Časté dotazy


A. PRAVIDLA SOUTĚŽE

A.1 Co je DiscoverEU?

DiscoverEU je akce v rámci programu Erasmus+, která lidem ve věku 18 let nabízí příležitost cestovat po Evropě a obdivovat při tom dechberoucí přírodu, kterou náš světadíl ukrývá, a rozmanitost našich nádherných měst. Cestovat budou mladí lidé především vlakem (existují však výjimky pro osoby žijící na ostrovech nebo v odlehlých oblastech). Během cesty se budou moci setkávat s podobně smýšlejícími mladými lidmi, získají větší nezávislost i sebedůvěru a lépe poznají pocit evropské identity. Každý rok se konají dvě kola této soutěže, v nichž zástupci Evropské komise vyberou pokaždé několik mladých lidí, kteří získají časovou jízdenku.
 

A.2 Kdo se může soutěže zúčastnit?

Soutěž DiscoverEU je určena výhradně mladým lidem ve věku 18 let. Do soutěže se tedy mohou přihlásit lidé narozeni v období od 1. července 2003 (včetně) do 30. června 2004 (včetně). 

Soutěž DiscoverEU je nyní součástí programu Erasmus+ (2021-2027), a proto se do ní mohou přihlásit osoby s oprávněným pobytem v některé z členských zemí EU* nebo třetích zemí, které jsou k programu Erasmus+ přidruženy. Přihlásit se mohou také osoby s oprávněným pobytem v některé ze zámořských zemí nebo území Evropské unie, avšak pod podmínkou, že jsou občany některého z 27 členských států EU. Níže uvádíme podrobný seznam zemí:

 • 27 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko, včetně nejvzdálenějších regionů, k nimž patří Francouzská Guyana, Guadeloupe, Martinik, Réunion, Mayotte, Svatý Martin, Azory, Madeira a Kanárské ostrovy,
 • členské země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), kteří jsou zároveň členy Evropského hospodářského prostoru (EHP): Island, Lichtenštejnsko, Norsko,
 • přistupující a kandidátské země a potenciální kandidátské země: Severní Makedonie, Republika Srbsko a Turecká republika,
 • Zámořské země a území (ZZÚ) přidružené k Evropské unii: Aruba, Bonaire, Curação, Francouzská Polynésie, Francouzská jižní a antarktická území, Grónsko, Nová Kaledonie, Saba, Svatý Bartoloměj, Sint Eustatius, Sint Maarten, Saint Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna.

Příjem přihlášek na Evropském portálu pro mládež začne 7. dubna 2022 ve 12:00 SELČ a skončí 21. dubna 2022 ve 12:00 SELČ. 

* Další informace získáte v části týkající se Pravidel soutěže: „2. Kdo se může přihlásit“
 

A.3 Mohu se do soutěže DiscoverEU přihlásit, i když jsem už získal(a) časovou jízdenku v jednom z předchozích kol soutěže?

Jestliže jste již časovou jízdenku DiscoverEU získali v některém z předchozích kol soutěže, znovu se přihlásit nemůžete. Pokud tak učiníte, bude tato skutečnost zjištěna během kontroly přihlášek. Pokud Evropská komise nebo její dodavatel, kterého Komise pověřila rezervací jízdenek, v kterékoli fázi realizace soutěže zjistí, že se opětovně přihlásili ti, kteří již časovou jízdenku DiscoverEU získali v některém z minulých kol soutěže, budou tito uchazeči ze soutěže vyloučeni. 
 

A.4 Proč se mohou soutěže DiscoverEU zúčastnit pouze lidé ve věku 18 let?

Při přípravě této soutěže se Evropský parlament rozhodl zaměřit právě na tuto konkrétní věkovou kategorii, protože dosažení věku 18 let je významným předělem na cestě k dospělosti a uvědomění si evropského občanství.

V roce 2021 jsme se však rozhodli učinit při podávání přihlášek jednu výjimku. Jelikož obě soutěžní kola plánovaná v roce 2020 musela být kvůli pandemii covidu-19 zrušena, mohli mladí lidé, kteří splňovali podmínky pro účast v těchto kolech, výjimečně podat přihlášku v roce 2021, i když již byli starší 18 let. 
 

A.5 Nemám e-mailovou adresu. Můžu se do soutěže přesto přihlásit?

Podmínkou účasti v soutěži je platná e-mailová adresa. Založit si ji můžete u celé řady bezplatných poskytovatelů. Zapamatujte si své přihlašovací údaje, protože veškerá komunikace s vámi bude probíhat právě přes vaši e-mailovou adresu.
 

A.6 Může se mnou cestovat kamarád nebo příbuzný starší 18 let?

Ano, za předpokladu, že si příslušnou jízdenku zarezervuje a náklady uhradí sám. Doporučujeme vám však, abyste si ubytování ani případné další jízdenky nerezervovali předtím, než obdržíte jízdenku od nás.
 

A.7. Dostanou přednost konkrétní provozovatelé dopravy?

Ne. Dodavatel, který bude provádět rezervace, může zvolit jakýkoli druh dopravy a jakéhokoli provozovatele nebo společnost (vyloučeny jsou však zpravidla soukromé automobily a zájezdové autobusy).
 

A.8 Chci podat přihlášku, ale stále čekám na nový cestovní pas (nebo občanský průkaz či pobytovou kartu). Co mám dělat?

