Časté dotazy


A. PRAVIDLA SOUTĚŽE

A.1 Co je DiscoverEU?

DiscoverEU je iniciativa Evropské unie, která lidem ve věku 18 let nabízí příležitost cestovat po Evropě a objevovat krásu její krajiny, měst i venkova. Cestovat budou především vlakem (existují však výjimky pro osoby žijící na ostrovech nebo v odlehlých oblastech). Během cesty se budou moci setkávat s podobně smýšlejícími mladými lidmi, získají větší nezávislost a sebedůvěru a lépe poznají pocit evropské identity. Každý rok se konají dvě kola této soutěže, v nichž zástupci Evropské komise vyberou pokaždé několik výherců, kteří získají časovou jízdenku.

A.2 Kdo se může soutěže zúčastnit?

Soutěž je určena pouze mladým lidem, kteří k 30. červnu 2020 dosáhnou věku 18 let. Do soutěže se tedy mohou přihlásit lidé narozeni od 1. července 2001 (včetně) do 30. června 2002 (včetně). Přihlášky bude možné podat prostřednictvím Evropského portálu pro mládež, a to v období od čtvrtka 12. března 2020 (12.00 SEČ) do čtvrtka 26. března 2020 (12.00 SEČ).

A.3 Mohu se přihlásit, i když jsem už získal/a časovou jízdenku během předchozího kola soutěže, které proběhlo v listopadu 2019?

Jestliže jste časovou jízdenku v soutěži DiscoverEU získali během kola vyhlášeného v listopadu 2019, dalšího kola se již zúčastnit nemůžete. Pokud tak učiníte, bude tato skutečnost během kontroly přihlášek zjištěna. Jestliže Komise nebo její externí dodavatel, který se o rezervaci jízdenek stará, v kterékoli fázi realizace této iniciativy zjistí, že se opětovně přihlásili ti, kteří již časovou jízdenku získali v soutěžním kole v listopadu 2019, budou ze soutěže vyloučeni. Ti, kteří se do soutěže přihlásili v listopadu 2019 a ke dni 30. června 2020 jim je stále ještě 18 let, se mohou stávajícího kola soutěže zúčastnit pod podmínkou, že:

 • nebyli vybráni v předešlém kole,
 • v předešlém kole vybráni byli, ale nakonec svou účast zrušili (ještě před cestou).

A.4 Proč se mohou soutěže zúčastnit pouze mladí lidé ve věku 18 let?

Při přípravě této iniciativy se Evropský parlament rozhodl zaměřit se na mladé lidi, kterým je 18 let, protože právě tento věk představuje významný předěl na cestě k dospělosti a evropskému občanství.

A.5 Nemám e-mailovou adresu. Můžu se do soutěže přesto přihlásit?

Pokud se chcete do soutěže přihlásit, musíte mít platnou e-mailovou adresu. Existuje mnoho bezplatných poskytovatelů e-mailových adres. Zapamatujte si své přihlašovací údaje, protože veškerá komunikace s vámi bude probíhat přes vaši e-mailovou adresu.

A.6 Může se mnou cestovat kamarád nebo příbuzný starší 18 let?

Ano, za předpokladu, že si příslušnou jízdenku zarezervuje a náklady uhradí sám. Doporučujeme vám však, abyste si ubytování ani případné další jízdenky nerezervovali předtím, než obdržíte časovou jízdenku od nás.

A.7. Dostanou přednost konkrétní provozovatelé dopravy?

Ne. Externí dodavatel, který bude provádět rezervace, může zvolit jakýkoli druh veřejné dopravy a jakékoli provozovatele nebo linku (vyloučeny jsou však zpravidla soukromé automobily a zájezdové autobusy).

A.8 Chci podat přihlášku, ale stále čekám na nový cestovní pas (nebo občanský průkaz). Co mám dělat?

Při podávání přihlášky můžete použít stávající pas či občanský průkaz, i když pozbyl platnosti. Pokud však budete vybráni, budete muset mít platný průkaz totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz), abyste si mohli u externího dodavatele zarezervovat časovou jízdenku a poté cestovat po Evropě.

Jestliže budete vybráni, doporučujeme vám, abyste s potvrzením rezervace počkali až do vydání nového průkazu totožnosti. Pokud platnost vašeho pasu či občanského průkazu skončí až po dokončení rezervace, vezměte si s sebou jak starý, tak i nový cestovní pas či občanský průkaz. Doporučujeme vám si propadlý průkaz totožnosti naskenovat.

