Často kladené otázky


A. PRAVIDLÁ

A.1. Čo je DiscoverEU?

DiscoverEU je akcia programu Erasmus+, ktorá umožňuje 18-ročným mladým ľuďom cestovať po Európe. Vďaka cestovaniu prevažne vlakom (existujú výnimky, ktoré umožňujú zapojiť sa do iniciatívy mladým ľuďom, ktorí žijú na ostrovoch alebo vo vzdialených regiónoch) objavujú mladí ľudia ohromujúcu európsku krajinu a nekonečnú rozmanitosť jej miest a obcí. Cestovanie im zároveň umožňuje stretnúť sa s rovnako zmýšľajúcimi cestovateľmi, stať sa nezávislejšími a sebavedomejšími, ako aj preskúmať svoju európsku identitu. Mladí ľudia môžu podať prihlášku v dvoch kolách, ktoré prebiehajú každoročne, a vybraným uchádzačom venuje Európska únia cestovný poukaz.
 

A.2. Kto sa môže zapojiť?

Iniciatíva DiscoverEU je otvorená výlučne pre mladých ľudí vo veku 18 rokov. Ide teda o mladých ľudí, ktorí sa narodili v období od 1. júla 2003 (vrátane) do 30. júna 2004 (vrátane). 

DiscoverEU je teraz súčasťou programu Erasmus+ (2021 – 2027). Prihlášku si teraz preto môžu podať osoby s oprávneným pobytom* v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách, ktoré sú pridružené k programu Erasmus+. Do dobrodružstva sa môžu pustiť aj osoby s oprávneným pobytom v zámorských krajinách a na územiach pridružených k EÚ, pokiaľ majú občianstvo jedného z 27 členských štátov EÚ. Pozri nasledujúci podrobný zoznam:

 • 27 členských štátov EÚ, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko vrátane najvzdialenejších regiónov EÚ, ku ktorým patrí Francúzska Guyana, Guadeloupe, Martinik, Réunion, Mayotte, Svätý Martin, Azory, Madeira a Kanárske ostrovy,
 • členovia Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorí sú rovnako členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Island, Lichtenštajnsko, Nórsko,
 • pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny: Severné Macedónsko, Srbská republika a Turecká republika,
 • zámorské krajiny a územia (ZKÚ) pridružené k Európskej únii: Aruba, Bonaire, Curaçao, Francúzska Polynézia, Francúzske južné a antarktické územia, Grónsko, Nová Kaledónia, Saba, Svätý Bartolomej, Svätý Eustach, Svätý Martin, Saint Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna.

Prihlášky sa musia podať prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež v období podávania prihlášok od 7. apríla 2022 od 12.00 hod. SELČ do 21. apríla 2022 do 12.00 hod. SELČ. 

* Ďalšie informácie nájdeš v pravidlách v oddiele „2. Kto sa môže prihlásiť“.
 

A.3. Môžem sa zúčastniť, keď som už cestoval(-a) s cestovným poukazom DiscoverEU počas niektorého z predošlých kôl súťaže?

Mladí ľudia, ktorí cestovali s cestovným poukazom DiscoverEU počas niektorého z predošlých kôl súťaže, si už druhú prihlášku podať nemôžu. Ak ju podajú, zistí sa to vo fáze podávania prihlášok. Ak dodávateľ, ktorého Európska komisia poverila zabezpečením rezervácie cestovných lístkov, alebo samotná Európska komisia v akejkoľvek fáze realizácie iniciatívy identifikujú prihlášky mladých ľudí, ktorí už získali cestovný poukaz DiscoverEU na základe niektorého z predošlých kôl podávania prihlášok, dotknutí uchádzači budú vylúčení. 
 

A.4. Prečo je táto iniciatíva určená len pre osemnásťročných?

Pri príprave tejto iniciatívy sa Európsky parlament rozhodol zamerať na mladých ľudí vo veku 18 rokov, pretože tento vek predstavuje významný krok k dospelosti a európskemu občianstvu.

V rámci kola podávania prihlášok v roku 2021 však existuje výnimka. Keďže obe kolá naplánované na rok 2020 museli byť v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 zrušené, mladí ľudia, ktorí boli v rámci týchto kôl oprávnení na účasť, si môžu výnimočne podať prihlášku v roku 2021 aj v prípade, keď majú teraz viac ako 18 rokov. 
 

A.5. Nemám e-mailovú adresu. Môžem sa prihlásiť do súťaže DiscoverEU?

Ak sa chceš prihlásiť, musíš mať platnú e-mailovú adresu. Existuje mnoho poskytovateľov bezplatného e-mailu! Nezabudni svoje prihlasovacie údaje, pretože komunikácia bude prebiehať prostredníctvom tejto e-mailovej adresy.
 

A.6. Môže so mnou cestovať príbuzný(-á) alebo priateľ(-ka) starší(-ia) ako 18 rokov?

Áno, môže, ak si sám/sama rezervuje a uhradí cestovné náklady. Odporúčame ti však, aby ste si lístky alebo ubytovanie nerezervovali pred doručením cestovného lístka DiscoverEU.
 

A.7. Budú sa uprednostňovať konkrétni prevádzkovatelia dopravy?

Nie. Dodávateľ, ktorý zodpovedá za rezerváciu lístkov, si môže vybrať akýkoľvek spôsob dopravy alebo akýchkoľvek dopravcov či linky (osobné autá a prenajaté autobusy sú všeobecne vylúčené).
 

A.8. V čase podania prihlášky budem čakať na svoj nový cestovný pas, preukaz totožnosti alebo doklad o oprávnenom pobyte. Ako by som mal(-a) postupovať?