Při podávání přihlášky můžete použít stávající pas, občanský průkaz či pobytovou kartu, i když pozbyly platnosti. Pokud však budete vybráni, budete již muset mít platný průkaz totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz nebo pobytovou kartu), jinak nebudete moci vyplnit rezervační formulář žádosti o časovou jízdenku, jelikož dodavatel zavedl postup ověřování totožnosti. Platný průkaz totožnosti budete také potřebovat pro samotné cestování. Pokud vám bude nový průkaz totožnosti vydán v období mezi procesem ověřování vaší totožnosti a vaším odjezdem, nemusíte podnikat žádné kroky. 
 

A.9 Pokud mě vyberete, budete provádět ověření totožnosti či bydliště?

Ano. Při vyplňování rezervačního formuláře budete vyzváni, abyste nahráli fotografii, případně naskenovanou kopii svého platného průkazu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního pasu).

Dále po vás můžeme požadovat doklad o pobytu. Za tímto účelem bude akceptováno pouze úřední potvrzení vašeho oprávněného pobytu, které vydá příslušný vnitrostátní orgán. Jiné doklady, jako je například nájemní smlouva či účet za elektřinu, nebudou brány v potaz.
 

A.10 Co se očekává od těch, kteří časovou jízdenku v soutěži DiscoverEU získají?

Evropská komise by se ráda dozvěděla, jaké zážitky a zkušenosti mladí cestovatelé získali. Ocenila by proto, aby se o ně podělili. Z tohoto důvodu se všichni účastníci zároveň stávají ambasadory soutěže DiscoverEU. Své zážitky z cest budou moci sdílet prostřednictvím sociálních médií (na Instagramu, Facebooku či Twitteru). Kromě toho mohou na své škole či v místě bydliště uspořádat na téma své cesty přednášku či prezentaci. Účastníci mají také možnost se připojit k oficiální skupině #DiscoverEU na Facebooku.
 

A.11 Je po absolvování cesty vydáváno nějaké osvědčení?

Cestování posílí v účastnících pocit evropské identity a pomůže jim porozumět, co je podstatou Unie. Budou moci navázat kontakt s lidmi z celé Evropy, sdílet s nimi své myšlenky a nápady a zapojit se do přeshraničních sítí spolupráce. Pro některé z nich to bude poprvé, kdy budou cestovat sami. Zkušenosti získané díky DiscoverEU jim umožní rozvíjet klíčové kompetence, jako jsou jazykové dovednosti, sebedůvěra, přizpůsobivost, odolnost vůči stresu, soběstačnost, komunikace a mezilidské vztahy, řešení problémů, organizační schopnosti a schopnost pracovat v týmu. Po absolvování cesty jsou všichni účastníci vyzvání k vyplnění dotazníku. Pokud tak učiní, je jim vydáno osvědčení o účasti, v němž je zdokumentováno, co se během účasti naučili. V osvědčení, jehož podoba je inspirována certifikátem Youthpass, je uvedeno, které klíčové kompetence účastníci získali.
 

A.12 Mohou se do tohoto kola soutěže DiscoverEU přihlásit státní příslušníci Spojeného království?

Ne, občané Spojeného království se již soutěže DiscoverEU zúčastnit nemohou, jelikož tato země přestala být dne 31. ledna 2020 členem Evropské unie. 

Výjimka pro účast občanů Spojeného království, jež byla stanovena v dohodě o vystoupení Spojeného království z Evropské unie, pozbyla platnosti na konci roku 2021. 
 

B. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

B.1 Jak podat přihlášku?

Máte-li zájem se akce DiscoverEU zúčastnit, musíte nejdříve v předem stanovené lhůtě podat přihlášku na adrese https://europa.eu/youth/discovereu. Přihlášky se podávají od 7. dubna 2022 ve 12:00 (SELČ) do 21. dubna 2022 ve 12:00 (SELČ). 

Chcete-li cestovat ve skupině a stát se jejím vedoucím, nejprve se do soutěže přihlaste sami a poté poskytněte všem členům skupiny kód vaší přihlášky. Díky němu se budou moci ostatní členové skupiny přihlásit online. V rámci výše uvedeného přihlašovacího období může být vybrána pouze skupina, jejímž členům je 18 let a kteří vyplnili požadované údaje a splňují podmínky účasti v soutěži DiscoverEU (viz odpověď na otázku A.2). Upozorňujeme, že přihlášku smějí všichni členové skupiny podat pouze jednou. Pokud na Evropském portálu pro mládež podáte dvě nebo více přihlášek, bude se brát v úvahu pouze ta první. Ostatní vaše přihlášky nebo další přihlášky členů vaší skupiny nebudou do výběru zařazeny. 
 

B.2 Podle čeho budou vybíráni ti, kteří získají časovou jízdenku?

Výběr uchazečů se uskuteční na základě online přihlášky, kterou můžete vyplnit na Evropském portálu pro mládež (viz odpověď na otázku B.1). Uchazeči musí v kvízu odpovědět na pět otázek a jednu doplňující otázku. Evropská komise pak seřadí uchazeče podle správnosti odpovědí a jejich státní příslušnosti. Z uchazečů, kteří správně odpověděli na otázky z kvízu a jejichž odpověď na doplňující otázku byla co nejpřesnější, bude vybráno nejméně 35 000 mladých lidí. Pokud se na posledním postupovém místě podle stanovené kvóty umístí příliš mnoho přihlášek (od jednotlivců i skupin) se stejným hodnocením, přistoupí Evropská komise v krajním případě k výběru na základě toho, kdo se přihlásil dříve. Jedná se o preventivní opatření (v minulých kolech přihlášek k této situaci nikdy nedošlo). Mladí lidé se zvláštními potřebami (např. se sníženou pohyblivostí, se zrakovým postižením atd.) budou mít nárok na adekvátní asistenci.
 

