Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

KKK


A. VÕISTLUSE TINGIMUSED

A.1 Mis on DiscoverEU?

DiscoverEU on Euroopa Liidu algatus, mis annab 18-aastastele noortele võimaluse Euroopas ringi reisida. Peamiselt rongiga reisides (mõned erandid on kehtestatud nende noorte suhtes, kes elavad saartel või kaugetes piirkondades) saavad noored avastada Euroopa imelisi maastikke ja lummavaid vahelduvaid linnavaateid. Selle reisi jooksul saavad nad ka võimaluse kohtuda teiste reisijatega, saada iseseisvamaks ja enesekindlamaks ning leida oma ELi identiteet. Igal aastal toimub kaks kandideerimisvooru, mille raames väljavalituks osutunud noored saavad Euroopa Liidult oma reisipileti.

A.2 Kes saavad osaleda?

Võistlus DiscoverEU on avatud vaid nendele noortele, kes on 30. detsembri juuni 2020. aasta seisuga 18-aastased. See tähendab, et selles algatuses saavad osaleda noored, kes on sündinud ajavahemikus 1. juuli 2001 (k.a) – 30. juuni 2002 (k.a). Kandideerimisavaldused tuleb esitada Euroopa Noorteportaali vahendusel ajavahemikus 12. märts 2020 (neljapäev) kl 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi kuni 26. märts 2020 (neljapäev) kl 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi.

A.3 Kas saan osaleda, kui olen juba DiscoverEU reisipiletiga reisinud novembris 2019 toimunud kandideerimisvooru raames?

Noored, kes on juba reisinud DiscoverEU reisipiletiga novembris 2019 toimunud kandideerimisvooru raames, ei saa teist korda enam kandideerida. Kui nad siiski esitavad kandideerimisavalduse, tuvastatakse see avalduste esitamise etapis. Kui Euroopa Komisjoni poolt piletite broneerimiseks määratud väline alltöövõtja või Euroopa Komisjon ise tuvastab DiscoverEU algatuse rakendamise mis tahes etapis sellise kandidaadi avalduse, kes sai DiscoverEU reisipileti novembris 2019 toimunud kandideerimisvooru raames, jäetakse ta võistlusest kõrvale. Siiski saavad novembris 2019 toimunud kandideerimisvoorus kandideerinud noored, kes on 30. juuni 2020. aasta seisuga veel 18-aastased, osaleda selle voorus juhul, kui:

 • nad ei osutunud nimetatud kandideerimisvooru raames väljavalituks;
 • nad valiti välja, ent nad tühistasid oma osalemise enne reisi algust.

A.4 Miks saavad selles algatuses osaleda vaid 18-aastased noored?

Selle algatuse väljatöötamise ajal otsustas Euroopa Parlament keskenduda 18-aastaseks saavatele noortele, sest see iga tähistab täiskasvanuks ja täieõiguslikuks Euroopa kodanikuks saamist.

A.5 Mul ei ole e-posti aadressi. Kas saan DiscoverEU raames kandideerida?

Kui soovid kandideerida, peab sul olema kehtiv e-posti aadress. Tasuta e-posti aadressi pakkujaid on palju! Pea oma sisselogimisandmed meeles, sest kogu teabevahetus hakkab toimuma selle e-posti aadressi vahendusel.

A.6 Kas mind võib reisil saata üle 18-aastane sugulane või sõber?

Jah, kui nad tasuvad oma reisikulud ise. Siiski ei soovita me sul broneerida pileteid ega majutust enne, kui sa ei ole kätte saanud oma DiscoverEU reisipiletit.

A.7 Kas eelistatakse konkreetseid veoettevõtjaid?

Ei. Välistöövõtja, kes reisi broneerib, saab valida mis tahes transpordivahendi ja -ettevõtja või -liini (üldreeglina ei lubata erasõidukite ja tšarterbusside kasutamist).

A.8 Ma ei ole kandideerimise ajaks oma uut passi või isikutunnistust kätte saanud. Kuidas peaksin toimima?

Kandideerimisel saad kasutada oma praegust passi või isikutunnistust, isegi kui see on aegunud. Kui sa aga osutud väljavalituks, peab sul olema kehtiv isikut tõendav dokument (pass või riiklik isikutunnistus) ajal, mil välistöövõtja sinu reisipileteid broneerib ning kui sa Euroopas reisid.

Kui osutud väljavalituks, soovitame sul broneeringu kinnitamisega oodata seni, kuni oled oma uue isikut tõendava dokumendi kätte saanud. Kui sinu pass/isikutunnistus aegub pärast seda, kui broneering on juba tehtud, võta endaga reisides kaasa nii aegunud kui ka uus pass/isikutunnistus. Reisimise ajal võib sul kaasas olla skaneeritud koopia sinu aegunud isikut tõendavast dokumendist.

