Правила на конкурса DiscoverEU


Правила на конкурса DiscoverEU


1. Описание

DiscoverEU е инициатива на Европейския съюз, основана на предложение от Европейския парламент, която има за цел да предложи на младите хора на възраст 18 години възможност да пътуват и да се възползват от предимствата на свободата на движение в Европейския съюз, да се запознаят с многообразието на Европа и с нейното културно наследство и история, да се срещнат с хора от целия континент и в крайна сметка да научат повече за самите себе си. 

В рамките на тази инициатива Европейската комисия ще избере поне 60 000 младежи, които отговарят на посочените по-долу условия за участие. Те могат да кандидатстват на Европейския младежки портал. Периодът за кандидатстване е от 12:00 ч. централноевропейско лятно часово време на 12 октомври 2021 г., вторник, до 12:00 ч. централноевропейско лятно часово време на 26 октомври 2021 г., вторник.

Европейската комисия ще предостави на наградените младежи карти за пътуване в рамките на Европейския съюз между 1 март 2022 г. и 28 февруари 2023 г. за максимален срок от един месец. 

Наградените кандидати по правило пътуват с влак. Въпреки това, за да се гарантира възможно най-широк достъп, проектът следва да предлага алтернативни видове транспорт, когато е необходимо, като например фериботи и автобуси, като се отчитат съображенията, свързани с околната среда, времето и разстоянията. 

В изключителни случаи и когато не е възможен друг вид транспорт, ще се разрешава пътуване със самолет. Така ще се гарантира, че младите хора, които живеят в отдалечени райони или на острови, също имат възможност да участват в инициативата. 

2. Допустими кандидати

За да бъдат допуснати до участие, кандидатите трябва:

 • да са на възраст 18 години на 31 декември 2021 г., т.е. да са родени между 1 януари 2003 г. и 31 декември 2003 г. включително;
 • по изключение в този кръг могат да кандидатстват и младите хора, които са отговаряли на условията за кандидатстване в двата кръга за 2020 г., отменени поради пандемията от COVID-19. Това са родените между 1 юли 2001 г. (включително) и 31 декември 2002 г. (включително); 
 • да са граждани на една от държавите от Европейския съюз към момента на определянето на наградените;
 • да са попълнили правилно номера на своята лична карта или паспорт във формуляра за кандидатстване онлайн.

/!\ Изключение за този кръг: гражданите на Обединеното кралство все още имат право да участват в този кръг на DiscoverEU. Поради пандемията от COVID-19 кръговете на DiscoverEU за 2020 г. бяха отменени. Финансирането беше пренасочено за 2021 г. Тъй като гражданите на Обединеното кралство са отговаряли на условията за участие през 2020 г., те ще бъдат допуснати да участват в настоящия кръг на DiscoverEU, тъй като кръгът се финансира с бюджетни средства от 2020 г. Всички позовавания на държави — членки на Европейския съюз, ще се отнасят и за Обединеното кралство, тъй като тази държава ще се третира според своя статут от преди 31.12.2020 г.

Ако са сред наградените, избраните кандидати могат да пътуват само ако:

 • започнат пътуването си в държава, която е членка на Европейския съюз към момента на определянето на наградените;
 • да планират да пътуват между един ден и максимум един месец;
 • планират да пътуват до поне една чужда държава, която е членка на Европейския съюз към момента на определянето на наградените;
 • да имат желание да станат посланици на DiscoverEU.

Кандидатите, които не отговарят на условията за допустимост, няма да бъдат взети предвид в процеса на подбор. 

DiscoverEU започна като подготвително действие по инициатива на Европейския парламент (2018—2020 г), имащо за цел предоставяне на възможности за пътуване и мобилност на млади хора, навършващи 18 години. Действието е специално насочено към 18-годишните, тъй като тази възраст обикновено е свързана с навършването на пълнолетие и получаването на европейско гражданство.