B.3 Jak se dozvím, že mě vybrali a získám časovou jízdenku DiscoverEU nebo že jsem na rezervním seznamu?

Jakmile proběhne výběr, obdrží všichni uchazeči e-mail s výsledky. Uschovejte si prosím kód vaší přihlášky. Nikomu jej nesdělujte (např. v sociálních médiích) s výjimkou schváleného dodavatele z Evropské komise. Stav vaší přihlášky si můžete zkontrolovat na Evropském portálu pro mládež. Výsledky soutěže budou všem účastníkům oznamovány od poloviny května 2022. Pokud jste vybráni nebyli, budete zařazeni na rezervní seznam. V případě, že některý z výherců svou přihlášku stáhne, můžete být kontaktováni právě vy.
 

B.4 Existují nějaké kvóty pro jednotlivé země?

Ano, výběr bude proveden na základě státní příslušnosti, případně země bydliště, a to v souladu s počtem časových jízdenek, které každá země dostane přiděleny. Systém přidělování vychází z klíčové akce 1 programu Erasmus+, konkrétně z alokačního klíče pro individuální mobilitu, kategorie „mládež“.

V případě, že v některé zemi bude méně zájemců, než kolik časových jízdenek jí bylo v rámci kvóty přiděleno, budou zbývající jízdenky rozděleny mezi země, kde počet zájemců kvótu přesáhl. Kvóty pro jednotlivé země budou zveřejněny spolu s výsledky.
 

B.5 Musím cestovat sama, anebo si s sebou můžou vzít kamarády?

Účastníci mohou cestovat buď samostatně, nebo ve skupině maximálně 5 osob. Můžete to uvést v přihlášce. Pokud se rozhodnete cestovat ve skupině, musíte nejdříve jmenovat vedoucího skupiny, který vyplní přihlášku, včetně kvízu, a zodpoví doplňující otázku. Vedoucí poté obdrží kód, který předá ostatním členům skupiny, kteří se s tímto kódem zaregistrují online a vyplní své osobní údaje. Všichni členové skupiny musí kliknout na tlačítko „Odeslat“, jinak registrace neproběhne.
 

B.6 Budou vybráni všichni členové skupiny?

Ano, protože přihláška skupiny se bude posuzovat jako jediná přihláška. Upozorňujeme však, že vybrány budou pouze ty osoby, které se před skončením lhůty pro podávání přihlášek zaregistrují online a splňují kritéria účasti v soutěži. Ve skupině může být maximálně 5 členů.
 

B.7 Zaregistroval jsem se jako vedoucí skupiny, ale jízdenku jsem získal jenom já. Jak je to možné?

Pokud ostatní členové skupiny jízdenku nezískali, znamená to, že včas nevyplnili přihlášku na Evropském portálu pro mládež nebo že nesplňují kritéria účasti v soutěži, případně že po vyplnění přihlášky zapomněli kliknout na tlačítko „Odeslat“, a tudíž nebyli do soutěže zaregistrováni. Soutěže se mohou zúčastnit pouze ti členové skupiny, kteří přihlášku podali včas prostřednictvím kódu poskytnutého vedoucím skupiny. Rovněž se mohlo stát, že jste vy nebo váš kamarád podali více přihlášek. V takovém případě byla zohledněna pouze první předložená přihláška. 
 

B.8 Chtěla jsem původně cestovat sama, pak jsem se ale rozhodla, že bych radši vytvořila skupinu s kamarády. Je to možné?

Všichni účastníci mohou být také potenciálním vedoucím skupiny. I když jste v přihlášce původně uvedli, že chcete cestovat sami, můžete později přizvat až 4 kamarády. Ti však musí splňovat kritéria účasti v soutěži DiscoverEU. Aby se k vám mohli připojit, musíte jim zaslat kód své přihlášky, který obdržíte e-mailem. Vaši kamarádi musí před uplynutím lhůty pro podávání přihlášek sami podat přihlášku a samozřejmě musí splňovat kritéria účasti v soutěži (viz pravidlo A.2)
 

B.9 Co když jsem byl vybrán, ale nakonec potřebuju svou účast odříct?

V takovém případě musíte zaslat e-mail s kódem vaší přihlášky dodavateli, kterého Evropská komise pověřila zajištěním časových jízdenek. Musíte tak udělat ještě před rezervací vaší cesty prostřednictvím rezervačního formuláře. Vaše časová jízdenka pak bude nabídnuta uchazečům z rezervního seznamu. E-mailová adresa dodavatele vám bude sdělena, jakmile budete vybráni.
 

B.10 Byla jsem vybrána, ale nemohu jet. Mohou jet moji přátelé beze mě? Můžu časovou jízdenku, která měla být na mě, převést na někoho jiného?

Pokud jste byli vybráni a byla vám udělena časová jízdenka, ale z nějakého důvodu jet nemůžete, musíte svou účast odříct (viz odpověď na otázku B.9). Jízdenku bohužel nemůžete převést na někoho jiného. Každá časová jízdenka je vystavena na určitou osobu, a proto ji nelze měnit ani předat jiné osobě. 