A.9 Pokud mě vyberete, budete provádět ověření totožnosti?

Při vyplňování rezervačního formuláře budete vyzváni, abyste nahráli fotografii, případně naskenovanou kopii svého platného průkazu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního pasu).

A.10 Co se očekává od těch, kterým bude jízdenka přidělena?

Evropská komise by se ráda dozvěděla, jaké zážitky a zkušenosti mladí cestovatelé získali. Ocenila by proto, aby své zkušenosti sdíleli. Z tohoto důvodu se všichni účastníci zároveň stávají ambasadory DiscoverEU. Pak budou moci své zážitky z cest sdílet prostřednictvím sociálních médií (na Instagramu, Facebooku či Twitteru) nebo mohou na své škole či v místě bydliště uspořádat na téma své cesty přednášku či prezentaci. Účastníci se dále mohou připojit k oficiální skupině #DiscoverEU na Facebooku.

B. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

B.1 Jak podat přihlášku?

Jakmile bude zahájena lhůta pro podávání přihlášek, můžete svou přihlášku podat na adrese https://europa.eu/youth/discovereu. Období pro podávání přihlášek potrvá od čtvrtka 12. března 2020 (12.00 SEČ) až do čtvrtka 26. března 2020 (12.00 SEČ). Ti, kteří se do soutěže přihlásili v listopadu 2019 a ke dni 30. června 2020 jim je stále ještě 18 let, se mohou stávajícího kola soutěže zúčastnit pod podmínkou, že:

 • nebyli v předešlém kole vybráni,
 • v předešlém kole vybráni byli, ale nakonec svou účast zrušili (ještě před cestou).

Chcete-li cestovat ve skupině a stát se jejím vedoucím, musíte se nejprve do soutěže přihlásit, a poté poskytnout všem členům skupiny kód vaší přihlášky. Díky němu se budou moci k vaší skupině připojit online. V rámci výše uvedené lhůty může být vybrána pouze skupina, jejímž členům je 18 let a kteří vyplnili požadované údaje a splňují podmínky účasti v soutěži DiscoverEU (viz pravidlo A2). Upozorňujeme, že přihlášku smějí všichni členové skupiny podat pouze jednou. Pokud na Evropském portálu pro mládež podáte dvě nebo více přihlášek, bude se brát v úvahu pouze ta první. Ostatní přihlášky od vás nebo z vaší skupiny nebudou do výběru zařazeny.

B.2 Podle čeho budou vybíráni ti, kteří získají časovou jízdenku?

Výběr uchazečů se uskuteční na základě online přihlášky, která bude k dispozici na Evropském portálu pro mládež (viz otázka B1). Uchazeči musí odpovědět na pět otázek kvízu a na jednu doplňující otázku. Evropská komise pak seřadí uchazeče podle správnosti odpovědí a jejich státní příslušnosti. Z uchazečů, kteří správně odpověděli na otázky z kvízu a jejichž odpověď na doplňující otázku byla co nejpřesnější, bude vybráno nejméně 30 000 mladých lidí. Osoby se speciálními potřebami (např. se sníženou pohyblivostí, zrakově postižení apod.) budou mít nárok na přiměřenou dodatečnou podporu.

B.3 Jak se dozvím, že jsem získal(a) časovou jízdenku DiscoverEU nebo že jsem na rezervním seznamu?

Jakmile proběhne výběr, obdrží všichni členové skupiny e-mail s výsledky. Uschovejte si prosím kód vaší přihlášky. Nesdílejte jej s nikým (např. na sociálních médiích) s výjimkou schváleného externího dodavatele z Evropské komise. Stav své přihlášky si můžete zkontrolovat na Evropském portálu pro mládež. Výsledky soutěže budou oznámeny všem účastníkům do poloviny května 2020. Pokud jste vybráni nebyli, budete zařazeni na rezervní seznam. V případě, že některý z účastníků svou přihlášku stáhne, můžete být kontaktováni právě vy.

B.4 Existují nějaké kvóty podle státní příslušnosti?

Ano, výběr bude proveden na základě státní příslušnosti, a to v souladu s počtem časových jízdenek, které každá země dostane přiděleny. Rozdělení odpovídá podílu obyvatel jednotlivých členských států na celkovém počtu obyvatel Evropské unie. V případě, že v některé zemi bude méně zájemců, než kolik časových jízdenek jí bylo v rámci kvóty přiděleno, budou zbývající jízdenky stejnoměrně rozděleny mezi země, kde počet zájemců kvótu přesáhl. Kvóty pro jednotlivé země budou zveřejněny spolu s výsledky.

