Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Правила на конкурса DiscoverEU


Правила на конкурса DiscoverEU
Информацията на тази страница е предварителна и може да бъде променена до началото на следващия кръг на кандидатстване на 2 май.

 

1. Описание

DiscoverEU е инициатива на Европейския съюз, основана на предложение от Европейския парламент, която има за цел да предложи на младите хора на възраст 18 години възможност да пътуват и да се възползват от предимствата на свободата на движение в Европейския съюз, да се запознаят с многообразието на Европа и с нейното културно наследство и история, да се срещнат с хора от целия континент и в крайна сметка да научат повече за самите себе си. 

В рамките на тази инициатива Европейската комисия ще избере поне 20 000 младежи, които ще бъдат на възраст 18 години на 1 юли 2019 г. Те могат да кандидатстват на Европейския младежки портал. Периодът за кандидатстване е от 2 май 2019 г., 12:00 ч. Централноевропейско лятно часово време, до 16 май 2019 г., 12:00 ч. Централноевропейско лятно часово време.

Европейската комисия ще предостави на наградените младежи карти за пътуване в рамките на Европейския съюз между 1 август 2019 г. и 31 януари 2020 г. за максимален срок от един месец.

Наградените кандидати по правило пътуват с влак. Въпреки това, за да се гарантира възможно най-широк достъп, проектът следва да предлага алтернативни видове транспорт когато е необходимо, като например фериботи и автобуси, като се имат предвид ограниченията свързани с околната среда, времето и разстоянията.

В изключителни случаи и когато не е възможен друг вид транспорт, ще се разрешава пътуване със самолет. Така ще се гарантира, че младите хора, които живеят в отдалечени райони или на острови, също имат възможност да участват в инициативата.

2. Допустими кандидати

За да бъдат допуснати до участие, кандидатите трябва:

 • да са на възраст 18 години на 1 юли 2019 г., т.е. да са родени между 2 юли 2000 г. (включително) и 1 юли 2001 г. (включително);
 • да са граждани на една от държавите от Европейския съюз към момента на определянето на наградените;
 • да са попълнили правилно номера на своята лична карта или паспорт във формуляра за кандидатстване онлайн.

Ако са сред наградените, избраните кандидати могат да пътуват само ако:

 • започнат пътуването си в държава, която е членка на Европейския съюз към момента на определянето на наградените;
 • да планират да пътуват между един ден и максимум един месец;
 • планират да пътуват до поне една чужда държава, която е членка на Европейския съюз към момента на определянето на наградените;
 • да имат желание да станат посланици на DiscoverEU. 

Кандидатите, които не отговарят на условията за допустимост, няма да бъдат взети предвид в процеса на подбор. 

DiscoverEU е подготвително действие по инициатива на Европейския парламент, имащо за цел предоставяне на възможности за пътуване и мобилност на млади хора, навършващи 18 години. Действието е специално насочено към 18-годишните, тъй като тази възраст обикновено е свързана с навършването на пълнолетие и получаването на европейско гражданство.

3. Процедра за кандидатстване

Кръгът на кандидатстване за инициативата DiscoverEU ще бъде достъпен чрез специфичен формуляр за кандидатстване на Европейския младежки портал. Изпращането на кандидатури ще бъде невъзможно преди или след определения срок.

Процедурата за кандидатстване протича на 7 етапа:

 1. Най-напред се проверява допустимостта на кандидатите, което означава, че те трябва да попълнят своята дата на раждане и гражданство. Ако посочените данни не отговарят на условията в точка 2 „Допустими кандидати“, те не могат да продължат към следващия етап. Освен това от кандидатите ще бъде поискано да приемат правилата на конкурса DiscoverEU, да се съгласят личните им данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на конкурса и да се съгласят Европейската комисия и организации, упълномощени от нея за тази цел, да се свързват с тях във връзка с DiscoverEU.
 2. Кандидатите посочват дали желаят да пътуват сами или в група от максимум 5 души.
 3. Кандидатите предоставят валиден електронен адрес. След това те получават автоматично електронно писмо от Европейския младежки портал за потвърждаване на валидността на електронния адрес. Тази проверка е необходима, тъй като цялата кореспонденция с кандидатите след подбора се осъществява по електронната поща. Като иска от кандидатите да потвърдят своя електронен адрес, Европейската комисия предотвратява неупълномощеното използване на техните адреси от други лица. 
 4. След като потвърдят електронния си адрес, младежите попълват формуляра за кандидатстване. Най-напред те предоставят личните си данни: гражданство, дата на раждане, собствено и фамилно име, пол, електронен адрес, телефонен номер, държава и регион на пребиваване, професия и национална лична карта или паспорт. Младите хора с намалена подвижност и/или увреждания ще имат възможност да посочат от какво специално се нуждаят.
 5. След като попълнят личните си данни, всички кандидати трябва да отговорят на 5 общи въпроса за Европейския съюз, за други инициативи на Съюза, насочени към младите хора, и за изборите за Европейски парламент. Накрая те трябва да отговорят на допълнителен въпрос. Кандидатите се подбират въз основа на наличния бюджет и се класират според техните отговори.
 6. На следващия етап кандидатите дават допълнителна информация за своите планове за пътуване (например кога планират да потеглят на път, дали вече са посещавали страна от ЕС, дали за пръв път ще пътуват сами без своите родители, какво биха искали да научат от това преживяване, как ще финансират пътуването си и как са научили за инициативата DiscoverEU). Попълнената в този раздел информация не е обвързваща и не оказва въздействие върху процеса на подбор. Събраните данни се използват за статистически и информационни цели от Европейската комисия с цел подобряване на инициативата DiscoverEU. 
 7. Всички кандидати получават потвърждение по електронната поща чрез Европейския младежки портал, след като подадат кандидатурата си. В потвърждението се посочва, че кандидатурата им е регистрирана и под какъв код, както и в какъв срок могат да очакват новини за определянето на наградените.

След като изпратят формуляра за кандидатстване, всички кандидати получават код на кандидатурата. Ако даден кандидат желае да покани приятели да се присъединят към неговата група, той става ръководител на група и трябва да съобщи този код на другите членове на групата, за да могат да се регистрират. С помощта на кода другите членове на групата трябва да се регистрират онлайн, като попълнят личните си данни.

Моля, имайте предвид, че членовете на групата не трябва да отговарят на въпросите от викторината и на допълнителния въпрос — това трябва да направи единствено ръководителят на групата. Въпреки това те трябва да попълнят личните си данни, за да потвърдят кандидатурата си.

Ако даден кандидат е посочил, че желае да пътуват сам, той все пак може да добави приятели към своята кандидатура след като я е изпратил и преди крайния срок, следвайки същата процедура, като по-горе.

Груповата кандидатура ще бъде оценявана като една кандидатура. Само членовете на групата, които са попълнили формуляра за кандидатстване с помощта на кода, предоставен от ръководителя на групата, ще бъдат взети предвид при подбора. Членовете на групата не се регистрират поотделно.

Групите могат да бъдат съставени от хора от различни националности, живеещи на различни места.

Може да се подава само една кандидатура на човек. Първата кандидатура, регистрирана на Европейския младежки портал, е единствената, която ще бъде взета предвид при подбора. Едно и също лице не може да кандидатства в повече от една група. Ако на който и да е етап от процедурата бъдат открити многократни кандидатури, ще бъде взета предвид само първата кандидатура, регистрирана на Европейския младежки портал.

Младежите, които са получили карта за пътуване от DiscoverEU по време на последния кръг на кандидатстване през ноември 2018 г., не могат да кандидатстват за втори път. Това ще бъде установено на етапа на изпращане на кандидатурите. Ако на който и да е етап от инициативата Европейската комисия или външният изпълнител, упълномощен от нея да урежда резервациите за пътуване, открият кандидатури от младежи, получили карта за пътуване от DiscoverEU в рамките на последния кръг на кандидатстване, те ще бъдат дисквалифицирани.

4. Процедура и критерии за подбор

За всяка държава е определена квота за картите за пътуване. Разпределянето на картите за пътуване се извършва въз основа на дела на населението на всяка държава от общото население на Европейския съюз. Броят на картите за пътуване за всяка държава е посочен в Приложение 1.

Подборът се извършва въз основа на гражданството, посочено от кандидата във формуляра за кандидатстване. В случай че има по-малко кандидатури от фиксираната национална квота, останалите карти за пътуване ще бъдат разпределени между кандидатите от държави, в които има повече кандидати от фиксираните квоти.