Pokud odřekne účast některý z členů skupiny (případně její vedoucí), nemá toto rozhodnutí žádný vliv na zbytek skupiny. Zbývající členové skupiny mohou cestovat podle původního plánu. Osobu, která svou účast odřekla, nelze nahradit nikým jiným. Nevyužitá časová jízdenka bude přidělena jinému účastníkovi z rezervního seznamu.
 

B.11 Můžu změnit plán a cestovat sám, i když jsem nahlášen jako součást skupiny?

Ano, můžete. Rezervační formulář vyplňte jenom za sebe a uveďte svůj osobní kód. Nic jiného není třeba dělat. Na ostatní členy skupiny to nebude mít žádný vliv.
 

B.12 Je možné časovou jízdenku převést na někoho jiného?

Ne. Časová jízdenka bude vydána na vaše jméno a za žádných okolností ji nelze převést na nikoho jiného. Jméno uvedené na časové jízdence nelze změnit.
 

B.13 Jaký je princip časové jízdenky?

Více informací o flexibilních a neflexibilních časových jízdenkách najdete v odpovědích na otázky C.5 a C.6.
 

B.14 Jsem na rezervním seznamu. Co to pro mě znamená?

Všichni nevybraní účastníci jsou na základě svých odpovědí z kvízu a na doplňující otázku zapsáni na rezervní seznam (na něm jsou řazeni podle země oprávněného pobytu). Pokud některý z vybraných účastníků svou přihlášku stáhne, nebo je-li hodnota přidělených časových jízdenek nižší, než kolik činí dostupný rozpočet, může Evropská komise až do vyčerpání finančních prostředků přidělit časovou jízdenku i účastníkům zařazeným na rezervní seznam. Zařazením na rezervní seznam nevzniká ve vztahu k Evropské komisi žádný nárok a není jím zaručeno, že účastníci budou vybráni v pozdější fázi soutěže.

Účastníci z rezervního seznamu mohou být kontaktováni s výzvou, aby se zaregistrovali na rezervační platformě. Ti na rezervním seznamu, kteří budou kontaktováni ke konci projektu, nemohou žádat o proplacení cesty uskutečněné před výzvou k registraci, ani nemohou požadovat prodloužení doby na cestování.
 

B.15 Jsem na rezervním seznamu. Jakou mám šanci, že časovou jízdenku získám?

To závisí na třech faktorech:

 • – jak jste zodpověděli kvízové otázky
 • – kolik vybraných účastníků svou účast nepotvrdí nebo odřekne (účastníkům zařazeným na rezervní seznam jsou totiž nabízeny časové jízdenky těch účastníků, kteří byly vybráni, ale jízdenky nevyužijí)
 • – počtu časových jízdenek, které se udělují účastníkům z vaší země (případně země vašeho bydliště) 

Evropská komise může rovněž uchazečům, kteří byli zařazeni na rezervní seznam, časovou jízdenku nabídnout v tu chvíli, kdy bude třeba dočerpat dostupné finanční prostředky.
 

C. CESTOVÁNÍ

C.1 Kolik dní mohu cestovat?

Během jednoho měsíce můžete cestovat minimálně 1 den. S flexibilní časovou jízdenkou budete mít během jednoho měsíce určitý počet dní na cestu. Cesta se musí uskutečnit v období od 1. července 2022 (datum zahájení cesty) do 30. června 2023 (nejzazší datum návratu).
 

C.2 Kolik zemí mohu navštívit?

To závisí na zvolené variantě:

 • neflexibilní varianta: počet destinací je omezen na 2 země (nebo dvě města v jedné zemi)
 • flexibilní varianta: počet zemí není omezen. Je však omezen počet dnů k cestování. Můžete být například v zahraničí jeden měsíc, během tohoto měsíce však smíte na vlastní cestu (např. vlakem) využít jen několik dní.

Více informací o těchto 2 variantách najdete v dalších otázkách a odpovědích. Více informací vám také poskytne náš externí dodavatel, budete-li vybráni.
 

C.3 Můžu svou cestu zahájit v jiné zemi, než kde mám bydliště?

Ano, svou cestu můžete zahájit i v zemi, kde nemáte nahlášen oprávněný pobyt. Náklady na cestu do této země/zastávky si však musíte hradit sami. Z rozpočtu soutěže DiscoverEU se tyto výdaje neplatí.
 

C.4 Mohu časovou jízdenku použít i na cestování místní veřejnou dopravou?

Místní veřejná (ani soukromá) doprava není do časové jízdenky DiscoverEU zahrnuta. Informace o možnostech dopravy, cenách jízdenek apod. ve všech vašich destinacích si musíte vždy vyhledat sami před cestou nebo během ní.

Pokud budete vybráni, obdržíte slevovou kartu DiscoverEU, jejíž platnost bude odpovídat platností vaší časové jízdenky. Na základě této karty budete moci čerpat slevy v některých místních dopravních prostředcích. Více informací o slevové kartě najdete v dalších otázkách a odpovědích.
 

C.5 Co je flexibilní varianta časové jízdenky?

S flexibilní časovou jízdenkou budete mít během jednoho měsíce určitý počet dní na cestu vlakem. Každý den cesty si můžete během tohoto jednoměsíčního období vybrat libovolně. Každý den cesty, který se počítá od půlnoci do půlnoci, si můžete vybrat tolik vlakových spojení, kolik potřebujete (v některých vlacích je však možné cestovat pouze s místenkou a kapacita volných míst může být omezená). 

