Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Často kladené otázky


A. PRAVIDLÁ

A.1 Čo je to DiscoverEU?

DiscoverEU je iniciatíva Európskej únie, ktorá umožňuje 18-ročným mladým ľuďom cestovať po Európe. Vďaka cestovaniu prevažne vlakom (existujú výnimky, ktoré umožňujú zapojiť sa do iniciatívy mladým ľuďom, ktorí žijú na ostrovoch alebo vo vzdialených regiónoch) budú mladí ľudia objavovať ohromujúcu európsku krajinu a nekonečnú rozmanitosť jej miest a obcí. Táto cesta im zároveň umožní stretnúť sa s rovnako zmýšľajúcimi cestovateľmi, stať sa nezávislejšími a sebavedomejšími, ako aj preskúmať svoju európsku identitu. Mladí ľudia môžu podať prihlášku v dvoch kolách, ktoré prebiehajú každoročne, a vybraným uchádzačom venuje Európska únia cestovný poukaz.

A.2 Kto sa môže do iniciatívy zapojiť?

Do iniciatívy DiscoverEU sa môžu zapojiť len mladí ľudia, ktorí budú mať k 1. júlu 2019 vek 18 rokov. Ide teda o mladých ľudí, ktorí sa narodili v období od 2. júla 2000 (vrátane) do 1. júla 2001 (vrátane). Prihlášky sa musia podať prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež v období podávania prihlášok, ktoré bude trvať od štvrtka 2. mája 2019 12.00 hod. SELČ do štvrtka 16. mája 2019 12.00 hod. SELČ.

A.3 Môžem sa zúčastniť, keď som už cestoval s cestovným poukazom DiscoverEU na základe kola prihlášok v novembri 2018?

Mladí ľudia, ktorí cestovali s cestovným poukazom DiscoverEU na základe kola prihlášok usporiadaného v novembri 2018, nie sú oprávnení podať druhú prihlášku. Ak ju podajú, zistí sa to vo fáze podávania prihlášok. Ak externý dodávateľ, ktorého Európska komisia poverila zabezpečením rezervácie cestovných lístkov, alebo samotná Európska komisia v akejkoľvek fáze realizácie iniciatívy identifikujú prihlášky mladých ľudí, ktorí už získali cestovný poukaz DiscoverEU na základe novembrového kola podávania prihlášok, dotknutí uchádzači budú vylúčení. Ak si však podal(-a) prihlášku v predchádzajúcom kole v novembri 2018, ale nebol(-a) si vybraný(-á), a 1. júla 2019 budeš mať ešte stále 18 rokov, môžeš sa zapojiť do tohto kola.

A.4 Prečo je iniciatíva určená len osemnásťročným osobám?

Pri príprave tejto iniciatívy sa Európsky parlament rozhodol zamerať na mladých ľudí vo veku 18 rokov, pretože tento vek predstavuje významný krok k dospelosti a európskemu občianstvu.

A.5 Nemám e-mailovú adresu. Môžem sa prihlásiť do súťaže DiscoverEU?

Ak sa chceš prihlásiť, musíš mať platnú e-mailovú adresu. Existuje mnoho poskytovateľov bezplatného e-mailu! Nezabudni svoje prihlasovacie údaje, pretože komunikácia bude prebiehať prostredníctvom tejto e-mailovej adresy.

A.6 Môže so mnou cestovať príbuzný alebo priateľ starší ako 18 rokov?

Áno, môže, ak si sám rezervuje a uhradí cestovné náklady. Odporúčame ti však, aby ste si lístky alebo ubytovanie nerezervovali pred doručením cestovného lístka DiscoverEU.

A.7 Budú sa uprednostňovať konkrétni prevádzkovatelia dopravy?

Nie. Dodávateľ, ktorý zodpovedá za rezerváciu lístkov, si môže vybrať akýkoľvek spôsob verejnej dopravy alebo akýchkoľvek dopravcov či linky (osobné autá a prenajaté autobusy sú spravidla vylúčené).

A.8 V čase podania prihlášky si budem vybavovať nový pas alebo občiansky preukaz. Ako by som mal postupovať?

Pri podávaní prihlášky môžeš použiť svoj terajší pas alebo občiansky preukaz, aj keď už nie je platný. Ak však budeš vybraný, budeš potrebovať platný cestovný doklad (cestovný pas alebo občiansky preukaz) na zarezervovanie lístkov u dodávateľa a na cestovanie po Európe.

Ak budeš vybraný, odporúčame ti, aby si pred potvrdením rezervácie počkal, kým nebudeš mať nový cestovný doklad. Pokiaľ platnosť tvojho pasu/občianskeho preukazu uplynie po uskutočnení rezervácie, na cestu si vezmi pas/občiansky preukaz, ktorého platnosť skončila, ako aj nový pas/občiansky preukaz.

A.9 Bude sa overovať moja totožnosť, ak ma vyberú?

