Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Najczęściej zadawane pytania


Kto może wziąć udział?

Swój udział może zgłosić każda młoda osoba, która w dniu 1 lipca 2018 r. będzie mieć 18 lat. Zatem do uczestnictwa w inicjatywie uprawnieni są młodzi ludzie urodzeni pomiędzy 2 lipca 1999 r. (włącznie) a 1 lipca 2000 r. (włącznie). Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego w terminie od 12 do 26 czerwca 2018 r.

Dlaczego ta inicjatywa jest otwarta wyłącznie dla osób w wieku 18 lat?

Działanie przygotowawcze Parlamentu Europejskiego uzgodnione w ramach budżetu UE na 2018 rok koncentruje się na osobach kończących 18 lat, gdyż wiek ten oznacza wejście w dorosłość i nabycie praw obywatela UE.

Jak długo może trwać zaplanowana podróż?

Uczestnicy mogą podróżować przez minimum 1 dzień i maksimum 30 dni. W tym czasie mogą odwiedzić co najmniej jeden i co najwyżej cztery kraje (spośród 28 państw członkowskich), przy czym będą mieć też zapewnioną podróż powrotną. Podróż musi się odbyć między 9 lipca a 30 września 2018 r.

Czy młodzi uczestnicy będą podróżować przez cały czas tylko pociągiem?

Zgodnie z podstawową zasadą uczestnicy będą podróżować koleją. Widoki rozciągające się z okien europejskich pociągów wypełnione są zmieniającymi się jak w kalejdoskopie i niezmiennie atrakcyjnymi miastami, miasteczkami, wsiami i otaczającymi je krajobrazami, co zachęca do lepszego poznania i zrozumienia Europy.

Aby jednak umożliwić laureatom dotarcie do najdalszych zakątków Europy, organizatorzy projektu chcą umożliwić także podróż alternatywnymi środkami transportu, np. autobusem czy promem.

Podróż samolotem będzie możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach. Ta opcja jest dostępna dla osób mieszkających:

  • na terenie dziewięciu regionów najbardziej oddalonych (tj. Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Reunion, Majotta, Saint-Martin, Madera, Azory i Wyspy Kanaryjskie);
  • w krajach/regionach, do których nie da się dojechać określonymi wyżej środkami transportu (koleją, promem ani autobusem);
  • jeśli podróż do granicy kraju wyjazdu zajmuje kandydatom ponad 18 godzin drogą lądową lub morską.

Przelot może obejmować tylko jedną podróż tam i z powrotem. Po wylądowaniu uczestnicy muszą przemieszczać się koleją lub innymi środkami transportu (z wyjątkiem prywatnych samochodów i wyczarterowanych autobusów).

Czy można podróżować zarówno w pojedynkę, jak i w grupie przyjaciół?

Projekt zakłada możliwość podróżowania zarówno indywidualnie, jak i w grupie złożonej z maksymalnie 5 osób. W przypadku grupy należy wyznaczyć lidera. Lider zajmuje się wypełnieniem formularza zgłoszeniowego. Podczas wysyłania zgłoszenia przewodniczący otrzyma specjalny kod, który musi przekazać pozostałym członkom grupy, gdyż jest on niezbędny do rejestracji. Posługując się kodem otrzymanym od lidera grupy, pozostali członkowie muszą się zarejestrować online, podając swoje dane osobowe.

Czy w przypadku otrzymania biletów uwzględnieni będą wszyscy członkowie grupy?

Tak, zgłoszenie grupowe liczy się jako pojedyncze zgłoszenie.

W jaki sposób odbywa się selekcja kandydatów?

Selekcja będzie się odbywać za pośrednictwem elektronicznego narzędzia rejestracji dostępnego na Europejskim Portalu Młodzieżowym. Kandydaci będą musieli odpowiedzieć na 5 pytań w quizie i jedno pytanie pomocnicze, co ułatwi Komisji Europejskiej wybór w sytuacji, gdy zgłoszeń będzie zbyt dużo w stosunku do dostępnych środków finansowych. Rejestracja będzie otwarta przez dwa tygodnie w czerwcu 2018 r. Młode osoby o szczególnych potrzebach (np. o ograniczonej sprawności ruchowej lub niedowidzący) będą miały prawo do dodatkowego wsparcia. Podczas okresu zgłoszeniowego w czerwcu 2018 r. wybranych zostanie około 15 tys. osiemnastolatków.

Czy w odniesieniu do poszczególnych krajów będą obowiązywały limity?

Selekcja zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem liczby biletów przypisanych do danego państwa. Bilety będą rozdzielane w oparciu o odsetek mieszkańców danego państwa członkowskiego w stosunku do ogólnej liczby ludności Unii Europejskiej. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie niższa od ustalonego limitu w danym kraju, pozostała część biletów zostanie przeniesiona na inne kraje, w których liczba kandydatów przekroczyła limit. Limity krajowe zostały opublikowane jako załącznik I do zasad konkursu.

Czy odbędzie się drugi nabór w 2018 roku?

Komisja Europejska rozważa możliwość przeprowadzenia drugiego naboru jesienią 2018 roku.

Czy uczestnicy powinni zarezerwować bilety samodzielnie?

Nie. Wybrani w konkursie uczestnicy nie mogą dokonywać rezerwacji samodzielnie, gdyż koszty biletów zakupionych w ten sposób nie będą zwracane. Bilety na podróż dla wybranych uczestników będą rezerwowane, kupowane i dostarczane wyłącznie przez niezależną firmę wskazaną przez Komisję Europejską.

Jaka jest maksymalna wartość biletów?