A.9 Kui osutun väljavalituks, kas kontrollitakse ka isikusamasust?

Broneerimisvormi täitmisel palutakse sul üles laadida pilt kehtivast isikut tõendavast dokumendist (pass, riiklik isikutunnistus) või skaneerida see oma (mobiil)seadme kaamera vahendusel.

A.10 Mida oodatakse minult kui DiscoverEU osalejalt?

Euroopa Komisjon on huvitatud noorte reisimuljetest ja julgustab neid oma kogemusi ja seiklusi teistega jagama. Seepärast saavad kõigist väljavalitud noortest DiscoverEU saadikud. Neil palutakse jagada oma reisikogemusi sotsiaalmeedia (näiteks Instagrami, Facebooki ja Twitteri) vahendusel või teha koolis või kohalikus kogukonnas ettekanne. Osalejatel palutakse ühineda #DiscoverEU ametliku Facebooki rühmaga.

B. VALIKUMENETLUS

B.1 Milline on kandideerimismenetlus?

Selleks et algatuses osaleda, pead sa esitama kandideerimisavalduse DiscoverEU reisipileti saamiseks järgmise veebisaidi vahendusel: https://europa.eu/youth/discovereu. Avalduse saad esitada kindlaksmääratud kandideerimisperioodi jooksul. Kandideerimisperiood algab neljapäeval, 12. märtsil 2020 kl 12.00 (Kesk-Euroopa aja järgi) ja lõpeb neljapäeval, 26. märtsil 2020 kl 12.00 (Kesk-Euroopa aja järgi). Novembris 2019 toimunud kandideerimisvoorus kandideerinud noored, kes on 30. juuni 2020. aasta seisuga veel 18-aastased, saavad selles voorus osaleda juhul, kui:

 • nad ei osutunud nimetatud kandideerimisvooru raames väljavalituks;
 • nad valiti välja, ent nad tühistasid oma osalemise enne reisi algust.

Kui soovid reisid rühma liikmena ja olla rühmajuht, pead esmalt kandideerima sina ja saatma seejärel kõigile oma rühma liikmetele edasi kandideerimiskoodi. Rühma liikmed peavad seda koodi kasutama, et ühineda veebis sinu rühmaga. Selleks et kandideerida eespool nimetatud kandideerimisperioodi jooksul, peavad kõik rühma liikmed olema 18-aastased, esitama oma andmed ja vastama võistluse DiscoverEU tingimustele (vt punkt A2). Pane palun tähele, et kõik rühma liikmed saavad kandideerimisavalduse esitada vaid ühe korra. Kui esitad kaks või enam kandideerimisavaldust, võetakse valikumenetluses arvesse vaid esimene Euroopa Noorteportaalis registreeritud kandideerimisavaldus. Mis tahes muid kandideerimisavaldusi (mis on esitatud üksikisiku või rühmana) arvesse ei võeta.

B.2 Kuidas noori välja valitakse?

Kandideerimine toimub Euroopa Noorteportaalis kättesaadava veebipõhise registreerimisvahendi kaudu, nagu eespool mainitud (vt punkt B.1). Kandidaadid peavad vastama viiele valikvastustega küsimusele ja ühele viigiküsimusele. Euroopa Komisjon koostab seejärel iga kodakondsuse kohta eraldi pingerea. Välja valitakse vähemalt 30 000 noort nende kandidaatide hulgast, kes on vastanud õigesti viktoriiniküsimustele ja kelle vastus on kõige lähem viigiküsimuse vastusele. Erivajadustega (piiratud liikumisvõimega, nägemispuudega jne) noortel on õigus saada asjakohast täiendavat tuge.

B.3 Kust saan teavet selle kohta, kas olen saanud DiscoverEU reisipileti või kas mind on kantud reservnimekirja?

Kui valik on tehtud, saavad kõik rühma liikmed tulemuse teada e-kirja teel. Palun hoia alles DiscoverEU kandideerimiskood. Ära seda koodi jaga (nt sotsiaalmeedias). Seda läheb sul vaja vaid suhtluses Euroopa Komisjoni volitatud välise alltöövõtjaga. Saad kontrollida oma kandideerimise staatust Euroopa Noorteportaalis. 2020. aasta mai keskpaigaks saavad kõik kandidaadid teate kandideerimise tulemuse kohta. Kui sa ei osutunud väljavalituks, kantakse sind reservnimekirja ja sinuga võidakse hiljem võtta ühendust juhul, kui mõni väljavalitud osaleja otsustab reisipiletist loobuda.

B.4 Kas on olemas riigikvoodid?