Ak budeš vybraný, požiadame ťa, aby si si naskenoval platný preukaz totožnosti (pas, občiansky preukaz) s použitím fotoaparátu alebo webovej kamery tvojho zariadenia.

A.10 Čo sa odo mňa ako účastníka DiscoverEU očakáva?

Európska komisia by sa chcela dozvedieť o skúsenostiach mladých cestovateľov. Podnecuje ich preto k tomu, aby sa podelili o svoje skúsenosti a zážitky. Vybraní účastníci sa tak stanú ambasádormi iniciatívy DiscoverEU. Budú vyzvaní, aby o svojich zážitkoch z ciest porozprávali napríklad cez sociálne médiá ako Instagram, Facebook a Twitter, alebo aby usporiadali prezentácie na školách či v miestnych komunitách. Uvítame, ak sa účastníci iniciatívy stanú členmi skupiny na Facebooku.

B. VÝBEROVÉ KONANIE

B.1 Ako sa zapojiť do programu?

Ak sa chceš zapojiť do iniciatívy, budeš môcť po začatí obdobia na podávanie prihlášok predložiť prihlášku o cestovný lístok DiscoverEU prostredníctvom https://europa.eu/youth/discovereu. Obdobie podávania prihlášok sa začína vo štvrtok 2. mája 2019 12.00 hod. SELČ a trvá do štvrtka 16. mája 2019 12.00 hod. SELČ.

V prípade, že chceš cestovať v skupine a si jej vedúcim, musíš podať prihlášku ako prvý a potom všetkým členom skupiny poskytnúť svoj kód prihlášky. Členovia skupiny budú musieť tento kód použiť, aby sa pripojili k tvojej skupine online. Všetci členovia skupiny budú musieť poskytnúť svoje údaje a musia byť oprávnení na účasť na iniciatíve DiscoverEU (pozri pravidlo A1), aby mohli byť vybraní. Upozorňujeme, že prihlášku môžeš podať iba raz. Ak podáš dve alebo viac prihlášok, pri výbere sa vezme do úvahy len prvá prihláška registrovaná na Európskom portáli pre mládež. Akékoľvek ďalšie tvoje prihlášky (individuálne alebo skupinové) budú zablokované. Všetci členovia skupiny musia mať 18 rokov.

B.2 Ako sa uskutočňuje výber uchádzačov?

Ako je uvedené vyššie (pozri pravidlo B1), výber uchádzačov sa uskutoční prostredníctvom online registračného nástroja dostupného na Európskom portáli pre mládež. Uchádzači musia odpovedať na päť kvízových otázok s viacerými možnosťami odpovedí a jednu doplňujúcu otázku. Európska komisia uchádzačov zoradí podľa štátnej príslušnosti na základe odpovedí na kvíz a na doplňujúcu otázku. Z uchádzačov, ktorí správne odpovedia na kvízové otázky a ktorých odpoveď na doplňujúcu otázku je najpresnejšia, sa vyberie najmenej 20 000 mladých ľudí. Mladí ľudia s osobitnými potrebami (napr. osoby so zníženou pohyblivosťou, osoby so zrakovým postihnutím atď.) budú oprávnení na primeranú dodatočnú pomoc.

B.3 Ako budem vedieť, či mi bol pridelený poukaz DiscoverEU alebo či som na rezervnom zozname?

Po ukončení výberového konania dostanú všetci členovia skupiny e-mail s informáciami o prihláške. Kód prihlášky DiscoverEU si dobre uchovaj. Kód prihlášky nikde nezdieľaj (napr. v sociálnych médiách). Môžeš ho poskytnúť iba autorizovanému dodávateľovi Európskej komisie. Stav svojej prihlášky môžeš sledovať na Európskom portáli pre mládež. Do polovice júna dostanú všetci uchádzači oznámenie s informáciou, či boli alebo neboli vybraní. Ak si nebol(-a) vybraný(-á), budeš zaradený(-á) na rezervný zoznam a môže sa stať, že sa s tebou skontaktujeme v neskoršej etape, ak sa niektorí účastníci rozhodnú svoju prihlášku stiahnuť.

B.4 Je nejaká kvóta podľa štátnej príslušnosti?

Výber sa uskutoční podľa štátnej príslušnosti v súlade s počtom cestovných lístkov pridelených každej krajine. Počet lístkov sa prideľuje na základe podielu počtu obyvateľov každej krajiny na celkovom počte obyvateľov Európskej únie. Ak sa v určitých krajinách prihlási nižší počet uchádzačov, než je predpokladaný počet cestovných lístkov, ktoré sa majú prideliť, zvyšné cestovné lístky sa rozdelia rovnakým dielom medzi krajiny, v ktorých počet účastníkov prevyšuje predpokladané kvóty cestovných lístkov. 

B.5 Môžem cestovať sám alebo so skupinou priateľov?