Zgodnie z podstawową zasadą każdemu uczestnikowi przysługują bilety o łącznej wartości 255 EUR (średnio). Bilety będą upoważniały do przejazdu 2. klasą. Kwota ta może być jednak zwiększona w szczególnych przypadkach, wymienionych poniżej:

  • w przypadku uczestników podróżujących z terenów dziewięciu regionów najbardziej oddalonych (tj. Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Reunion, Majotta, Saint-Martin, Madera, Azory i Wyspy Kanaryjskie) do Europy kontynentalnej. Na kontynencie obowiązuje jednak podstawowa zasada.
  • w przypadku uczestników pochodzących z innych obszarów niż regiony najbardziej oddalone, ale którzy do Europy kontynentalnej mogą dotrzeć tylko samolotem. Na kontynencie obowiązuje jednak podstawowa zasada.
  • w przypadku uczestników o ograniczonej sprawności ruchowej lub szczególnych potrzebach. Koszty będą obliczane dla każdego przypadku z osobna w oparciu o potrzeby danej osoby. Koszty specjalnej opieki podczas podróży (osoba towarzysząca, pies przewodnik dla osób niedowidzących itp.) mogą zostać także pokryte.
Czy krewny lub przyjaciel, który ma ponad 18 lat, może towarzyszyć uczestnikowi w podróży?

Tak, ale pod warunkiem, że osoby te samodzielnie zarezerwują i opłacą bilety na przejazd.

Czy można przenieść bilet na inną osobę?

Nie. Każdy bilet będzie imienny i w żadnym wypadku nie będzie można go przenieść na inną osobę. Na bilecie nie można zmienić imienia ani nazwiska.

Co, jeśli uczestnicy odwołają swoją podróż lub będą zmuszeni wprowadzić jakieś zmiany?

Wszelkie koszty związane z potencjalnym odwołaniem lub zmianą podróży pokrywa uczestnik. Nie przewidziano dodatkowej puli środków finansowych na pokrycie wydatków tego rodzaju, bez względu na zaistniały powód.

Czy jakiekolwiek z następujących kosztów są wliczone: ubezpieczenie podróżne, zakwaterowanie, utrzymanie lub inne wydatki związane z podróżą?

Nie. Budżet nie uwzględnia kosztów ubezpieczenia podróżnego. Zakup polisy ubezpieczeniowej jest wyłączną odpowiedzialnością uczestnika. Koszty zakwaterowania, wyżywienia, i inne wydatki związane z podróżą uczestnicy ponoszą również we własnym zakresie.

Zalecamy, aby uczestnicy nabyli odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne i podróżne na czas trwania podróży. Podstawowy zakres ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu w innym kraju UE jest zazwyczaj zapewniany przez narodowy fundusz zdrowia w formie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Zakres Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego niekoniecznie obejmuje wszystkie możliwe przypadki, zwłaszcza gdy zajdzie potrzeba przewiezienia uczestnika do kraju lub przeprowadzenia szczególnej interwencji medycznej. W tych przypadkach zaleca się nabycie dodatkowej polisy ubezpieczeniowej.

Czy Komisja Europejska oferuje pomoc w znalezieniu zakwaterowania dla uczestników?

Nie. Rezerwacja miejsca zakwaterowania jest wyłączną odpowiedzialnością uczestnika.

Czy Komisja Europejska będzie dawać pierwszeństwo określonym przewoźnikom?

Nie. Firma, która będzie się zajmować rezerwacją biletów, może wybrać dowolny środek transportu publicznego i dowolnego przewoźnika lub linię (zgodnie z ogólnymi zasadami wykluczone są samochody prywatne i wyczarterowane autobusy).

Jak uczestnicy mogą przygotować swój plan podróży?

Komisja Europejska przygotuje specjalny zestaw informacji zawierający pożyteczne wskazówki, który trafi do każdego wybranego uczestnika. W trakcie podróży uczestnicy muszą mieć przy sobie ważny dokument uprawniający do podróży i bilet. Za wszelkie kwestie związane z takim dokumentem (np. jego ważność itp.) odpowiada uczestnik.

Zalecamy, aby w trakcie podróży po Unii Europejskiej młode osoby miały przy sobie ważny paszport lub dowód tożsamości. Za wszelkie kwestie związane z takim dokumentem (np. jego ważność itp.) odpowiada uczestnik.

Czego się oczekuje od wybranych uczestników?

Komisja Europejska chciałaby, aby młodzi podróżnicy opowiedzieli o swoich doświadczeniach i przygodach. Dlatego też wszyscy wybrani uczestnicy staną się ambasadorami DiscoverEU. Komisja zachęca do tego, by swoje relacje z podróży umieszczali na serwisach społecznościowych takich jak Instagram, Facebook i Twitter lub przygotowali prezentację w swojej szkole lub dla społeczności lokalnej.  Na Facebooku zostanie utworzona specjalna grupa, do której zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy.

Czy mimo Brexitu młode osoby z Wielkiej Brytanii będą mogły wziąć udział w projekcie?

Oczywiście, młodzież w wieku 18 lat posiadająca obywatelstwo brytyjskie będzie mogła uczestniczyć w konkursie tak długo, jak Wielka Brytania będzie członkiem UE ze wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami. Inni uczestnicy także mogą wybrać Wielką Brytanię jako swój cel podróży.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat zasad konkursu?

Regulamin konkursu został opublikowany na stronie Europejskiego Portalu Młodzieżowego. Jest to dokument określający podstawowe zasady.

Nie mam adresu e-mail. Czy mogę zgłosić się do konkursu Discover EU?

Jeśli chcesz podróżować z grupą znajomych, tylko jeden członek grupy – jej lider – musi mieć adres e-mail. Możesz zgłosić się jako członek grupy! Jeśli jednak chcesz podróżować w pojedynkę, musisz mieć adres e-mail. Skorzystaj z usług jednego z serwisów oferujących bezpłatnie usługi poczty elektronicznej!