* DiscoverEU беше подготвително действие на Европейския парламент от 2018 г. до 2020 г. Отпуснатият за 2020 г. бюджет не можа да бъде изразходван поради пандемията от COVID-19 и двата кръга на кандидатстване за 2020 г. бяха отменени. Бюджетът беше прехвърлен за 2021 г., за да бъде използван за организацията на кръга за 2021 г. 

3. Процедура за кандидатстване

Кръгът на кандидатстване за инициативата DiscoverEU ще бъде достъпен чрез специален формуляр за кандидатстване на Европейския младежки портал. Изпращането на кандидатури няма да е възможно преди или след определения период за кандидатстване.

Процедурата за кандидатстване протича на 7 етапа:

 1. Най-напред се проверява допустимостта на кандидатите, което означава, че те трябва да попълнят своята дата на раждане и гражданство. Ако посочените данни не отговарят на условията в точка 2 „Допустими кандидати“, те не могат да продължат към следващия етап. Освен това от кандидатите ще бъде поискано да приемат правилата на конкурса DiscoverEU, да се съгласят личните им данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на конкурса и да се съгласят Европейската комисия и организации, упълномощени от нея за тази цел, както и националните агенции по „Еразъм+“ и мрежата „Евродеск“, да се свързват с тях във връзка с DiscoverEU.
 2. Кандидатите посочват дали желаят да пътуват сами или в група от максимум 5 души.
 3. Кандидатите предоставят валиден електронен адрес. След това те получават автоматично електронно писмо от Европейския младежки портал за потвърждаване на валидността на електронния адрес. Тази проверка е необходима, тъй като цялата кореспонденция с кандидатите след подбора се осъществява по електронната поща. Като иска от кандидатите да потвърдят своя електронен адрес, Европейската комисия предотвратява неупълномощеното използване на техните адреси от други лица.
 4. След като потвърдят електронния си адрес, младежите попълват формуляра за кандидатстване. Най-напред те предоставят личните си данни: гражданство, дата на раждане, собствено и фамилно име, пол, електронен адрес, телефонен номер, държава и регион на пребиваване, професия и национална лична карта или паспорт. Младите хора с намалена подвижност и/или увреждания ще имат възможност да посочат от какво специално се нуждаят.
 5. След като попълнят личните си данни, всички кандидати трябва да отговорят на 5 общи въпроса за Европейския съюз и за други инициативи на Съюза, насочени към младите хора. Накрая те трябва да отговорят на допълнителен въпрос. Кандидатите се подбират въз основа на наличния бюджет и се класират според техните отговори.
 6. На следващия етап кандидатите дават допълнителна информация за своите планове за пътуване (например кога планират да потеглят на път, дали за пръв път ще пътуват сами без своите родители, какво биха искали да научат от това преживяване, как ще финансират пътуването си и как са научили за инициативата DiscoverEU). Попълнената в този раздел информация не е обвързваща и не оказва въздействие върху процеса на подбор. Събраните данни се използват за статистически и информационни цели от Европейската комисия с цел подобряване на инициативата DiscoverEU.
 7. Всички кандидати получават потвърждение по електронната поща чрез Европейския младежки портал, след като подадат кандидатурата си. В потвърждението се посочва, че кандидатурата им е регистрирана и под какъв код, както и в какъв срок могат да очакват новини за определянето на наградените.

След като изпратят формуляра за кандидатстване, всички кандидати получават код на кандидатурата. Кандидатите трябва да пазят този код за бъдещата кореспонденция. Ако даден кандидат желае да покани приятели да се присъединят към неговата група, той става ръководител на група и трябва да съобщи този код на другите членове на групата, за да могат да се регистрират. С помощта на кода другите членове на групата трябва да се регистрират онлайн, като попълнят личните си данни. 