Účastníci môžu cestovať buď sami, alebo v skupine najviac 5 ľudí. Môžete to uviesť vo formulári svojej prihlášky. Ak sa rozhodnete cestovať v skupine, predtým než podáte prihlášku, mali by ste si zvoliť vedúceho skupiny. Vedúci skupiny vyplní formulár prihlášky vrátane kvízových otázok a doplňujúcej otázky. Pri podávaní prihlášky vedúci skupiny dostane kód, ktorý následne oznámi najviac 4 ďalším členom skupiny, aby sa mohli zaregistrovať. Na základe tohto kódu od vedúceho skupiny sa môžu zvyšní členovia skupiny zaregistrovať online a vyplniť svoje osobné údaje.

B.6 Budú vybraní všetci uchádzači zo skupiny?

Áno, skupinová prihláška sa posúdi ako jedna žiadosť. Upozorňujeme však, že do výberu budú zahrnutí len tí členovia skupiny, ktorí sa zaregistrovali online pred skončením obdobia na podávanie prihlášok (a sú oprávnení na účasť).

B.7 Podal som žiadosť ako vedúci skupiny, ale len ja som bol vybraný. Ako je to možné?

Ak ťa vybrali ako vedúceho skupiny, ale členovia tvojej skupiny neboli vybraní, znamená to, že nevyplnili včas prihlášku na platforme Európskeho portálu pre mládež alebo nesplnili kritéria oprávnenosti. Na iniciatíve DiscoverEU sa môžu zúčastniť iba členovia skupiny, ktorí podali prihlášku v stanovenom termíne prostredníctvom kódu poskytnutého vedúcim skupiny.

B.8 Čo keď uvediem, že by som chcel cestovať sám, ale potom budem chcieť, aby sa ku mne pripojili moji priatelia?

Všetci účastníci sú potenciálni vedúci skupiny. Ako účastník môžeš doplniť až štyroch priateľov, ktorí spĺňajú kritériá oprávnenosti iniciatívy DiscoverEU, aj keď si vo formulári prihlášky uviedol, že chceš cestovať sám. Aby sa tvoji priatelia mohli pripojiť k tvojej prihláške, budeš im musieť poskytnúť tvoj kód prihlášky, ktorý dostaneš e-mailom. Budú musieť podať prihlášku počas obdobia na podávanie prihlášok a byť oprávnení na účasť.

B.9 Čo keď som bol vybraný a chcem svoju účasť zrušiť?

V takom prípade stačí, ak pošleš e-mail s tvojim kódom externému dodávateľovi, ktorého Európska komisia poverila rezerváciou cestovných lístkov. Musíš to urobiť prostredníctvom rezervačného formulára ešte pred rezerváciou tvojej cesty. Tvoj lístok dostane niekto z rezervného zoznamu. E-mailová adresa dodávateľa ti bude oznámená, ak budeš vybraný.

B.10 Bol som vybraný, ale nemôžem vycestovať. Môžu ísť moji priatelia bezo mňa? Môžem svoj lístok previesť na niekoho iného?

Ak ti bol pridelený poukaz, ale zmenil si plány, jediné, čo môžeš spraviť, je zrušiť svoju účasť (pozri pravidlo B9), pretože pridelený cestovný poukaz nemôžeš previesť na nikoho zo svojich priateľov. Každý cestovný lístok bude navyše vystavený na meno vybraného účastníka a nemožno ho zmeniť ani previesť na inú osobu.

Ak člen tvojej skupiny (alebo vedúci skupiny) zruší svoju cestu, jeho rozhodnutie nijako neovplyvní skupinu a ostatní členovia skupiny budú môcť cestovať tak, ako to bolo naplánované. Osobu, ktorá zrušila svoju cestu, nemožno nahradiť iným účastníkom a nepoužitý cestovný lístok bude poskytnutý uchádzačovi z rezervného zoznamu.

B.11 Môžem zmeniť plány a cestovať sám, keď som súčasťou skupiny?

Ak si bol vybraný ako člen skupiny, ale tvoje plány sa zmenili a chcel by si cestovať sám, je to možné. Stačí, že rezervačný formulár vyplníš ako jednotlivec a uvedieš tvoj osobný kód. Žiadny ďalší krok nie je potrebný a na ostatných členov skupiny to nebude mať žiaden vplyv.

B.12 Je cestovný lístok prenosný na inú osobu?

Nie. Každý cestovný lístok bude vystavený na meno vybraného účastníka a za žiadnych okolností ho nemožno previesť na inú osobu. Meno uvedené na cestovnom lístku nemožno zmeniť.

B.13 Som na rezervnom zozname. Čo to znamená?