B.5 Musí výherci cestovat sami nebo si s sebou můžou vzít kamarády?

Účastníci mohou cestovat buď samostatně, nebo ve skupině maximálně 5 osob. Můžete to uvést v přihlášce. Pokud se rozhodnete cestovat ve skupině, musíte nejdříve jmenovat vedoucího skupiny, který vyplní přihlášku, včetně kvízu, a zodpoví doplňující otázku. Poté obdrží kód, který předá ostatním členům skupiny, kteří se s tímto kódem zaregistrují online a vyplní své osobní údaje. Všichni členové skupiny musí kliknout na tlačítko „Odeslat“, jinak registrace neproběhne.

B.6 Budou vybráni všichni členové skupiny?

Ano, protože přihláška skupiny se bude posuzovat jako jediná přihláška. Upozorňujeme však, že vybrány budou pouze ty osoby, které se před skončením lhůty pro podávání přihlášek zaregistrují online a splňují kritéria účasti v soutěži. Ve skupině může být maximálně 5 členů.

B.7 Zaregistroval(a) jsem se jako vedoucí skupiny, ale jízdenku jsem získal(a) jenom já. Jak je to možné?

Pokud ostatní členové skupiny jízdenku nezískali, znamená to, že včas nevyplnili přihlášku na Evropském portálu pro mládež nebo že nesplňují kritéria účasti v soutěži, případně že po vyplnění přihlášky zapomněli kliknout na tlačítko „Odeslat“, a tudíž nebyli do soutěže zaregistrováni. To by rovněž mohlo znamenat, že váš kamarád podal více přihlášek. V takovém případě byla zohledněna pouze první předložená přihláška. Soutěže se mohou zúčastnit pouze ti členové skupiny, kteří přihlášku podali včas prostřednictvím kódu poskytnutého vedoucím skupiny.

B.8 Co když jsem původně chtěl(a) cestovat sám/sama, ale později jsem se rozhodl(a) vytvořit skupinu s přáteli?

Všichni účastníci mohou být také potenciálním vedoucím skupiny. I když jste v přihlášce původně uvedli, že chcete cestovat sami, můžete později přizvat až 4 kamarády, kteří však musí splňovat kritéria účasti v soutěži DiscoverEU. Aby se k vám mohli připojit, musíte jim zaslat kód své přihlášky, který obdržíte e-mailem. Vaši kamarádi musí před uplynutím lhůty pro podávání přihlášek sami podat přihlášku a samozřejmě musí splňovat kritéria účasti v soutěži (viz pravidlo A.2)

B.9 Co když jsem byl(a) vybrán(a), ale nakonec chci svou účast odříct?

V takovém případě musíte zaslat e-mail s kódem své přihlášky externímu dodavateli, kterého Evropská komise pověřila zajištěním časových jízdenek. Musíte tak učinit ještě před rezervací jízdenky. Vaše jízdenka pak bude nabídnuta uchazečům z rezervního seznamu. E-mailová adresa externího dodavatele vám bude sdělena, jakmile budete vybráni.

B.10 Získal(a) jsem časovou jízdenku, ale nemohu jet. Mohou moji přátelé odjet beze mě? Můžu časovou jízdenku převést na někoho jiného?

Pokud jste získali časovou jízdenku, ale z nějakého důvodu jet nemůžete, musíte svou účast odříct (viz otázka B.9). Jízdenku bohužel nemůžete převést na někoho jiného. Na každé časové jízdence je totiž vytištěno jméno účastníka, takže ji nelze vyměnit ani převést na jinou osobu.

Pokud odřekne účast některý z členů skupiny (případně její vedoucí), nemá toto rozhodnutí žádný vliv na zbytek skupiny a zbývající členové mohou odcestovat podle plánu. Osobu, která svou účast odřekla, nelze nahradit nikým jiným. Nevyužitá časová jízdenka bude přidělena jinému účastníkovi z rezervního seznamu.

B.11 Mohu změnit plán a cestovat sám/sama, i když jsem součástí skupiny?

Ano, můžete. Rezervační formulář vyplňte jenom za sebe a uveďte svůj osobní kód. Nic jiného není třeba dělat. Na ostatní členy skupiny to nebude mít žádný vliv.

B.12 Je možné časovou jízdenku převést na někoho jiného?