Valik tehakse iga riigi (kodakondsuse) kohta eraldi, vastavalt asjaomasele riigile eraldatud reisipiletite arvule. See kvoot põhineb asjaomase riigi elanikkonna osakaalul Euroopa Liidu koguelanikkonnas. Kui kandidaate on teatavale riigile eraldatud kvoodist vähem, jaotatakse ülejäävad piletid võrdselt nende riikide vahel, kus kandidaate on kvoodist rohkem. Riikide kvoodid avaldatakse koos valiku tulemustega.

B.5 Kas võin reisida üksi või koos sõprade rühmaga?

Osalejad võivad reisida kas üksi või kuni viieliikmelise rühmana. Selle saad ära märkida oma kandideerimisvormis. Kui otsustad reisida rühma liikmena, tuleb enne kandideerimisavalduste esitamist määrata rühmajuht. Rühmajuht täidab kandideerimisvormi ning vastab ka viktoriiniküsimustele ja viigiküsimusele. Ta saab kandideerimisavalduse esitamisel koodi, mille ta peab edastama oma rühma liikmetele (neid võib lisaks temale olla kuni neli), et ka nemad saaksid registreeruda. Rühmajuhi esitatud koodi abil saavad ülejäänud rühmaliikmed veebipõhiselt registreeruda ja esitada oma isikuandmed. Kõik rühma liikmed peavad klõpsama nupul „Esita“, et nende kandideerimisavaldus registreeritaks.

B.6 Kas valituks osutuvad kõik rühma liikmed?

Jah, rühma kandideerimisvormi hinnatakse ühe avaldusena. Pane palun tähele, et valikumenetluses võetakse arvesse vaid need rühma liikmed, kes registreeruvad veebis (ning vastavad osalemistingimustele) enne kandideerimisperioodi lõppu. Kokku võib rühmas olla kuni viis liiget.

B.7 Kandideerisin rühmajuhina, kuid ainult mind valiti piletisaajana välja. Miks?

Kui sina kui rühmajuht osutusid väljavalituks, kuid sinu rühma liikmed mitte, siis tähendab see seda, et sinu rühma liikmed ei täitnud Euroopa Noorteportaali vahendusel oma kandideerimisavaldust õigeaegselt või ei vastanud nad sobivuskriteeriumidele või ei vajutanud nad nuppu „Esita“, et nad saaksid kandideerimisprotsessi lõpus registreeritud. See võib ka tähendada seda, et sinu sõber (sõbrad) esitasid mitu kandideerimisavaldust, sel juhul võeti arvesse vaid esimesena esitatud kandideerimisavaldus. Vaid need rühma liikmed, kes esitasid rühmajuhi edastatud koodi kasutades oma avalduse tähtajaks, saavad osaleda võistlusel DiscoverEU.

B.8 Mis saab siis, kui märkisin kandideerimisavalduses, et soovin reisida üksi, aga pärast sooviksin siiski moodustada sõpradega rühma?

Kõik osalejad on potentsiaalsed rühmajuhid. Osalejana võid lisada kuni neli sõpra, kes vastavad DiscoverEU osalemistingimustele isegi juhul, kui oled kandideerimisavalduses märkinud, et soovid reisida üksi. Selleks et võimaldada oma sõpradel ühineda sinu kandideerimisavaldusega, pead neile edastama kandideerimiskoodi, mis saadetakse sulle e-posti vahendusel. Nad peavad oma kandideerimisavalduse esitama selleks ette nähtud perioodi jooksul ning vastama osalemistingimustele (vt punkt A.2).

B.9 Mis saab juhul, kui mind valitakse välja, aga ma ei soovi oma reisipiletit kasutada?

Sel juhul pead vaid saatma e-kirja oma kandideerimiskoodiga Euroopa Komisjoni poolt reisipiletite broneerimiseks määratud välistöövõtjale. Seda tuleb teha enne, kui reis on broneerimisvormi vahendusel broneeritud. Sinu pilet antakse mõnele reservnimekirja kantud noorele. Sulle saadetakse välistöövõtja e-posti aadress pärast seda, kui sind on välja valitud.

B.10 Mind valiti välja, aga ma ei saa reisile minna. Kas minu sõber (sõbrad) saavad ilma minuta reisida? Kas saan oma reisipileti kellelegi teisele anda?

Kui sulle on antud reisipilet ja sinu plaanid on muutunud, saad oma kandideerimisavalduse tagasi võtta (vt punkt B.9), kuna reisipiletit ei ole võimalik oma sõpradele edasi anda. Lisaks on igal reisipiletile trükitud osaleja nimi, seega ei saa muuta ega teisele isikule edasi anda.

Kui sinu rühma liige (või rühmajuht) oma reisiplaanid tühistab, ei mõjuta see ülejäänud rühma ja teised rühmaliikmed saavad ikka plaani kohaselt reisida. Isikut, kes oma reisipiletist loobus, ei saa asendada ning kasutamata jääv reisipilet antakse mõnele reservimekirja kantud osalejale.