Nevybraných uchádzačov zapíšeme na rezervný zoznam, v ktorom budú zoskupení podľa štátnej príslušnosti a zoradení podľa odpovedí na kvíz a na doplňujúcu otázku. Ak niektorý z vybraných uchádzačov stiahne svoju prihlášku, alebo hodnota pridelených lístkov je nižšia než rozpočet, ktorý je k dispozícii, môže Európska komisia prideliť lístky uchádzačom zaradeným na rezervný zoznam až do úplného využitia dostupného rozpočtu. Zaradením na rezervný zoznam nevznikajú uchádzačovi žiadne nároky voči Európskej komisii a zaradenie na takýto zoznam nie je pre neho zárukou, že bude vybraný v neskoršej etape.

Nevybraných uchádzačov, ktorí sú v rezervnom zozname, možno kontaktovať a vyzvať ich, aby sa zaregistrovali na rezervačnej platforme. Uchádzači zaradení na rezervný zoznam, ktorí budú kontaktovaní ku koncu obdobia realizácie projektu, si nemôžu uplatniť nárok na náhradu za cesty uskutočnené pred výzvou na registráciu, ani požadovať predĺženie obdobia určeného na realizáciu cesty.

B.14 Som na rezervnom zozname. Aká je pravdepodobnosť, že získam cestovný lístok?

To závisí od dvoch faktorov. Po prvé od toho, koľko vybraných účastníkov nepotvrdí svoju účasť (účastníkom z rezervného zoznamu sa ponúkajú nevyužité lístky vybraných účastníkov, ktorí odstúpili zo súťaže), a po druhé od počtu lístkov pridelených v tvojej krajine. Európska komisia môže takisto prideľovať lístky uchádzačom na rezervnom zozname, kým nevyčerpá dostupné finančné prostriedky.

C. CESTOVANIE

C.1 Koľko dní môžem cestovať?

Cestovať môžeš najmenej jeden deň a najviac jeden mesiac (vrátane). Cesta sa musí uskutočniť od 1. augusta 2019 (najskorší dátum vycestovania) do 31. januára 2020 (posledný dátum návratu).

C.2 Koľko krajín môžem navštíviť?

To záleží od vybranej možnosti:

 • Fixná možnosť: počet krajín je obmedzený na 2.
 • Flexibilná možnosť: počet krajín nie je obmedzený. Počet cestovných dní je však obmedzený: v zahraničí môžeš napríklad stráviť až jeden mesiac, ale počas neho môžeš na samotné cestovanie (napríklad vlakom) využiť len určitý počet dní.

Viac informácií o obidvoch možnostiach sa nachádza v otázkach uvedených nižšie. Ak budeš vybraný, viac informácií ti poskytne aj dodávateľ.

C.3 Môžem začať cestu v inej krajine?

Áno, je možné začať cestu v krajine, ktorá nie je tvojou krajinou pobytu. Náklady na cestu do tejto krajiny/lokality však nebudú hradené z rozpočtu DiscoverEU – o ich úhradu sa musíš postarať.

C.4 Môžem v cestovný poukaz použiť aj na cestu verejnou dopravou?

Verejná doprava (ani súkromná doprava) nie je zahrnutá v cestovnom poukaze DiscoverEU. Informácie o dopravných prostriedkoch, cene lístkov atď. v destináciách, ktoré si si vybral, si budeš musieť vyhľadať sám vopred alebo počas cesty.

Ak si vyberieš flexibilný cestovný poukaz DiscoverEU, vo viacerých mestách môžeš využiť zľavu na mestské karty (City Cards). Ďalšie informácie o týchto výhodách nájdeš na tomto odkaze.

C.5 Čo je to flexibilná možnosť cestovania?

S flexibilným cestovným lístkom môžeš cestovať počas jedného mesiaca, pričom fyzicky cestovať môžeš počas stanoveného počtu cestovných dní (to znamená, že v tomto jednomesačnom období môžeš stráviť vo vlakoch stanovený počet dní).

Tento flexibilný cestovný lístok ti umožní cestovať vlakom v takmer všetkých členských štátoch Európskej únie. Môžeš cestovať vlastným tempom a vo vlakoch, ktoré prevádzkujú európske železničné spoločnosti.

Termíny, kedy budeš cestovať, zostávajú flexibilné. Upozorňujeme však, že flexibilný cestovný lístok bude mať uvedený „dátum začiatku cesty“. Od tohto „dátumu začiatku cesty“ bude tvoj cestovný lístok platiť jeden mesiac. Dátum odchodu môžeš zmeniť, maj však na pamäti, že by si mohli stratiť niekoľko dní platnosti tvojho cestovného lístka. Po zarezervovaní lístka nie je možné zmeniť dátum začiatku cesty na lístku.

Svoj cestovný lístok môžeš použiť ako bežný cestovný lístok, takže stačí jednoducho nastúpiť do vlaku. S týmto cestovným lístkom môžeš cestovať v mnohých vysokorýchlostných vlakoch, ako sú vlaky TGV alebo AVE, a v nočných lôžkových vlakoch, budeš však musieť zaplatiť „doplatok držiteľa cestovného lístka“ za rezervácie miesta/lôžka v nich.