Моля, имайте предвид, че членовете на групата не трябва да отговарят на въпросите от викторината и на допълнителния въпрос — това трябва да направи единствено ръководителят на групата. Въпреки това те трябва да попълнят личните си данни, за да потвърдят кандидатурата си. Членовете на групата трябва да отговарят на същите критерии за допустимост: да са на 18 години и да са граждани на една от държавите от Европейския съюз в момента на определянето на наградените (вж. също изключението за възрастта, свързано с COVID-19, по-горе в частта за допустимост). Ако даден кандидат е посочил, че желае да пътуват сам, той все пак може да добави приятели към своята кандидатура след като я е изпратил и преди крайния срок, следвайки същата процедура, като по-горе.

Груповата кандидатура ще бъде оценявана като една кандидатура. Само членовете на групата, които са попълнили формуляра за кандидатстване с помощта на кода, предоставен от ръководителя на групата, ще бъдат взети предвид при подбора. Членовете на групата не се регистрират поотделно. 

Групите могат да бъдат съставени от хора от различни националности, живеещи на различни места.

Може да се подава само една кандидатура на човек. Първата кандидатура, регистрирана на Европейския младежки портал, е единствената, която ще бъде взета предвид при подбора. Едно и също лице не може да кандидатства в повече от една група. Ако на който и да е етап от процедурата бъдат открити многократни кандидатури, ще бъде взета предвид само първата кандидатура, регистрирана на Европейския младежки портал. 

Младежите, които са получили карта за пътуване от DiscoverEU в рамките на някой от предходните кръгове, не могат да кандидатстват за втори път. Това ще бъде установено на етапа на изпращане на кандидатурите. Ако на който и да е етап от инициативата Европейската комисия или външният изпълнител, упълномощен от нея да урежда резервациите за пътуване, открият кандидатури от младежи, получили карта за пътуване от DiscoverEU в рамките на някой от предходните кръгове на кандидатстване, те ще бъдат дисквалифицирани.

4. Процедура и критерии за подбор

За всяка държава е определена квота за картите за пътуване. Разпределянето на картите за пътуване се извършва въз основа на дела на населението на всяка държава от общото население на Европейския съюз. 

Подборът се извършва въз основа на гражданството, посочено от кандидата във формуляра за кандидатстване. В случай че има по-малко кандидатури от фиксираната национална квота, останалите карти за пътуване ще бъдат разпределени между кандидатите от държави, в които има повече кандидати от фиксираните квоти.

Гражданството на ръководителя на група ще определя гражданството, което се взема предвид при изчисляване на квотите. Ако дадена група се класира последна в списъка с избрани кандидати с дадено гражданство и квотата за това гражданство е достигната, цялата група ще бъде избрана за участие.

Най-напред кандидатите преминават проверка на критериите за допустимост, т.е. на тяхната дата на раждане и допустимо гражданство, както е посочено в точки 2 и 3. Моля, имайте предвид, че тази проверка се прави автоматично по време на кандидатстването, след което предоставените данни се проверяват още веднъж от външния изпълнител, избран от Европейската комисия с цел извършване на регистрациите за пътуване. Ако при проверката на личната карта и/или паспорта на кандидата, външният изпълнител установи, че той е подал невярна декларация, кандидатът се изключва от конкурса.

Ако са изпълнени всички критерии за допустимост, кандидатите трябва да изпълнят критериите за подбор, като отговорят правилно на 5-те въпроса от викторината и на допълнителния въпрос. В случай на групови кандидатури само ръководителят на групата трябва да отговори на въпросите.

Кандидатите се групират и класират най-напред ако са отговорили правилно на 5-те въпроса от викторината, а след това според отговора на допълнителния въпрос.

След изтичане на срока за подаване на кандидатури, резултатите ще бъдат извлечени от Европейския младежки портал и изпратени до членовете на комисията за оценка за окончателно решение.