Ne. Jízdenka je vydána na vaše jméno a za žádných okolností ji nelze převést na nikoho jiného. Jméno uvedené na jízdence nelze změnit.

B.13 Jsem na rezervním seznamu. Co to pro mě znamená?

Všichni nevybraní uchazeči jsou na základě svých odpovědí z kvízu a na doplňující otázku zapsáni na rezervní seznam (ten je rozdělen podle státní příslušnosti). Pokud některý z vybraných uchazečů svou přihlášku stáhne, nebo je-li hodnota přidělených časových jízdenek nižší, než kolik činí dostupný rozpočet, může Evropská komise až do vyčerpání finančních prostředků přidělit jízdenku i uchazečům zařazeným na rezervní seznam. Zařazením na rezervní seznam nevzniká uchazečům ve vztahu k Evropské komisi žádný nárok a není zaručeno, že budou vybráni v pozdější fázi soutěže.

Uchazeči z rezervního seznamu mohou být kontaktováni, aby se zaregistrovali na rezervační platformě. Ti, kteří budou kontaktováni ke konci projektu, nemohou žádat o proplacení cesty uskutečněné před výzvou k registraci, ani nemohou požadovat prodloužení doby na cestování.

B.14 Jsem na rezervním seznamu. Jakou mám šanci, že časovou jízdenku získám?

To závisí na třech faktorech:

 • jak jste zodpověděli kvízové otázky,
 • kolik výherců svou účast nepotvrdí nebo odřekne (účastníkům zařazeným na rezervní seznam jsou totiž nabízeny časové jízdenky těch, kteří je nevyužijí),
 • počet časových jízdenek, které jsou určeny účastníkům z vaší země. Evropská komise může rovněž uchazečům, kteří byli zařazeni na rezervní seznam, nabídnout časovou jízdenku v případě, že dosud nebyly zcela vyčerpány dostupné finanční prostředky.

C. CESTOVÁNÍ

C.1 Kolik dní mohu cestovat?

Můžete cestovat minimálně 1 den a maximálně 30 dní. Cesta se musí uskutečnit v období od 1. července 2020 (datum zahájení cesty) do 28. února 2021 (poslední datum návratu).

C.2 Kolik zemí mohu navštívit?

To závisí na zvolené variantě:

 • neflexibilní varianta: počet destinací je omezen na 2 země nebo dvě města v jedné zemi,
 • flexibilní varianta: počet zemí není omezen. Je však omezen počet dnů k cestování. Můžete být například v zahraničí jeden měsíc, během tohoto měsíce však smíte na vlastní cestu (např. vlakem) využít jen několik dní. Další informace o těchto dvou variantách najdete v odpovědích níže. Více informací vám také poskytne náš externí dodavatel, budete-li vybráni.

Další informace o těchto dvou variantách najdete mezi odpověďmi níže. Více informací vám také poskytne náš dodavatel.

C.3 Můžu svou cestu zahájit v jiné zemi, než kde mám bydliště?

Ano, svou cestu můžete zahájit v zemi, kde nemáte stálé bydliště. Náklady na cestu do této země/zastávky si však musíte hradit sami. Z rozpočtu soutěže DiscoverEU se tyto výdaje neplatí.

C.4 Mohu časovou jízdenku použít i na cestování místní veřejnou dopravou?

Do časové jízdenky DiscoverEU není zahrnuta místní veřejná (ani soukromá) doprava. Informace o dopravních prostředcích, cenách jízdenek apod. ve všech vašich destinacích si musíte vždy vyhledat sami před cestou nebo během ní.

Pokud si vyberete flexibilní časovou jízdenku, můžete v řadě měst využít slevu na tzv. City Card. Více informací o slevách najdete zde.

 

C.5 Co je flexibilní varianta jízdenky?

V případě flexibilní jízdenky budete moci cestovat po dobu jednoho měsíce a fyzicky cestovat vlakem během 7 dní (to znamená, že během tohoto měsíce můžete ve vlaku strávit jen určitý počet dní).

S flexibilní jízdenkou můžete cestovat ve vlacích provozovaných evropskými železničními společnostmi téměř ve všech členských státech Evropské unie. Sami si zvolíte vlastní rozvrh cesty,

protože data přesunu vlakem z jednoho místa na jiné zůstanou flexibilní. Flexibilní jízdenka má však počáteční datum. Od tohoto data je platná po dobu jednoho měsíce. Datum odjezdu lze změnit, ale je třeba mít na paměti, že můžete přijít o několik dní platnosti časové jízdenky. Jakmile si časovou jízdenku zarezervujete, počáteční datum již změnit nelze.

