Často kladené otázky


A. PRAVIDLÁ

A.1 Čo je to DiscoverEU?

DiscoverEU je iniciatíva Európskej únie, ktorá umožňuje 18-ročným mladým ľuďom cestovať po Európe. Vďaka cestovaniu prevažne vlakom (existujú výnimky, ktoré umožňujú zapojiť sa do iniciatívy mladým ľuďom, ktorí žijú na ostrovoch alebo vo vzdialených regiónoch) objavujú mladí ľudia ohromujúcu európsku krajinu a nekonečnú rozmanitosť jej miest a obcí. Táto cesta im zároveň umožňuje stretnúť sa s rovnako zmýšľajúcimi cestovateľmi, stať sa nezávislejšími a sebavedomejšími, ako aj preskúmať svoju európsku identitu. Mladí ľudia môžu podať prihlášku v dvoch kolách, ktoré prebiehajú každoročne, a vybraným uchádzačom venuje Európska únia cestovný poukaz.

A.2 Kto sa môže zúčastniť?

Iniciatíva DiscoverEU je otvorená výlučne pre mladých ľudí vo veku 18 rokov. Zúčastniť sa na nej môžu mladí ľudia, ktorí sa narodili v období od 1. januára 2003 (vrátane) do 31. decembra 2003 (vrátane). 

Výnimočne sa do tohto kola môžu prihlásiť aj tí mladí ľudia, ktorí boli oprávnení v dvoch kolách organizovaných v roku 2020, ktoré boli zrušené v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. To znamená, že prihlášku môžu podať aj mladí ľudia narodení v období medzi 1. júlom 2001 (vrátane) a 31. decembrom 2002 (vrátane).

Prihlášky sa musia podať prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež v období podávania prihlášok od utorka 12. októbra 2021 od 12.00 hod. SELČ do utorka 26. októbra 2021 do 12.00 hod. SELČ. 

A.3 Môžem sa zúčastniť, keď som už cestoval(-a) s cestovným poukazom DiscoverEU počas niektorého z predošlých kôl súťaže?

Mladí ľudia, ktorí cestovali s cestovným poukazom DiscoverEU počas niektorého z predošlých kôl súťaže, si už druhú prihlášku podať nemôžu. Ak ju podajú, zistí sa to vo fáze podávania prihlášok. Ak dodávateľ, ktorého Európska komisia poverila zabezpečením rezervácie cestovných lístkov, alebo samotná Európska komisia v akejkoľvek fáze realizácie iniciatívy identifikujú prihlášky mladých ľudí, ktorí už získali cestovný poukaz DiscoverEU na základe niektorého z predošlých kôl podávania prihlášok, dotknutí uchádzači budú vylúčení. 

A.4 Prečo je táto iniciatíva určená len pre osemnásťročných?

Pri príprave tejto iniciatívy sa Európsky parlament rozhodol zamerať na mladých ľudí vo veku 18 rokov, pretože tento vek predstavuje významný krok k dospelosti a európskemu občianstvu.

V rámci kola podávania prihlášok v roku 2021 však existuje výnimka. Keďže obe kolá naplánované na rok 2020 museli byť v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 zrušené, mladí ľudia, ktorí boli v rámci týchto kôl oprávnení na účasť, si môžu výnimočne podať prihlášku v roku 2021 aj v prípade, keď majú teraz viac ako 18 rokov. Týka sa to mladých ľudí narodených v období od 1. júla 2001 (vrátane) do 31. decembra 2002 (vrátane),

A.5 Nemám e-mailovú adresu. Môžem sa prihlásiť do súťaže DiscoverEU?

Ak sa chceš prihlásiť, musíš mať platnú e-mailovú adresu. Existuje mnoho poskytovateľov bezplatného e-mailu! Nezabudni svoje prihlasovacie údaje, pretože komunikácia bude prebiehať prostredníctvom tejto e-mailovej adresy.

A.6 Môže so mnou cestovať príbuzný alebo priateľ starší ako 18 rokov?

Áno, môže, ak si sám rezervuje a uhradí cestovné náklady. Odporúčame ti však, aby ste si lístky alebo ubytovanie nerezervovali pred doručením cestovného lístka DiscoverEU.

A.7 Budú sa uprednostňovať konkrétni prevádzkovatelia dopravy?

Nie. Dodávateľ, ktorý zodpovedá za rezerváciu lístkov, si môže vybrať akýkoľvek spôsob verejnej hromadnej dopravy alebo akýchkoľvek dopravcov či linky (osobné autá a prenajaté autobusy sú všeobecne vylúčené).

A.8 V čase podania prihlášky budem čakať na nový pas alebo občiansky preukaz. Ako by som mal postupovať?

Pri podávaní prihlášky môžeš použiť svoj terajší pas alebo občiansky preukaz, aj keby už nebol platný. Ak však budeš vybraný, budeš musieť mať platný doklad totožnosti (pas alebo občiansky preukaz) počas vypĺňaní rezervačného formulára, aby si mohol požiadať o cestovný poukaz, keďže dodávateľ zaviedol proces overovania totožnosti. Platný doklad totožnosti budeš potrebovať aj pri cestovaní po Európe. Ak v období medzi overovaním totožnosti a začatím cesty dostaneš nový doklad totožnosti, nemusíš nič urobiť. 

A.9 Bude sa overovať moja totožnosť, ak ma vyberú?

Pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára budeš musieť nahrať fotografiu alebo naskenovanú kópiu svojho platného dokladu totožnosti (pasu, alebo občianskeho preukazu).

A.10 Čo sa odo mňa ako účastníka DiscoverEU očakáva?

Európska komisia by sa chcela dozvedieť o skúsenostiach mladých cestovateľov. Ocenila by preto, keby sa o svoje skúsenosti a zážitky podelili. Vybraní účastníci sa tak stávajú ambasádormi iniciatívy DiscoverEU. Nabádame ich, aby sa o svoje cestovateľské zážitky podelili na sociálnych médiách ako Instagram, Facebook či Twitter, alebo aby vo svojej škole či miestnej komunite zorganizovali prednášku. Účastníci sa môžu pripojiť k oficiálnej skupine #DiscoverEU na Facebooku.

B. VÝBEROVÉ KONANIE

B.1 Ako podať prihlášku?

Ak sa chceš do tejto iniciatívy zapojiť, mal(-a) by si po začatí obdobia podávania prihlášok podať prihlášku na adresu https://europa.eu/youth/discovereu. Obdobie podávania prihlášok bude otvorené od utorka 12. októbra 2021 od 12.00 hod. SEČ do utorka 26. októbra 2021 do 12.00 hod. SEČ. 

Ak chceš cestovať v skupine a si jej vedúcim(-ou), musíš podať prihlášku ako prvý(-á) a potom všetkým členom skupiny poskytnúť svoj kód prihlášky. Členovia skupiny sa vďaka tomuto kódu budú môcť pripojiť k tvojej skupine online. V rámci vyššie uvedenej lehoty na podávanie žiadostí môže byť vybraná len skupina, ktorej všetci členovia majú 18 rokov, uvedú všetky svoje údaje a spĺňajú podmienky účasti v súťaži DiscoverEU (pozri pravidlo A2). Upozorňujeme, že prihlášku môžu všetci členovia skupiny podať iba raz. Ak podáš dve alebo viac prihlášok, pri výbere sa vezme do úvahy len prvá prihláška registrovaná na Európskom portáli pre mládež. Ostatné tvoje prihlášky (individuálne alebo skupinové) nebudú do výberu zaradené. 

B.2 Ako sa uskutočňuje výber uchádzačov?

Ako je uvedené vyššie (pozri pravidlo B1), výber uchádzačov sa uskutoční prostredníctvom online registračného nástroja dostupného na Európskom portáli pre mládež. Uchádzači musia odpovedať na päť kvízových otázok s viacerými možnosťami odpovedí a jednu doplňujúcu otázku. Európska komisia uchádzačov zoradí podľa štátnej príslušnosti na základe odpovedí na kvíz a na doplňujúcu otázku. Ak by bolo príliš veľa prihlášok (jednotlivcov alebo skupín) ohodnotených rovnako a boli by na hraničnej úrovni určenej na základe stanovenej kvóty, potom ako krajné opatrenie uplatní Európska komisia zásadu „kto prv príde, ten prv berie“, a tak pridelí posledné poukazy. Z uchádzačov, ktorí správne odpovedia na kvízové otázky a ktorých odpoveď na doplňujúcu otázku je najpresnejšia, sa vyberie najmenej 60 000 mladých ľudí. Mladí ľudia s osobitnými potrebami (napr. osoby so zníženou pohyblivosťou, osoby so zrakovým postihnutím atď.) budú oprávnení na primeranú dodatočnú pomoc.

B.3 Ako zistím, či mi bol pridelený poukaz DiscoverEU alebo či som na rezervnom zozname?

Keď sa uskutoční výber, dostanú všetci členovia skupiny výsledky e-mailom. Kód prihlášky DiscoverEU si dobre uchovaj. Nikde ho nezverejňuj (napr. v sociálnych médiách). Môžeš ho poskytnúť iba autorizovanému dodávateľovi Európskej komisie. Stav svojej prihlášky môžeš sledovať na Európskom portáli pre mládež. Po 6. januári 2022 dostanú všetci uchádzači oznámenie. Ak si nebol(-a) vybraný(-á), budeš zaradený(-á) na rezervný zoznam a môže sa stať, že sa s tebou skontaktujeme v neskoršej etape, ak sa niektorí vybraní účastníci rozhodnú svoju prihlášku stiahnuť.

B.4 Je nejaká kvóta podľa štátnej príslušnosti?

Výber sa uskutoční podľa štátnej príslušnosti v súlade s počtom cestovných poukazov pridelených každej krajine. Počet lístkov sa prideľuje na základe podielu počtu obyvateľov každej krajiny na celkovom počte obyvateľov Európskej únie. Ak sa v niektorej krajine prihlási menej uchádzačov, než je počet cestovných poukazov, ktoré jej boli v rámci kvóty pridelené, zvyšné cestovné poukazy sa rozdelia rovnakým dielom medzi krajiny, v ktorých počet účastníkov plánovanú kvótu cestovných preukazov presiahne. Kvóty pre jednotlivé krajiny sa uverejnia spolu s výsledkami.

B.5 Môžem cestovať sám alebo so skupinou priateľov?