Ако твърде много кандидатури (самостоятелни или групови) са класирани наравно на мястото в списъка, където фиксираната квота е изчерпана, като крайна мярка Европейската комисия ще определя последните наградени по реда на подаване на кандидатурите

5. Комисия за оценка

Комисия за оценка, съставена от служители на Европейската комисия, ще се срещне през ноември 2021 г. Комисията ще разгледа резултатите от подбора въз основа на критериите за награждаване, посочени по-горе. Тя ще вземе решение за окончателното класиране на избраните кандидати, които ще получат карти за пътуване, въз основа на техните отговори на викторината и на допълнителния въпрос, като се имат предвид квотите по държави. След подбора се съставя и списък с резерви. Кандидатите в списъка с резерви може да получат карти за пътуване, ако оставащият бюджет не бъде разпределен или ако избрани кандидати се откажат от своите карти (вж. точка 7).

Въз основа на решението на комисията за оценка Европейската комисия взема решението за подбор, съдържащо информация за общия брой предоставени карти, общия бюджет за тези карти, списъка на избраните кандидати и списъка с резерви. 

6. Уведомление за резултатите

От 6 януари 2022 г. нататък всички кандидати ще получат известие по електронната поща, в което ще бъде посочено дали:

 • са избрани за участие („избрани кандидати“),
 • не са избрани, но са включени в списъка с резерви.

След уведомяването на избраните кандидати списъкът с техните имена ще бъде изпратен на изпълнителя, натоварен от Европейската комисия да се погрижи за резервациите за пътуване. Последващата кореспонденцията с избраните кандидати ще се води от изпълнителя. Повече информация ще намерите в точка 8.

Кандидатите ще могат също да проверяват на Европейския младежки портал дали са избрани или не, като въведат кода на своята кандидатура.

7. Списък с резерви

Всички неизбрани кандидати ще бъдат включени в списък с резерви по ред на класирането според техните отговори на викторината и на допълнителния въпрос. В случай че някои от избраните кандидати оттеглят кандидатурата си или стойността на предоставените карти за пътуване е по-ниска от наличния бюджет, Европейската комисия може да предостави карти за пътуване на кандидатите от списъка с резерви до пълно изчерпване на наличния бюджет. Усвояването на бюджета се преразглежда всеки месец.

Включването в списъка с резерви не дава права по отношение на Европейската комисия и не гарантира, че кандидатите ще бъдат избрани на по-късен етап.

Неизбраните кандидати от списъка с резерви може да получат покана от изпълнителя, определен от Европейската комисия за уреждане на пътуванията, да се регистрират на платформата за резервации. Кандидатите, получили покана към края на проекта, не могат да искат възстановяване на разходите за пътувания, които са извършили преди поканата поради факта, че са в списъка с резерви, нито да искат удължаване на периода за пътуване.

8. Резервация на билетите и дати за пътуване

Избраните кандидати започват пътуването си в държава, която е членка на Европейския съюз към момента на определянето на наградените; Пътуването е до поне една държава, която е членка на Европейския съюз към момента на определяне на наградените и е различна от държавата на отпътуване. Младите хора могат да пътуват от 1 ден до максимум 1 месец. Пътуването трябва да се осъществи между 1 март 2022 г. и 28 февруари 2023 г.

Картите за пътуване на избраните кандидати ще бъдат резервирани, закупени и доставени от изпълнителя, определен от Европейската комисия. Избраните кандидати не бива в никакъв случай да резервират своите карти сами или чрез пътническа агенция. Разходите за карти, закупени директно от избраните кандидати, не се възстановяват. 

Изпълнителят, определен от Европейската комисия, ще се свърже с избраните кандидати и ще им осигури достъп до онлайн формуляр за резервация, който те ще трябва да попълнят, за да получат своите карти за пътуване. Външният изпълнител избира най-конкурентните и подходящи транспортни оператори.

По правило избраните кандидати ще имат избор между следните две възможности за пътуване:

Гъвкав вариант за пътуване

Фиксиран вариант за пътуване

Датите, на които пътуват избраните кандидати, остават гъвкави до активирането на картата за пътуване от кандидата.

