k celkové populaci EU. 

Při výběru se bude brát v potaz státní příslušnost, kterou uchazeč uvedl v přihlášce. Pokud bude v některých zemích méně zájemců, než stanoví kvóta, budou přebývající časové jízdenky rozděleny mezi země, kde je oproti jejich kvótě zájemců více.

U skupin bude vzhledem ke kvótě rozhodující státní příslušnost vedoucího. Pokud se skupina na seznamu vybraných účastníků podle státní příslušnosti umístí jako poslední a kvóta pro danou státní příslušnost bude již naplněna, bude skupina vybrána celá.

Zájemci musí nejprve projít kontrolou kritérií způsobilosti, tj. musí splňovat podmínku věku a státní příslušnosti, jak je uvedeno v bodech 2 a 3. Tato kritéria se budou automaticky kontrolovat během podání přihlášky a uvedené údaje bude ještě následně ověřovat externí dodavatel, kterého Evropská komise pověřila rezervací jízdenek. Pokud dodavatel na základě průkazu totožnosti nebo cestovní pasu uchazeče zjistí, že uvedl nesprávné údaje, ze soutěže ho vyloučí.

Pokud splní všechna kritéria způsobilosti, musí poté zájemci splnit kritéria soutěžní, tzn. zodpovědět správně všech 5 otázek kvízu s možností výběru odpovědi (tzv. multiple-choice) a jednu doplňující otázku. V případě skupin odpovídá na 5 kvízových otázek a doplňující otázku pouze vedoucí skupiny.

Pak budou zájemci dáni do skupin podle státní příslušnosti, ohodnoceni podle správnosti odpovědí v kvízu a poté podle odpovědi na doplňující otázku. Tak vznikne jejich pořadí.

Po skončení přihlašovacího období budou výsledky z Evropského portálu pro mládež zaslány členům hodnotícího výboru, kteří provedou závěrečné hodnocení.

Pokud obdržíme příliš mnoho přihlášek (od jednotlivců i skupin), budou řazeny podle výsledků a jejich počet bude omezen podle stanovené kvóty. V případě nutnosti použije Komise princip first come first served - seřadí zájemce podle času, kdy přihlášku zaslali. Vybraní budou ti, kdo přihlášku zaslali dříve. 

5. Hodnotící výbor

Hodnotící výbor složený z úředníků Evropské komise se sejde v dubnu 2020 a provede výběr na základě výše uvedených soutěžních kritérií. Vyhodnotí a rozhodne o konečném pořadí uchazečů, kteří získají časové jízdenky na základě výsledků kvízu a doplňující otázky a podle kvóty jednotlivých států. Jakmile bude výběr proveden, sestaví porota rezervní seznam. Zájemci, kteří budou na rezervní seznam zařazeni, mohou časovou jízdenku obdržet v případě, že zbydou finanční prostředky, nebo pokud některý z výherců jízdenku odmítne (viz bod 7).

Na základě posouzení hodnotícího výboru rozhodne Evropská komise o celkovém počtu udělených jízdenek a o celkovém objemu finančních prostředků přidělených na pořízení časových jízdenek. Dále zveřejní seznam výherců, kterým bude jízdenka udělena, a rezervní seznam. 

6. Oznámení výsledků

V období od pondělí 4. května 2020 do pondělí 18. května 2020 obdrží všichni zájemci e-mailem oznámení o tom, zda:

 • byli vybráni (jsou tedy výherci)
 • nebyli vybráni, ale budou zařazeni na rezervní seznam.

Poté, co bude vybraným zájemcům zasláno oznámení, bude jejich seznam předán externímu dodavateli, jehož Evropská komise pověřila vyřizováním jízdenek. Následná komunikace bude probíhat mezi tímto externím dodavatelem a výherci. Další informace naleznete v bodě 8.

Zda jste byli vybráni, či nikoli, si můžete rovněž pomocí svého kódu ověřit na Evropském portálu pro mládež.

7. Rezervní seznam

Všichni neúspěšní zájemci budou zařazeni na rezervní seznam v sestupném pořadí podle toho, jak se umístili (tj. v odpovědích na otázky kvízu a doplňující otázku). Pokud někteří výherci svou přihlášku stáhnou, nebo pokud je hodnota přidělených časových jízdenek nižší, než je dostupný rozpočet, může Evropská komise jízdenky udělit zájemcům zařazeným na rezervní seznam (až do úplného využití dostupných finančních prostředků). Čerpání rozpočtu bude z tohoto důvodu každý měsíc přezkoumáváno.

Zařazením na rezervní seznam nevzniká ve vztahu k Evropské komisi žádný nárok a není jím zaručeno, že zájemci budou vybráni v pozdější fázi soutěže.