Pri podávaní prihlášky môžeš použiť svoj terajší cestovný pas, preukaz totožnosti alebo doklad o oprávnenom pobyte, aj keby už nebol platný. Ak však budeš vybraný (-á), budeš musieť mať pri vypĺňaní žiadosti o cestovný preukaz platný doklad totožnosti (cestovný pas, národný preukaz totožnosti alebo doklad o oprávnenom pobyte), keďže dodávateľ zaviedol proces overovania totožnosti. Platný doklad totožnosti budeš potrebovať aj pri cestovaní. Ak sa ti medzi procesom overovania totožnosti a skutočným vycestovaním doklad totožnosti predĺži, nemusíš robiť nič. 
 

A.9. Bude sa overovať moja totožnosť alebo miesto pobytu, ak ma vyberú?

Áno. Pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára budeš musieť nahrať fotografiu alebo naskenovanú kópiu svojho platného dokladu totožnosti (cestovného pasu alebo národného preukazu totožnosti).

Môže sa požadovať aj platný doklad o pobyte. Upozorňujeme, že sa akceptujú len úradné doklady od vnútroštátneho orgánu v mieste tvojho oprávneného pobytu. Účty za elektrickú energiu alebo nájomná zmluva nie sú dostatočné ani prijateľné.
 

A.10. Čo sa odo mňa ako účastníka DiscoverEU očakáva?

Európska komisia by sa chcela dozvedieť o skúsenostiach mladých cestovateľov. Ocenila by preto, keby sa o svoje skúsenosti a zážitky podelili. Vybraní účastníci sa tak stávajú ambasádormi iniciatívy DiscoverEU. Nabádame ich, aby sa o svoje cestovateľské zážitky podelili na sociálnych médiách ako Instagram, Facebook či Twitter, alebo aby vo svojej škole či miestnej komunite zorganizovali prednášku. Účastníci sa môžu pripojiť k oficiálnej skupine #DiscoverEU na Facebooku.
 

A.11. Dostanú účastníci nejaké osvedčenie?

Vybraní účastníci môžu prostredníctvom cestovania upevniť svoju európsku identitu a ozrejmiť si, za čo sa EÚ zasadzuje. Budú sa môcť spojiť s inými ľuďmi v celej Európe, vymieňať si s nimi názory a zapájať sa do cezhraničných sietí. Niektorí z nich budú po prvýkrát cestovať sami. Účasť na iniciatíve DiscoverEU im umožní rozvíjať kľúčové kompetencie, ako sú jazykové zručnosti, sebadôvera, prispôsobivosť, odolnosť voči stresu, sebestačnosť, interpersonálne zručnosti, schopnosť riešiť problémy, organizačné schopnosti a schopnosť pôsobiť v tíme. S cieľom zdokumentovať tieto vzdelávacie výstupy bude po absolvovaní cesty všetkým účastníkom automaticky zaslaný dotazník. Ak ho vyplnia, dostanú certifikát o účasti. Tento certifikát o účasti, ktorý je vytvorený podľa vzoru osvedčenia Youthpass, bude obsahovať informácie o získaných kľúčových kompetenciách.
 

A.12. Môžu sa občania Spojeného kráľovstva zúčastniť na tomto kole iniciatívy DiscoverEU?

Nie. Keďže Spojené kráľovstvo 31. januára 2020 vystúpilo z Európskej únie, občania Spojeného kráľovstva sa už nemôžu zúčastňovať na iniciatíve DiscoverEU. 

Možnosť výnimočnej účasti občanov Spojeného kráľovstva stanovená v dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa skončila v roku 2021. 
 

B. VÝBEROVÉ KONANIE

B.1. Ako podať prihlášku?

Ak sa chceš do tejto iniciatívy zapojiť, musíš si po začatí obdobia podávania prihlášok podať prihlášku na adresu https://europa.eu/youth/discovereu. Obdobie podávania prihlášok sa začína 7. apríla 2022 o 12.00 hod. SELČ a trvá do 21. apríla 2022 do 12.00 hod. SELČ. 

Ak chceš cestovať v skupine a byť jej vedúcim(-ou), musíš podať prihlášku ako prvý(-á) a potom všetkým členom skupiny poskytnúť svoj kód prihlášky. Členovia skupiny sa vďaka tomuto kódu budú môcť pripojiť k tvojej skupine online. V rámci uvedenej lehoty na podávanie žiadostí môže byť vybraná len skupina, ktorej všetci členovia majú 18 rokov, uvedú všetky svoje údaje a spĺňajú podmienky účasti v súťaži DiscoverEU (pozri pravidlo A2). Upozorňujeme, že prihlášku môžu všetci členovia skupiny podať iba raz. Ak podáš dve alebo viac prihlášok, pri výbere sa vezme do úvahy len prvá prihláška registrovaná na Európskom portáli pre mládež. Ostatné tvoje prihlášky (individuálne alebo skupinové) nebudú do výberu zaradené. 
 

B.2. Ako sa uskutočňuje výber uchádzačov?

Výber uchádzačov sa uskutoční prostredníctvom online registračného nástroja dostupného na Európskom portáli pre mládež (pozri pravidlo B1). Uchádzači musia odpovedať na päť kvízových otázok s viacerými možnosťami odpovedí a jednu doplňujúcu otázku. Európska komisia uchádzačov zoradí podľa štátnej príslušnosti na základe odpovedí na kvíz a na doplňujúcu otázku. Z uchádzačov, ktorí správne odpovedia na kvízové otázky a ktorých odpoveď na doplňujúcu otázku je najpresnejšia, sa vyberie najmenej 35 000 mladých ľudí. Ak by bolo príliš veľa prihlášok (jednotlivcov alebo skupín) ohodnotených rovnako a boli by na hraničnej úrovni určenej na základe stanovenej kvóty, potom ako krajné opatrenie uplatní Európska komisia zásadu „kto prv príde, ten prv berie“, a tak pridelí posledné poukazy. Takáto situácia však doposiaľ ešte nikdy nenastala. Mladí ľudia s osobitnými potrebami (napr. osoby so zníženou pohyblivosťou, osoby so zrakovým postihnutím atď.) budú mať nárok na primeranú dodatočnú pomoc.
 