Vaše jízdenka funguje jako jakákoli jiná běžná časová jízdenka: stačí vyplnit cestovní údaje, nastoupit do vlaku a vyrazit. Jízdenku můžete také využít u řady vysokorychlostních vlaků (jako TGV nebo AVE) a pro noční vlaky s lůžkovými vozy. Budete si však muset sami zaplatit místenku nebo příplatek za lůžko/lehátko.

C.6 Jak vyplnit datum odjezdu/příjezdu?

Jízdenku InterRail Global Pass můžete v zemi svého bydliště (nebo trvalého bydliště) použít dvakrát: při odjezdu (tj. na cestu z vaší země do destinace) a při příjezdu (na zpáteční cestu). Nemusí se jednat o první ani poslední cestu v rámci vašeho dobrodružství DiscoverEU – můžete tak učinit kdykoli během cesty. Pokud potřebujete využít více než jednu cestu tam a zpět (např. pro přejezd vlastní země během cesty DiscoverEU), můžete si vždy dokoupit jednotlivé jízdenky od místního železničního dopravce). Cestu z výchozí země a zpět musíte absolvovat během platnosti vaší časové jízdenky.

Kromě toho, že si v cestovním kalendáři na vaší časové jízdence zaznamenáte (tj. přímo na jízdence), zda hodláte cestu tam a zpět absolvovat během platnosti této časové jízdenky, měli byste tato data uvést rovněž do zvláštních políček pro cestu tam (datum odjezdu) a zpět (datum příjezdu) v cestovním záznamu (tzv. travel diary), který dostanete spolu s časovou jízdenkou. Do cestovního záznamu se také uvádějí další konkrétní údaje o cestě (např. datum, čas, názvy zastávek). Více informací najdete na internetových stránkách společnosti Interrail.

C.7 Co je neflexibilní varianta jízdenky?

U této varianty si musíte zvolit přesná data přesunu z místa na místo, které po odeslání rezervačního formuláře již nelze změnit. Neflexibilní časové jízdenky budou rezervovány pro druhou třídu. Počet zemí, které můžete s touto jízdenkou navštívit, je omezen na dvě. Chcete-li navštívit vícero zemí, není tato varianta příliš vhodná. Naopak pokud se rozhodnete navštívit pouze jednu zemi (třeba tu, která sousedí s vaší), je tato varianta dobrým řešením. U neflexibilní časové jízdenky se nemusí hradit rezervační poplatky, nicméně zde stále platí omezení 258 EUR.

Jakmile zažádáte o neflexibilní jízdenku, externí dodavatel, kterého Evropská komise určila k provádění rezervací, vám do 5 pracovních dnů zašle potvrzení o proveditelnosti vaší cesty. V případě, že se ukáže, že neflexibilní jízdenka není pro vaše cestovní plány vhodná, nabídne vám externí dodavatel flexibilní variantu jízdenky.

Abyste si udělali jasnější představu o proveditelnosti svých cestovních plánů, doporučujeme vám podívat se na internetové stránky Rome2Rio, které vám pomohou se rozhodnout, zda je váš itinerář po železnici proveditelný, kolikrát budete muset přestupovat, kolik času budete muset ve vlaku strávit. Na stránkách se také dozvíte přibližný odhad ceny.

C.8 Jaký je rozdíl mezi neflexibilní a flexibilní jízdenkou?

Informace najdete v naší infografice:

https://europa.eu/youth/sites/default/files/infographic_flexibleandfixed.pdf

Flexibilní jízdenka

Neflexibilní jízdenka

Data, kdy můžete cestovat vlakem, jsou flexibilní. Jízdenka však má na sobě vyznačeno počáteční datum cesty. Od tohoto data je platná po dobu jednoho měsíce.

U této varianty si musíte zvolit přesná data pro cestování, jež nelze po předložení rezervačního formuláře změnit.

Budete moci cestovat po dobu jednoho měsíce a fyzicky cestovat vlakem ve stanoveném počtu dní (to znamená, že během tohoto měsíce můžete ve vlaku strávit jen určitý počet dní – maximálně 7). Díky flexibilní jízdence můžete cestovat do několika zemí EU.

Budete mít možnost během maximálně jednoho měsíce navštívit až dvě země, které byly v době přijetí rozhodnutí o přidělení jízdenek členskými státy Evropské unie (nepočítá se vaše výchozí země ani země, kterými budete jenom projíždět).