B.11 Kas saan oma reisiplaane muuta ja reisida üksi, kui olen rühma liige?

Kui sind on välja valitud rühma liikmena, kuid sinu plaanid muutuvad ja sa sooviksid hoopis üksi reisida, siis on see võimalik. Pead lihtsalt täitma broneerimisvormi üksikisikuna, kasutades oma personaalset koodi. Mingeid muid toiminguid teha ei ole vaja ja teisi rühma liikmeid see ei puuduta.

B.12 Kas reisipiletit võib edasi anda teisele isikule?

Ei, igale reisipiletile on trükitud sinu nimi ja seda ei saa ühelgi juhul teisele isikule edasi anda. Reisipiletil olevat nime ei saa muuta.

B.13 Mind on kantud reservnimekirja. Mida see tähendab?

Kõik kandidaadid, keda välja ei valita, kantakse reservnimekirja, mis on liigendatud vastavalt kodakondsusele ning viktoriiniküsimustele ja viigiküsimusele antud vastuste alusel. Kui mõni väljavalitud kandidaat võtab oma avalduse tagasi või kui eraldatud reisipiletite maksumus on olemasolevast eelarvest väiksem, võib Euroopa Komisjon anda reisipileteid reservnimekirja kantud kandidaatidele, kuni olemasolev eelarve on täielikult kasutatud. Reservnimekirja lisamisega ei kaasne Euroopa Komisjonile mingeid kohustusi ning see ei taga väljavalimist hilisemas etapis.

Reservnimekirja kantud noortega võidakse võtta ühendust, et paluda neil registreeruda broneerimisplatvormil. Need kandidaadid, kes on reservnimekirjas ja kellega võetakse ühendust projekti lõpu poole, ei saa taotleda enne seda toimunud reisi hüvitamist ega reisiperioodi pikendamist.

B.14 Ma olen kantud reservnimekirja. Milline on tõenäosus, et saan reisipileti?

See sõltub kolmest asjaolust:

 • kuidas oled vastanud viktoriiniküsimustele;
 • kui paljud väljavalitud osalejad oma kohta ei kinnita või loobuvad reisipiletist (reservnimekirja kantud osalejatele jagatakse piletid, mida pileti saajana välja valitud osalejad ei kasuta);
 • kui palju reisipileteid on sinu riigist pärit osalejatele ette nähtud. Euroopa Komisjon võib anda reisipileteid reservnimekirja kantud kandidaatidele, kuni olemasolev eelarve on täielikult kasutatud.

C. REISIMINE

C.1 Mitme päeva jooksul tohin reisida?

Reisi kestuseks võib olla minimaalselt 1 päev ja maksimaalselt 30 päeva (k.a). Reis peab toimuma ajavahemikus 1. juuli 2020 (esimene väljasõidukuupäev) – 28. veebruar 2021 (viimane tagasisõidukuupäev).

C.2 Mitut riiki võin külastada?

See sõltub sellest, kas valisid:

 • kindlaksmääratud reisi: reisisihtkohtade arv on piiratud kahe riigi või kahe linnaga ühe riigi piires;
 • paindliku reisi: külastatavate riikide arv ei ole piiratud. Vaatamata sellele on reisipäevade arv piiratud: nt sa võid olla välismaal kuni ühe kuu, kuid selle kuu jooksul ei saa sa konkreetselt reisimiseks (nt rongiga reisimiseks) kasutada rohkem kui kindlaksmääratud arv päevi.

Lisateavet nende kahe võimaluse kohta leiad allpool esitatud küsimustest. Samuti saadab välistöövõtja sulle rohkem teavet, kui sind välja valitakse.
 

C.3 Kas võin reisi alustada mõnes teises riigis kui minu elukohariik?

Jah, sa võid reisi alustada mõnes teises riigis (mis ei ole sinu elukohariik). Kuid sellesse riiki/asukohta reisimise kulusid ei kaeta algatuse DiscoverEU raames ja need pead tasuma ise.

C.4 Kas saan reisipiletiga kasutada kohalikku ühistransporti?

Kohalik ühistransport (ja eratransport) ei kuulu reisipileti DiscoverEU raames kaetavate kulude alla. Peaksid enne oma reisi otsima teavet transpordivahendite, piletite maksumuse jne kohta kõigis oma reisisihtkohtades.

Paindliku DiscoverEU reisipileti puhul saad paljudes linnades vaatamisväärsuste passi (City Card) soodustusega. Lisateave soodustuste kohta

C.5 Mida kujutab endast paindlik reisipilet?