B.3. Ako zistím, či mi bol pridelený poukaz DiscoverEU alebo či som na rezervnom zozname?

Po ukončení výberu dostanú všetci uchádzači výsledky e-mailom. Kód prihlášky DiscoverEU si dobre uchovaj. Nikde ho nezverejňuj (napr. v sociálnych médiách). Predlož ho len autorizovanému dodávateľovi Európskej komisie. Stav svojej prihlášky môžeš sledovať na Európskom portáli pre mládež. Od polovice mája 2022 budú výsledky súťaže oznámené všetkým účastníkom. Ak si nebol(-a) vybraný(-á), budeš zaradený(-á) na rezervný zoznam a môže sa stať, že sa s tebou skontaktujeme v neskoršej etape, ak sa niektorí vybraní účastníci rozhodnú svoju prihlášku stiahnuť.
 

B.4. Majú jednotlivé krajiny kvóty?

Výber sa uskutoční podľa štátnej príslušnosti a/alebo prípadne krajiny pobytu v súlade s počtom cestovných poukazov pridelených každej krajine. Poukazy sa prideľujú podľa distribučného kľúča kľúčovej akcie 1 (individuálna mobilita „mládež“) programu Erasmus+.

Ak sa v niektorej krajine prihlási menej uchádzačov, než je počet cestovných poukazov, ktoré jej boli v rámci kvóty pridelené, zvyšné cestovné poukazy sa rozdelia medzi krajiny, v ktorých počet účastníkov plánovanú kvótu cestovných preukazov presiahne. Kvóty pre jednotlivé krajiny sa uverejnia spolu s výsledkami.
 

B.5. Môžem cestovať sám alebo so skupinou priateľov?

Účastníci môžu cestovať buď sami, alebo v skupine najviac piatich ľudí. Môžete to uviesť vo formulári svojej prihlášky. Ak sa rozhodnete cestovať v skupine, predtým než podáte prihlášku, musíte si zvoliť vedúceho skupiny. Vedúci skupiny vyplní formulár prihlášky vrátane kvízových otázok a doplňujúcej otázky. Pri podávaní prihlášky vedúci skupiny dostane kód, ktorý následne oznámi najviac štyrom ďalším členom skupiny, aby sa mohli zaregistrovať. Na základe tohto kódu od vedúceho skupiny sa môžu zvyšní členovia skupiny zaregistrovať online a vyplniť svoje osobné údaje. Všetci členovia skupiny musia kliknúť na tlačidlo „Odoslať“, ináč registrácia neprebehne.
 

B.6. Budú vybraní všetci členovia skupiny?

Áno, skupinová prihláška sa posudzuje ako jeden celok. Upozorňujeme však, že do výberu budú zahrnutí len tí členovia skupiny, ktorí sa zaregistrovali online pred skončením obdobia na podávanie prihlášok (a spĺňajú kritériá účasti). Skupinu môže tvoriť najviac päť ľudí.
 

B.7. Podal(-a) som žiadosť ako vedúci(-a) skupiny, ale len ja som bol(-a) vybraný(-á). Ako je to možné?

Ak si bol(-a) vybraný(-á) ako vedúci(-a) skupiny, ale členovia tvojej skupiny neboli vybraní, znamená to, že nevyplnili včas prihlášku na platforme Európskeho portálu pre mládež alebo nesplnili kritéria účasti, prípadne že po vyplnení prihlášky zabudli kliknúť na tlačidlo „Odoslať“, a neboli teda do súťaže zaregistrovaní. Na iniciatíve DiscoverEU sa môžu zúčastniť iba členovia skupiny, ktorí podali prihlášku v stanovenom termíne prostredníctvom kódu poskytnutého vedúcim skupiny. Mohlo by to znamenať aj to, že tvoj(-a) priateľ(-ka), resp. tvoji priatelia predložili viacero prihlášok; v takom prípade sa vzala do úvahy len prvá predložená prihláška. 
 

B.8. Čo ak som pôvodne chcel(-a) cestovať sám/sama, ale neskôr by chcel(-a) vytvoriť skupinu s priateľmi?

Všetci účastníci sú potenciálni vedúci skupiny. Ako účastník(-čka) môžeš prizvať až štyroch priateľov, ktorí spĺňajú kritériá účasti na iniciatíve DiscoverEU, aj keď si vo formulári prihlášky uviedol(-dla), že chceš cestovať sám/sama. Na to, aby sa k tvojej prihláške mohli pripojiť aj priatelia, im budeš musieť poskytnúť tvoj kód prihlášky, ktorý dostaneš e-mailom. Tvoji priatelia budú musieť podať prihlášku pred uplynutím lehoty a musia spĺňať kritériá účasti v súťaži (pozri pravidlo A.2).
 

B.9. Čo keď som bol vybraný(-á) a chcem svoju účasť zrušiť?

V takom prípade stačí, ak pošleš e-mail so svojím kódom dodávateľovi, ktorého Európska komisia poverila vybavením cestovných poukazov. Musíš to urobiť prostredníctvom rezervačného formulára ešte pred rezerváciou tvojej cesty. Tvoj poukaz dostane niekto z rezervného zoznamu. E-mailová adresa dodávateľa ti bude oznámená, ak budeš vybraný(-á).
 

B.10. Dostal(-a) som cestovný poukaz, ale nemôžem vycestovať. Môžu ísť moji priatelia bezo mňa? Môžem svoj cestovný poukaz previesť na niekoho iného?

Ak si získal(-a) cestovný poukaz, ale zmenil(-a) si plány, musíš svoju účasť odriecť (pozri pravidlo B.9), pretože pridelený cestovný poukaz nemôžeš previesť na nikoho zo svojich priateľov. Každý cestovný poukaz je určený pre konkrétnu osobu, nemožno ho zmeniť ani previesť na nikoho iného. 