Vybraní uchazeči mohou cestovat několik po sobě následujících dnů, nebo mohou tyto dny rozložit na celou dobu cesty. Mohou cestovat vlaky, které provozují evropské železniční společnosti, trajektem a jinými dopravními prostředky, jež vybere externí dodavatel určený Evropskou komisí.

U některých vlaků je třeba si dopředu rezervovat místo. Tyto místenky si budou muset vybraní uchazeči zaplatit před cestou nebo během cesty sami. Evropská komise nebude proplácet žádné příplatky za rezervaci ani jiné náklady vzniklé během cesty.

Rozpočet na cestu každého účastníka je limitován částkou 258 eur. Vámi vybraná trasa se proto musí do tohoto rozpočtu vejít.

C.9 Musím vždy cestovat jenom vlakem?

Od účastníků se očekává, že budou zpravidla cestovat vlakem. Nicméně v zájmu optimálního přesunu po různých místech kontinentu nabídne DiscoverEU také možnost alternativních druhů dopravy (např. autobusů nebo trajektů), a to s přihlédnutím ke vzdálenosti, časovým možnostem a k environmentálnímu dopadu cesty. Letadlem lze cestovat pouze výjimečně.

Výjimky:

 • účastníci cestující z devíti nejvzdálenějších regionů (tzn. Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svatý Martin, Madeira, Azory a Kanárské ostrovy)
 • účastníci cestující ze zemí či regionů, které nejsou přístupné prostřednictvím uvedených dopravních prostředků (železniční sítě, trajekty a autobusy)
 • účastníci, jimž cesta na hranice výchozí země trvá déle než 18 hodin
 • osoby s omezenou schopností pohybu a orientace či zdravotním postižením. (To bude posuzováno případ od případu.)

Letadlem lze uskutečnit pouze jeden zpáteční let z a do výchozí země. Poté musejí účastníci cestovat vlakem nebo zvolit jiný alternativní způsob dopravy (s výjimkou osobních automobilů či zájezdových autobusů).

C.10 Můžu v rámci jedné země navštívit více lokalit?

Ano, můžete navštívit tolik míst, kolik chcete (včetně domovské země), pokud navštívíte alespoň jednu zemi v zahraničí a nepřekročíte počet dní určených na cestování.

C.11 Co když musím svou cestu zrušit nebo změnit?

Případné poplatky za storno nebo změny budete muset uhradit sami. Pro tento typ výdajů (bez ohledu na jejich důvod) není k dispozici žádný dodatečný rozpočet. K jejich pokrytí můžete využít soukromé cestovní pojištění.

Chcete-li svou účast zrušit, zašlete e-mail externímu dodavateli. V takovém případě bude vaše časová jízdenka nabídnuta jinému uchazeči z rezervního seznamu. E-mailová adresa externího dodavatele vám bude sdělena, jakmile budete vybráni.

Máte-li flexibilní jízdenku a chcete provést nějakou změnu, externího dodavatele o tom informovat nemusíte. V případě neflexibilní jízdenky se však na externího dodavatele obrátit musíte.

C.12 Jak se mám na cestu připravit?

Na Evropském portálu pro mládež najdete praktické informace a užitečné tipy o cestování po Evropě. Během celé cesty musíte mít u sebe platný cestovní doklad a časovou jízdenku. Za veškeré náležitosti dokladu (např. jeho platnost) zodpovídáte vy sami.

Při cestování po Evropské unii máte ze zákona povinnost mít u sebe platný cestovní pas nebo občanský průkaz. Také byste si na celou dobu cesty měli sjednat zdravotní pojištění. Za veškeré náležitosti (např. platnost pojištění) zodpovídáte vy sami.

C.13 Jaká mám práva jako cestující?

Informace o právech cestujících najdete na Evropském portálu pro mládež v sekci týkající se cestování. Osoby se zdravotním postižením se mohou seznámit se svými právy prostřednictvím tohoto odkazu. Situace osob se zdravotním postižením bude přezkoumána případ od případu a plánování cesty jim bude maximálně usnadněno.

C.14 Vyskytly se technické problémy s rezervačním formulářem. Co mám dělat?