Гражданството на ръководителя на група ще определя гражданството, което се взема предвид при изчисляване на квотите. Ако дадена група се класира последна в списъка с избрани кандидати с дадено гражданство и квотата за това гражданство е достигната, цялата група ще бъде избрана за участие.

Най-напред кандидатите преминават проверка на критериите за допустимост, т.е. на тяхната дата на раждане и допустимо гражданство, както е посочено в точки 2 и 3. Моля, имайте предвид, че тази проверка се прави автоматично по време на кандидатстването, след което предоставените данни се проверяват още веднъж от външния изпълнител, избран от Европейската комисия с цел извършване на регистрациите за пътуване. Ако при проверката на личната карта и/или паспорта на кандидата, външният изпълнител установи, че той е подал невярна декларация, кандидатът се изключва от конкурса.

Ако са изпълнени всички критерии за допустимост, кандидатите трябва да изпълнят критериите за подбор, като отговорят правилно на 5-те въпроса от викторината и на допълнителния въпрос. В случай на групови кандидатури само ръководителят на групата трябва да отговори на въпросите.

Кандидатите се групират и класират най-напред ако са отговорили правилно на 5-те въпроса от викторината, а след това според отговора на допълнителния въпрос.

След изтичане на срока за подаване на кандидатури, резултатите ще бъдат извлечени от Европейския младежки портал и изпратени до членовете на комисията за оценка за окончателно решение.

Ако твърде много кандидатури (самостоятелни или групови) са класирани наравно на мястото в списъка, където фиксираната квота е изчерпана, като крайна мярка Европейската комисия ще определя последните наградени по реда на подаване на кандидатурите. 

5. Комисия за оценка

Комисия за оценка, съставена от служители на Европейската комисия, ще се срещне в края на май 2019 г. Комисията ще разгледа резултатите от подбора въз основа на критериите за награждаване, посочени по-горе. Тя ще вземе решение за окончателното класиране на избраните кандидати, които ще получат карти за пътуване, въз основа на техните отговори на викторината и на допълнителния въпрос, като се имат предвид квотите по държави. След подбора се съставя и списък с резерви. Кандидатите в списъка с резерви може да получат карти за пътуване, ако оставащият бюджет не бъде разпределен или ако избрани кандидати се откажат от своите карти (вж. точка 7).

Въз основа на решението на комисията за оценка Комисията взема решението за подбор, съдържащо информация за общия брой предоставени карти, общия бюджет за тези карти, списъка на избраните кандидати и списъка с резерви.

6. Уведомление за резултатите

Между 6 юни 2019 г., и 20 юни 2019 г., всички кандидати ще получат уведомление по електронната поща, в което ще бъде посочено:

 • дали са избрани за участие („избрани кандидати“),
 • дали не са избрани, но са включени в списъка с резерви.

След уведомяването на избраните кандидати списъкът с техните имена ще бъде изпратен на външния изпълнител, натоварен от Европейската комисия да се погрижи за резервациите за пътуване. След това кореспонденцията с избраните кандидати ще се извършва от външния изпълнител. Повече информация ще намерите в точка 8.

Кандидатите ще могат също да проверяват на Европейския младежки портал дали са избрани или не. Кодовете, които кандидатите са получили при подаване на кандидатурата си на Европейския младежки портал, ще бъдат обявени на уебсайта.

7. Списък с резерви

Всички неизбрани кандидати ще бъдат включени в списък с резерви по ред на класирането според техните отговори на викторината и на допълнителния въпрос. В случай че някои от избраните кандидати оттеглят кандидатурата си или стойността на предоставените карти за пътуване е по-ниска от наличния бюджет, Европейската комисия може да предостави карти за пътуване на кандидатите от списъка с резерви до пълно изчерпване на наличния бюджет. Усвояването на бюджета се преразглежда всеки месец.

Включването в списъка с резерви не дава права по отношение на Европейската комисия и не гарантира, че кандидатите ще бъдат избрани на по-късен етап.

Неизбраните кандидати от списъка с резерви може да получат покана да се регистрират на платформата за резервации от външния изпълнител, определен от Европейската комисия за уреждане на пътуванията. Кандидатите, получили покана към края на проекта, не могат да искат възстановяване на разходите за пътувания, които са извършили преди поканата поради факта, че са в списъка с резерви, нито да искат удължаване на периода за пътуване.