Ak člen tvojej skupiny (alebo vedúci skupiny) zruší svoju cestu, jeho rozhodnutie nijako neovplyvní ostatných členov skupiny. Ostatní členovia skupiny budú môcť cestovať tak, ako to bolo naplánované. Osobu, ktorá cestu odriekla, nemožno nahradiť iným účastníkom a nepoužitý cestovný poukaz bude pridelený uchádzačovi z rezervného zoznamu.
 

B.11. Môžem zmeniť plány a cestovať sám/sama, keď som súčasťou skupiny?

Ak si bol(-a) vybraný(-á) ako člen skupiny, ale tvoje plány sa zmenili a chcel(-a) by si cestovať sám/sama, je to možné. Stačí, že rezervačný formulár vyplníš ako jednotlivec a uvedieš svoj osobný kód. Žiadny ďalší krok nie je potrebný a na ostatných členov skupiny to nebude mať žiaden vplyv.
 

B.12. Je cestovný poukaz prenosný?

Nie. Na cestovnom poukaze bude uvedené tvoje meno a za žiadnych okolností ho nemožno previesť na niekoho iného. Meno na cestovnom poukaze nemožno zmeniť.
 

B.13. Ako funguje cestovný poukaz v praxi?

Lepší prehľad o flexibilnom a fixnom variante cestovného poukazu nájdeš v bodoch C.5 a C.6.
 

B.14. Som na rezervnom zozname. Čo to znamená?

Nevybraných uchádzačov zapíšeme na rezervný zoznam, v ktorom budú zoskupení podľa krajiny oprávneného pobytu a zoradení podľa odpovedí na kvíz a na doplňujúcu otázku. Ak niektorý(-á) z vybraných uchádzačov(-čiek) stiahne svoju prihlášku, alebo bude hodnota pridelených poukazov nižšia, než sa plánovalo v rozpočte, môže Európska komisia prideliť cestovné poukazy žiadateľom zaradeným na rezervný zoznam až do úplného využitia dostupného rozpočtu. Zaradením na rezervný zoznam nevznikajú uchádzačom žiadne nároky voči Európskej komisii a zaradenie na takýto zoznam nie je pre nich zárukou, že budú vybraní v neskoršej etape.

Uchádzačov z rezervného zoznamu možno kontaktovať a vyzvať ich, aby sa zaregistrovali na rezervačnej platforme. Uchádzači zaradení na rezervný zoznam, ktorí budú kontaktovaní ku koncu obdobia realizácie projektu, si nemôžu uplatniť nárok na náhradu za cesty uskutočnené pred výzvou na registráciu, ani požadovať predĺženie obdobia určeného na realizáciu cesty.
 

B.15. Som na rezervnom zozname. Aká je pravdepodobnosť, že získam cestovný poukaz?

To závisí od troch faktorov:

 • ako si odpovedal(-a) na kvízové otázky,
 • koľko vybraných účastníkov nepotvrdí alebo odriekne svoju účasť (účastníkom z rezervného zoznamu sa ponúkajú nevyužité poukazy tých účastníkov, ktorí odstúpili zo súťaže),
 • aký počet cestovných poukazov bol vyčlenený pre krajinu tvojej štátnej príslušnosti, prípadne krajinu tvojho pobytu. 

Európska komisia môže okrem toho kedykoľvek prideliť cestovné poukazy uchádzačom na rezervnom zozname, kým nevyčerpá dostupné finančné prostriedky.
 

C. CESTOVANIE

C.1. Koľko dní môžem cestovať?

Počas jedného mesiaca môžeš cestovať minimálne jeden deň. Vo flexibilnom variante cestovného poukazu budeš mať stanovený určitý počet dní na cestovanie v rámci jednomesačnej lehoty na cestovanie. Cesta sa musí uskutočniť v období od 1. júla 2022 (prvý dátum začiatku) do 30. júna 2023 (posledný dátum návratu).
 

C.2. Koľko krajín môžem navštíviť?

To záleží od vybranej možnosti:

 • fixná možnosť: počet destinácií je obmedzený na dve krajiny (alebo dve mestá v rámci tej istej krajiny).
 • flexibilná možnosť: počet krajín nie je obmedzený. Počet cestovných dní je však obmedzený. V zahraničí môžeš napríklad stráviť až jeden mesiac, ale počas neho môžeš na samotné cestovanie (napríklad vlakom) využiť len určitý počet dní.

Ďalšie informácie o obidvoch možnostiach cestovania nájdeš v ďalších otázkach. Ak ťa vyberú, ďalšie informácie ti poskytne aj externý dodávateľ.
 

C.3. Môžem začať cestu aj v krajine, ktorá nie je mojou krajinou pobytu?

Áno, cestu môžeš začať aj v krajine, ktorá nie je tvojou krajinou pobytu. Náklady na cestu do tejto krajiny/lokality však nebudú hradené z rozpočtu DiscoverEU – o ich úhradu sa musíš postarať sám/sama.
 

C.4. Môžem cestovný poukaz použiť aj na cestu miestnou verejnou dopravou?

Do cestovného poukazu DiscoverEU nie je zahrnutá miestna verejná ani súkromná doprava. Informácie o dopravných prostriedkoch, cene lístkov atď. v destináciách, ktoré si si vybral(-a), si budeš musieť vyhľadať sám/sama vopred alebo počas cesty.

Ak však budeš vybraný(-á), dostaneš zľavovú kartu DiscoverEU, ktorej platnosť bude zosúladená s platnosťou tvojho cestovného poukazu. Na základe tejto karty si budeš môcť uplatniť zľavy v niektorých miestnych dopravných prostriedkoch. Ďalšie informácií o zľavovej karte nájdeš v niektorých ďalších otázkach.
 

C.5. Čo je to možnosť flexibilného cestovného lístka?

S flexibilným cestovným lístkom môžeš cestovať stanovený počet dní počas jedného mesiaca. V rámci tohto jedného mesiaca si môžeš voľne vybrať všetky dni, keď budeš cestovať. Počas každého cestovného dňa, ktorý trvá od polnoci do polnoci, môžeš cestovať toľkými vlakmi, koľkými potrebuješ (pri niektorých vlakových spojeniach môže byť potrebná rezervácia miesta a počet miest vo vlaku môže byť obmedzený). 