Paindliku reisipileti puhul saad ühe kuu jooksul füüsiliselt reisida seitsmel reisipäeval (st, et sul on selle ühe kuu jooksul rongiga reisimiseks kindel arv päevi).

Paindlik reisipilet võimaldab sul sõita rongiga kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Saad reisida sulle sobivas tempos ning Euroopa raudteeveo-ettevõtjate käitatavate rongidega.

Kuupäevad, mil sa reisid, on paindlikud. Vaatamata sellele on paindlikul reisipiletil alguskuupäev. Alates sellest kuupäevast on sinu reisipilet kehtiv ühe kuu jooksul. Sa võid muuta oma väljasõidukuupäeva, kuid pea meeles, et sa võid nii kaotada mõned reisipileti kehtivuse päevad. Kui oled juba reisipileti broneerinud, ei ole selle alguskuupäeva enam võimalik muuta.

Saad oma reisipiletit kasutada kui tavalist piletit, täites lihtsalt reisiandmed ja astudes rongile. Selle reisipiletiga saab kasutada paljusid kiirronge, nagu TGV või AVE, ja öiseid ronge. Kuid sel juhul pead maksma täiendavat tasu istekoha / magamiskoha lisabroneeringu eest.

C.6 Kuidas kasutada edasi-tagasi piletit?

Saad kasutada oma Interrail Global Passi oma elukohariigis (või kodakondsusjärgses riigis) kaks korda: üks kohalereis (oma riigist väljumine) ja teine tagasireis (oma riiki naasmine). See ei pea olema esimene ega viimane reis – see võib toimuda ükskõik millises reisi etapis. Kui vajad rohkem kui ühte kohale- ja tagasireisi, näiteks kui sul on vaja läbida oma riiki reisi ajal, saad alati osta täiendava punktist punkti pileti oma riigi raudteeveo-ettevõtjalt. Kohale- ja tagasireisid peavad toimuma sinu reisipileti kehtivuse ajal.

Lisaks reisipäevade märkimisele oma reisipileti reisikalendrisse (st piletile endale), peaksid juhul, kui kasutad kohale- ja tagasireisi oma reisipäevade jooksul, märkima need kuupäevad ka reisipiletiga kaasa antavas reisipäevikus kohale- ja tagasireisi erikastidesse. Samuti pead reisipäevikus täpsustama reisi üksikasju (kuupäev, aeg ja jaamad). Lisateavet leiad Interraili veebisaidil.

C.7 Mida kujutab endast kindlaksmääratud reisipilet?

Kindlaksmääratud reisipileti puhul pead valima kindlaksmääratud reisikuupäevad, mida ei saa enam pärast broneerimisvormi esitamist muuta. Kindlaksmääratud reisipileteid broneeritakse turistiklassis. Külastatavaid riike on selle valiku puhul maksimaalselt kaks. Seega ei pruugi sulle sobida, kui soovid külastada mitut riiki. Kui aga otsustad külastada ainult ühte riiki, mis asub sinu naabruses, on kindlaksmääratud reisipilet sulle sobiv lahendus. Kindlaksmääratud reisipiletite puhul on lisabroneeringud tasuta, kuid piletite maksimaalne eelarve on 258 eurot.

Kui oled valinud kindlaksmääratud reisi, kinnitab Euroopa Komisjoni poolt reisipiletite broneerimiseks määratud väline alltöövõtja sulle sinu reisikava teostatavust viie tööpäeva jooksul. Juhul kui kindlaksmääratud reisimisvõimalus ei ole parim lahendus sinu reisikava teostamiseks, soovitab väline alltöövõtja sulle paindlikku reisimisvõimalust.

Et saada selgem ettekujutus sinu reisikava teostatavusest, soovitame sul tutvuda veebisaidiga Rome2Rio, mis võib sul aidata mõista, kas sinu reisikava on rongireisina teostatav, mitu peatust peaksid tegema ja mitme rongiga sõitma, kui palju aega kulub rongireisidele ja millised on umbkaudsed hinnad.

C.8 Mis on vahet paindlikul ja kindlaksmääratud reisil?

Vt infograafikut:

https://europa.eu/youth/sites/default/files/infographic_flexibleandfixed.pdf

Paindlik reis

Kindlaksmääratud reis

Kuupäevad, mil sa reisid, on paindlikud. Vaatamata sellele on reisipiletil alguskuupäev. Alates sellest kuupäevast on reisipilet kehtiv ühe kuu jooksul.

Pead valima kindlaksmääratud reisikuupäevad, mida ei saa enam pärast broneerimisvormi esitamist muuta.

Sul on ühe kuu jooksul kindel arv reisipäevi (st, et sul on selle kuu jooksul rongiga reisimiseks kindel arv päevi – kokku 7 päeva). Paindlik reis võimaldab sul reisida paljudesse ELi riikidesse!