Účastníci môžu cestovať buď sami, alebo v skupine najviac 5 ľudí. Môžete to uviesť vo formulári svojej prihlášky. Ak sa rozhodnete cestovať v skupine, predtým než podáte prihlášku, musíte si zvoliť vedúceho skupiny. Vedúci skupiny vyplní formulár prihlášky vrátane kvízových otázok a doplňujúcej otázky. Pri podávaní prihlášky vedúci skupiny dostane kód, ktorý následne oznámi najviac 4 ďalším členom skupiny, aby sa mohli zaregistrovať. Na základe tohto kódu od vedúceho skupiny sa môžu zvyšní členovia skupiny zaregistrovať online a vyplniť svoje osobné údaje. Všetci členovia skupiny musia kliknúť na tlačidlo „Odoslať“, ináč registrácia neprebehne.

B.6 Budú vybraní všetci uchádzači zo skupiny?

Áno, skupinová prihláška sa posúdi ako jedna žiadosť. Upozorňujeme však, že do výberu budú zahrnutí len tí členovia skupiny, ktorí sa zaregistrovali online pred skončením obdobia na podávanie prihlášok (a spĺňajú kritériá účasti). Skupinu môže tvoriť najviac 5 ľudí.

B.7 Podal som žiadosť ako vedúci skupiny, ale len ja som bol vybraný. Ako je to možné?

Ak ťa vybrali ako vedúceho skupiny, ale členovia tvojej skupiny neboli vybraní, znamená to, že nevyplnili včas prihlášku na platforme Európskeho portálu pre mládež alebo nesplnili kritéria účasti, prípadne že po vyplnení prihlášky zabudli kliknúť na tlačidlo „Odoslať“, a neboli teda do súťaže zaregistrovaní. Mohlo by to znamenať aj to, že tvoj priateľ, resp. tvoji priatelia predložili viacero prihlášok; v takom prípade sa vzala do úvahy len prvá predložená prihláška. Na iniciatíve DiscoverEU sa môžu zúčastniť iba členovia skupiny, ktorí podali prihlášku v stanovenom termíne prostredníctvom kódu poskytnutého vedúcim skupiny.

B.8 Čo ak chcem cestovať sám/sama, ale neskôr by chcel(-a) vytvoriť skupinu s priateľmi?

Všetci účastníci sú potenciálni vedúci skupiny. Ako účastník môžeš doplniť až štyroch priateľov, ktorí spĺňajú kritériá účasti na iniciatíve DiscoverEU, aj keď si vo formulári prihlášky uviedol(-dla), že chceš cestovať sám/. Na to, aby sa k tvojej prihláške mohli pripojiť aj priatelia, im budeš musieť poskytnúť tvoj kód prihlášky, ktorý dostaneš e-mailom. Tvoji priatelia budú musieť podať prihlášku pred uplynutím lehoty a musia spĺňať kritériá účasti v súťaži (pozri pravidlo A.2).

B.9 Čo keď som bol vybraný a chcem svoju účasť zrušiť?

V takom prípade stačí, ak pošleš e-mail so svojím kódom dodávateľovi, ktorého Európska komisia poverila vybavením cestovných poukazov. Musíš to urobiť prostredníctvom rezervačného formulára ešte pred rezerváciou cestovných lístkov. Tvoj poukaz dostane niekto z rezervného zoznamu. E-mailová adresa dodávateľa ti bude oznámená, ak budeš vybraný.

B.10 Dostal som cestovný poukaz, ale nemôžem vycestovať. Môžu ísť moji priatelia bezo mňa? Môžem svoj cestovný poukaz previesť na niekoho iného?

Ak si získal cestovný poukaz, ale zmenil si plány, musíš svoju účasť odriecť (pozri pravidlo B.9), pretože pridelený cestovný poukaz nemôžeš previesť na nikoho zo svojich priateľov. Každý cestovný poukaz je určený pre konkrétnu osobu, nemožno ho zmeniť ani previesť na nikoho iného. 

Ak člen tvojej skupiny (alebo vedúci skupiny) zruší svoju cestu, jeho rozhodnutie nijako neovplyvní zvyšok skupiny a ostatní členovia skupiny budú môcť cestovať tak, ako to bolo naplánované. Osobu, ktorá cestu odriekla, nemožno nahradiť iným účastníkom a nepoužitý cestovný poukaz bude pridelený uchádzačovi z rezervného zoznamu.

B.11 Môžem zmeniť plány a cestovať sám, keď som súčasťou skupiny?

Ak si bol(-a) vybraný(-á) ako člen skupiny, ale tvoje plány sa zmenili a chcel(-a) by si cestovať sám/sama, je to možné. Stačí, že rezervačný formulár vyplníš ako jednotlivec a uvedieš svoj osobný kód. Žiadny ďalší krok nie je potrebný a na ostatných členov skupiny to nebude mať žiaden vplyv.

B.12 Je cestovný poukaz prenosný?

Nie. Na cestovnom poukaze bude uvedené tvoje meno a za žiadnych okolností ho nemožno previesť na niekoho iného. Meno uvedené na cestovnom poukaze nemožno zmeniť.

B.14 Som na rezervnom zozname. Čo to znamená?

Nevybraných uchádzačov zapíšeme na rezervný zoznam, v ktorom budú zoskupení podľa štátnej príslušnosti a zoradení podľa odpovedí na kvíz a na doplňujúcu otázku. Ak niektorý z vybraných uchádzačov stiahne svoju prihlášku, alebo bude hodnota pridelených poukazov nižšia, než sa plánovalo v rozpočte, môže Európska komisia prideliť cestovné poukazy žiadateľom zaradeným na rezervný zoznam až do úplného využitia dostupného rozpočtu. Zaradením na rezervný zoznam nevznikajú uchádzačovi žiadne nároky voči Európskej komisii a zaradenie na takýto zoznam nie je pre neho zárukou, že bude vybraný v neskoršej etape.