Uchazeče z rezervního seznamu může kontaktovat externí dodavatel určený Evropskou komisí a požádat je o registraci na rezervační platformě, aby mohl provést rezervaci jízdenek. Zájemci z rezervního seznamu, kteří budou kontaktováni ke konci projektu, nemohou žádat o náhradu za cestu uskutečněnou před vyzváním k registraci, ani nemohou žádat o prodloužení doby určené k realizaci cesty.

8. Rezervace jízdenek a termíny cesty

Výherci musí cestu zahájit v zemi, která je v den, kdy se o udělení časových jízdenek rozhoduje, členským státem Evropské unie. Musí vycestovat alespoň do jedné země, která je v den, kdy se o udělení časových jízdenek rozhoduje, členským státem Evropské unie. Nesmí se přitom jednat o zemi, odkud účastník vyjíždí. Cestovat je možné po dobu 1 dne až 1 měsíce. Cesta musí být zahájena v období od 1. července 2020 do 28. února 2021.

Časové jízdenky bude výhercům rezervovat, kupovat a zasílat externí dodavatel určený Evropskou komisí. Za žádných okolností si výherci nesmějí rezervovat jízdenky sami ani prostřednictvím jiné cestovní kanceláře.  Individuálně pořízené jízdenky nebudou propláceny. 

Externí dodavatel určený Evropskou komisí bude výherce kontaktovat a poskytne jim přístup k rezervačnímu formuláři online, který bude třeba vyplnit. Dodavatel vybere nejvhodnější dopravní společnost s nejkonkurenčnějšími cenami.

Výherci si mohou vybrat ze dvou variant jízdenek:

Flexibilní varianta

Neflexibilní varianta

Datum zahájení cesty zůstává flexibilní. Na časové jízdence je však uvedeno datum zahájení její platnosti. Od tohoto dne je jízdenka platná jeden měsíc.

Výherci dodavateli sdělí svůj itinerář s konkrétními dny cesty, časovým harmonogramem a destinacemi. Tyto dny však po odeslání rezervačního formuláře nelze změnit. Cesta se může uskutečnit během celého jednoho měsíce.

Výherci budou moci cestovat vždy jen určitý počet dní v daném měsíci. Flexibilní varianta umožňuje cestovat do neomezeného počtu určených zemí.

Výherci budou moci během jednoho měsíce navštívit maximálně dva státy, které jsou v den, kdy se o udělení časových jízdenek rozhoduje, členy EU. Nejde přitom o zemi, odkud vyjíždějí, a nepočítají se ani země, přes které pouze přejíždějí.

Budou moci cestovat během po sobě následujících dnů, nebo s pauzami. Budou moci cestovat vlaky, které provozují evropské železniční podniky, využít trajekty nebo jiné dopravní prostředky, které jim externí dodavatel Komise zvolí. Upozorňujeme, že určitá vlaková spojení je třeba si předem zarezervovat. V takových případech musí výherci rezervaci provést sami během své cesty. Rezervační poplatky ani jiné náklady vzniklé během cesty Evropská komise neproplácí.

Ačkoli za rezervaci vybraných neflexibilních spojů se platit nemusí, je třeba vždy dodržet daný rozpočet na časovou jízdenku, tj. 258 EUR. Výherci by se tak měli ujistit, že zvolený itinerář je realistický.

 

U obou alternativ platí:

 • Je třeba dodržet rozpočtový limit ve výši 258 EUR, s výjimkou případů uvedených níže.
 • Storna a změny itineráře se nepřijímají.
 • Rezervační poplatky ani jiné náklady vzniklé během cesty Evropská komise neproplácí.

Výherci, kteří chtějí cestovat na Kypr nebo Maltu, o tom musí dodavatele informovat. Jak je uvedeno v příloze I, bude na počet zájemců cestujících z Irska, Kypru a Malty uplatněna kvóta. Trojnásobná kvóta se použije u vybraných zájemců, kteří chtějí cestovat do Irska, na Kypr a na Maltu, přičemž letenky budou rezervovány těm, kteří se přihlásí dříve. 
 
Výjimku ohledně délky cesty lze udělit osobám, které musí absolvovat povinnou vojenskou nebo civilní službu. V takovém případě je možné lhůtu pro realizaci cesty prodloužit o 6 měsíců následujících po výkonu dané zákonné povinnosti.

9. Dopravní prostředky

Výherci budou většinou cestovat vlakem. Aby se však zajistila co nejširší účast, mělo by být možné využít v rámci iniciativy i alternativní druhy dopravy jako trajekty a autobusy, a to při zohlednění vzdáleností, času nutného k jejich překonání a rovněž dopadu na životní prostředí. Jízdenka je platná pro 2. třídu.