8. Резервация на билетите и дати за пътуване

Избраните кандидати започват пътуването си в държава, която е членка на Европейския съюз към момента на определянето на наградените; Пътуването е до поне една държава, която е членка на Европейския съюз към момента на определяне на наградените и е различна от държавата на отпътуване. Младите хора могат да пътуват от 1 ден до максимум 1 месец. Пътуването трябва да се осъществи между 1 август 2019 г. и 31 януари 2020 г.

Картите за пътуване на избраните кандидати ще бъдат резервирани, закупени и доставени от външния изпълнител, определен от Европейската комисия. Избраните кандидати не бива в никакъв случай да резервират своите билети сами или чрез пътническа агенция. Билетите, закупени директно от избраните кандидати, няма да бъдат възстановявани. 

Външният изпълнител, определен от Европейската комисия, ще се свърже с избраните кандидати и ще им осигури достъп до онлайн формуляр за резервация, който те ще трябва да попълнят, за да получат своите карти за пътуване. Външният изпълнител избира най-конкурентните и подходящи транспортни оператори.

По правило избраните кандидати ще имат избор между следните две възможности за пътуване:

Гъвкав вариант за пътуване

Фиксиран вариант за пътуване

Датите, на които пътуват избраните кандидати остават гъвкави. Картата за пътуване обаче ще има начална дата и валидност от един месец.

Избраните кандидати съобщават на изпълнителя своя желан маршрут с фиксирани дати и часове и предварително определени дестинации. Датите на пътуване не могат да бъдат променяни след изпращането на формуляра за резервация. Пътуването трябва да се вмести в рамките на един месец.

Избраните кандидати ще могат да пътуват в продължение на максимум един месец, с определен брой дни на пътуване. Гъвкавият вариант позволява на избраните кандидати да пътуват до колкото си искат допустими държави.

Избраните кандидати могат да посетят до 2 държави, които са членки на Европейския съюз към момента на определянето на наградените (това не включва държавата, от която отпътуват, и държавите, които прекосяват), през период от максимум един месец.

Избраните кандидати могат да пътуват в последователни дни или в различни моменти от периода на пътуване. Те могат да пътуват с влакове на европейски железопътни компании, както и с фериботи и други видове транспорт, избрани от външния изпълнител, определен от Европейската комисия. Моля, имайте предвид, че за определени влакове може да е нужно да се запазят места. В тези случаи избраните кандидати трябва сами да запазят местата си преди или по време на периода си на пътуване. Европейската комисия не покрива допълнителните разходи за резервации или други разходи, възникнали по време на пътуването. 

При фиксирания вариант за пътуване няма разходи за резервиране на места, но има ограничение на бюджета от 260 евро, което трябва да бъде спазвано. Избраните кандидати трябва да се уверят, че маршрутът им е осъществим.

 

За двата варианта:

 • Лимитът на бюджета от 260 евро трябва да се спазва освен в изключителни случаи, както е посочено по-долу.
 • Анулирането и промяната на маршрути не се поддържат.
 • Европейската комисия не покрива допълнителните разходи, възникнали по време на пътуването.

Избраните кандидати, които искат да пътуват до Кипър и Малта трябва да уведомят изпълнителя за това. Квотата, посочена в приложение I, ще се прилага за пътуващите от Кипър и Малта. Същата квота ще се прилага за избраните кандидати, които искат да пътуват до Кипър и Малта, като самолетните билети ще бъдат резервирани по реда на получаване на заявките.

Кандидатите, избрали гъвкавия вариант за пътуване и желаещи да пътуват до балтийските държави, трябва да информират изпълнителя, че желаят да включат една от тези балтийски държави в своя маршрут. Възможно е да бъде покрито допълнително пътуване.

За младежи, живеещи в държави членки със задължителна гражданска или военна служба, ще се прилага дерогация по отношение на периода на пътуване,  който ще се удължава до 6 месеца след края на техните правни задължения.

9. Видове транспорт

Избраните кандидати по правило пътуват с влак. Въпреки това, за да се гарантира възможно най-широк достъп, проектът следва да предлага алтернативни видове транспорт когато е необходимо, като например фериботи и автобуси, като се имат предвид ограниченията свързани с околната среда, времето и разстоянията. Пътува се във втора класа.