Uchádzačov z rezervného zoznamu možno kontaktovať a vyzvať ich, aby sa zaregistrovali na rezervačnej platforme. Uchádzači zaradení na rezervný zoznam, ktorí budú kontaktovaní ku koncu obdobia realizácie projektu, si nemôžu uplatniť nárok na náhradu za cesty uskutočnené pred výzvou na registráciu, ani požadovať predĺženie obdobia určeného na realizáciu cesty.

B.15 Som na rezervnom zozname. Aká je pravdepodobnosť, že získam cestovný poukaz?

To závisí od dvoch faktorov:

 • ako si odpovedal(-a) na kvízové otázky;
 • koľko vybraných účastníkov nepotvrdí alebo odriekne svoju účasť (účastníkom z rezervného zoznamu sa ponúkajú nevyužité poukazy tých účastníkov, ktorí odstúpili zo súťaže);
 • koľko cestovných poukazov bolo pridelených tvojej krajine. Európska komisia môže takisto prideľovať cestovné poukazy uchádzačom na rezervnom zozname, kým nevyčerpá dostupné finančné prostriedky.

C. CESTOVANIE

C.1 Koľko dní môžem cestovať?

Cestovať môžeš minimálne jeden deň a maximálne 30 dní (vrátane). Vo flexibilnom variante cestovného poukazu budeš mať stanovený počet dní na cestovanie v rámci uvedenej lehoty na cestovanie. Cesta sa musí uskutočniť v období od 1. marca 2022 (prvý možný dátum začiatku cesty) do 28. februára 2023 (posledný možný dátum návratu).

C.2 Koľko krajín môžem navštíviť?

To záleží od vybranej možnosti:

 • Fixá možnosť: počet destinácií je obmedzený na 2 krajiny alebo dve mestá v rámci tej istej krajiny.
 • Flexibilná možnosť: počet krajín nie je obmedzený. Počet cestovných dní je však obmedzený: v zahraničí môžeš napríklad stráviť až jeden mesiac, ale počas neho môžeš na samotné cestovanie (napríklad vlakom) využiť len určitý počet dní.

Viac informácií o obidvoch možnostiach sa nachádza v otázkach uvedených nižšie. Ak ťa vyberú, ďalšie informácie ti poskytne aj externý dodávateľ.
 

C.3 Môžem začať cestu aj z krajiny, ktorá nie je mojou krajinou pobytu?

Áno, je možné začať cestu v krajine, ktorá nie je tvojou krajinou pobytu. Náklady na cestu do tejto krajiny/lokality však nebudú hradené z rozpočtu DiscoverEU – o ich úhradu sa musíš postarať.

C.4 Môžem cestovný poukaz použiť aj na cestu miestnou verejnou dopravou?

Do cestovného poukazu DiscoverEU nie je zahrnutá miestna verejná (ani súkromná) doprava. Informácie o dopravných prostriedkoch, cene lístkov atď. v destináciách, ktoré si si vybral, si budeš musieť vyhľadať sám vopred alebo počas cesty.

Pri výbere flexibilného variantu cestovného poukazu DiscoverEU môžeš v celom rade miest využiť zľavy na mestské karty (City Cards) a na lístky na miestnu dopravu. Ďalšie informácie o zľavách

 

C.5 Čo je to flexibilná možnosť cestovania?

S flexibilným cestovným lístkom môžeš cestovať počas jedného mesiaca a vlakom môžeš fyzicky cestovať počas stanoveného počtu cestovných dní (to znamená, že v tomto jednomesačnom období môžeš stráviť vo vlakoch niekoľko dní). Počas cestovného dňa môžeš cestovať toľkými vlakmi, koľkými potrebuješ (pri niektorých vlakových spojeniach môže byť potrebná rezervácia a počet miest môže byť obmedzený).

Tento flexibilný cestovný lístok ti umožní cestovať vlakom v každom členskom štáte Európskej únie. Môžeš cestovať vlastným tempom a vo vlakoch, ktoré prevádzkujú európske železničné spoločnosti. Dátumy, počas ktorých môžeš cestovať, zostávajú flexibilné. Upozorňujeme však, že flexibilný cestovný lístok bude mať uvedený „dátum začiatku cesty“. Od tohto „dátumu začiatku cesty“ bude tvoj cestovný lístok platiť jeden mesiac. „Dátum začiatku cesty“ môžeš zmeniť kedykoľvek pred začiatkom príslušného dňa (00:00 SEČ). Cestovný lístok nemožno vymeniť ani preplatiť.