Избраните кандидати съобщават на изпълнителя своя желан маршрут с фиксирани дати и часове и предварително определени дестинации. Датите и дестинациите на пътуването не могат да бъдат променяни след резервирането на фиксирания билет. Пътуването трябва да се вмести в рамките на един месец.

Избраните кандидати ще могат да пътуват в продължение на максимум един месец, с определен брой дни на пътуване. Гъвкавият вариант позволява на избраните кандидати да пътуват до колкото си искат допустими държави.

Избраните кандидати могат да посетят до 2 държави, които са членки на Европейския съюз към момента на определянето на наградените (това не включва държавата, от която отпътуват, и държавите, които прекосяват), през период от максимум един месец.

След активиране на картата за пътуване избраните кандидати могат да пътуват в последователни дни или да разпределят дните в рамките на период от един месец. Те могат да пътуват с влакове на европейски железопътни компании, както и с някои фериботи и други видове транспорт, избрани от изпълнителя, определен от Европейската комисия. Моля, имайте предвид, че за определени влакове може да е нужно да се запазят места. В тези случаи избраните кандидати трябва сами да запазят местата си преди или по време на периода си на пътуване. Европейската комисия не покрива допълнителните разходи за резервации или други разходи, възникнали по време на пътуването.

При фиксирания вариант за пътуване няма разходи за резервиране на места, но има ограничение на бюджета от 258 евро, което трябва да се спази. Избраните кандидати трябва да се уверят, че маршрутът им е осъществим.

 

За двата варианта:

 • Лимитът на бюджета от 258 евро трябва да се спази освен в изключителни случаи, както е посочено по-долу.

Анулирането на маршрути не се поддържа. Европейската комисия не покрива допълнителните разходи, възникнали по време на пътуването. Избраните кандидати, които искат да пътуват до Кипър, Малта и Ирландия трябва да уведомят изпълнителя за това. Квотата, посочена в приложение I, ще се прилага за пътуващите от Кипър, Малта и Ирландия. Тази квота ще бъде приложена три пъти за избраните кандидати, които искат да пътуват до Кипър, Малта и Ирландия, като самолетните билети ще бъдат резервирани по реда на получаване на заявките. 

За младежи, живеещи в държави членки със задължителна гражданска или военна служба, ще се прилага дерогация по отношение на периода на пътуване, който ще се удължава до 6 месеца след края на техните правни задължения.

 

9. Видове транспорт

Избраните кандидати по правило пътуват с влак. Въпреки това, за да се гарантира възможно най-широк достъп, проектът следва да предлага алтернативни видове транспорт когато е необходимо, като например фериботи и автобуси, като се отчитат съображенията, свързани с околната среда, времето и разстоянията. Пътува се във втора класа.

Само в специални случаи може да се разреши пътуването със самолет. Такъв е случаят за младите хора, живеещи:

 1. в деветте най-отдалечени региона (т.е. Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен Мартен, Мадейра, Азорските острови и Канарските острови);
 2. в страните/регионите, които не са достъпни с гореспоменатите видове транспорт (влак, ферибот и автобус);
 3. на място, от което трябва да пътуват повече от 18 часа по суша или по море, преди да прекосят границата на страната, от която потеглят.

Само входящото и изходящото им пътуване могат да бъдат със самолет. През останалата част от пътуването си, участниците трябва да се съобразяват с основното правило (пътуване с влак или други видове превозни средства).

Младите хора от най-отдалечените региони могат да изберат всяка дестинация, отговаряща на определените изисквания. Избраните кандидати, които желаят да пътуват до най-отдалечените региони, могат да направят това, ако не надхвърлят бюджета от 258 евро.

Избраните кандидати, които живеят в Кипър, Малта или Ирландия, могат да пътуват със самолет.

10. Максимална стойност на билетите за пътуване

Избраните кандидати получават само карти за пътуване до избраната дестинация. Разходите за настаняване, храна, застраховане и всички други допълнителни разходи, свързани с пътуването, се покриват от тях самите.