Tento flexibilný cestovný lístok ti umožní cestovať vlakom v každom členskom štáte Európskej únie a v tretích krajinách pridružených k programu Erasmus+. Dátumy, počas ktorých môžeš cestovať, zostávajú flexibilné. Upozorňujeme však, že flexibilný cestovný lístok bude mať uvedený „dátum začiatku cesty“. Tento „dátum začiatku cesty“ si môžeš vybrať sám pri aktivácii lístka v príslušnej aplikácii, v ktorej si spravuješ svoj cestovný lístok. Od tohto „dátumu začiatku cesty“ bude tvoj cestovný lístok platiť jeden mesiac. „Dátum začiatku cesty“ môžeš zmeniť kedykoľvek pred začiatkom príslušného dňa (00:00 SEČ). Cestovný lístok nie je možné vymeniť ani vyplatiť.

 • Ak chceš cestovný lístok používať, musíš si do svojho mobilného zariadenia stiahnuť príslušnú aplikáciu dodávateľa (cestovateľská aplikácia DiscoverEU). Po rezervácii cestovného lístka dostaneš od dodávateľa e-mail s jedinečným kódom identifikujúcim tvoj flexibilný cestovný lístok a pokyny, ako si ho pridať do mobilnej aplikácie. Cestovný lístok si do mobilnej aplikácie pridáš tak, že do nej zadáš svoje priezvisko a číslo cestovného lístka z potvrdzujúceho e-mailu, ktorý dostaneš. Ak už máš cestovný lístok v mobilnom zariadení, môžeš si ho prepojiť s cestovným plánom tak, že si v mobilnej aplikácii zadáš úsek cesty, resp. použiješ úsek, ktorý si si vytvoril už predtým. 
 • Po vytvorení cestovného plánu (alebo aspoň prvého úseku cesty) si môžeš cestovný lístok aktivovať zadaním „dátumu začiatku cesty“. Cestovný lístok bude platný jeden mesiac od „dátumu začiatku cesty“. 
 • •Dátumom začiatku cesty je prvý deň cesty. Celkový počet dní na cestovanie je stanovený. Dátum všetkých cestovných dní si môžeš vybrať tak, že do svojho cestovného plánu pridáš vlaky. Dátum cestovného dňa môžeš zmeniť len pred začiatkom príslušného dňa (00:00 SEČ).
 • Pri kontrole lístkov ukážeš „denný lístok“, ktorý sa zobrazí po zvolení správneho cestovného dňa v tvojom lístku. Denný lístok zahŕňa kód QR a zoznam všetkých vlakov, ktoré si pridal do príslušného cestovného dňa.
 • Doplnenie úsekov cesty do cestovného plánu je možné od momentu aktivácie cestovného lístka v mobilnom zariadení až do skutočného dňa cesty (a vrátane tohto dňa), ak dátum cestovného dňa patrí do obdobia celkovej platnosti cestovného lístka (t. j. jeden mesiac). Pri kontrole cestovných lístkov by si mal mať vždy pripravený aj cestovný pas/občiansky preukaz, keďže kontrolór si ho môže pri kontrole cestovného lístka vyžiadať (spolu s rezerváciou miesta, ak je potrebná).
 • Na vytvorenie denného cestovného lístka musíš byť online. Cestovným lístkom sa však môžeš preukázať, aj keď si offline. Aj na jeho úpravy (napr. doplnenie alebo odstránenie úsekov cesty) postačí byť offline.
 • Ak cestovný lístok zostane „neaktívny“ viac ako 72 hodín (t. j. ak budeš offline dlhšie ako 72 hodín), nebudeš už môcť generovať jednotlivé lístky. Po pripojení sa na internet bude tvoj cestovný lístok znova „aktívny“. Dostaneš o tom notifikáciu z mobilnej aplikácie 24 hodín vopred – a to aj v prípade, že si offline, ak si si aktivoval notifikácie –, aby si sa včas mohol pripojiť na internet a zabrániť deaktivácii cestovného lístka.
   

C.6. Ako vyplniť dátum odchodu/príchodu?

Na tvojom flexibilnom cestovnom lístku bude uvedená krajina pobytu. Bude to krajina, ktorú oznámiš v čase podávania prihlášky. Krajinu pobytu, ktorú uvedieš v prihláške, už nemožno na flexibilnom cestovnom lístku zmeniť. V krajine svojho pobytu môžeš flexibilný lístok využiť iba raz pri odchode a raz pri príchode.

Cestovný lístok môžeš použiť v krajine svojho pobytu dvakrát: pri odchode (na cestu zo svojej krajiny) a pri príchode (návrat do svojej krajiny). Nemusí ísť o prvú ani poslednú cestu v rámci tvojho cestovania s DiscoverEU – môžeš tak urobiť kedykoľvek počas cesty. Ak potrebuješ využiť viac než jednu cestu tam a späť (napríklad pri prejazde vlastnej krajiny počas cesty DiscoverEU), môžeš si jednotlivé lístky dokúpiť u železničného dopravcu vo svojej krajine. Táto cesta tam a späť sa musí uskutočniť počas dvoch cestovných dní, ktoré si zvolíš vo svojom flexibilnom cestovnom lístku, a teda v rámci jeho mesačnej platnosti. 

Keď si budeš medzi cestovné dni pridávať vlak, ktorý začína alebo končí v krajine tvojho pobytu, flexibilný lístok automaticky zaregistruje daný deň ako deň príchodu/odchodu. Keďže máš k dispozícii iba jednu cestu tam a jednu cestu späť, vo svojej krajine si nebudeš môcť pridať vlaky do viac ako dvoch stanovených cestovných dní.
 

C.7. Čo je to fixná možnosť cestovania?