 • Aby si mohol(-la) cestovný lístok používať, musíš si na mobilné zariadenie stiahnuť príslušnú aplikáciu dodávateľa. Po rezervácii cestovného lístka dostaneš od dodávateľa e-mail s jedinečným kódom identifikujúcim tvoj flexibilný cestovný lístok a pokyny, ako si ho pridať do mobilnej aplikácie. Cestovný lístok si do mobilnej aplikácie pridáš tak, že do nej zadáš svoje priezvisko a číslo cestovného lístka z potvrdzujúceho e-mailu, ktorý dostaneš. Keď máš cestovný lístok v mobilnom zariadení, môžeš si ho prepojiť s itinerárom tak, že si v mobilnej aplikácii vytvoríš plán cesty, resp. použiješ plán, ktorý si si vytvoril(-a) už predtým. 
 • Po vytvorení itinerára (alebo aspoň prvého úseku cesty) si môžeš cestovný lístok aktivovať zadaním „dátumu začiatku cesty“. Cestovný lístok bude platný 1 mesiac od „dátumu začiatku cesty“. 
 • Pri cestovaní si budeš musieť v rámci svojho cestovného lístka vytvárať denné lístky prostredníctvom osobitnej mobilnej aplikácie na tvojom mobilnom zariadení. Na vytvorenie lístka budeš musieť byť online. 
 • Vytvorenie denného lístka alebo doplnenie úsekov cesty do itinerára je možné od momentu aktivácie cestovného lístka na mobilnom zariadení až do skutočného dňa cesty (a vrátane tohto dňa), ak dátum cestovného dňa spadá do obdobia celkovej platnosti cestovného lístka.
 • Pri kontrole cestovných lístkov by si mal(-a) mať vždy pripravený aj cestovný pas/občiansky preukaz, keďže kontrolór si ho môže pri kontrole cestovného lístka vyžiadať (spolu s rezerváciou, ak je potrebná).
 • Na vytvorenie denného cestovného lístka musíš byť online. Cestovným lístkom sa však môžeš preukázať, aj keď si offline. Aj na jeho úpravy (napr. doplnenie alebo odstránenie úsekov cesty) postačí byť offline.
 • Ak cestovný lístok zostane „neaktívny“ viac ako 72 hodín (t. j. ak budeš offline dlhšie ako 72 hodín), nebudeš už môcť generovať jednotlivé lístky. O tom dostaneš notifikáciu z mobilnej aplikácie 24 hodín vopred – a to aj v prípade, že si offline, ak si si aktivoval(-a) notifikácie – aby si sa včas mohol(-la) pripojiť na internet a zabrániť deaktivácii cestovného lístka.

C.6 Ako vyplniť dátum odchodu/príchodu?

Lístok Interrail Global Pass môžeš použiť v krajine svojho pobytu (alebo štátnej príslušnosti) dvakrát: pri odchode (na cestu zo svojej krajiny) a pri príchode (návrat do svojej krajiny). Nemusí ísť o prvú ani poslednú cestu v rámci tvojho cestovania s DiscoverEU – môžeš tak urobiť kedykoľvek počas cesty. Ak potrebuješ využiť viac než jednu cestu tam a späť (napríklad pri prejazde vlastnej krajiny počas cesty DiscoverEU), môžeš si jednotlivé lístky dokúpiť u železničného dopravcu vo svojej krajine. Cestu z východiskového miesta a späť musíš uskutočniť počas platnosti svojho cestovného poukazu.

Okrem toho, že si v cestovnom kalendári svojho cestovného poukazu (t. j. priamo na lístku) zaznamenáš, či plánuješ cestu tam a späť absolvovať počas platnosti svojho cestovného poukazu, mal(-a) by si si tieto údaje zaznamenať aj do špeciálnych políčok na cestu tam (odchod) a cestu späť (príchod) v cestovnom zázname (travel diary), ktorý dostaneš spolu s cestovným poukazom. Do cestovného záznamu sa uvádzajú aj ďalšie konkrétne údaje o ceste (dátum, čas a zastávky). Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti Interrail.

C.7 Čo je fixná možnosť cestovania?

S fixnými cestovnými poukazmi si musíš vybrať pevné termíny cestovania, ktoré sa po predložení rezervačného formulára už nedajú zmeniť. Fixné cestovné poukazy platia pre druhú triedu. Počet krajín, ktoré s touto možnosťou môžeš navštíviť, je obmedzený na dve. Ak chceš navštíviť viac krajín, táto možnosť nie je pre teba veľmi vhodná Ak sa však rozhodneš navštíviť iba jednu krajinu, ktorá susedí s tvojou krajinou, je fixná možnosť cestovania dobrým riešením. V prípade fixnej možnosti cestovania nevznikajú žiadne rezervačné náklady, musí sa však dodržať rozpočtové obmedzenie (258 EUR).

Po výbere „fixnej“ možnosti cestovania ti externý dodávateľ, ktorého Európska komisia poverila zabezpečením rezervácie cestovných lístkov, dá do 5 pracovných dní potvrdenie o realizovateľnosti tvojej cesty. Ak sa ukáže, že „fixná“ možnosť cestovania nie je na uskutočnenie tvojich cestovných plánov vhodná, externý dodávateľ ti odporučí, aby si si vybral(-a) flexibilnú možnosť.

Na získanie jasnejšej predstavy o realizovateľnosti svojich cestovných plánov ti odporúčame navštíviť webové stránky Allaboard alebo Rome2Rio, ktoré ti pomôžu zistiť, či je tvoj plán cesty realizovateľný po železnici, koľkokrát by si musel(-a) prestupovať, koľko času by si strávil(-a) vo vlaku a koľko by to približne stálo.

C.8 Aký je rozdiel medzi fixnou a flexibilnou možnosťou cestovania?