Sa võid külastada kuni 2 riiki, mis on sinu piletisaajana väljavalimise ajal Euroopa Liidu liikmesriigid (nende riikide hulka ei arvata riiki, kust sa reisi alustad, ning neid riike, mida sihtkohta reisides läbid). Sinu reis võib kesta maksimaalselt ühe kuu.

Väljavalitud kandidaadil on õigus reisida järjestikustel päevadel või kasutada reisipäevi reisiperioodi eri aegadel. Tal on lubatud reisida Euroopa raudteeveo-ettevõtjate rongidega ning praamide ja muude transpordivahenditega, mille on välja valinud Euroopa Komisjoni määratud välistöövõtja.

Arvestada tuleb sellega, et teatavaid rongipileteid on vaja ette broneerida (lisabroneering). Sellisel juhul peab väljavalitud kandidaat tegema kas enne reisiperioodi algust või selle ajal rongireisi lisabroneeringu ise. Euroopa Komisjon rongipiletite lisabroneeringute ega muid reisi ajal kantud lisakulusid ei kata.

Piletite maksimaalne eelarve on 258 eurot. Seega pead tagama, et sinu soovitud marsruut jääks selle piirsumma raamesse.

C.9 Kas noored peavad reisima vaid rongiga?

Reis toimub peamiselt rongiga. Vaatamata sellele lubatakse DiscoverEU raames võimalikult laialdase juurdepääsu tagamiseks kasutada ka teisi transpordivahendeid, näiteks bussid ja praamid, sõltuvalt keskkonna, aja ja kaugusega seotud kaalutlustest. Lennukiga lubatakse reisida vaid erandjuhtudel.

Erandeid võimaldatakse:

 • noortele, kes elavad ühes üheksast äärepoolseimast piirkonnast (Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Assoorid ja Kanaari saared);
 • noortele, kes elavad riigis/piirkonnas, kuhu puudub juurdepääs eespool nimetatud transpordivahenditega (rong, praam, buss);
 • noortele, kes peavad reisi alguspunktiks oleva riigi piiri ületamiseks reisima rohkem kui 18 tundi;
 • noortele, kellel on piiratud liikumisvõime või puue. Erandi lubamist hinnatakse iga juhtumi puhul eraldi.

Lubatud on vaid üks edasi-tagasi lennupilet lähteriiki. Seejärel peavad noored reisima rongi või mõne muu transpordivahendiga (v.a erasõidukid või tšarterbussid).

C.10 Kas saan ühe riigi piires reisida erinevatesse linnadesse?

Sa võid (sh oma koduriigis) reisida nii paljudesse linnadesse kui soovid, tingimusel et külastad vähemalt ühte välisriiki ega ületa reisipäevadeks ette nähtud arvu.

C.11 Mis saab juhul, kui pean oma reisi tühistama või seda muutma?

Kõik tühistamise või reisi muutmisega seotud kulud pead katma ise. Algatusel puudub eelarve selliste kulude katmiseks, olenemata sellise vajaduse põhjusest. Selliste kulude katmiseks võid kasutada erinevaid erakindlustuse vorme.

Kui soovid reisi tühistada, saada palun vastavasisuline e-kiri välistöövõtjale. Sellisel juhul saab sinu reisipileti reservnimekirjas olev kandidaat. Sulle saadetakse välistöövõtja e-posti aadress pärast seda, kui sind on välja valitud.

Kui oled valinud paindliku reisi ja soovid teha mõningaid muudatusi, ei pea sa sellest välistöövõtjat teavitama. Kindlaksmääratud reisi puhul pead välistöövõtjale kirjutama.

C.12 Kuidas saan oma reisiks valmistuda?

Euroopa Noorteportaalist saad kasulikku praktilist teavet ja nõuandeid Euroopas reisimise kohta. Sul peab olema reisi ajal kehtiv reisidokument/pass. Sa vastutad ise oma reisidokumendi sobivuse ja kehtivuse eest.

Sul on seadusjärgne kohustus Euroopa Liidus reisides kanda kaasas kehtivat passi või ID-kaarti. Osalejad peaksid samuti tagama, et neil oleks kogu reisi ajal kehtiv tervise- ja reisikindlustus. Sa vastutad ise oma reisidokumendi sobivuse ja kehtivuse eest.

C.13 Millised on minu kui reisija õigused?

Reisija õiguste kohta teabe saamiseks vaata Euroopa Noorteportaali reisimist käsitlevat jaotist. Noored, kellel on puue, saavad tutvuda oma õigustega siin. Kõik puuetega inimesi käsitlevad sätted vaadatakse läbi juhtumipõhiselt, et hõlbustada nende reisi planeerimist.