S flexibilní časovou jízdenkou můžete cestovat vlaky, které provozují evropské železniční podniky ve všech členských státech Evropské unie a ve třetích zemích přidružených k programu Erasmus+. Data, kdy můžete cestovat, jsou flexibilní. Na flexibilní časové jízdence je však stanoveno počáteční datum. Toto „Datum zahájení“ si můžete zvolit sami při aktivaci časové jízdenky v aplikaci, kterou používáte pro správu vaší jízdenky. Od tohoto data je časová jízdenka platná po dobu jednoho měsíce. Datum zahájení můžete kdykoli změnit před začátkem daného dne (00:00 SEČ). Časovou jízdenku nelze vyměnit ani refundovat.

 • Abyste mohli časovou jízdenku využít, musíte si na vaše mobilní zařízení stáhnout mobilní aplikaci dodavatele (DiscoverEU Travel). Po rezervaci časové jízdenky obdržíte od dodavatele e-mail s jedinečným kódem identifikujícím vaši flexibilní časovou jízdenku a pokyny, jak ji přidat do mobilní aplikace. Časovou jízdenku přidáte do mobilní aplikace tak, že zadáte své příjmení a číslo časové jízdenky, které jste obdrželi v potvrzujícím e-mailu. Jakmile je časová jízdenka nahrána do vašeho mobilního zařízení, můžete ji propojit se svým itinerářem tak, že v mobilní aplikaci vytvoříte plán cesty (nebo využijete plán, který jste si již předtím vytvořili). 
 • Po vytvoření itineráře (nebo alespoň prvního úseku cesty) můžete časovou jízdenku aktivovat zadáním „Data zahájení“. Časová jízdenka bude platná 1 měsíc od tohoto data. 
 • Datum zahájení je prvním dnem cesty. Na cestu máte stanovený počet dnů. Datum každého dne cesty zadáte tak, že k němu přidáte vlakové spoje, kterými chcete ten den cestovat. Datum dne cesty můžete změnit pouze před začátkem tohoto dne (00:00 SEČ).
 • Při kontrole jízdenek se prokažte „Jednodenní jízdenkou“, která se zobrazí po zvolení správného dne cesty v časové jízdence. Jednodenní jízdenka obsahuje QR kód a seznam všech vlakových spojů, které jste k tomuto dni cesty přidali.
 • Jednotlivé úseky cesty můžete do svého itineráře přidávat od okamžiku aktivace časové jízdenky v mobilním zařízení až do skutečného dne cesty včetně, pokud datum dne cesty spadá do celkové platnosti časové jízdenky (tj. během jednoměsíčního období). Při kontrole jízdenek mějte také připravený svůj cestovní pas nebo občanský průkaz, protože průvodčí jej mohou vyžadovat společně s časovou jízdenkou (a případně místenkou).
 • K vytvoření jednodenní jízdenky v rámci vaší časové jízdenky musíte být online, ale pokud chcete časovou jízdenku ukázat nebo pozměnit, např. přidáním nebo odebráním úseků cesty, můžete být offline.
 • Pokud časová jízdenka zůstane neaktivní déle než 72 hodin (tj. budete offline déle než 72 hodin), nebudete již moci jednotlivé jízdenky generovat. Časovou jízdenku znovu zaktivujete tím, že se připojíte k internetu. Mobilní aplikace vám pošle upozornění 24 hodin předem (a to i v případě, že jste offline, avšak za předpokladu, že jste aplikaci povolili zasílání upozornění), takže budete moci najít internetové připojení včas před tím, než bude vaše časová jízdenka deaktivována.
   

C.6 Jak vyplnit datum odjezdu/příjezdu?

Flexibilní časová jízdenka bude vydána s uvedením konkrétní země bydliště (oprávněného pobytu). Touto zemí je země, kterou jste nám sdělili při podání přihlášky. Na flexibilní časové jízdence není možné nastavit jinou zemi bydliště, než je země uvedená v přihlášce. S flexibilní časovou jízdenku v rámci vaší země máte povolenu jednu cestu do zahraničí a jednu cestu ze zahraničí.

Časovou jízdenku můžete v zemi svého bydliště použít dvakrát: při odjezdu (tj. na cestu z vaší země do destinace) a při příjezdu (na zpáteční cestu). Nemusí se jednat o první ani poslední cestu v rámci vašeho cestování – můžete tak učinit kdykoli během cesty. Pokud potřebujete využít více než jednu cestu do zahraničí a ze zahraničí (např. pro přejezd vlastní země během cesty), můžete si vždy dokoupit jednotlivé jízdenky od místního železničního dopravce. Odjezd a příjezd musí proběhnout během dvou dnů cesty v rámci flexibilní časové jízdenky, a tedy během doby její platnosti v délce jednoho měsíce. 

Při přidání vlakového spojení, které začíná nebo končí v zemi vašeho bydliště, ke kterémukoli dni cesty, vyhodnotí flexibilní časová jízdenka automaticky tento den jako datum odjezdu či příjezdu. Vzhledem k tomu, že máte nárok pouze na jeden odjezd a jeden příjezd, nebude možné přidat vlaková spojení ve vaší zemi k více než dvěma ze stanovených dnů cesty.
 

C.7 Co je neflexibilní varianta časové jízdenky?