S fixným cestovným lístkom si musíš vybrať pevné termíny cestovania, ktoré sa po vydaní lístka už nedajú zmeniť. Fixné cestovné lístky platia pre druhú triedu. Počet krajín, ktoré s touto možnosťou môžeš navštíviť, je obmedzený na dve. Ak chceš navštíviť viac krajín, táto možnosť nie je pre teba veľmi vhodná. Ak sa však rozhodneš navštíviť iba jednu krajinu, ktorá susedí s tvojou krajinou, fixná možnosť cestovania je dobrým riešením. S fixnými cestovnými lístkami nie sú spojené žiadne náklady na rezerváciu, musí sa však dodržať rozpočtové obmedzenie vo výške 251 EUR (rovnaká suma ako pri flexibilnej možnosti cestovania, čím sa zabezpečí rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na to, ktorú možnosť si účastník zvolí).

Po výbere „fixnej“ možnosti cestovania ti dodávateľ, ktorého Európska komisia poverila zabezpečením rezervácie cestovných lístkov, do piatich pracovných dní dá potvrdenie o realizovateľnosti tvojho cestovného plánu. Ak sa ukáže, že „fixná“ možnosť cestovania nie je vhodná na uskutočnenie tvojich cestovných plánov, dodávateľ ti odporučí, aby si si vybral flexibilnú možnosť.

Na získanie jasnejšej predstavy o realizovateľnosti tvojich cestovných plánov ti odporúčame navštíviť webové stránky Allaboard alebo Rome2Rio, ktoré ti pomôžu zistiť, či je tvoj cestovný plán realizovateľný po železnici, koľkokrát by si musel prestupovať, koľko času by si strávil vo vlaku a koľko by to približne stálo. Cestovateľská aplikácia DiscoverEU ti okrem toho umožní zistiť časy odchodov a príchodov a naplánovať svoju cestu.
 

C.8. Aký je rozdiel medzi fixnou a flexibilnou možnosťou cestovania?

Informácie nájdeš v našej infografike: Flexibilná a fixná možnosť cestovania (pdf)

 

Flexibilná možnosť cestovania

Fixná možnosť cestovania

Dátumy, počas ktorých budú vybraní uchádzači cestovať, zostávajú flexibilné, až kým uchádzač cestovný lístok neaktivuje.  Vybraní uchádzači oznámia dodávateľovi svoj želaný cestovný plán s pevne stanovenými dátumami a časmi, keď budú cestovať, ako aj vopred určenými cieľovými stanicami. Po zarezervovaní fixného cestovného lístka už dátumy a ciele cesty nemožno meniť. Cesta by mala trvať maximálne jeden mesiac.
Vybraní uchádzači budú môcť cestovať počas maximálne jedného mesiaca, pričom budú mať stanovený počet dní na cestovanie. Flexibilná možnosť cestovania umožňuje vybraným uchádzačom cestovať do neobmedzeného počtu oprávnených krajín. Vybraní uchádzači budú môcť navštíviť až dve krajiny, ktoré sú v čase rozhodnutia o udelení cestovných lístkov súčasťou Európskej únie alebo tretími krajinami pridruženými k programu Erasmus+ (pozri bod 2) (neráta sa sem krajina, v ktorej cestu začínajú, ani krajiny, ktorými len prechádzajú), a to počas maximálne jedného mesiaca.

Po aktivácii cestovného lístka môžu vybraní uchádzači cestovať v dňoch idúcich za sebou alebo si dni na cestovanie môžu rozložiť na obdobie jedného mesiaca. Môžu cestovať vlakmi, ktoré prevádzkujú európske železničné spoločnosti, ako aj niektorými trajektmi a inými dopravnými prostriedkami, ktoré vyberie dodávateľ určený Európskou komisiou a EACEA. Upozorňujeme, že v niektorých vlakoch môže byť povinná alebo odporúčaná rezervácia miesta. Flexibilný cestovný lístok nepokrýva náklady na rezerváciu miesta. Európska komisia ani EACEA neuhradia žiadne poplatky za rezerváciu miest ani iné náklady vzniknuté v priebehu cesty.

Vo fixnej možnosti cestovania sú zahrnuté všetky náklady na rezervácie, ale je nutné dodržať celkové rozpočtové obmedzenie vo výške 251 EUR. Vybraní uchádzači by sa mali uistiť, že ich cestovný plán je realizovateľný.

C.9. Budem musieť cestovať výlučne vlakom?

Účastníci budú spravidla cestovať vlakom. V záujme zabezpečenia čo najširšieho možného prístupu sa však v rámci programu DiscoverEU ponúknu alternatívne spôsoby dopravy (napr. autobusy alebo trajekty), a to s prihliadnutím na prírodné danosti, trvanie cesty a vzdialenosti. Použitie leteckej dopravy prichádza do úvahy len vo výnimočných prípadoch.

Výnimky sa vzťahujú na:

 • cestovanie lietadlom v prípade vybraných uchádzačov, ktorí majú bydlisko na ostrovoch ako Cyprus, Island, Írsko alebo Malta;
 • účastníkov s bydliskom v deviatich najvzdialenejších regiónoch (t. j. Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svätý Martin, Madeira, Azory a Kanárske ostrovy);
 • účastníkov s bydliskom v zámorských krajinách a územiach EÚ (Aruba, Bonaire, Curação, Francúzska Polynézia, Francúzske južné a antarktické územia, Grónsko, Nová Kaledónia, Saba, Svätý Bartolomej, Svätý Eustach, Svätý Martin, Saint Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna);
 • účastníkov s bydliskom v krajinách/regiónoch, ktoré nie sú prístupné uvedenými spôsobmi dopravy (železničnými sieťami, trajektmi a autobusmi);
 • účastníkov, ktorí musia cestovať viac ako 18 hodín, aby prekročili najbližšiu hranicu krajiny pobytu;
 • mladých ľudí so zníženou pohyblivosťou alebo zdravotne postihnutých. Toto sa bude posudzovať individuálne v každom jednotlivom prípade.