Flexibilný cestovný lístok je určený na to, aby ti poskytol najlepšie železničné spojenia v zahraničí, a preto ho nemôžeš použiť na cestovanie vo vlastnej krajine. V krajine tvojho pobytu platí flexibilný cestovný lístok prvý a posledný cestovný deň. To znamená, že tvoje dobrodružstvo DiscoverEU môžeš začať a ukončiť na tvojej miestnej železničnej stanici.

C.6 Čo je to fixná možnosť cestovania?

S fixnými cestovnými lístkami si musíš vybrať pevné termíny cestovania, ktoré sa po predložení rezervačného formulára už nedajú zmeniť. Fixné cestovné lístky sa rezervujú pre druhú triedu. Počet krajín, ktoré s touto možnosťou môžeš navštíviť, je obmedzený na dve. V prípade fixnej možnosti cestovania nevznikajú žiadne rezervačné náklady, musí sa však dodržať rozpočtové obmedzenie (260 EUR).

V závislosti od zvolenej destinácie, resp. destinácií ti fixná možnosť cestovania umožní navštíviť len dve krajiny, ktoré sú v čase prijatia rozhodnutia o udelení cestovných lístkov členskými štátmi EÚ. Ak chceš navštíviť viac krajín, táto možnosť nie je pre teba veľmi vhodná Ak sa však rozhodneš navštíviť iba jednu krajinu, ktorá susedí s tvojou krajinou, je fixná možnosť cestovania dobrým riešením.

Po výbere „fixnej“ možnosti cestovania ti dodávateľ, ktorého Európska komisia poverila zabezpečením rezervácie cestovných lístkov, do 5 pracovných dní dá potvrdenie o realizovateľnosti tvojho plánu cesty. Ak sa ukáže, že „fixná“ možnosť cestovania nie je vhodná na uskutočnenie tvojich cestovných plánov, dodávateľ ti odporučí, aby si si vybral flexibilnú možnosť.

Aby si si vytvoril jasnejšiu predstavu o realizovateľnosti tvojich cestovných plánov, odporúčame ti navštíviť webové sídlo Rome2Rio, ktoré ti môže poskytnúť dobrú predstavu o tom, či je tvoj plán cesty realizovateľný po železnici, koľkokrát by si musel prestupovať, koľko času by si strávil vo vlaku a koľko by to približne stálo.

C.7 Aký je rozdiel medzi fixnou a flexibilnou možnosťou cestovania?

Flexibilná možnosť cestovania

Fixná možnosť cestovania

Termíny, kedy budeš cestovať, zostávajú flexibilné. Upozorňujeme však, že na cestovnom lístku bude uvedený „dátum začiatku cesty“. Od tohto dátumu začiatku cesty bude tvoj cestovný lístok platiť jeden mesiac.

Budeš si musieť vybrať pevné termíny cestovania, ktoré sa po predložení rezervačného formulára už nedajú zmeniť.

Budeš môcť cestovať počas jedného mesiaca, pričom fyzicky cestovať môžeš počas stanoveného počtu dní (to znamená, že v rámci tohto mesiaca môžeš stráviť vo vlakoch stanovený počet celkovo sedem dní). Flexibilná možnosť cestovania ti umožňuje cestovať do mnohých krajín EÚ!

Počas maximálne jedného mesiaca budeš môcť navštíviť dve krajiny, ktoré sú v čase prijatia rozhodnutia o udelení cestovných lístkov členskými štátmi EÚ (nezahŕňa to krajinu, v ktorej cestu začínaš, ani krajiny, cez ktoré len prechádzaš).

Vybraní uchádzači môžu cestovať v dňoch idúcich za sebou, alebo si dni cestovania môžu rozložiť počas cesty. Môžu cestovať vlakmi, ktoré prevádzkujú európske železničné spoločnosti, ako aj trajektmi a inými dopravnými prostriedkami, ktoré vyberie externý dodávateľ určený Európskou komisiou.

Upozorňujeme, že v niektorých vlakoch môže byť potrebná rezervácia. V týchto prípadoch si pred cestou alebo počas cestovania musia vybraní uchádzači urobiť rezervácie na cestu vlakom sami. Európska komisia neuhradí žiadne doplatky za rezervácie vo vlakoch, ani iné náklady vzniknuté v priebehu cesty.

Je nutné dodržať rozpočtové obmedzenie vo výške 260 EUR. Uisti sa preto, aby sa tvoj požadovaný plán cesty dal realizovať v rámci tohto rozpočtu.

C.8 Budú mladí ľudia cestovať výlučne vlakom?