Само в специални случаи може да се разреши пътуването със самолет. Такъв е случаят за младите хора, живеещи:

 1. в деветте най-отдалечени региона (т.е. Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен Мартен, Мадейра, Азорските острови и Канарските острови);
 2. в страните/регионите, които не са достъпни с гореспоменатите видове транспорт (влак, ферибот и автобус);
 3. на място, от което трябва да пътуват повече от 18 часа по суша или по море, преди да прекосят границата на страната, от която потеглят.

Само входящото и изходящото им пътуване могат да бъдат със самолет. През останалата част от пътуването си, участниците трябва да се съобразяват с основното правило (пътуване с влак или други видове превозни средства). 

Младите хора от най-отдалечените региони могат да изберат всяка дестинация, отговаряща на определените изисквания.  Избраните кандидати, които желаят да пътуват до най-отдалечените региони, могат да направят това, ако не надхвърлят бюджета от 260 евро.

Избраните кандидати, които живеят в Кипър или Малта, могат да пътуват със самолет.

10. Максимална стойност на билетите за пътуване

Избраните кандидати получават само билети за пътуване до избраната дестинация. Разходите за настаняване, храна, застраховане и всички други допълнителни разходи, свързани с пътуването, се покриват от тях самите.

Основното правило е, че всеки избран кандидат има право да получи максимално финансиране на билетите за пътуване в размер на 260 евро. Пътува се само във втора класа. Тази сума обаче може да бъде по-висока в някой от следните специфични случаи:

 • за избрани кандидати, пътуващи от най-отдалечените региони на ЕС (т.е. Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен Мартен, Мадейра, Азорските острови и Канарските острови) до континентална Европа. След като пристигнат в континентална Европа важи основното правило;
 • за избрани кандидати извън територията на гореспоменатите най-отдалечени региони, които трябва да пътуват със самолет до континентална Европа. След като пристигнат в континентална Европа важи основното правило;
 • В някои специфични ситуации, които се оценяват поотделно (напр. избрани кандидати, избрали гъвкавия вариант и пътуващи от/до балтийските държави, или избрани кандидати, живеещи в Ирландия или на други острови, които са част от ЕС), е възможно да бъде покрито допълнително пътуване с влак/ферибот/автобус.
 • За избрани кандидати с намалена подвижност и/или специални потребности: разходите за специална помощ (придружител, куче водач за кандидати с увредено зрение и др.) е възможно да бъдат покрити, въз основа на подходящи документи за обосноваване на специалните нужди и в съответствие с националното законодателство на държавата на пребиваване.

11. График

Начална дата за регистрация

2 май 2019 г. (12:00 ч. Централноевропейско лятно часово време)

Крайна дата за регистрация

16 май 2019 г. (12:00 ч. Централноевропейско лятно часово време)

Комисия за оценка

края на май 2019 г.

Обявяване на наградените

средата на юни 2019 г. 

Начало на периода за отпътуване

1 август 2019 г.

Последна дата за връщане

31 януари 2020 г.

12. Оттегляне и анулиране на пътуването от избран участник

Всяка карта за пътуване ще бъде поименна и в никакъв случай не може да се прехвърля на друг участник. Името върху картата за пътуване не може да се променя.

Ако избраният участник се откаже от наградата си по каквато и да е причина, преди външният изпълнител, определен от Европейската комисия, да е резервирал картата за пътуване, мястото ще бъде дадено на кандидат от списъка с резерви по реда на класирането. Избраните кандидати се приканват да уведомят изпълнителя, преди да бъдат направени резервациите.

Ако член на дадена група (ръководителят или някой от членовете на групата) се откаже от пътуването, преди външният изпълнител на Европейската комисия да е резервирал картата за пътуване, отказът му не поставя под въпрос пътуването на цялата група. Останалите членове на групата все още могат да пътуват, както е планирано. Отказалият се участник обаче не може да бъде заменен. Европейската комисия ще предостави неизползваната карта за пътуване на кандидат от списъка с резерви по реда на класирането.

Приема се някои членове на групата в крайна сметка да решат да пътуват отделно, като това няма да се отрази на цялата група.

След извършване на резервациите евентуалните разходи за анулиране или промяна се поемат от избраните кандидати.

13. Форсмажорни обстоятелства

В случай, че дадено пътуване бъде прекъснато поради непредвидими извънредни ситуации или събития извън контрола на участника и които не се дължат на грешка или небрежност от негова страна, може да бъде предоставена нова карта за пътуване. Външният изпълнител на Европейската комисия ще оценява всеки подобен случай поотделно.