Pokud jste například nedostali e-mail s potvrzením či příslušný kód přihlášky nebo jste nesprávně vyplnili osobní údaje, obraťte se na externího dodavatele, který zajišťuje rezervaci jízdenek. E-mailová adresa externího dodavatele vám bude sdělena, jakmile budete vybráni. Pokud e-mailovou adresu neznáte, můžete se na externího dodavatele obrátit tak, že mu zašlete soukromou zprávu na Facebooku.

C.15 Jsme skupina a jeden z nás musí jet domů dříve. Může zbytek skupiny pokračovat v cestě?

Ano, je to možné, pokud máte flexibilní jízdenku.

C.16 Mohu cestovat ve skupině, i když jsem dostal jízdenku jako jednotlivec?

Máte-li flexibilní jízdenku, můžete nejen cestovat ve skupině, ale dokonce skupinu nebo směr v kterémkoli bodě cesty změnit.

Během rezervace nezapomeňte uvést stejné datum odjezdu jako zbytek členů skupiny, s nimiž chcete cestovat.

Rezervační formulář se automaticky aktualizuje každý den o půlnoci a umožňuje zahájit rezervaci již 14 dnů před datem odjezdu. Doporučujeme vám proto, aby všichni členové skupiny vyplnili rezervační formulář přibližně ve stejnou dobu. Změna data odjezdu po ukončení rezervace již není možná.

C.17 Mám si časovou jízdenku zarezervovat sám/sama?

Ne. Časovou jízdenku si v žádném případě nerezervujte, ani nekupujte. Nebyla by vám totiž proplacena. Za rezervaci, nákup a dodání časových jízdenek odpovídá výhradně externí dodavatel určený Evropskou komisí.

Rovněž byste neměli rezervovat ani platit za ubytování, dokud neobdržíte časovou jízdenku a nebudete si jisti, ve kterých dnech budete cestovat.

C.18 Jaká je hodnota časové jízdenky?

Základním pravidlem je, že každý účastník bude mít nárok na časovou jízdenku v hodnotě 258 eur. Jízdenka je platná pouze pro 2. třídu. Hodnota jízdenky však může být ve výjimečných případech vyšší, a to:

 • u účastníků cestujících z devíti nejvzdálenějších regionů (tzn. Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svatý Martin, Madeira, Azory a Kanárské ostrovy) na evropskou pevninu. Poté, co tito účastníci dorazí na evropský kontinent, se na ně vztahuje základní pravidlo (cestování vlakem).
 • u účastníků mimo výše uvedené nejvzdálenější regiony, kteří musí na evropskou pevninu cestovat letadlem. Poté, co dorazí na evropský kontinent, se na ně vztahuje základní pravidlo (cestování vlakem).
 • Ve zvláštních případech může Komise hradit i dodatečnou cestu vlakem, trajektem nebo autobusem (může jít například o situaci, kdy výherci pochází z ostrova). Každý takový případ však bude posuzován jednotlivě.
 • u účastníků se sníženou mobilitou a/nebo speciálními potřebami. Náklady budou v jejich případě posouzeny případ od případu podle jejich potřeb. Náklady na zvláštní pomoc (doprovodnou osobu, psa pro zrakově postižené účastníky apod.) mohou být pokryty na základě příslušných dokladů, které zdůvodňují zvláštní potřeby účastníků, tak jak to vyžaduje vnitrostátní právo členského státu bydliště.

C.19 Jsou do flexibilní jízdenky zahrnuty i místenky?

Ne, nejsou. Místenky jsou povinné u vysokorychlostních vlaků, mezinárodních vlaků, některých meziměstských vlaků InterCity a u všech vlaků, které jedou přes noc. S flexibilní časovou jízdenkou však můžete bez problémů cestovat řadou místních a regionálních vlaků. To znamená, že mezi dvěma městy, které sice spojuje vysokorychlostní vlak, budete cestovat pomalejším regionálním vlakem, a ušetříte tak náklady za rezervační poplatky. S pomocí filtru aplikace Rail Planner lze jednoduše vybrat pouze taková vlaková spojení, na které nepotřebujete rezervaci. Plánovaní cesty se vám tak velice usnadní. Do neflexibilní jízdenky jsou místenky zahrnuty (viz otázka C5).

Viz naše infografika

C.20 Jsou v ceně jízdenky zahrnuty některé z těchto položek – cestovní pojištění, ubytování, denní diety nebo další výdaje související s cestou?