Účastníci budú spravidla cestovať vlakom. V záujme zabezpečenia čo najširšieho možného prístupu sa však v rámci iniciatívy DiscoverEU ponúknu alternatívne spôsoby dopravy, ako sú autobusy alebo trajekty, a to s prihliadnutím na charakter krajiny, trvanie cesty a vzdialenosti. Použitie leteckej dopravy prichádza do úvahy len vo výnimočných prípadoch.

Výnimky sa vzťahujú na:

 • tých, ktorí majú bydlisko v deviatich najvzdialenejších regiónoch (t. j. Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svätý Martin, Madeira, Azory a Kanárske ostrovy);
 • tých, ktorí majú bydlisko v krajinách/regiónoch, ktoré nie sú prístupné uvedenými spôsobmi dopravy (železničnými sieťami, trajektmi a autobusmi);
 • účastníkov, ktorí musia cestovať viac ako 18 hodín, aby prekročili hranice krajiny odchodu;
 • mladých ľudí so zníženou pohyblivosťou alebo zdravotne postihnutých. Toto sa bude posudzovať individuálne v každom jednotlivom prípade.

Letecky sa môže uskutočniť iba jedna spiatočná cesta z/do krajiny pôvodu. Po nej sú mladí ľudia povinní cestovať vlakom alebo inými alternatívnymi spôsobmi dopravy (s výnimkou osobných vozidiel a prenajatých autobusov).

C.9 Čo ak chcem navštíviť pobaltské štáty?

Ak si bol vybraný a od dodávateľa, ktorého Európska komisia poverila rezerváciou tvojej cesty, si dostal odkaz na online rezervačný formulár, môžeš si vybrať z dvoch možností:

 • Fixná možnosť cestovania: uvedieš, do ktorých miest chceš cestovať. Do tvojej žiadosti potom jednoducho zahrnieš pobaltské štáty, ktoré by si rád navštívil. Nezabúdaj, že v prípade fixného cestovania sa tvoja cesta môže uskutočniť len v rámci stanoveného rozpočtu DiscoverEU vo výške 260 EUR.
 • Flexibilná možnosť cestovania: prípade flexibilného cestovného poukazu máš možnosť navštíviť pobaltské štáty. Na ten účel sa skontaktuj s dodávateľom, ktorého Európska komisia poverila rezerváciou ciest. V e-mailovej správe informuj dodávateľa, že by si chceš vybrať flexibilnú možnosť v kombinácii s návštevou Baltu. Dodávateľa je potrebné kontaktovať približne 20 dní pred termínom tvojho odchodu.

C.10 Môžem v rámci jednej krajiny cestovať na viaceré miesta?

V rámci jednej krajiny môžeš cestovať do toľkých miest a obcí, do koľkých chceš, pokiaľ nejde o tvoju domovskú krajinu a nepresiahneš stanovený počet dní na cestovanie.

C.11 Čo ak musím svoju cestu zrušiť alebo ju potrebujem zmeniť?

V prípade potenciálneho zrušenia alebo úpravy cesty budeš musieť všetky náklady uhradiť sám. Nepočíta sa s nijakým mimoriadnym rozpočtom na pokrytie takýchto výdavkov, a to bez ohľadu na dôvody zmeny alebo zrušenia. Na pokrytie takýchto výdavkov sú dostupné rôzne súkromné cestovné poistenia.

Ak chceš zrušiť svoju účasť, informuj o tom dodávateľa e-mailom. V tomto prípade dostane tvoj cestovný lístok uchádzač uvedený na rezervnom zozname. E-mailová adresa dodávateľa ti bude oznámená, ak budeš vybraný.

Ak si si vybral flexibilnú možnosť cestovania a chceš urobiť nejaké zmeny, nemusíš o tom informovať dodávateľa rezervácie. V prípade fixnej možnosti cestovania budeš musieť informovať dodávateľa.

C.12 Ako sa môžem pripraviť na svoju cestu?

Na Európskom portáli pre mládež môžeš nájsť praktické informácie a užitočné typy o cestovaní v Európe. Počas cesty musíš mať so sebou platný cestovný doklad/cestovný lístok. Za všetky požiadavky súvisiace s týmto dokladom (platnosť atď.) si zodpovedný ty sám.

Pri cestovaní v Európskej únii si zo zákona povinný mať so sebou platný pas alebo občiansky preukaz. Účastníci by mali takisto zaistiť, aby po celý čas trvania svojej cesty mali platné zdravotné poistenie. Za všetky požiadavky súvisiace s týmto dokladom (platnosť atď.) si zodpovedný ty sám.

C.13 Aké sú moje práva cestujúceho?

Informácie o tvojich právach cestujúceho nájdeš na Európskom portáli pre mládež v časti venovanej cestovaniu. Mladí ľudia so zdravotným postihnutím sa môžu so svojimi právami oboznámiť prostredníctvom tohto odkazu. Situácia osôb so zdravotným postihnutím sa bude preskúmavať individuálne v každom jednotlivom prípade, čím sa uľahčí plánovanie ich cesty.