C.14 Broneerimisvormiga seotud tehnilised probleemid

Tehniliste probleemide korral, nt kui sa ei ole saanud kinnituskoodi/e-kirja või kui on esitatud ebatäpseid andmeid, võta palun ühendust broneerimise eest vastutava välistöövõtjaga. Sulle saadetakse välistöövõtja e-posti aadress pärast seda, kui sind on välja valitud. Kui sa ei tea välistöövõtja e-posti aadressi, saad välistöövõtjaga ühendust võtta, saates erasõnumi rühmale European Youth Facebookis.

C.15 Oleme ühe rühma liikmed ja üks meist peab varem koju tagasi jõudma. Kas ülejäänud meist võivad reisi jätkata?

Jah, see on võimalik, kui olete valinud paindliku reisi.

C.16 Kas saan reisida rühmas, isegi siis, kui mind valiti välja kandidaadina, kes saab eraldi reisipileti?

Kui oled valinud paindliku reisi, võid reisida rühmas ning vahetada rühmi ja isegi reisi sihtpunkte oma reisi jooksul.

Broneerimise käigus veendu, et märgid sama alguskuupäeva, kui need osalejad, kellega koos soovid reisida.

Broneerimisvormi ajakohastatakse igapäevaselt automaatselt südaööl ning see võimaldab broneeringu teha kõige varem 14 päeva enne väljasõidukuupäeva. Seepärast soovitame probleemide vältimiseks, et kõik rühma liikmed täidaksid broneerimisvormi enam-vähem samal ajal. Väljasõidukuupäeva pärast broneeringu tegemist enam muuta ei saa.

C.17 Kas peaksid reisipiletid ise broneerima?

Ei. Sa ei tohiks reisipileteid ise broneerida, sest eraldi ostetud reisipileteid ei hüvitata. Reisipiletid broneerib, ostab ja edastab ainult Euroopa Komisjoni poolt määratud välistöövõtja.

Soovitame ka majutust mitte broneerida (ega selle eest tasuda) enne, kui oled kindel oma reisikuupäevades ning oled reisipileti kätte saanud.

C.18 Milline on reisipiletite väärtus?

Põhireegel on see, et igal väljavalitud noorel on õigus reisipiletile, mille väärtus on 258 eurot. Reis võib toimuda ainult 2. klassis. Pileti väärtus võib olla suurem allpool osutatud erandjuhtudel:

 • kui väljavalitud noored reisivad äärepoolseimatest piirkondadest (nt Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Assoorid ja Kanaari saared); kui noor on jõudnud Mandri-Euroopasse, kohaldatakse põhireeglit;
 • kui väljavalitud noor reisib mujalt kui äärepoolseimast piirkonnast, aga tal on õigus saabuda Mandri-Euroopasse lennukiga; kui noor on jõudnud Mandri-Euroopasse, kohaldatakse põhireeglit;
 • juhtumipõhiselt ja erandjuhul võidakse hüvitada lisareis rongi, praami või bussiga (nt ELi saartel elavate väljavalitud kandidaatide puhul);
 • kui väljavalitud noorel on piiratud liikumisvõime ja/või erivajadused; kulu arvutatakse juhtumipõhiselt vastavalt nende vajadustele; võidakse katta mõningad erivajadustega seotud kulud (kaasasolev isik, nägemispuudega osaleja juhtkoer jne) elukoha liikmesriigi seaduste kohaste erivajadust tõendavate dokumentide põhjal.

C. 19 Millised on lisabroneeringu kulud ja kas need kaetakse (paindliku reisi puhul)?

Ei, lisabroneeringu kulud ei ole paindliku reisipiletiga hõlmatud. Enamike kiirrongide, rahvusvaheliste, mõnede InterCity ja kõigi öiste rongide puhul on vaja istekohti (või magamiskohti) eraldi broneerida Vaatamata sellele saad oma reisipiletiga hõlpsasti reisida paljude kohalike ja piirkondlike rongidega, ilma et peaksid tegema eraldi lisabroneeringuid. See tähendab, et saad reisida kahe erineva linna vahel kiirronge kasutamata, valides aeglasemad või alternatiivsed marsruudid piirkondlike rongidega ning vältides lisabroneeringutega kaasnevaid kulusid. Rakenduse Rail Planner abil saad hõlpsasti välja jätta rongid, mille jaoks on vaja teha lisabroneeringuid. Kindlaksmääratud reis hõlmab ka lisabroneeringuid (vt punkt C5).

Vt infograafikut

C.20 Kas mõned järgmistest kuludest kaetakse: reisikindlustus, majutus, elamis- või muud reisiga seotud kulud?

Ei, see algatus ei hõlma reisikindlustust. Kindlustuskulud katab osaleja ise. Ka osaleja eelistustest (nt oma reisi alustamine teisest riigist) sõltuvad majutus- ja elamiskulud ning muud reisiga seotud kulud katavad osalejad ise. Interrail pakub soodustusi majutuse, pagasihoiu ja muude teenuste puhul (palun vt Euraili soodustusi käsitlevat portaali).