Основното правило е, че всеки избран кандидат има право да получи максимално финансиране за картата за пътуване в размер на 258 евро. Пътува се само във втора класа. Тази сума обаче може да бъде по-висока в някой от следните специфични случаи:

 • за избрани кандидати, пътуващи от най-отдалечените региони на ЕС (т.е. Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен Мартен, Мадейра, Азорските острови и Канарските острови) до континентална Европа. След като пристигнат в континентална Европа важи основното правило;
 • за избрани кандидати извън територията на гореспоменатите най-отдалечени региони, които трябва да пътуват със самолет до континентална Европа. След като пристигнат в континентална Европа важи основното правило;
 • в някои специфични ситуации, които се оценяват поотделно (напр. избрани кандидати, живеещи на други острови, които са част от ЕС), е възможно да бъде покрито допълнително пътуване с влак/ферибот/автобус;

за избрани кандидати с намалена подвижност и/или специални потребности: разходите за специална помощ (придружител, куче водач за кандидати с увредено зрение и др.) е възможно да бъдат покрити, въз основа на подходящи документи за обосноваване на специалните нужди и в съответствие с националното законодателство на държавата на пребиваване.

11. График

Начална дата за регистрация 12:00 ч. централноевропейско лятно часово време на 12 октомври 2021 г., вторник
Крайна дата за регистрация 12:00 ч. централноевропейско лятно часово време на 26 октомври 2021 г., вторник
Комисия за оценка ноември 2021 г.
Обявяване на наградените от 6 януари 2022 г., четвъртък
Най-ранна възможна дата за отпътуване 1 март 2022 г., вторник
Последна дата за връщане 28 февруари 2023 г., вторник

12. Оттегляне и анулиране на пътуването от избран участник

Всяка карта за пътуване ще бъде поименна и в никакъв случай не може да се прехвърля на друг участник. Името върху картата за пътуване не може да се променя.

Ако избраният участник се откаже от наградата си по каквато и да е причина, преди изпълнителят, определен от Европейската комисия, да е резервирал картата за пътуване, мястото ще бъде дадено на кандидат от списъка с резерви по реда на класирането. Избраните кандидати се приканват да уведомят изпълнителя, преди да бъдат направени резервациите.

Ако член на дадена група (ръководителят или някой от членовете на групата) се откаже от пътуването, преди външният изпълнител на Европейската комисия да е резервирал картата за пътуване, отказът му не поставя под въпрос пътуването на цялата група. Останалите членове на групата все още могат да пътуват, както е планирано. Отказалият се участник обаче не може да бъде заменен. Европейската комисия ще предостави неизползваната карта за пътуване на кандидат от списъка с резерви по реда на класирането.

Приема се някои членове на групата в крайна сметка да решат да пътуват отделно, като това няма да се отрази на цялата група.

Картата за пътуване не може да се подменя и не подлежи на възстановяване на разходите за нея. Гъвкавата карта предлага отворена начална дата и дава възможност на пътуващите да променят датата по всяко време преди датата, посочена като първи ден за пътуване.

За фиксирания вариант за пътуване, анулирането и/или промените зависят от условията на превозвача, като евентуалните такси за това се поемат от кандидатите.

13. Форсмажорни обстоятелства

В случай, че дадено пътуване бъде прекъснато поради непредвидими извънредни ситуации или събития извън контрола на участника и които не се дължат на грешка или небрежност от негова страна, може да бъде предоставена нова карта за пътуване. Външният изпълнител на Европейската комисия ще оценява всеки подобен случай поотделно.