C.14 Technické problémy s rezervačným formulárom

V prípade technických problémov, ako je nedoručenie potvrdzujúceho kódu/e-mailu alebo nesprávne predložené údaje, kontaktuj dodávateľa zodpovedného za rezerváciu. E-mailová adresa dodávateľa ti bude oznámená, ak budeš vybraný. Ak nevieš e-mailovú adresu, môžeš sa s dodávateľom skontaktovať prostredníctvom súkromnej správy cez stránku European Youth na Facebooku.

C.15 Sme skupina a niektorí musia ísť domov skôr. Môžu ostatní zo skupiny pokračovať v ceste?

Áno, je to možné, ak si vyberú flexibilnú možnosť cestovania.

C.16 Môžem cestovať v skupine, aj keď mi bol cestovný poukaz pridelený ako jednotlivcovi?

Pokiaľ si vyberieš flexibilnú možnosť cestovania, môžeš cestovať v skupine, meniť skupiny a dokonca aj smer v akomkoľvek bode tvojej cesty.

Počas rezervácie nezabudni uviesť ten istý dátum začiatku cesty ako ostatní účastníci, s ktorými chceš cestovať.

Rezervačný formulár sa automaticky aktualizuje každý deň o polnoci a umožňuje zaistiť si rezerváciu najskôr 14 dní pred dátumom odchodu. Všetkým členom skupiny preto odporúčame vyplniť rezervačný formulár približne v rovnakom čase. Po rezervácii už nie je možné zmeniť dátum odchodu.

C.17 Mám si cestovné lístky rezervovať sám?

Nie, cestovné lístky si nemáš rezervovať sám, pretože takto samostatne zakúpené lístky nebudú preplatené. Cestovné lístky bude rezervovať, kupovať a doručovať výlučne externý dodávateľ určený Európskou komisiou.

Takisto ti odporúčame, aby si si nerezervoval a neplatil žiadne ubytovanie, kým si nebudeš istý dátumami svojej cesty a nebude ti pridelený cestovný poukaz.

C.18 Aká je hodnota cestovných lístkov?

Základným pravidlom je, že každý účastník bude oprávnený na cestovný lístok v hodnote 260 EUR. Cestovať možno len v 2. triede. Táto suma sa však môže zvýšiť v týchto výnimočných prípadoch:

 • v prípade účastníkov cestujúcich z najvzdialenejších regiónov (t. j. z ostrovov Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svätý Martin, Madeira, Azory a z Kanárskych ostrovov) do kontinentálnej Európy. Po ich príchode do kontinentálnej Európy sa na nich vzťahuje základné pravidlo;
 • v prípade účastníkov, ktorí síce nežijú v uvedených najvzdialenejších regiónoch, ale sú oprávnení cestovať do kontinentálnej Európy letecky. Po ich príchode do kontinentálnej Európy sa na nich vzťahuje základné pravidlo;
 • v niektorých špecifických situáciách posudzovaných individuálne (napr. vybraní uchádzači, ktorí si zvolia flexibilnú možnosť a cestujú z/do pobaltských štátov, alebo vybraní uchádzači s bydliskom v Írsku a na iných ostrovoch, ktoré sú súčasťou EÚ) by sa mohla navyše uhradiť cesta vlakom/trajektom/autobusom;
 • v prípade účastníkov so zníženou pohyblivosťou a/alebo s osobitnými potrebami. Náklady sa budú posudzovať individuálne v každom jednotlivom prípade podľa konkrétnych potrieb týchto účastníkov. Náklady na osobitnú pomoc (sprevádzajúca osoba, pes v prípade zrakovo postihnutých atď.) je možné pokryť na základe príslušných dokladov, ktoré odôvodňujú ich osobitné potreby podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, v ktorom majú pobyt.

C.19 Čo sú to rezervačné náklady a sú zahrnuté v cestovnom poukaze (flexibilná možnosť)?

Nie, rezervačné náklady nie sú zahrnuté vo flexibilnom cestovnom poukaze. Pre väčšinu vysokorýchlostných vlakov, medzinárodné vlaky, niektoré vlaky InterCity a všetky nočné vlaky sú potrebné miestenky. S cestovným lístkom môžeš bez miestenky bez problémov cestovať v mnohých miestnych a regionálnych vlakoch. Často je okrem toho možné vyhnúť sa rezervácii miesteniek, ak si zvolíš pomalšiu alebo alternatívnu trasu regionálnym vlakom. Vo fixnej možnosti cestovania sú rezervačné náklady zahrnuté (pozri pravidlo C5).

C.20 Sú v cestovnom poukaze zahrnuté niektoré z týchto nákladov: cestovné poistenie, ubytovanie, strava alebo iné náklady súvisiace s cestou?