U neflexibilní varianty musíte zvolit přesná data přesunu z místa na místo, která již nelze po vystavení časové jízdenky změnit. Neflexibilní časové jízdenky budou rezervovány pro druhou třídu. S touto časovou jízdenkou můžete navštívit maximálně dvě země. Proto tato varianta není výhodná pro ty, kteří chtějí navštívit vícero zemí. Naopak se vyplatí, pokud se rozhodnete navštívit pouze jednu zemi (třeba tu, která sousedí s vaší). U neflexibilních časových jízdenek nevznikají žádné náklady na rezervaci, je však stanoven maximální rozpočet ve výši 251 eur (stejný obnos platí i pro flexibilní časovou jízdenku, aby se zaručilo rovné zacházení s oběma variantami).

Jakmile zažádáte o neflexibilní jízdenku, dodavatel, kterého Evropská komise určila k provádění rezervací, vám do 5 pracovních dnů zašle potvrzení o proveditelnosti vaší cesty. V případě, že se ukáže, že neflexibilní jízdenka není pro vaše cestovní plány vhodná, dodavatel vám nabídne flexibilní variantu jízdenky.

Abyste si udělali jasnější představu o proveditelnosti svých itinerářů, doporučujeme vám podívat se na internetové stránky Allaboard nebo Rome2Rio, které vám pomohou se rozhodnout, zda je možné uskutečnit vaší cestu po železnici, kolikrát budete muset přestupovat, kolik času budete muset ve vlaku strávit. Na stránkách se také dozvíte přibližný odhad ceny. Zkontrolovat si dobu cesty a cestu si naplánovat vám také umožní aplikace DiscoverEU Travel.
 

C.8 Jaký je rozdíl mezi neflexibilní a flexibilní časovou jízdenkou?

Informace najdete v naší infografice: Flexibilní a neflexibilní (pdf)

 

Flexibilní varianta

Neflexibilní varianta

Datum zahájení cesty zůstává flexibilní, dokud vybraný účastník neprovede aktivaci časové jízdenky.  Vybraní účastníci dodavateli sdělí svůj itinerář s konkrétními dny cesty, časovým harmonogramem a destinacemi. Data a destinace cesty nelze po rezervaci pevně stanovené jízdenky měnit. Cesta se může uskutečnit během celého jednoho měsíce.
Vybraní účastníci budou moci v rámci daného měsíce cestovat jen po určitý počet dní. Flexibilní varianta umožňuje cestovat do neomezeného počtu zúčastněných zemí. Vybraní účastníci budou moci během jednoho měsíce navštívit maximálně dva státy, které jsou v den, kdy se o udělení časových jízdenek rozhoduje, součástí Evropské unie, případně se jedná o třetí země přidružené k programu Erasmus+ (viz bod 2). Nepočítá se přitom země, odkud vyjíždějí, ani země, přes které pouze přejíždějí.

Po aktivaci časové jízdenky mohou cestovat během po sobě následujících dnů, nebo s pauzami po dobu jednoho měsíce. K cestě mohou využít vlaky, které provozují evropské železniční podniky, některé trajekty nebo jiné dopravní prostředky, které dodavatel určený Evropskou komisí a agenturou EACEA zvolí. Nezapomeňte, že u určitých vlakových spojení je třeba si předem zarezervovat místenku, nebo se to alespoň doporučuje. Náklady na rezervaci míst nejsou do flexibilní časové jízdenky zahrnuty. Evropská komise ani agentura EACEA nebude proplácet žádné příplatky za rezervaci místenek ani jiné náklady vzniklé během cesty.

Ačkoli za rezervaci vybraných neflexibilních spojů se platit nemusí, je třeba vždy dodržet daný rozpočet na časovou jízdenku, tj. 251 eur. Vybraní účastníci by se tak měli ujistit, že je zvolený itinerář realistický.

C.9 Musím vždy cestovat jenom vlakem?

Od účastníků se očekává, že budou zpravidla cestovat vlakem. Nicméně v zájmu optimálního přesunu po různých místech kontinentu nabídne DiscoverEU také možnost alternativních druhů dopravy (např. autobusů nebo trajektů), a to s přihlédnutím ke vzdálenosti, časovým možnostem a k environmentálnímu dopadu cesty. Letadlem lze cestovat pouze výjimečně.

Výjimka se týká těchto účastníků:

 • Vybraní účastníci, kteří mají bydliště na ostrově (např. v Irsku, na Islandu, Kypru nebo Maltě), mohou v rámci soutěže cestovat letecky.
 • Účastníci cestující z devíti nejvzdálenějších regionů (tzn. Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svatý Martin, Madeira, Azory a Kanárské ostrovy).
 • Účastníci s bydlištěm v zámořských zemích a územích EU (Aruba, Bonaire, Curação, Francouzská Polynésie, Francouzská jižní a antarktická území, Grónsko, Nová Kaledonie, Saba, Sv. Bartoloměj, Sint Eustatius, Sint Maarten, Saint Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna).
 • Účastníci cestující ze zemí či regionů, v nichž nejsou uvedené dopravní prostředky dostupné (železniční sítě, trajekty a autobusy).
 • Účastníci, jimž cesta na nejbližší hranici země jejich bydliště trvá déle než 18 hodin.
 • Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace či zdravotním postižením. Každý případ bude posuzován individuálně.

Letadlem lze uskutečnit pouze jeden zpáteční let z a do výchozí země. Poté musejí účastníci cestovat vlakem nebo zvolit jiný alternativní způsob dopravy (s výjimkou osobních automobilů či zájezdových autobusů) v rámci kontinentální Evropy.