Informácie nájdeš v našej infografike: Flexibilne a fixne (pdf)

Flexibilná možnosť cestovania

Fixná možnosť cestovania

Dátumy, keď môžeš cestovať, sú flexibilné. Upozorňujeme, že si budeš musieť zvoliť prvý deň cesty. Od tohto dátumu začiatku cesty bude tvoj cestovný poukaz platiť jeden mesiac. Uvedený prvý deň cesty môžeš zrušiť kedykoľvek pred začiatkom tohto dňa (00:00 SEČ). V deň začatia cesty už nie je možné to zrušiť. Nemôžeš zrušiť prvý deň cesty, ktorý je už minulosťou.

Budeš si musieť vybrať presné termíny cestovania, ktoré sa po predložení rezervačného formulára už nedajú zmeniť.

Budeš môcť cestovať počas jedného mesiaca, pričom fyzicky cestovať môžeš počas stanoveného počtu dní (to znamená, že v tomto mesiaci môžeš stráviť vo vlakoch niekoľko dní). Flexibilná možnosť cestovania ti umožňuje cestovať do mnohých krajín EÚ! Počas dňa cestovania môžeš využiť toľko vlakových spojení, koľko chceš.

Počas maximálne jedného mesiaca budeš môcť navštíviť dve krajiny, ktoré boli v čase prijatia rozhodnutia o udelení cestovných poukazov členskými štátmi EÚ (nepočíta sa krajina, v ktorej cestu začínaš, ani krajiny, cez ktoré len prechádzaš).

Vybraní uchádzači môžu cestovať v dňoch nasledujúcich po sebe alebo v jednotlivých dňoch počas obdobia platnosti cestovného poukazu. Môžu cestovať vlakmi prevádzkovanými európskymi železničnými spoločnosťami, ako aj na určitých trajektoch a iných dopravných prostriedkoch, ktoré vyberie dodávateľ určený Európskou komisiou. 

Upozorňujeme, že v niektorých vlakoch môže byť potrebná rezervácia. V týchto prípadoch si pred cestou alebo počas cestovania musia vybraní uchádzači urobiť rezervácie na cestu vlakom sami. Európska komisia neuhradí žiadne doplatky za rezervácie vo vlakoch, ani iné náklady vzniknuté v priebehu cesty.

Na tento účel treba dodržať rozpočtový limit vo výške 258 EUR. Uisti sa preto, aby sa tvoj požadovaný plán cesty dal realizovať v rámci tohto rozpočtu.

C.9 Musia účastníci cestovať výlučne vlakom?

Účastníci budú spravidla cestovať vlakom. V záujme zabezpečenia čo najširšieho možného prístupu sa však v rámci iniciatívy DiscoverEU ponúknu alternatívne spôsoby dopravy (napr. autobusy alebo trajekty), a to s prihliadnutím na charakter krajiny, trvanie cesty a vzdialenosti. Použitie leteckej dopravy prichádza do úvahy len vo výnimočných prípadoch.

Výnimky sa vzťahujú na:

 • účastníkov s trvalým bydliskom v deviatich najvzdialenejších regiónoch (t. j. Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svätý Martin, Madeira, Azory a Kanárske ostrovy);
 • účastníkov s trvalým bydliskom v krajinách/regiónoch, ktoré nie sú prístupné uvedenými spôsobmi dopravy (železničnými sieťami, trajektmi a autobusmi);
 • účastníkov, ktorí musia cestovať viac ako 18 hodín, aby prekročili hranice krajiny odchodu;
 • mladých ľudí so zníženou pohyblivosťou alebo zdravotne postihnutých. Toto sa bude posudzovať individuálne v každom jednotlivom prípade.
 • Vybraní uchádzači, ktorí majú bydlisko na Cypre, na Malte alebo v Írsku, môžu cestovať lietadlom.

Letecky sa môže uskutočniť iba jedna spiatočná cesta z/do krajiny pôvodu. Po jej využití sú mladí ľudia povinní cestovať vlakom alebo inými alternatívnymi spôsobmi dopravy (s výnimkou osobných vozidiel a prenajatých autobusov).

C.10 Môžem v rámci jednej krajiny cestovať na viaceré miesta?

V rámci jednej krajiny môžeš cestovať do toľkých miest a obcí, do koľkých chceš (vrátane miest a obcí v tvojej domovskej krajine), pokiaľ navštíviť aspoň jednu krajinu v cudzine a nepresiahneš stanovený počet dní na cestovanie.

C.11 Čo ak budem musieť cestu zrušiť alebo zmeniť?

Prípadné poplatky za zrušenie alebo zmeny cesty budeš musieť uhradiť sám/sama. Nepočíta sa s nijakým mimoriadnym rozpočtom na pokrytie takýchto výdavkov, a to bez ohľadu na dôvody zmeny alebo zrušenia. Na pokrytie takýchto výdavkov sú dostupné rôzne súkromné cestovné poistenia.

Ak chceš svoju účasť zrušiť, informuj o tom externého dodávateľa e-mailom. V tomto prípade dostane cestovný poukaz uchádzač uvedený na rezervnom zozname. E-mailová adresa externého dodávateľa ti bude oznámená, ak ťa vyberú.

Ak si si vybral flexibilnú možnosť cestovania a chceš urobiť nejaké zmeny, externého dodávateľa o tom informovať nemusíš. V prípade fixnej možnosti cestovania však o tom externého dodávateľa informovať musíš.

C.12 Ako sa môžem pripraviť na cestu?

Na Európskom portáli pre mládež môžeš nájsť praktické informácie a užitočné typy o cestovaní v Európe. Počas celej cesty musíš mať so sebou platný cestovný doklad/cestovný lístok. Za všetky požiadavky súvisiace s týmto dokladom (platnosť atď.) si zodpovedný ty sám.