Ne. Jízdenka nezahrnuje žádné cestovní pojištění. Pojistit se musíte sami. Ubytování, denní diety, cestovní výdaje vzniklé v důsledku preference účastníka (např. zahájení cesty z jiné země) nebo jakékoli jiné výdaje spojené s cestou si hradí účastníci také sami. Interrail nabízí slevy na ubytování, skladování zavazadel a mnoho dalších služeb v celé Evropě (viz portál pro přínosy pro životní prostředí v Evropě (Eurail )).

Doporučujeme vám, abyste si pořídili přiměřené zdravotní a cestovní pojištění na celou dobu trvání cesty. Základní zdravotní pojištění během pobytu v jiné zemi Evropské unie je zpravidla pokryto z povinného zdravotného pojištění v jednotlivých členských státech, a to na základě evropského průkazu zdravotního pojištění. Nicméně pojištění na základě evropského průkazu zdravotního pojištění nebo soukromé zdravotní pojištění se nemusí vztahovat na všechny možné případy (repatriace nebo speciální lékařské zásahy). Pro tyto případy je vhodné doplňkové soukromé pojištění.

C.21 Pomůže Evropská komise účastníkům s rezervací ubytování?

Ne, ubytování si musí každý účastník zajistit sám. Doporučujeme vám, abyste si ubytování nerezervovali, dokud neobdržíte jízdenku.

D. PŘÍSLUŠNÁ KONTAKTNÍ MÍSTA

D.1 Kde najdu další informace o pravidlech soutěže?

Referenční dokument pro stanovení pravidel soutěže DiscoverEU najdete na Evropském portálu pro mládež

D.2 Kde najdu více informací o podmínkách cestování?

Pokud budete vybráni, obdržíte adresu platformy, kde najdete rezervační formulář a často kladené dotazy týkající se všech logistických aspektů cesty. Rovněž obdržíte kontakt na našeho externího dodavatele. Telefonní spojení k dispozici není, a proto veškerá komunikace probíhá písemně.

Pokud byste potřebovali informace, pomoc nebo radu během cesty, existuje několik kontaktních míst, na která se můžete obrátit:

Kam se obrátit v případě nouze

 • V případě nouze volejte číslo tísňového volání 112, které funguje ve všech zemích EU. Jedná se o bezplatnou publikaci.
 • V případě ztráty nebo odcizení se musíte obrátit na místní policii. K uplatnění náhrady škody od pojišťovny nebo u soudu budete potřebovat policejní protokol. Pokud ztratíte nebo vám odcizí debetní či kreditní kartu, ihned ji zablokujte. Byl-li vám odcizen cestovní pas, nahlaste to na konzulátu nebo velvyslanectví své země a na policii.

Na koho se obrátit v EU

 • Telefonicky nebo poštou: Na vaše otázky o studiu či stáži v zahraničí nebo o Evropských programech pro dobrovolnickou činnost odpoví pracovníci informační služby pro mládež Eurodesk. Nebudou vám však moci pomoci s technickými otázkami týkajícími se vaší cesty v rámci soutěže DiscoverEU. S těmi vám pomůže externí dodavatel, který vás bude kontaktovat (pokud budete vybráni). Na nejbližší službu Eurodesk se můžete obrátit prostřednictvím interaktivní mapy (https://map.eurodesk.eu/).
 • Online: Informace ve všech úředních jazycích Evropské unie jsou dostupné na internetových stránkách Europa.
 • Osobně: Po celé Evropě byly zřízeny stovky místních informačních středisek EU. Adresu nejbližšího střediska najdete zde.
 • Telefonicky nebo poštou: Na vaše dotazy o Evropské unii odpoví pracovníci služby Europe Direct. Můžete se na ně obrátit na bezplatné telefonní lince: 00 800 67 89 10 11 (někteří operátoři mobilních telefonů neumožňují přístup k číslům 00800 nebo mohou tyto hovory zpoplatnit) nebo e-mailem.
 • Publikace o Evropě: Publikace o EU si můžete stáhnout či objednat na internetových stránkách EU Bookshop.
 • Zastoupení Evropské komise: Zastoupení Evropské komise zvyšují povědomí o činnosti Komise a sledují vývoj veřejného mínění v dané zemi. Poskytují informace o EU prostřednictvím nejrůznějších akcí a distribuce brožur, letáků a jiných materiálů.
 • Informační kanceláře Evropského parlamentu: Jejich úkolem je zvyšovat informovanost o Evropském parlamentu a Evropské unii a motivovat občany k tomu, aby hlasovali ve volbách do Evropského parlamentu.

D.3 Informace o koronaviru

Nejnovější informace o koronaviru najdete na internetových stránkách Evropské komise.