14. Разказ за пътуването

Европейската комисия желае да чуе разказите на избраните кандидати и ще насърчава младите пътешественици по линия на DiscoverEU да споделят своите преживявания и приключения. След като бъдат избрани за участие, кандидатите стават посланици на инициативата DiscoverEU. Те се приканват да споделят преживяното по време на пътуването, например чрез социални медии като Instagram, Facebook или Twitter, или като изнесат презентация в своето училище или местна общност. Създадена е група във Facebook на инициативата, в която избраните кандидати са добре дошли. Младите пътешественици ще трябва също така да попълнят анкета, изпратена от външния изпълнител на Европейската комисия след края на пътуването.

15. Отказ от отговорност

Европейската комисия покрива само разходите за картите за пътуване, както е обяснено по-горе. Разходите за настаняване, храна, застраховане и всички други допълнителни разходи, свързани с пътуването, се покриват от избраните кандидати. Европейската комисия не осигурява застраховки — отговорност за тях носят единствено избраните кандидати.

Европейската комисия и нейният външен изпълнител не носят отговорност за вредите, причинени или претърпени от който и да е от избраните кандидати, включително за вредите, причинени на трети лица или от тях вследствие от или по време на изпълнението на субсидираните дейности.

Европейската комисия и нейният външен изпълнител не носят отговорност за никакви материални, нематериални или физически щети, понесени от избраните кандидати или техните придружители по време на пътуването или престоя им.

Желаното пътуване подлежи на ограничения, свързани с бюджета, времето и наличността на билети. Поради това то може да подлежи на промяна и външният изпълнител, определен от Европейската комисия, не може да гарантира, че желаното пътуване може да бъде осъществено.

На избраните кандидати се препоръчва да си направят подходяща здравна и туристическа застраховка за цялото времетраене на пътуването. Националната здравна осигуровка на участниците обикновено осигурява базово здравно покритие по време на пътуването им с DiscoverEU чрез Европейската здравноосигурителна карта. Въпреки това покритието на Европейската здравноосигурителна карта или на частната здравна застраховка може да не включва всички възможни случаи, особено ако е необходимо репатриране или специфична медицинска намеса. В тези случаи е препоръчителна допълнителна застраховка. 

Европейската комисия си запазва правото да променя правилата, създадени съгласно правилата по точки 10 и 11 в случай на извънредни обстоятелства.

16. Приложимо законодателство

Настоящият конкурс се урежда от правото на ЕС. Съдът на Европейския съюз е единственият съд, компетентен по всеки спор между Съюза и който и да е бенефициер относно тълкуването, прилагането или валидността на правилата на този конкурс, ако този спор не може да бъде разрешен по взаимно съгласие.

17. Защита на данните

Събираните данни ще се използват единствено за целите на подбора на кандидати и резервирането на билети за пътуване.

Всички лични данни се обработват от Европейската Комисия съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 и в съответствие с уведомленията за операциите по обработка до длъжностното лице за защита на данните (ДЗД) на Европейската Комисия (публично достъпни в регистъра, воден от ДЗД). Тези данни се обработват от контролиращия орган на Европейската комисия за целите на конкурса, изпълнението и последващите действия, или за защита на финансовите интереси на ЕС.

В декларацията за поверителност на инициативата DiscoverEU се обяснява начинът, по който се използват личните данни на кандидатите и по който се защитава неприкосновеността на тези данни. Декларацията за поверителност на инициативата DiscoverEU е достъпна на адрес:  https://europa.eu/youth/privacy_bg

Кандидатите имат право да се обръщат по всяко време към Европейския надзорен орган по защита на данните.

18. Жалби

На уебсайта на външния изпълнител, определен от Европейската комисия за резервиране на пътуванията, ще бъде достъпен формуляр за подаване на жалби. Избраните кандидати ще бъдат информирани за тази възможност, когато планират своето пътуване.

Нуждаете се от повече информация?

Ако имаш въпрос за DiscoverEU, провери отговорите на страницата за често задавани въпроси (ЧЗВ). Ако на тази страница не намериш информацията, която ти е нужна, моля, свържи се директно с нас, като щракнеш върху „Попитай ни!“. Стремим се да отговаряме на всички запитвания до пет работни дни.
Задайте въпрос!