Pri cestovaní v Európskej únii si zo zákona povinný mať so sebou platný pas alebo občiansky preukaz. Účastníci by mali takisto zaistiť, aby po celý čas trvania svojej cesty mali platné zdravotné poistenie. Za všetky požiadavky súvisiace s týmto dokladom (platnosť atď.) si zodpovedný ty sám.

C.13 Aké sú moje práva cestujúceho?

Informácie o právach cestujúcich nájdeš na Európskom portáli pre mládež v časti venovanej cestovaniu.Mladí ľudia so zdravotným postihnutím sa môžu so svojimi právami oboznámiť prostredníctvom tohto odkazu. Situácia osôb so zdravotným postihnutím sa bude preskúmavať individuálne v každom jednotlivom prípade, čím sa uľahčí plánovanie ich cesty.

C.14 Technické problémy s rezervačným formulárom

V prípade technických problémov, ako je nedoručenie potvrdzujúceho kódu/e-mailu alebo nesprávne predložené údaje, kontaktuj dodávateľa zodpovedného za rezerváciu. E-mailová adresa dodávateľa ti bude oznámená, ak budeš vybraný. Ak nevieš e-mailovú adresu, môžeš sa s dodávateľom skontaktovať prostredníctvom súkromnej správy cez stránku European Youth na Facebooku.

C.15 Sme skupina a jeden z nás musí ísť domov skôr. Môžu ostatní zo skupiny pokračovať v ceste?

Áno, je to možné, ak si vyberú flexibilnú možnosť cestovania.

C.16 Môžem cestovať v skupine, aj keď mi bola cestovný poukaz pridelený ako jednotlivcovi?

Pokiaľ si vyberieš flexibilnú možnosť cestovania, môžeš cestovať v skupine, meniť skupiny a dokonca aj smer v akomkoľvek bode svojej cesty.

Počas rezervácie nezabudni uviesť ten istý dátum začiatku cesty ako ostatní účastníci, s ktorými chceš cestovať.

Rezervačný formulár sa automaticky aktualizuje každý deň o polnoci a umožňuje zaistiť si rezerváciu najskôr 14 dní pred dátumom odchodu. 

C.17 Môžem si cestovné poukazy rezervovať sám/sama?

Nie, cestovné lístky si nesmieš rezervovať sám/sama. Takto samostatne zakúpené poukazy nebudú preplatené. Cestovné poukazy bude rezervovať, kupovať a doručovať výlučne dodávateľ určený Európskou komisiou.

Takisto ti odporúčame, aby si si nerezervoval(-a) a neplatil(-a) žiadne ubytovanie, kým si nebudeš istý(-á) dátumami svojej cesty a nebude ti pridelený cestovný poukaz.

C.18 Aká je hodnota cestovného poukazu?

Základným pravidlom je, že každý účastník bude mať nárok na cestovný poukaz v hodnote 258 EUR. Poukaz je platný len pre druhú triedu. Táto suma sa však môže zvýšiť v týchto výnimočných prípadoch:

 • v prípade účastníkov cestujúcich z najvzdialenejších regiónov (t. j. z ostrovov Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svätý Martin, Madeira, Azory a z Kanárskych ostrovov) do kontinentálnej Európy. Po ich príchode na európsky kontinent sa však na nich vzťahuje základné pravidlo;
 • v prípade účastníkov, ktorí síce nežijú v uvedených najvzdialenejších regiónoch, ale sú oprávnení cestovať do kontinentálnej Európy letecky. Po ich príchode na európsky kontinent sa však na nich vzťahuje základné pravidlo;
 • v niektorých špecifických situáciách posudzovaných individuálne (napr. vybraní uchádzači s pobytom na ostrovoch, ktoré sú súčasťou EÚ) by sa mohla navyše uhradiť cesta vlakom/trajektom/autobusom;
 • v prípade účastníkov so zníženou pohyblivosťou a/alebo s osobitnými potrebami. Náklady sa budú posudzovať individuálne v každom jednotlivom prípade podľa konkrétnych potrieb týchto účastníkov. Náklady na osobitnú pomoc (sprevádzajúca osoba, pes v prípade zrakovo postihnutých atď.) je možné pokryť na základe príslušných dokladov, ktoré odôvodňujú ich osobitné potreby podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, v ktorom majú pobyt.

C.19 Čo sú to rezervačné náklady a sú zahrnuté v cestovnom poukaze (flexibilná možnosť)?

Nie, rezervačné náklady nie sú zahrnuté vo flexibilnom cestovnom poukaze. Pre väčšinu vysokorýchlostných vlakov, medzinárodné vlaky, niektoré vlaky InterCity a všetky nočné vlaky sú potrebné miestenky. S cestovným poukazom môžeš bez miestenky bez problémov cestovať v mnohých miestnych a regionálnych vlakoch. To znamená, že medzi dvoma mestami, ktoré sú spojené s vysokorýchlostnými vlakmi, môžeš cestovať pomalším regionálnym vlakom a ušetríš tak náklady na rezerváciu. Pomocou aplikácie Rail Planner môžeš ľahko vybrať len tie vlaky, na ktoré nepotrebuješ rezerváciu. Vo fixnej možnosti cestovania sú rezervačné náklady zahrnuté (pozri pravidlo C5).