Vybraní účastníci, kteří chtějí cestovat do Irska, na Island, Kypr nebo Maltu, o tom musí dodavatele informovat. Aby byli účastníci motivováni k návštěvě těchto destinací, bude počet letenek do těchto destinací třikrát převyšovat počet účastníků z těchto ostrovů, kteří díky DiscoverEU navštíví kontinentální Evropu. Pokud dodavatel obdrží příliš mnoho žádostí, budou letenky do těchto konkrétních destinací rezervovány na základě zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.
 

C.10 Můžu v rámci jedné země navštívit více lokalit?

Ano, můžete navštívit tolik míst, kolik chcete (včetně dvou dnů cesty v rámci země vašeho bydliště v případě flexibilní varianty), pokud navštívíte alespoň jednu zemi v zahraničí a nepřekročíte počet dní určených na cestování.
 

C.11 Co když musím svou cestu zrušit nebo změnit?

Případné poplatky za storno nebo změny budete muset uhradit sami. Pro tento typ výdajů (bez ohledu na jejich důvod) není k dispozici žádný dodatečný rozpočet. K jejich pokrytí můžete využít soukromé cestovní pojištění.

Chcete-li zrušit svou účast v soutěži, zašlete e-mail dodavateli. V takovém případě bude vaše časová jízdenka nabídnuta jinému uchazeči z rezervního seznamu. E-mailová adresa dodavatele vám bude sdělena, jakmile budete vybráni.

Pokud jste si zvolili flexibilní časovou jízdenku a chcete změnit den zahájení cesty, můžete tak učinit kdykoli před začátkem daného dne (00:00 SEČ) v mobilní aplikaci DiscoverEU Travel (viz odpověď na otázku C.5). Chcete-li svou cestu zrušit, musíte se obrátit na dodavatele. 

Pokud máte neflexibilní časovou jízdenku, musíte se obrátit na dodavatele. 
 

C.12 Jak se mám na cestu připravit?

Na Evropském portálu pro mládež najdete praktické informace a užitečné tipy o cestování po Evropě

Během celé cesty musíte mít u sebe platný cestovní doklad a časovou jízdenku. Za veškeré náležitosti dokladu (např. jeho platnost) zodpovídáte vy sami.

Při cestování máte ze zákona povinnost mít u sebe platný cestovní pas nebo občanský průkaz. 

Také byste si na celou dobu cesty měli sjednat zdravotní pojištění. Za veškeré náležitosti (např. platnost pojištění) zodpovídáte vy sami. 

V závislosti na vaší státní příslušnosti a plánovaném itineráři (např. do zemí, které nejsou součástí schengenského prostoru) je možné, že budete potřebovat vízum. To může vydat pouze příslušný stát. Účastníkům proto doporučujeme, aby si zjistili veškeré potřebné informace z oficiálních zdrojů a případnou žádost o vydání víza podali v dostatečném předstihu. Vyřízení víz může trvat i několik týdnů. V tomto ohledu vám pomůže asistenční centrum DiscoverEU a jeho asistenční služba. V každém případě je na vás si příslušné dokumenty před odjezdem obstarat. 

Evropská komise, Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu ani jejich dodavatel nemají žádný vliv na rozhodování vnitrostátních orgánů ohledně udělení víz.

Náklady na udělení víz budou uhrazeny z rozpočtu soutěže DiscoverEU. 

Pokud je k tomu třeba mít sjednané zdravotní pojištění, zajistí ho dodavatel Evropské komise a agentury EACEA. Související náklady budou hrazeny z rozpočtu soutěže DiscoverEU.
 

C.13 Jaká mám jako cestující práva?

Informace o právech cestujících najdete na Evropském portálu pro mládež v sekci týkající se cestování. Osoby se zdravotním postižením se mohou seznámit se svými právy prostřednictvím tohoto odkazu. Situace osob se zdravotním postižením bude přezkoumána případ od případu a plánování cesty jim bude maximálně usnadněno.
 

C.14 Při vyplňování rezervačního formuláře narážím na technické problémy. Co mám dělat?

V případě technických obtíží, např. nedostali jste potvrzující kód nebo e-mail, případně jste nesprávně vyplnili osobní údaje, se obraťte na dodavatele, který zajišťuje rezervaci jízdenek. E-mailová adresa dodavatele vám bude sdělena, jakmile budete vybráni. Pokud e-mailovou adresu neznáte, můžete se na dodavatele obrátit tak, že zašlete soukromou zprávu na facebookový profil European Youth.
 

C.15 Jsme skupina a jeden z nás musí jet domů dříve. Může zbytek skupiny pokračovat v cestě?

Ano, je to možné, pokud máte flexibilní časovou jízdenku.
 

C.16 Mohu cestovat ve skupině, i když jsem obdržel časovou jízdenku jako jednotlivec?

Máte-li flexibilní časovou jízdenku, můžete nejen cestovat ve skupině, ale dokonce skupinu nebo směr v kterémkoli bodě cesty změnit.

Během rezervace nezapomeňte uvést stejné datum zahájení cesty jako zbytek členů skupiny, s nimiž chcete cestovat.

Rezervační formulář se automaticky aktualizuje každý den o půlnoci a umožňuje zahájit rezervaci již 14 dnů před datem odjezdu.
 