Letecky sa môže uskutočniť iba jedna spiatočná cesta z/do krajiny pôvodu. Po jej využití sú mladí ľudia na európskej pevnine povinní cestovať vlakom alebo inými alternatívnymi spôsobmi dopravy (s výnimkou osobných vozidiel a prenajatých autobusov).

Vybraní uchádzači, ktorí chcú cestovať na Cyprus, Island, do Írska alebo na Maltu, by o tom mali informovať dodávateľa. Účastníkov chceme podporiť, aby tieto ostrovy navštívili, tak, že počet lístkov do týchto cieľových krajín bude trikrát dôležitejší ako kvóta uchádzačov z týchto ostrovov, ktorí chcú s programom DiscoverEU navštíviť európsku pevninu. Ak dodávateľ dostane príliš veľa žiadostí, letenky do týchto cieľových krajín sa budú rezervovať na základe pravidla „kto prv príde, ten prv berie“.
 

C.10. Môžem v rámci jednej krajiny cestovať na viaceré miesta?

Môžeš cestovať do toľkých miest a obcí, do koľkých chceš (vrátane dvoch dní cestovania v tvojej domovskej krajine v prípade flexibilnej možnosti cestovania), pokiaľ vycestuješ aspoň do jednej zahraničnej krajiny a nepresiahneš stanovený počet dní na cestovanie.
 

C.11. Čo ak budem musieť cestu zrušiť alebo zmeniť?

Prípadné poplatky za zrušenie alebo zmeny cesty budeš musieť uhradiť sám/sama. Nepočíta sa s nijakým mimoriadnym rozpočtom na pokrytie takýchto výdavkov, a to bez ohľadu na dôvody zmeny alebo zrušenia. Na pokrytie takýchto výdavkov sú dostupné rôzne súkromné cestovné poistenia.

Ak chceš zrušiť svoju účasť, informuj o tom dodávateľa e-mailom. V tomto prípade dostane cestovný poukaz uchádzač uvedený na rezervnom zozname. E-mailová adresa dodávateľa ti bude oznámená, ak budeš vybraný(-á).

Ak si si zvolil(-a) flexibilnú možnosť cestovania a chceš prvý deň cesty zmeniť, môžeš tak urobiť kedykoľvek pred začiatkom toho dňa (00:00 SEČ) v aplikácii DiscoverEU Travel App (pozri C.5). Ak chceš cestu zrušiť, musíš kontaktovať dodávateľa. 

V prípade fixnej možnosti cestovania budeš musieť informovať dodávateľa. 
 

C.12. Ako sa môžem pripraviť na cestu?

Na Európskom portáli pre mládež nájdeš praktické informácie a užitočné typy o cestovaní v Európe

Počas celej cesty musíš mať so sebou platný cestovný doklad/cestovný lístok. Za všetky požiadavky súvisiace s týmto dokladom (platnosť atď.) si zodpovedný ty sám.

Pri cestovaní si zo zákona povinný mať so sebou platný pas alebo občiansky preukaz. 

Účastníci by mali takisto zaistiť, aby po celý čas trvania svojej cesty mali platné zdravotné poistenie. Za všetky požiadavky súvisiace s týmto dokladom (platnosť atď.) si zodpovedný ty sám. 

Okrem pasu môžeš potrebovať jedno alebo viacero víz podľa toho, aká je tvoja štátna príslušnosť a cestovný plán (v prípade územia mimo schengenského priestoru). Vydávanie víz je v pôsobnosti jednotlivých štátov. Účastníkom programu odporúčame, aby si našli informácie včas z úradných zdrojov a podali žiadosti o víza s dostatočným predstihom. Vydávanie víz môže trvať niekoľko týždňov. Pomoc v súvislosti s vydávaním víz ti poskytne centrum pomoci DiscoverEU a jeho asistenčné služby. Za prípravu všetkých potrebných dokumentov pred cestou si v každom prípade zodpovedný ty sám. 

Európska komisia, Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) a dodávateľ nemôžu nijakým spôsobom ovplyvniť rozhodnutia vnútroštátnych orgánov zodpovedných za vydávanie víz.

Náklady na víza sa uhradia z programu DiscoverEU. 

Dodávateľ poskytne zdravotné poistenie v prípade, že je povinnou požiadavkou na udelenie víz. Súvisiace náklady sa uhradia z programu DiscoverEU.
 

C.13. Aké sú moje práva cestujúceho?

Informácie o právach cestujúcich nájdeš na Európskom portáli pre mládež v časti venovanej cestovaniu. Mladí ľudia so zdravotným postihnutím sa môžu so svojimi právami oboznámiť prostredníctvom tohto odkazu. Situácia osôb so zdravotným postihnutím sa bude preskúmavať individuálne v každom jednotlivom prípade, čím sa uľahčí plánovanie ich cesty.
 

C.14. Technické problémy s rezervačným formulárom

V prípade technických problémov, ako je nedoručenie potvrdzujúceho kódu/e-mailu alebo nesprávne predložené údaje, kontaktuj dodávateľa zodpovedného za rezerváciu. E-mailová adresa dodávateľa ti bude oznámená, ak budeš vybraný(-á). Ak nepoznáš e-mailovú adresu, môžeš sa s dodávateľom skontaktovať prostredníctvom súkromnej správy cez stránku European Youth na Facebooku.
 

C. 15. Sme skupina a niekto z nás musí ísť domov skôr. Môžu ostatní zo skupiny pokračovať v ceste?

Áno, je to možné, ak si vyberú flexibilnú možnosť cestovania.
 

C. 16. Môžem cestovať v skupine, aj keď mi bol cestovný poukaz pridelený ako jednotlivcovi?

Pokiaľ si vyberieš flexibilnú možnosť cestovania, môžeš cestovať v skupine, meniť skupiny a dokonca aj smer v akomkoľvek bode svojej cesty.