Pouze ve zvláštních případech může být povoleno cestovat letadlem. Jde o mladé lidi, kteří mají bydliště:

 1. v devíti nejvzdálenějších regionech (tzn. Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svatý Martin, Madeira, Azory a Kanárské ostrovy)
 2. v zemích/regionech, které nejsou přístupné prostřednictvím uvedených dopravních prostředků (železniční sítě, trajekty a autobusy)
 3. pokud je potřeba cestovat více než 18 hodin pozemní nebo námořní dopravou, než se cestující dostane na hranice země, odkud cestuje.

Pouze cesta tam a zpět může být letecky. Zbytek cesty musí účastníci použít běžné dopravní prostředky hrazené v rámci soutěže (vlak nebo alternativní způsob dopravy). 

Mladí lidé z nejvzdálenějších regionů si mohou zvolit kteroukoli destinaci vyhovující stanoveným požadavkům.  Výherci se mohou rozhodnout cestovat do nejvzdálenějších regionů, nicméně musí dodržet stanovený rozpočet ve výši 258 EUR.

Výherci, kteří mají bydliště v Irsku, na Kypru nebo na Maltě, mohou v rámci soutěže cestovat letecky. 

10. Maximální hodnota jízdenek

Výhercům budou poskytnuty pouze jízdenky do zvolených destinací. Ubytování, stravu, pojištění, příplatky a všechny další výdaje spojené s cestou si hradí účastníci sami. 

Základním pravidlem je, že každý výherce bude mít nárok na jízdenku v maximální hodnotě 258 EUR. Jízdenka je platná pouze pro 2. třídu nebo ekonomickou třídu. Uvedená částka však může být vyšší, a to v konkrétních případech uvedených níže:

 • U výherců cestujících z devíti nejvzdálenějších regionů EU (tzn. Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svatý Martin, Madeira, Azory a Kanárské ostrovy) na evropskou pevninu. Poté, co dorazí na pevninskou část kontinentu, se na ně vztahují základní podmínky (jízdenka platná pro cestování vlakem nebo alternativními dopravními prostředky).
 • Výherci mimo výše uvedené nejvzdálenější regiony, kteří musí cestovat na evropskou pevninu letadlem: Poté, co dorazí na pevninskou část kontinentu, se na ně vztahují základní podmínky (jízdenka platná pro cestování vlakem nebo alternativními dopravními prostředky).
 • Ve zvláštních případech může Komise hradit i dodatečnou cestu vlakem, trajektem nebo autobusem. Může jít například o situaci výherců, kteří cestují z některého z ostrovů, jež jsou součástí EU. Každý takový případ však bude posuzován jednotlivě. 
 • Výherci se sníženou mobilitou a/nebo zvláštními potřebami: Po dodání příslušných dokladů s odůvodněním je možné uhradit náklady na asistenci (např. doprovázející osoba, vodící pes pro nevidomé atp.). Tyto dokumenty musí odpovídat požadavkům vnitrostátního práva státu, kde má osoba bydliště.

11. Harmonogram

Začátek registrace

čtvrtek 12. března 2020 (12:00 SEČ)

Konec registrace

čtvrtek 26. března 2020 (12:00 SEČ)

Hodnotící výbor

duben 2020 

Oznámení rozhodnutí o přidělení cen

květen 2020  

Datum prvního odjezdu

1. července 2020

Datum posledního návratu

28. února 2021

12. Stažení a zrušení cesty výhercem

Každá časová jízdenka bude vydána na jméno a za žádných okolností ji nelze převést na jinou osobu. Jméno uvedené na jízdence nelze změnit.

Pokud výherce z jakýchkoli důvodů cestu zruší předtím, než ji externí dodavatel určený Evropskou komisí rezervuje, bude jeho místo postoupeno zájemci z rezervního seznamu v sestupném pořadí podle jejich umístění. Výherci by o tom měli dodavatele informovat ještě předtím, než dojde k rezervaci.

Pokud člen skupiny (vedoucí skupiny nebo jiný člen skupiny) cestu zruší před tím, než dodavatel zarezervuje časovou jízdenku, neohrozí toto rozhodnutí zbytek skupiny. Zbývající členové skupiny mohou cestovat podle původního plánu. Osobu, která svou účast zrušila, však nelze nahradit. Evropská komise poskytne tuto nevyužitou časovou jízdenku někomu jinému ze zájemců na rezervním seznamu v sestupném pořadí podle jejich umístění.

Někteří členové skupiny se mohou nakonec rozhodnout cestovat sami. Na zbytek skupiny to nebude mít žádný vliv.

U flexibilní varianty nelze po zarezervování jízdenky provést žádnou změnu. U neflexibilní varianty se na zrušení nebo změnu jízdenky vztahují podmínky dopravce. Náklady nesou výherci sami.