C.17 Mám si časovou jízdenku zarezervovat sám/sama?

Ne. Časovou jízdenku si v žádném případě nerezervujte, ani nekupujte. Nebyla by vám totiž proplacena. Za rezervaci, nákup a dodání časových jízdenek odpovídá výhradně dodavatel určený Evropskou komisí.

Rovněž byste neměli rezervovat ani platit za ubytování, dokud neobdržíte časovou jízdenku a nebudete si jisti, ve kterých dnech budete cestovat.
 

C.18 Jaká je hodnota časové jízdenky?

Základním pravidlem je, že každý účastník bude mít nárok na časovou jízdenku v hodnotě 251 eur. Jízdenka je platná pouze pro 2. třídu. Hodnota jízdenky však může být ve výjimečných případech vyšší, a to:

 • u účastníků cestujících z devíti nejvzdálenějších regionů (tzn. Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svatý Martin, Madeira, Azory a Kanárské ostrovy) na evropskou pevninu. Poté, co tito účastníci dorazí na evropský kontinent, se na ně vztahuje základní pravidlo (cestování vlakem).
 • u účastníků, kteří nejsou z výše uvedených nejvzdálenějších regionů, ale na evropskou pevninu musí cestovat letadlem. Poté, co dorazí na evropský kontinent, se na ně vztahuje základní pravidlo (cestování vlakem).
 • Ve zvláštních případech může Komise hradit i dodatečnou cestu vlakem, trajektem nebo autobusem (například v případě vybraných účastníků, kteří pocházejí z ostrova). Každý takový případ však bude posuzován individuálně.
 • u účastníků se sníženou mobilitou a/nebo speciálními potřebami. Náklady budou v jejich případě posouzeny případ od případu podle jejich potřeb. Náklady na zvláštní pomoc (doprovodnou osobu, psa pro zrakově postižené účastníky apod.) mohou být uhrazeny na základě příslušných dokladů, které zdůvodňují zvláštní potřeby účastníků, tak jak to vyžaduje vnitrostátní právo země jejich bydliště.
   

C.19 Jaké jsou poplatky na rezervaci místenky a jsou zahrnuty do časové jízdenky?

Místenky jsou povinné u některých vysokorychlostních vlaků, některých meziměstských vlaků InterCity a u všech nočních spojů. 

Náklady na místenku nejsou zahrnuty ve flexibilní časové jízdence a Evropská komise je nebude hradit.

S vaší časovou jízdenkou však můžete bez problémů cestovat řadou místních a regionálních vlaků bez nutnosti rezervace místenky. Na některých trasách, které zahrnují vlakové spoje s povinnými místenkami, je možné místo toho zvolit regionální vlaky. To znamená, že mezi dvěma městy, které sice spojuje vysokorychlostní vlak, budete cestovat pomalejším regionálním vlakem, a ušetříte tak za rezervační poplatky. S pomocí filtru aplikace DiscoverEU Travel lze jednoduše vybrat pouze taková vlaková spojení, na které nepotřebujete místenku. Plánovaní cesty se vám tím velice usnadní. Podívejte se také na infografiku, jak se vyhnout rezervačním poplatkům.

Do neflexibilní jízdenky jsou místenky zahrnuty (viz odpověď na otázku C.5).
 

C.20 Jsou v časové jízdence zahrnuty tyto náklady: ubytování, denní diety nebo nějaké jiné výdaje související s cestou?

Ne. Tyto náklady zahrnuty nejsou. Ubytování, denní diety, jakož i cestovní výdaje vzniklé v důsledku preference účastníka (např. zahájení cesty z jiné země) nebo jakékoli jiné výdaje spojené s cestou si hradí účastníci sami. Dodavatel vám však poskytne slevovou kartu DiscoverEU, která nabízí slevy na ubytování, úschovu zavazadel a mnoho dalších služeb v celé Evropě (více informací najdete na této stránce).

Účastníci by si měli sjednat vhodné zdravotní a cestovní pojištění na celou dobu trvání cesty. Základní zdravotní pojištění během pobytu v jiné zemi Evropské unie je zpravidla kryto z povinného zdravotního pojištění účastníka, a to na základě evropského průkazu zdravotního pojištění. Nicméně pojištění na základě evropského průkazu zdravotního pojištění nebo soukromého zdravotní pojištění se nemusí vztahovat na všechny možné případy (repatriace nebo speciální lékařský zásah). Pro tyto případy je vhodné uzavřít doplňkové soukromé pojištění.
 

C.21 Pomůže Evropská komise účastníkům s rezervací ubytování?

Ne, ubytování si musí každý účastník zajistit sám. Doporučujeme vám, abyste si ubytování nerezervovali, dokud neobdržíte časovou jízdenku.
 

C.22 Kde najdu informace o stávajících cestovních omezeních v EU?

Informace o různých opatřeních zavedených v členských státech EU, jako jsou požadavky na karanténu a testování pro cestující, najdete na internetových stránkách re-open EU. Obsahují také informace o digitálním certifikátu EU COVID, díky němuž můžete uplatňovat své právo na volný pohyb, dále o mobilních aplikacích pro trasování kontaktů a zasílání varování v souvislosti s koronavirem. Informace jsou pravidelně aktualizovány a jsou k dispozici ve 24 jazycích (za využití strojového překladu). Účastníkům by měly pomoci naplánovat si cestu po Evropě a zároveň zůstat v bezpečí a vyhnout se zdravotním rizikům.