Osalejad peaksid endale muretsema kogu reisi ajaks sobiva tervise- ja reisikindlustuse. Tervise põhikindlustus sisaldub tavapäraselt osaleja riiklikus tervisekindlustuses ja kehtib Euroopa ravikindlustuskaardi vahendusel tema viibimisel teises ELi riigis. Euroopa ravikindlustuskaart ja eratervisekindlustus ei pruugi hõlmata kõiki juhtumeid, eriti kodumaale naasmise või erandliku meditsiinilise sekkumisega seotud kulusid. Sellisteks juhtumiteks on soovitatav muretseda täiendav erakindlustus.

C.21 Kas Euroopa Komisjon aitab osalejaid majutuse broneerimisel?

Ei, majutuse broneerimise ja sellega seotud kulude eest vastutab osaleja ise. Soovitame tungivalt mitte broneerida majutust enne, kui oled reisipileti kätte saanud.

D. ASJAKOHASED KONTAKTPUNKTID

D.1 Kust saan lisateavet võistluse DiscoverEU reeglite kohta?

Võistluse DiscoverEU reeglid avaldatakse Euroopa Noorteportaalis.

D.2 Kust saan lisateavet reisiga seotud logistika kohta?

Kui osutud väljavalituks, saadetakse sulle veebiplatvormi aadress, kust leiad broneerimisvormi ja KKK kõigi reisiga seotud logistiliste aspektide kohta. Samuti saadetakse sulle välistöövõtja kontaktandmed. Telefoniühenduse võimalust ei ole, seega peab kogu suhtlus toimuma kirjalikult.

Kui vajad oma reisi ajal teavet, abi või nõuandeid, saad võtta ühendust mitme kontaktpunktiga:

Kui midagi läheb valesti

 • Vali 112, et võtta ühendust hädaabiteenistustega mis tahes ELi riigis. Sellele numbrile saab helistada nii tava- kui ka mobiiltelefonilt. Kõne on tasuta.
 • Asjade kadumise või varguse korral tuleb pöörduda kohaliku politsei poole. Kindlustus- või hüvitisnõudele tuleb lisada politseitõend. Sulge viivitamatult kõik kaotatud või varastatud pangakaardid. Passivargusest teavita lisaks politseile ka oma riigi saatkonda või konsulaati.

Võta ühendust ELi teemadega tegeleva talitusega

 • Telefoni või e-posti teel: Eurodesk on noortele suunatud teabetalitus, mis vastab sinu küsimustele seoses Euroopas pakutavate võimalustega (nt Euroopa vabatahtliku tegevuse programmid, välismaal õppimine või praktikas osalemine). Pane palun tähele, et see talitus ei saa sind aidata DiscoverEU reisiga seotud tehniliste probleemide puhul. Nendega tegeleb välistöövõtja, kes võtab sinuga ühendust (kui osutud väljavalituks). Saad võtta ühendust lähima Eurodeski infopunktiga interaktiivse kaardi vahendusel (https://map.eurodesk.eu/).
 • Veebipõhiselt: Euroopa Liitu käsitlev teave on kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes kättesaadav veebisaidil Europa.
 • Isiklikult: üle kogu Euroopa on avatud sadu kohalikke Euroopa Liidu infokeskusi. Leia lähima keskuse asukoht.
 • Telefoni või e-posti teel: Europe Direct on teenistus, mille vahendusel saad vastuse sind huvitavale küsimusele Euroopa Liidu kohta. Saad selle talitusega ühendust võtta, helistades tasuta numbril: 00 800 67 89 10 11 (teatavad mobiilsideoperaatorid ei võimalda juurdepääsu 00800-numbritele või võivad neile helistamise eest tasu küsida) või e-posti vahendusel.
 • Loe Euroopa kohta: trükised ELi kohta on vaid ühe hiireklõpsu kaugusel EU Bookshopi veebisaidil.
 • Euroopa Komisjoni esindused: Euroopa Komisjoni esindused liikmesriikides esindavad komisjoni seisukohti ja jälgivad avalikku arvamust oma asukohariigis. Nemad jagavad teavet ELi kohta nii ürituste vahendusel kui ka brošüüride, voldikute ja muude materjalide levitamise kaudu.
 • Euroopa Parlamendi infobürood: nende ülesandeks on suurendada teadlikkust Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu kohta ning julgustada inimesi hääletama Euroopa Parlamendi valimistel.

D.3 Teave koroonaviiruse kohta

Kui Te tunnete muret koroonaviiruse pärast, leiate värskeimat teavet Euroopa Komisjoni veebisaidilt.