13. Případy vyšší moci

V případě, že je výherce nucen cestu přerušit z důvodu nepředvídatelné výjimečné situace nebo události, která nebyla v jeho moci a nebyla ani způsobena chybou nebo nedbalostí z jeho/její strany, je možné vystavit jízdenku novou. Dodavatel Evropské komise tyto konkrétní situace posoudí případ od případu.

14. Zpráva o cestě

Evropská komise by se ráda dozvěděla o zážitcích mladých cestovatelů. Ráda by je proto vyzvala k tomu, aby své zkušenosti sdíleli. Z tohoto důvodu se účastníci zároveň stávají ambasadory iniciativy DiscoverEU. Své zážitky zpracují např. prostřednictvím sociálních médií (na Instagramu, Facebooku nebo Twitteru), nebo formou prezentace na škole nebo v místě bydliště. Uvítáme, pokud se účastníci stanou členy oficiální facebookovské skupiny #DiscoverEU. Mladí cestovatelé budou rovněž vyzváni k účasti v průzkumu, který bude po skončení období vyhrazeného na cestování realizovat dodavatel určený Evropskou komisí. 

15. Upozornění

Evropská komise bude financovat pouze časovou jízdenku, jak je vysvětleno výše. Ubytování, stravu, pojištění, příplatky a všechny další výdaje spojené s cestou si hradí účastníci sami. Evropská komise neposkytuje pojištění. Odpovědnost za něj nese výlučně výherce.

Evropská komise ani její dodavatel nenesou odpovědnost za škodu, kterou způsobí či utrpí některý z účastníků soutěže, včetně škody způsobené třetím stranám v důsledku nebo během provádění činností souvisejících s touto soutěží.

Evropská komise ani její dodavatel nenesou odpovědnost za žádnou materiální, nemateriální nebo fyzickou újmu, utrpěnou účastníky nebo osobami, které je doprovází během cesty nebo během pobytu v místě určení.

Na požadovanou cestu se vztahují omezení týkající se rozpočtu, času a dostupnosti jízdenek. Může tedy stát předmětem změny a externí dodavatel pověřený Evropskou komise nemůže zaručit, že požadovaná cesta bude realizována.

Výhercům se doporučuje pořídit si přiměřené zdravotní a cestovní pojištění, které pokryje celou dobu trvání cesty. Základní zdravotní pojištění během pobytu v jiné zemi Evropské unie je zpravidla pokryto z povinného zdravotního pojištění v jednotlivých státech, a to na základě evropského průkazu zdravotního pojištění. Pojištění na základě evropského průkazu zdravotního pojištění nebo soukromé zdravotní pojištění se však nemusí vztahovat na všechny možné případy (repatriace nebo speciální lékařské zásahy). Pro tyto případy je vhodné doplňkové soukromé pojištění.  

Evropská komise si vyhrazuje právo na změnu pravidel stanovených v bodech 10 a 11 v případě výjimečných okolností.

16. Použitelné právo

Tato soutěž se řídí platným právem Unie. Výlučnou pravomoc rozhodovat spory mezi Unií a účastníkem, jež se týkají výkladu, uplatňování či platnosti pravidel soutěže a jež nelze urovnat smírnou cestou, má Soudní dvůr Evropské unie.

17. Ochrana údajů

Požadované údaje budou použity pouze za účelem výběru účastníků a rezervace jízdenek ze strany cestovní kanceláře.

Veškeré osobní údaje bude Evropská komise zpracovávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 (kterým se zrušilo nařízení (ES) č. 45/2001) a v souladu s „oznámeními o zpracování“ předloženými inspektorovi ochrany údajů Evropské komise (jež jsou veřejně dostupná v rejstříku inspektora ochrany údajů). Tyto údaje bude zpracovávat „správce údajů“ Evropské komise pro účely realizace soutěže, plnění jejích podmínek a následných opatření nebo ochrany finančních zájmů EU.

Prohlášení o ochraně osobních údajů k iniciativě DiscoverEU podává uchazečům informace o tom, jak tato iniciativa využívá osobní údaje a jak chrání jejich soukromí. Prohlášení o ochraně osobních údajů k iniciativě DiscoverEU lze nalézt na těchto internetových stránkách:  https://europa.eu/youth/privacy_en

Uchazeči mají právo obrátit se kdykoli na evropského inspektora ochrany údajů.

18. Stížnosti

Formulář pro podání stížnosti bude k dispozici na internetových stránkách dodavatele určeného Evropskou komisí k zajištění rezervace jízdenek. Výherci budou o možnosti podání stížnosti informováni při rezervaci jízdenek.