Nie, cestovný lístok nezahŕňa cestovné poistenie. Za cestovné poistenie majú výlučnú zodpovednosť sami účastníci. Okrem toho si účastníci sami uhrádzajú aj ubytovanie, náklady na pobyt, ako aj cestovné náklady vzniknuté v dôsledku ich osobných preferencií (napr. začiatok cesty z inej krajiny) alebo iné náklady spojené s cestou.

Účastníci by si mali zabezpečiť primerané zdravotné a cestovné poistenie na celé obdobie trvania cesty. Základné zdravotné poistenie spravidla poskytuje účastníkovi počas pobytu v inej krajine EÚ národný systém zdravotného poistenia prostredníctvom európskeho preukazu zdravotného poistenia. Poistenie na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia alebo súkromného zdravotného poistenia však nemusí zahŕňať všetky možné prípady, a to najmä keď je potrebná repatriácia alebo osobitné zdravotné ošetrenie. V takom prípade sa odporúča doplnkové súkromné poistenie.

C.21 Pomôže Európska komisia účastníkom s rezerváciou ubytovania?

Nie. Za rezerváciu ubytovania je zodpovedný výlučne účastník. Odporúčame, aby si si ubytovanie nerezervoval, kým nedostaneš cestovný lístok.

D. PRÍSLUŠNÉ KONTAKTNÉ MIESTA

D.1 Kde nájdem viac informácií o pravidlách súťaže iniciatívy DiscoverEU?

Referenčný dokument o stanovení pravidiel súťaže iniciatívy DiscoverEU je uverejnený na Európskom portáli pre mládež na tejto adrese: https://europa.eu/youth/discovereu/rules_sk.

D.2 Kde nájdem viac informácií o logistických aspektoch cesty?

Ak budeš vybraný, dostaneš adresu platformy, kde nájdeš rezervačný formulár a často kladené otázky o všetkých logistických aspektoch cesty. Dostaneš aj kontaktné údaje dodávateľa. Telefonický kontakt nie je k dispozícii, a preto sa všetka komunikácia uskutočňuje v písomnej forme.

Ak počas cesty potrebuješ informácie, podporu alebo radu, existuje viacero kontaktných miest, na ktoré sa môžeš obrátiť:

Ak sa vyskytnú problémy

 • Európske číslo tiesňového volania: 112. Ak potrebuješ pomoc, v ktorejkoľvek krajine EÚ, môžeš z ktoréhokoľvek telefónu, pevnej linky alebo mobilného telefónu zavolať bezplatne na európske číslo tiesňového volania 112.
 • Stratu alebo krádež musíš nahlásiť miestnej polícii. Ak si budeš uplatňovať poistný nárok alebo náhradu škody, budeš musieť priložiť policajnú správu. Pri strate alebo odcudzení debetnej alebo kreditnej karty ju okamžite zablokuj. Ak ti ukradli pas, oznám to na konzuláte alebo veľvyslanectve tvojej krajiny, ako aj na polícii.

Ako kontaktovať EÚ

 • Telefonicky alebo e-mailom: Eurodesk je informačná služba pre mládež, na ktorej ti poskytnú odpovede na tvoje otázky o európskych príležitostiach (napr. európske programy v oblasti dobrovoľníctva, štúdia alebo odborných stáží v zahraničí). Upozorňujeme, že táto služba nebude schopná ti pomôcť s technickými problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri tvojej ceste v rámci iniciatívy DiscoverEU. Tie bude riešiť cestovná kancelária, ktorá ťa bude kontaktovať (ak budeš vybraný). Najbližšie informačné miesto (infopoint) Eurodesk môžeš kontaktovať prostredníctvom interaktívnej mapy (https://map.eurodesk.eu/).
 • Online: informácie vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie sú k dispozícii na portáli Europa.
 • Osobne: v Európe sa nachádzajú stovky miestnych informačných centier Európskej únie. Adresu najbližšieho centra môžeš nájsť tu.
 • Telefonicky alebo e-mailom: Europe Direct je služba, na ktorej ti poskytnú odpovede na tvoje otázky o Európskej únii. Služba je dostupná telefonicky na bezplatnom čísle: 00 800 67 89 10 11 (niektorí operátori mobilných telefónov neumožňujú prístup k číslam 00800 alebo môžu za tieto volania alebo e-maily účtovať poplatky) alebo e-mailom.
 • Prečítaj si o Európe: publikácie o EÚ sú k dispozícii na webovom sídle EU Bookshop.
 • Zastúpenia Európskej komisie: tieto zastúpenia vystupujú v mene Európskej komisie a monitorujú verejnú mienku v hostiteľskej krajine. Poskytujú informácie o EÚ prostredníctvom akcií a distribúcie brožúr, letákov a iných materiálov.
 • Informačné kancelárie Európskeho parlamentu: ich úlohou je zvýšiť informovanosť o Európskom parlamente a Európskej únii a povzbudiť ľudí, aby hlasovali vo voľbách do Európskeho parlamentu.