Počas rezervácie nezabudni uviesť ten istý dátum začiatku cesty ako ostatní účastníci, s ktorými chceš cestovať.

Rezervačný formulár sa automaticky aktualizuje každý deň o polnoci a umožňuje zaistiť si rezerváciu najskôr 14 dní pred dátumom odchodu.
 

C.17. Môžem si cestovné lístky rezervovať sám/sama?

Nie, cestovné lístky si nesmieš rezervovať sám/sama. Takto samostatne zakúpené lístky nebudú preplatené. Cestovné lístky bude rezervovať, kupovať a doručovať výlučne dodávateľ určený Európskou komisiou.

Takisto ti odporúčame, aby si si nerezervoval(-a) a neplatil(-a) žiadne ubytovanie, kým si nebudeš istý(-á) dátumami svojej cesty a nebude ti pridelený cestovný poukaz.
 

C.18. Aká je hodnota cestovného poukazu?

Základným pravidlom je, že každý účastník bude mať nárok na cestovný poukaz v hodnote 251 EUR. Poukaz je platný len pre druhú triedu. Táto suma sa však môže zvýšiť v týchto výnimočných prípadoch:

 • v prípade účastníkov cestujúcich z najvzdialenejších regiónov (t. j. z ostrovov Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svätý Martin, Madeira, Azory a z Kanárskych ostrovov) do kontinentálnej Európy. Po ich príchode na európsky kontinent sa však na nich vzťahuje základné pravidlo;
 • v prípade účastníkov, ktorí síce nežijú v uvedených najvzdialenejších regiónoch, ale sú oprávnení cestovať do kontinentálnej Európy letecky. Po ich príchode na európsky kontinent sa však na nich vzťahuje základné pravidlo;
 • v niektorých špecifických situáciách posudzovaných individuálne (napr. vybraní uchádzači s pobytom na ostrovoch, ktoré sú súčasťou EÚ) by sa mohla navyše uhradiť cesta vlakom/trajektom/autobusom;
 • v prípade účastníkov so zníženou pohyblivosťou a/alebo s osobitnými potrebami. Náklady sa budú posudzovať individuálne v každom jednotlivom prípade podľa konkrétnych potrieb týchto účastníkov. Náklady na osobitnú pomoc (sprevádzajúca osoba, pes v prípade zrakovo postihnutých atď.) je možné pokryť na základe príslušných dokladov, ktoré odôvodňujú ich osobitné potreby podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov krajiny, v ktorej majú pobyt.
   

C.19. Čo sú to rezervačné náklady a sú zahrnuté v cestovnom poukaze?

V prípade niektorých vysokorýchlostných vlakov, niektorých vlakov InterCity a všetkých nočných vlakov sa vyžadujú miestenky. 

Flexibilný cestovný poukaz nepokrýva náklady na rezerváciu miesta a Komisia tieto náklady nebude hradiť.

S cestovným poukazom však môžeš bez miestenky bez problémov cestovať mnohými vlakmi po celej Európe. Na niektorých trasách s povinnými miestenkami môžeš cestovať regionálnymi vlakmi. To znamená, že medzi dvoma mestami, ktoré spájajú vysokorýchlostné vlaky, môžeš cestovať pomalším regionálnym vlakom a ušetríš tak náklady na rezerváciu. Pomocou cestovateľskej aplikácie DiscoverEU si môžeš ľahko vybrať len tie vlaky, na ktoré nepotrebuješ rezerváciu. Pozri si aj infografiku, ktorá ti prezradí, ako ušetriť náklady na rezerváciu.

Vo fixnej možnosti cestovania sú rezervačné náklady zahrnuté (pozri pravidlo C5).
 

C.20. Sú v cestovnom poukaze zahrnuté niektoré z týchto nákladov: ubytovanie, strava alebo iné náklady súvisiace s cestou?

Nie. Tieto náklady sa nehradia z programu. Účastníci si sami uhrádzajú ubytovanie, stravu, ako aj cestovné náklady vzniknuté v dôsledku ich osobných preferencií (napr. začiatok cesty v inej krajine) alebo iné náklady spojené s cestou. Dodávateľ ti však poskytne zľavovú kartu DiscoverEU, ktorá ponúka zľavy na ubytovanie, úschovu batožiny a mnohé ďalšie služby v celej Európe (viac informácií nájdeš na tomto odkaze).

Účastníci by si mali zabezpečiť primerané zdravotné a cestovné poistenie na celé obdobie trvania cesty. Základné zdravotné poistenie spravidla poskytuje účastníkovi počas pobytu v inej krajine EÚ národný systém zdravotného poistenia prostredníctvom európskeho preukazu zdravotného poistenia. Tento preukaz alebo súkromné zdravotné poistenie však nemusí vždy zahŕňať všetky možné prípady, najmä ak je potrebná repatriácia alebo osobitný lekársky zákrok. V takom prípade sa odporúča doplnkové súkromné poistenie.
 

C.21. Pomôže Európska komisia účastníkom pri rezervácii ubytovania?

Nie. Za rezerváciu ubytovania je zodpovedný výlučne účastník. Odporúčame, aby si si ubytovanie nerezervoval(-a), kým nedostaneš cestovný poukaz
 

C.22. Kde nájdem informácie o súčasných cestovných obmedzeniach v EÚ?

Informácie o rôznych opatreniach zavedených v členských štátoch, ako sú požiadavky týkajúce sa karantény a testovania pre cestujúcich, nájdu účastníci na webovom sídle re-open EU. Nachádzajú sa tam aj informácie o digitálnom COVID preukaze EÚ, ktorý pomáha pri uplatňovaní práva na voľný pohyb, a o mobilných aplikáciách na sledovanie kontaktov s ľuďmi nakazenými koronavírusom a na výstrahu. Informácie sa často aktualizujú a sú dostupné v 24 jazykoch. To by malo účastníkom pomôcť naplánovať si cestu v Európe a zároveň zostať v bezpečí a zdraví.