14. Разказ за пътуването

Европейската комисия желае да чуе разказите на избраните кандидати и ще насърчава младите пътешественици по линия на DiscoverEU да споделят своите преживявания и приключения. След като бъдат избрани за участие, кандидатите стават посланици на инициативата DiscoverEU. Те се приканват да споделят преживяното по време на пътуването, например чрез социални медии като Instagram, Facebook или Twitter, или като изнесат презентация в своето училище или местна общност. Всички кандидати са добре дошли и в официалната група на #DiscoverEU във Facebook. Младите пътешественици ще трябва също така да попълнят онлайн анкета, изпратена от изпълнителя на Европейската комисия след края на пътуването. Освен това пътуващите ще получат автоматично генериран сертификат за участие, в който се подчертават компетентностите и уменията, придобити благодарение на опита им по време на пътуването.

15. Отказ от отговорност

Европейската комисия покрива само разходите за картите за пътуване, както е обяснено по-горе. Разходите за настаняване, храна, застраховане и всички други допълнителни разходи, свързани с пътуването, се покриват от избраните кандидати. Европейската комисия не осигурява застраховки — отговорност за тях носят единствено избраните кандидати.

Европейската комисия и нейният външен изпълнител не носят отговорност за вредите, причинени или претърпени от който и да е от избраните кандидати, включително за вредите, причинени на трети лица или от тях вследствие от или по време на изпълнението на субсидираните дейности.

Европейската комисия и нейният външен изпълнител не носят отговорност за никакви материални, нематериални или физически щети, понесени от избраните кандидати или техните придружители по време на пътуването или престоя им.

Желаното пътуване подлежи на ограничения, свързани с бюджета, времето и наличността на карти. Поради това то може да подлежи на промяна и външният изпълнител, определен от Европейската комисия, не може да гарантира, че желаното пътуване може да бъде осъществено.

На избраните кандидати се препоръчва да си направят подходяща здравна и туристическа застраховка за цялото времетраене на пътуването. Националната здравна осигуровка на участниците обикновено осигурява базово здравно покритие по време на пътуването им с DiscoverEU чрез Европейската здравноосигурителна карта. Въпреки това покритието на Европейската здравноосигурителна карта или на частната здравна застраховка може да не включва всички възможни случаи, особено ако е необходимо репатриране или специфична медицинска намеса. В тези случаи е препоръчителна допълнителна застраховка.

Европейската комисия си запазва правото да променя правилата, създадени съгласно правилата по точки 10 и 11 в случай на извънредни обстоятелства.

16. Приложимо законодателство

Настоящият конкурс се урежда от правото на ЕС. Съдът на Европейския съюз е единственият съд, компетентен по всеки спор между Съюза и който и да е бенефициер относно тълкуването, прилагането или валидността на правилата на този конкурс, ако този спор не може да бъде разрешен по взаимно съгласие.

17. Защита на данните

Поисканите данни ще се използват само за избора на кандидатите, за резервиране на билетите за пътуването и за предоставяне на кандидатите на услуги, свързани с DiscoverEU, като например цикъла на обучение или рекламните кампании на DiscoverEU. В тази връзка Европейската комисия и оправомощените от нея организации, както и националните агенции по програма „Еразъм+“ и мрежата Евродеск могат да се свържат с участника.

Всички лични данни се обработват от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. (отменящ Регламент (ЕО) №45/2001) и в съответствие с уведомленията за операциите по обработка до длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Европейската комисия (публично достъпни в регистъра на ДЛЗД). Тези данни се обработват от администратора на данни на Европейската комисия за целите на конкурса, изпълнението и последващите действия или за защита на финансовите интереси на ЕС.

В декларацията за поверителност на инициативата DiscoverEU се обяснява начинът, по който се използват личните данни на кандидатите и по който се защитава неприкосновеността на тези данни. Декларацията за поверителност на инициативата DiscoverEU е достъпна на адрес: https://europa.eu/youth/privacy_bg

Кандидатите имат право да се обръщат по всяко време към Европейския надзорен орган по защита на данните.

18. Жалби

На уебсайта на външния изпълнител, определен от Европейската комисия за резервиране на пътуванията, ще бъде достъпен формуляр за подаване на жалби. Избраните кандидати ще бъдат информирани за тази възможност, когато планират своето пътуване.