Informácie nájdeš v našej infografike

C.20 Sú v cestovnom poukaze zahrnuté niektoré z týchto nákladov: cestovné poistenie, ubytovanie, strava alebo iné náklady súvisiace s cestou?

Nie, cestovný poukaz nezahŕňa cestovné poistenie. Za cestovné poistenie majú výlučnú zodpovednosť sami účastníci. Okrem toho si účastníci sami uhrádzajú aj ubytovanie, náklady na pobyt, ako aj cestovné náklady vzniknuté v dôsledku ich osobných preferencií (napr. začiatok cesty z inej krajiny) alebo iné náklady spojené s cestou. Dodávateľ ponúka zľavy na ubytovanie, úschovu batožiny a mnohé ďalšie služby v celej Európe (pozri portál informujúci o výhodách Eurailu).

Účastníci by si mali zabezpečiť primerané zdravotné a cestovné poistenie na celé obdobie trvania cesty. Základné zdravotné poistenie spravidla poskytuje účastníkovi počas pobytu v inej krajine EÚ národný systém zdravotného poistenia prostredníctvom európskeho preukazu zdravotného poistenia. Tento preukaz alebo súkromné zdravotné poistenie však nemusí vždy zahŕňať všetky eventuality, najmä ak je potrebná repatriácia alebo osobitný lekársky zákrok. V takom prípade sa odporúča doplnkové súkromné poistenie.

C.21 Pomôže Európska komisia účastníkom pri rezervácii ubytovania?

Nie. Za rezerváciu ubytovania je zodpovedný výlučne účastník. Odporúčame, aby si si ubytovanie nerezervoval(-a), kým nedostaneš cestovný poukaz.

D. PRÍSLUŠNÉ KONTAKTNÉ MIESTA

D.1 Kde nájdem viac informácií o pravidlách súťaže iniciatívy DiscoverEU?

Referenčný dokument pre stanovenie pravidiel súťaže DiscoverEU je uverejnený na Európskom portáli pre mládež.

D.2 Kde nájdem ďalšie informácie o logistických aspektoch cesty?

Ak ťa vybrali, dostaneš adresu platformy, kde nájdeš rezervačný formulár a najčastejšie otázky o všetkých logistických aspektoch cesty. Dostaneš aj kontaktné údaje dodávateľa. Telefonický kontakt nie je k dispozícii, a preto sa všetka komunikácia uskutočňuje v písomnej forme.

Ak počas cesty potrebuješ informácie, podporu alebo radu, existuje viacero kontaktných miest, na ktoré sa môžeš obrátiť:

Ak sa vyskytnú problémy

 • V prípade núdze volaj na európske číslo tiesňového volania 112, ktoré funguje v ktorejkoľvek krajine EÚ z ktoréhokoľvek telefónu, z pevnej linky alebo mobilného telefónu. Toto číslo je bezplatné.
 • Stratu alebo krádež musíš nahlásiť miestnej polícii. Ak si budeš uplatňovať poistný nárok alebo náhradu škody, budeš musieť priložiť policajnú správu. Pri strate alebo odcudzení debetnej alebo kreditnej karty ju okamžite zablokuj. Ak ti ukradli pas, oznám to na konzuláte alebo veľvyslanectve svojej krajiny, ako aj na polícii.

Obráť sa na EÚ

 • Telefonicky alebo e-mailom: Eurodesk je informačná služba pre mládež, ktorá odpovie na tvoje otázky o európskych príležitostiach (napr. európske programy pre dobrovoľníctvo, štúdium alebo stáž v zahraničí). Upozorňujeme, že táto služba nebude schopná ti pomôcť s technickými problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri tvojej ceste v rámci iniciatívy DiscoverEU. Tie bude riešiť dodávateľ, ktorý ťa bude kontaktovať (ak ťa vyberú). Na najbližšie informačné miesto (infopoint) Eurodesk sa môžeš obrátiť prostredníctvom interaktívnej mapy (https://map.eurodesk.eu/).
 • Dostupné online: informácie vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie sú k dispozícii na webovom sídle Europa.
 • Osobne: v Európe sa nachádzajú stovky miestnych informačných centier Európskej únie. Adresu najbližšieho centra môžeš nájsť tu.
 • Telefonicky alebo e-mailom: Europe Direct je služba, na ktorej ti poskytnú odpovede na otázky o Európskej únii. Služba je dostupná telefonicky na bezplatnom čísle: 00 800 67 89 10 11 (niektorí operátori mobilných telefónov neumožňujú prístup k číslam 00800 alebo môžu za tieto volania alebo e-maily účtovať poplatky) alebo e-mailom.
 • Prečítaj si o Európe: publikácie o EÚ sú k dispozícii na webovom sídle EU Bookshop.
 • Zastúpenia Európskej komisie: tieto zastúpenia vystupujú v mene Európskej komisie a monitorujú verejnú mienku v hostiteľskej krajine. Poskytujú informácie o EÚ prostredníctvom akcií a distribúcie brožúr, letákov a iných materiálov.
 • Informačné kancelárie Európskeho parlamentu: ich úlohou je zvýšiť informovanosť o Európskom parlamente a Európskej únii a povzbudiť ľudí, aby hlasovali vo voľbách do Európskeho parlamentu.

D.3 Informácie o koronavíruse

Máte otázky o novom koronavíruse? Najnovšie informácie nájdete na webovom sídle Európskej komisie.